Setkají

Hledám varianty 'setkají' [ setkat (6) setkáš (1) setkáme (1) setkám (2) setkalo (1) setkali (5) setkal (8) setkají (2) setká (2) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 32:2... Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To...
Genesis 32:18...odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam...
Genesis 32:21...darem, který předchází. Když se s ním potom setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on...
Exodus 3:18...stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám...
Exodus 4:27...vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl...
Exodus 5:3...neznám a Izrael nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na...
Numeri 23:3... zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh...
Numeri 23:4... to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a na...
Numeri 23:16...tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k...
2. Samuel 2:13...Davidovými vojáky pak vytáhl Joáb, syn Ceruji, a setkali se s nimi u Gibeonského rybníka. Jedni zůstali na...
2. Samuel 3:13...dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi:...
2. Královská 9:21...každý se vydal ve svém voze naproti JehuoviSetkali se na pozemku Nábota Jizreelského. Když Joram...
Nehemiáš 6:2...mi Sanbalat s Gešemem poslali vzkaz: "Pojďsetkáme se v některé vesnici na pláni Ono." Zamýšleli mi...
Žalmy 85:11...zemi se sláva zabydlí! Láska a pravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbí. Pravda ze země...
Izaiáš 34:14...se v doupě šakalí a v útočiště pro pštrosySetkají se tam příšery a hyeny, jeden na druhého běsi...
Ezechiel 24:27...uprchlík, aby ti to oznámil. V den, kdy se s ním setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořit....
Amos 4:12...tak s tebou naložím, připrav se, Izraelisetkat s Bohem svým! Hle - tvůrce hor a stvořitel větru,...
Matouš 28:9...oznámit jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na...
Lukáš 8:27...leží naproti Galileji. Jakmile vystoupil na zemsetkal se s ním jeden muž z toho města, který byl dlouho...
Lukáš 9:9... že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním setkat. Apoštolové se potom vrátili za Ježíšem a vyprávěli...
Lukáš 17:12...a Galileje. Když přicházel k jedné vesnicisetkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát opodál a...
Lukáš 23:8... měl velikou radost. dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí...
Jan 4:51... které mu Ježíš řekl, a šel. Na cestě se s ním setkali jeho služebníci a oznamovali mu: "Tvůj syn žije!"...
Skutky 18:2...se Pavel vydal z Athén do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který...
Skutky 20:14...si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme se v Assu setkali, vzali jsme ho na palubu a připluli do Mitylény....
Římanům 1:11...přijít z Boží vůle k vám. Toužím se s vámi setkat, abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k...
Římanům 15:24...cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s vámi setkám a že vypravíte na další cestu; především se ale...
1. Tesalonickým 2:17... nikoli srdcem. O to horlivěji jsme se snažili setkat se s vámi tváří v tvář. Opravdu jsme k vám chtěli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |