Setkávání

Hledám varianty 'setkávání' [ setkávání (147) ]. Nalezen 141 verš.
Exodus 27:21... aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj bude...
Exodus 28:43...je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby konali službu ve...
Exodus 29:4...přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš kněžská roucha a...
Exodus 29:10...Árona a jeho syny kněžstvím: Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu...
Exodus 29:11... Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem ...
Exodus 29:30...oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyni. Onoho berana...
Exodus 29:32... Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem, který je v...
Exodus 29:42...zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu setkávat, abych tam s tebou...
Exodus 29:44...to místo posvěceno mou slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi...
Exodus 30:16...od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem...
Exodus 30:18...s bronzovým podstavcem. Postav je mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a...
Exodus 30:20...ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili Hospodinu...
Exodus 30:26... To je olej svatého pomazání. Pomažeš jím Stan setkávání i Truhlu svědectví, stůl s veškerým jeho náčiním,...
Exodus 30:36...na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro vás...
Exodus 31:7... aby zhotovili vše, co jsem ti přikázal: Stan setkávání, Truhlu svědectví i slitovnici ležící na ,...
Exodus 33:7...za táborem, daleko od tábora. Nazval jej Stan setkávání. Když chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel...
Exodus 35:21...přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na veškerou službu v něm i na svatá roucha....
Exodus 38:8...shromážděných ke konání služby u vchodu do Stanu setkávání. Postavil také nádvoří. Na pravé, jižní straně...
Exodus 38:30... Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový oltář s jeho bronzovým roštem, veškeré...
Exodus 39:32...dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak...
Exodus 39:40... všechno náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá...
Exodus 40:2...dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání. Postavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji...
Exodus 40:6...závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi Stanem...
Exodus 40:7... postavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj vodu...
Exodus 40:12...přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha...
Exodus 40:22...oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal...
Exodus 40:24... na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu...
Exodus 40:26... jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm vonné...
Exodus 40:29...závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné oběti a obětoval na...
Exodus 40:30...oběti, jak mu Hospodin přikázal. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavil umyvadlo a nalil do něj vodu k...
Exodus 40:32...omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu...
Exodus 40:34...závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek naplnila Hospodinova...
Exodus 40:35...sláva. A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Příbytek...
Leviticus 1:1...zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás...
Leviticus 1:3...samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku...
Leviticus 1:5...ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání. Potom zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká...
Leviticus 3:2...na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze...
Leviticus 3:8...ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí oltář ze...
Leviticus 3:13...vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze...
Leviticus 4:4... Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a zabije ho před...
Leviticus 4:5...trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před...
Leviticus 4:7...kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev z býčka pak vylije k patě...
Leviticus 4:14... přivede shromáždění mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží před...
Leviticus 4:16... Pomazaný kněz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání, namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před...
Leviticus 4:18...oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev vylije k patě oltáře pro...
Leviticus 6:9... a sice na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Nebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal...
Leviticus 6:19... je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se dotkne jejího masa, bude svaté. Kdyby...
Leviticus 6:23...oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu setkávání k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta musí být...
Leviticus 8:3...pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal...
Leviticus 8:5... Když se obec shromáždila u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat...
Leviticus 8:31...jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a tam ho snězte s chlebem, který je v koši...
Leviticus 8:33... Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud se nevyplní doba vašeho pověřování. Vaše...
Leviticus 8:35...dnešního dne. Zůstanete u vchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní a budete držet...
Leviticus 9:5..." Vzali tedy to, co Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a celá obec přistoupila a postavila se před...
Leviticus 9:23...z oltáře. Mojžíš s Áronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se všemu...
Leviticus 10:7...sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na vás olej...
Leviticus 10:9...k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný...
Leviticus 12:6...nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo...
Leviticus 14:11...s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho...
Leviticus 14:23...přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka oběti odškodnění a mírku...
Leviticus 15:14... půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť...
Leviticus 15:29...holoubata a přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako oběť za hřích a...
Leviticus 16:7...a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro...
Leviticus 16:16...provinění a všech hříchů. Totéž učiní se Stanem setkávání, který s nimi zůstává uprostřed jejich nečistot....
Leviticus 16:17...svatyně, aby ji očistil, není ve Stanu setkávání žádný člověk, dokud nevyjde. Tam vykoná obřad...
Leviticus 16:20...dokončí očišťování nejsvětější svatyně, Stanu setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron vloží...
Leviticus 16:23...pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu setkávání, svlékne si plátěná roucha, jež si vzal, když měl...
Leviticus 16:33...roucha, očistí nejsvětější svatyni i Stan setkávání, očistí oltář i kněží, očistí také všechen...
Leviticus 17:4...před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj Hospodinu přinesl oběť, takovému...
Leviticus 17:5...je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi. je obětují Hospodinu jako pokojné...
Leviticus 17:6...krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni...
Leviticus 17:9...oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový člověk bude...
Leviticus 19:21... Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění - berana odškodnění. Tím...
Leviticus 24:3... aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj Áron...
Numeri 1:1...Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů...
Numeri 2:2...otcovských domů; táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání." Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech...
Numeri 2:17...druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením levitů. Jak táboří, tak pochodují;...
Numeri 3:7...jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání. Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu...
Numeri 3:8... Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů...
Numeri 3:25... syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek, stan, jeho pokrývku,...
Numeri 3:38... tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny...
Numeri 4:3...schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu...
Numeri 4:4... Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál, vstoupí...
Numeri 4:15... Toto je břemeno Kehatových synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen...
Numeri 4:23...nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba geršonských rodů, jejich úkoly...
Numeri 4:25...Budou nosit plachty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z odolných usní, která...
Numeri 4:28... To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením Itamara, syna...
Numeri 4:30...nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou...
Numeri 4:31...setkávání. Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato břemena: desky Příbytku,...
Numeri 4:33...rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona." Mojžíš s...
Numeri 4:35...let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2 750...
Numeri 4:37...rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova...
Numeri 4:39...započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a otcovských...
Numeri 4:41...rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova...
Numeri 4:43...započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a otcovských...
Numeri 4:47...do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení břemen. Jejich celkový počet byl 8...
Numeri 6:10... Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz přinese...
Numeri 6:13...jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho...
Numeri 6:18...a jeho úlitbu. Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení,...
Numeri 7:5...to od nich, to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v souladu s jeho...
Numeri 7:89... co byl pomazán. A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu...
Numeri 8:9...býčka k oběti za hřích. Přiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec. Když...
Numeri 8:15...obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni...
Numeri 8:19... aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za výkupným, aby na syny Izraele...
Numeri 8:22...tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin...
Numeri 8:24...nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a...
Numeri 8:26...pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s levity,...
Numeri 10:3...zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou se...
Numeri 11:16...jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou. sestoupím a budu...
Numeri 12:4...a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli. Hospodin sestoupil v...
Numeri 14:10...když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak...
Numeri 16:18...kadidlo a postavili se ke vchodu do Stanu setkávání k Mojžíšovi a Áronovi. Korach proti nim...
Numeri 16:19... Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec. Vtom se celé obci ukázala Hospodinova...
Numeri 17:7...proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblak a ukázala se tam...
Numeri 17:8...sláva! Mojžíš a Áron pak přišli před Stan setkávání a Hospodin tam k Mojžíšovi...
Numeri 17:15... Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvil k...
Numeri 17:19...rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se s vámi setkávám, a...
Numeri 18:4...tak vy. Připojí se k tobě, aby se starali o Stan setkávání a o veškerou službu Příbytku. Nikdo nepovolaný se...
Numeri 18:6...Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako...
Numeri 18:21... synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli. ...
Numeri 18:22... se synové Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na sebe neuvalili hřích a nezemřeli. Službu...
Numeri 18:23...neuvalili hřích a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání konají jen levité, svá provinění nesou oni...
Numeri 18:31...- neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na...
Numeri 19:4...krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena; spálí...
Numeri 20:6...Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání. Padli na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova...
Numeri 25:6...Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima...
Numeri 27:2... před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil...
Numeri 31:54...a stovek to zlato přijali a odnesli je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem. ...
Deuteronomium 31:14...tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu setkávání, kde mu dám pověření." Mojžíš a Jozue tedy šli a...
Jozue 18:1...obec se shromáždila v Šílu, kde postavili Stan setkávání. Země byla podmaněna, ale zbývalo ještě sedm...
Jozue 19:51...Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tím skončilo rozdělování země. Hospodin tehdy...
1. Samuel 2:22...jak spali se ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech lidí se...
1. Královská 8:4...zvedli Truhlu Hospodinovu a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to...
1. Letopisů 6:17... sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě nastupovali podle svého pořádku....
1. Letopisů 9:21...syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání. Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo...
1. Letopisů 23:32... Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči svým bratrům, synům Áronovým;...
2. Letopisů 1:3...na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál Boží Stan setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil na...
2. Letopisů 1:6...Hospodina a na tom bronzovém oltáři u Stanu setkávání obětoval před Hospodinem na tisíc zápalných obětí...
2. Letopisů 1:13...ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu setkávání na gibeonské výšině odebral do Jeruzaléma a...
2. Letopisů 5:5... levité zvedli Truhlu a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to...
Izaiáš 14:13...nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |