Sestupuje

Hledám varianty 'sestupuje' [ sestupují (2) sestupuje (16) sestupovat (2) sestupovali (1) sestupoval (3) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 28:12...sahající od země k nebi a hle, vystupovalisestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul...
Exodus 33:9...do Stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel do Stanusestupoval oblakový sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu,...
Numeri 34:11...sestoupí k Rible východně od Ajinu; odtud bude sestupovat dál podél svahů východně od Galilejského jezera....
Jozue 16:3...Luz) pokračuje k území Arkijců do Atarotu. Pak sestupuje na západ k území Jafletejců po oblast Dolního...
Jozue 17:9...hranici patří synům Efraimovým. Hranice potom sestupuje potokem Kána. Zde, mezi Manasesovými městy jižně...
Jozue 18:16...Ben-hinom, na severní straně údolí Refaim. Potom sestupuje údolím Hinom ke skalnímu hřebeni Jebusejců na...
Jozue 18:17...a dále ke Gelilotu naproti průsmyku AdumimSestupuje ke kameni Rubenova syna Bohana, vede ke srázu...
Soudců 9:36...uviděl, řekl Zebulovi: "Podívej, z hřebenů hor sestupuje vojsko!" Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen...
Soudců 9:37..." Gaal však pokračoval: "Podívej, z Tabur-erecu sestupuje vojsko a další houf se blíží od Věšteckého dubu!"...
1. Samuel 10:5...a lyrou v čele budou v prorockém vytržení sestupovat z návrší. Tehdy uchvátí Duch Hospodinův,...
2. Samuel 22:10... plamenné blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťalsestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl...
2. Letopisů 7:3...sláva. Všichni synové Izraele viděli, jak sestupuje oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu nad chrámem...
Žalmy 18:10... plamenné blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťalsestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba zapřáhl, rozletěl...
Ezechiel 31:14...umřít - směřují pod zem mezi smrtelníky, kteří sestupují do jámy. Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy...
Daniel 4:20...kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z nebe a říká: ‚Porazte ten strom a zničte jej,...
Micheáš 1:3... Hle - Hospodin opouští svůj příbytek,  sestupuje, šlape po výšinách země! Hory se pod ním...
Matouš 3:16...se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. Vtom se z...
Matouš 8:1... zmocnění, a ne jako znalci Písma. Když pak sestupoval z hory, šly za ním veliké zástupy. Vtom přišel...
Jan 1:51...otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupujísestupují na Syna člověka." Třetího dne se v Káně...
Jan 6:33...ten pravý chléb z nebe. Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." "Pane, dávej nám ten...
Zjevení 10:1... Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho...
Zjevení 13:13...divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které bylo...
Zjevení 18:1...země." Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho...
Zjevení 21:2... Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená...

Slova obsahující sestupuje: nesestupuje (2) sestupuje (16)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |