Sestru

Hledám varianty 'sestru' [ sestře (7) sestry (25) sestru (25) sestrou (14) sestro (3) sestrami (1) sestrám (3) sestrách (1) sestra (42) sester (2) ]. Nalezeno 117 veršù.
Genesis 4:22...všech kovářů bronzu a železa. A Tubal-kainova sestra byla Naama. Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo,...
Genesis 12:13...ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi  sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě...
Genesis 12:19...že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to  sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou...
Genesis 20:2... říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to  sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a...
Genesis 20:5...lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to  sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal...
Genesis 20:12... ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu  sestra. Je dcerou mého otce, ale ne matky, a tak se...
Genesis 24:30...totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto se...
Genesis 24:59...zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její chůvu propustili s Abrahamovým...
Genesis 24:60...a s jeho muži a takto Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé...
Genesis 25:20...Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramusestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k...
Genesis 26:7...vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to  sestra." Bál se totiž říci: "Je to žena," neboť si...
Genesis 26:9...je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to  sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli mohl zemřít,"...
Genesis 28:9...Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaelesestru Nebajotovu. Jákob odešel z Beer-šeby a vydal se k...
Genesis 30:1...viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se...
Genesis 30:8...druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno...
Genesis 34:13...a Chamorovi lstivě, neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát...
Genesis 34:14...jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba!...
Genesis 34:27...a vyplenili město, kde byla poskvrněna jejich sestra. Vzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve...
Genesis 34:31...- i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi...
Genesis 36:3...Hivejce Cibeona, a Izmaelovu dceru Basematusestru Nebajotovu. Ada Ezauovi porodila Elifaze. Basemat...
Genesis 36:22...zemi. Synové Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova sestra byla Timna. Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal,...
Genesis 46:17...Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria. Měli také sestru Serach a Beria měl syny Chebera a Malkiela. To jsou...
Exodus 2:4...pak vložila do rákosí u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude...
Exodus 2:7...dětí." Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu,...
Exodus 6:23...si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovusestru Nachšonovu, a ta mu porodila Nádaba, Abihua,...
Exodus 15:20...prošli prostředkem moře suchou nohou. Áronova sestra, prorokyně Miriam, tehdy vzala do ruky tamburínu a...
Leviticus 18:9... Zostudil bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou. je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je...
Leviticus 18:11...otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s obcovat! Neobcuj se sestrou svého otce...
Leviticus 18:12...tvojí sestrou, nesmíš s obcovat! Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce!...
Leviticus 18:13... Je pokrevní příbuznou tvého otce! Neobcuj se sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky!...
Leviticus 18:18...příbuzné, je to zvrhlost! Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života...
Leviticus 20:17...jejich krev padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s...
Leviticus 20:19... Oba jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní...
Leviticus 21:3... synu, dceři a bratru, také kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla muže. Nesmí se však poskvrnit...
Numeri 6:7...se ani při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť na hlavě znak zasvěcení...
Numeri 12:12... který jsme tak pošetile spáchali. Prosím,  sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem...
Numeri 25:18... Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabité v den ...
Numeri 26:59... Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam. Áronovi se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a...
Deuteronomium 27:22...odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid...
Jozue 2:13...že necháte naživu mého otce a matku, bratrysestry i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před...
Soudců 15:2...družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra, ta je přece hezčí. Vezmi si ji místo !" Na to...
2. Samuel 13:1...nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a jiný Davidův syn, Amnon, se do ...
2. Samuel 13:2... Amnon, se do zamiloval. Amnon se pro svou sestru Támar tak soužil, z toho onemocněl. Byla to panna...
2. Samuel 13:4...Nesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támarsestru mého bratra Abšaloma," prozradil mu Amnon. "Ulehni...
2. Samuel 13:5...otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít  sestra Támar a nakrmila . Připravila by jídlo tady u ,...
2. Samuel 13:6...král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít  sestra Támar, připravit mi tu pár srdíček a nakrmit ."...
2. Samuel 13:20... její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet,  sestro - vždyť je to tvůj bratr. Neber si to tak." Támar...
2. Samuel 13:22... Nenáviděl totiž Amnona za to, že zneuctil jeho sestru Támar. Dva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru...
2. Samuel 13:32...odhodlán ode dne, kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar. se můj pán a král vůbec neobává, že by...
2. Samuel 17:25... který si vzal Abigail, dceru Nachašovusestru Joábovy matky Ceruji.) Izrael s Abšalomem v čele se...
1. Královská 11:19...si Hadada oblíbil natolik, že mu dal za manželku sestru své ženy, sestru Jejího Veličenstva Tachpenes....
1. Královská 11:20...Jejího Veličenstva Tachpenes. Tachpenesina sestra mu porodila syna Genubata a Tachpenes ho odchovala...
2. Královská 11:2...všechny, kdo měli královský původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést...
1. Letopisů 1:39...Dišan. Synové Lotanovi: Chori a Homam. Lotanova sestra byla Timna. Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal,...
1. Letopisů 2:16...Ocema a sedmého Davida. Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři syny: Abišaje,...
1. Letopisů 3:9...synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru Támar a další syny od svých konkubín. Šalomoun měl...
1. Letopisů 3:19...Synové Zerubábelovi: Mešulam, Chananiáš a jejich sestra Šelomít a dalších pět: Chašuba, Ohel, Berechiáš,...
1. Letopisů 4:3...otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš (jejich sestře se říkalo Haclelponi), dále Penuel, otec Gedorův, a...
1. Letopisů 4:19... kterou si Mered vzal. Synové Hodiášovy ženysestry Nachama, byli otcové garmijské Keíly a maachatské...
1. Letopisů 7:15...Gileádova. Machir si vzal ženu jménem Maakasestru Šupima a Chupima. Manasesův druhorozený se jmenoval...
1. Letopisů 7:18...Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova. Jeho sestra Molechet porodila Išhoda, Abiezera a Machlu. Synové...
1. Letopisů 7:30...Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a jejich sestra Serach. Synové Beriovi: Cheber a Malkiel, což je...
1. Letopisů 7:32...Cheber zplodil Jafleta, Šomera, Chotama a jejich sestru Šúu. Synové Jafletovi: Pasach, Bimhal a Ašvat - to...
2. Letopisů 22:11...kojnou ho ukryla v ložnici. Tak tedy Achaziášova sestra Jošeba, manželka kněze Jojady a dcera krále Jehorama...
Job 1:4...ve svých domech hostiny a zvali také své tři sestry, přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů...
Job 17:14...nazývat jámu otcem svým a červy svou matkousestrami - kde potom bude ta naděje? Ta naděje - kdo...
Job 42:11...více, než co měl dřív. Všichni jeho bratřisestry i všichni jeho dřívější známí přišli za ním a...
Přísloví 7:4...prstům, vyryj do srdce. Moudrosti řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude chránit...
Píseň 8:8...malou máme, ještě je bez prsou. Co s naší sestrou uděláme, námluvy započnou? Je-li hradbou,...
Jeremiáš 3:7...vrátí ke mně, ale nevrátila se. Viděla to její sestra, zrádkyně Juda. Viděla, že jsem tu poběhlici Izrael...
Jeremiáš 3:8...propustil a dal rozlukový list. Její sestra, ta zrádkyně Juda, se toho ale nelekla a odešla...
Jeremiáš 3:10...kamením a dřevem. Ani po tom všem se ale ta její sestra, ta zrádkyně Juda, ke mně nevrátila celým srdcem -...
Jeremiáš 22:18..."Nebudou ho oplakávat: ‚Ach bratře, ach sestro!' Nebudou ho oplakávat: ‚Ach pane, ach veličenstvo!'...
Ezechiel 16:45...své matky, která nesnáší svého muže i děti. Jsi sestrou svých sester, které nesnášejí své muže i děti. Vaše...
Ezechiel 16:46...byla Chetejka a váš otec Emorejec. Tvá starší sestra Samaří bydlela se svými dcerami po tvé levici, po...
Ezechiel 16:48...jsem živ, praví Panovník Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se svými dcerami nepáchala, co pácháš ty se...
Ezechiel 16:49...ty se svými dcerami. Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které...
Ezechiel 16:51...srovnání s nimi ses chovala tak ohavně, že tvé sestry díky všem tvým ohavnostem vypadají nevinně. Styď se...
Ezechiel 16:52...vypadají nevinně. Styď se - vždyť jsi tím svým sestrám poskytla omluvu! Hřešila jsi mnohem ohavněji než...
Ezechiel 16:54...všechno, co jsi spáchala - vždyť je to pro tvé sestry útěcha! Tvé sestry, Sodoma se svými dcerami a Samaří...
Ezechiel 16:55...- vždyť je to pro tvé sestry útěcha! Tvé sestry, Sodoma se svými dcerami a Samaří se svými dcerami,...
Ezechiel 16:56...kdysi. Copak sis v dobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst jako přísloví, než došlo k odhalení...
Ezechiel 16:61...a budeš se stydět, vezmu tvé starší i mladší sestry a dám ti je za dcery, i když to nebylo součástí tvé...
Ezechiel 22:11... tchán przní vlastní snachu a bratr znásilňuje sestru, dceru vlastního otce. Berou v tobě úplatek, aby se...
Ezechiel 23:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, byly jednou dvě sestry, dcery jedné matky. Žily v Egyptě jako smilnice....
Ezechiel 23:4...dívčí bradavky. Starší se jmenovala Ohola a její sestra Oholíba. Potom se vdaly za mne a rodily mi syny a...
Ezechiel 23:11...se stala pověstnou mezi všemi ženami. Její sestra Oholíba to všechno viděla, ale ve svém chtíči a...
Ezechiel 23:18... se mi znechutila tak jako předtím její sestra. Smilnila potom čím dál víc. Při vzpomínce na mládí...
Ezechiel 23:31...hnusnými modlami. Dávám ti do rukou kalich tvé sestry, protože ses chovala stejně jako ona. Tak praví...
Ezechiel 23:32...ona. Tak praví Panovník Hospodin: Kalich své sestry budeš pít, hluboký a široký. Je plný výsměchu a...
Ezechiel 23:33...kalichem hrůzy a zděšení, kalichem své sestry Samaří. ho do dna vyprázdníš, budeš hryzat...
Ezechiel 44:25...nebo dceři a kvůli bratrovi nebo neprovdané sestře se smějí takto poskvrnit. se očistí, odpočítá se...
Ozeáš 2:3...Říkejte svým bratrům: "Ami, Můj lid" a svým sestrám: "Ruchama, Milovaná". Žalujte matku svou, žalujte,...
Matouš 12:50...vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr,  sestra, matka." Toho dne Ježíš vyšel z domu a posadil...
Matouš 13:56... Josef, Šimon a Juda? Nejsou snad všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy všechny tyto věci?" A tak se...
Matouš 19:29... kdo pro jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá...
Marek 3:35... Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratrsestra a matka." Znovu pak začal vyučovat u jezera....
Marek 6:3...Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš...
Marek 10:29...není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a...
Marek 10:30...nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrůsester a matek a dětí a polí s pronásledováním a v...
Lukáš 10:39...ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho...
Lukáš 10:40...ním přišla a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že  sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni přece, mi...
Lukáš 14:26...na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrechsestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým...
Jan 11:1... Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie a její sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie, která pomazala...
Jan 11:3...nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocnýSestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten, koho máš tak rád, je...
Jan 11:5...oslaven Boží Syn." Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal...
Jan 11:28..." A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je tu a volá ." Ta, jakmile to...
Jan 11:39..." řekl Ježíš. "Pane, zapáchá," namítla Martasestra mrtvého. "Vždyť je v hrobě čtvrtý den!" "Neřekl jsem...
Jan 19:25...los." U Ježíšova kříže stála i jeho matkasestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. Když...
Skutky 23:16...zabít." O léčce se však doslechl syn Pavlovy sestry. Vydal se tedy za Pavlem do pevnosti a pověděl mu to...
Římanům 16:1...kéž je s vámi všemi. Amen. Doporučuji vám naši sestru Fébé, služebnici církve v Kenchrejích. Přivítejte ji...
Římanům 16:15... Pozdravujte Filologa a Julii, také Nerea a jeho sestru, Olympa i všechny svaté tam od nich. Pozdravte se...
1. Korintským 7:15...však nevěřící chce odejít, odejde. Bratr ani sestra nejsou v takových případech vázáni. Bůh vás povolal...
1. Timoteus 5:2...bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě. Prokazuj úctu osamělým vdovám...
Filemon 1:2... našemu milému příteli a spolupracovníkusestře Apfii, našemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve...
Jakub 2:15...ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim...
2. Jan 1:13...byla dokonalá. Pozdravují děti tvé vyvolené sestry. starší píšu milovanému Gaiovi, kterého miluji v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |