Sestoupil

Hledám varianty 'sestoupil' [ sestupte (1) sestup (7) sestoupit (2) sestoupíme (1) sestoupím (2) sestoupily (1) sestoupilo (1) sestoupili (18) sestoupila (4) sestoupil (58) sestoupí (12) ]. Nalezeny 104 verše.
Genesis 11:5...nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští...
Genesis 11:7...nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali. Nužesestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl...
Genesis 18:21...je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik,...
Genesis 24:16...mladá dívka, která ještě nepoznala mužeSestoupila k prameni, naplnila si džbán a vydala se zpět....
Genesis 24:45... vyšla z města Rebeka se džbánem na ramenisestoupila k prameni a čerpala vodu. Když jsem pak řekl:...
Exodus 3:8...biřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z ...
Exodus 19:11...se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu...
Exodus 19:14... zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty....
Exodus 19:18...byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z dým jako z pece a celá hora...
Exodus 19:20...a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na...
Exodus 19:25...k Hospodinu, aby se na neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato...
Exodus 32:7... Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal...
Exodus 32:15...proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš se otočilsestoupil z hory. Měl v ruce dvě Desky svědectví, desky...
Exodus 34:5... a v ruce nesl dvě kamenné desky. Hospodin sestoupil v oblaku a postavil se k němu. Tehdy vyslovil...
Leviticus 9:22...oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběťsestoupil z oltáře. Mojžíš s Áronem pak vešli do Stanu...
Numeri 11:17...Stanu setkávání, se tam postaví s tebou.  sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha,...
Numeri 11:25...z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním. Vzal z Ducha, který byl...
Numeri 12:5...Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli. Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu...
Numeri 14:45...a Kananejci, kteří v těch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na a bili je k Chormě. Hospodin...
Numeri 20:15...o všech útrapách, které nás potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta a v zemi jsme dlouho bydleli....
Numeri 20:28... Tam, na vrcholu hory, pak Áron zemřel a Mojžíš sestoupil z hory s Eleazarem. Když celá obec viděla, že...
Numeri 34:11...hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu. Odtud sestoupí k Rible východně od Ajinu; odtud bude sestupovat...
Numeri 34:12...východně od Galilejského jezera. Odtud hranice sestoupí k Jordánu a dosáhne k Mrtvému moři. To budou...
Deuteronomium 9:12...- desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal...
Deuteronomium 9:15...a se dvěma deskami smlouvy v obou rukou jsem sestoupil z hory. A hora plála ohněm. Tenkrát jsem uviděl,...
Deuteronomium 10:5... A když mi je Hospodin dal, otočil jsem sesestoupil z hory. Desky jsem pak uložil do truhly, kterou...
Deuteronomium 10:22...a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin,...
Deuteronomium 26:5...Bohem, prohlásíš: "Můj otec, kočovný Aramejecsestoupil do Egypta v nepatrném počtu. Tam pobýval a tam se...
Jozue 2:23... ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpětSestoupili z hor, přebrodili se, a když přišli k Jozuovi,...
Jozue 8:13... zadní voj pak západně od města. noci Jozue sestoupil do údolí. Jakmile to spatřil ajský král, on i...
Soudců 1:9...ho. Vybili město ostřím meče a vypálili. Potom sestoupili, aby bojovali proti Kananejcům bydlícím v horách...
Soudců 1:34...zatlačili Emorejci do hor; vůbec je nenechali sestoupit do nížiny. Emorejci byli rozhodnuti zůstat v...
Soudců 3:27...Efraimských horách na beraní roh. Synové Izraele sestoupili z hor s Ehudem v čele. "Rychle za mnou!" zvolal....
Soudců 3:28...vydal vašeho nepřítele Moába do vašich rukou." Sestoupili za ním, obsadili Moábcům jordánské brody a...
Soudců 5:11...sedláků. Tehdy opět lid Hospodinův k branám sestoupil. Vzhůru, vzhůru, Deboro, vzhůru, vzhůru, píseň...
Soudců 5:13... chop se zajatců! Zbytek vznešených tehdy sestoupil, Hospodinův lid ke mně sestoupil proti udatným. Z...
Soudců 5:14... tvému lidu byl v patách Benjamín, z Machira sestoupili ti, kdo velí, ze Zabulona, kdo nosí velitelskou...
Soudců 6:34...a utábořili se v údolí Jizreel. Na Gedeona tehdy sestoupil Duch Hospodinův. Zatroubil na beraní roh a svolal...
Soudců 7:24...posly po celém pohoří Efraim s rozkazem: "Sestupte z hor odříznout Midiánce! Obsaďte jim jordánské...
Soudců 14:1...ho pak začal podněcovat Duch Hospodinův. Samson sestoupil do Timny a mezi filištínskými dívkami si tam...
1. Samuel 9:25...tak Saul toho dne pojedl se Samuelem. Když potom sestoupili z návrší do města, Samuel ještě se Saulem...
1. Samuel 19:20...v čele se Samuelem, jak ve vytržení prorokujísestoupil i na Saulovy posly Boží Duch a také oni začali...
1. Samuel 19:23...mu. Zamířil tedy k chýším v Rámě, ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když...
2. Samuel 23:13...veliké vítězství. Tito tři z třicítky velitelů sestoupili o žních k Davidovi do jeskyně Adulam, když v...
2. Královská 1:9...za ním a přikázal mu: "Boží muži, král pravíSestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš...
2. Královská 1:10...muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom z...
2. Královská 1:11...a přikázal mu: "Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak z...
2. Královská 1:12...jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom z...
2. Královská 1:14...i těchto tvých padesáti služebníků. Hle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s jejich...
2. Královská 1:15...Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke...
2. Královská 5:14... když ti řekl: Omyj se, a budeš čistý." A tak sestoupil a sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu Boží muž...
1. Letopisů 11:15...veliké vítězství. Tři ze třicítky velitelů sestoupili k Davidovi na útes do jeskyně Adulam, když v...
1. Letopisů 12:19... to Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě...
2. Letopisů 7:1... Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu, z nebe sestoupil oheň a pohltil zápalnou oběť i ostatní oběti....
2. Letopisů 20:14...před Hospodinem. Vtom uprostřed shromáždění sestoupil Duch Hospodinův na Jachziela, syna Zachariášova,...
2. Letopisů 24:20... Varovali je, ale oni neposlouchali. Tenkrát sestoupil Boží Duch na Zachariáše, syna kněze Jojady....
Nehemiáš 9:13...na cestu, po které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi promlouval. Dal jsi jim...
Job 17:16...ta naděje? Ta naděje - kdo ji zahlédneSestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si spolu do prachu?" ...
Žalmy 115:17...daroval! Mrtví Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení. My ale Hospodina budem velebit...
Žalmy 119:41...obživ ! Kéž na , Hospodine, tvá láska sestoupí a tvoje spása, jak jsi zaslíbil! mám co...
Žalmy 144:5...je páře podobný, jeho dny míjejí jako stínSestup, Hospodine, své nebe rozetni, dotkni se hor, ...
Izaiáš 31:4...se neděsí a jejich hluk ho neplaší - právě tak sestoupí Hospodin zástupů, aby bojoval o horu Sion a její...
Izaiáš 38:8... že vykoná, co ti slíbil: Hle, vrátím stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět." A...
Izaiáš 57:9...samá vonná mast; do dálek jsi své posly vyslalasestoupila jsi do pekla. Tou spoustou cest ses unavila,...
Izaiáš 63:19... tvé jméno nenosí. Kéž bys tak roztrhl nebesestoupil, aby se před tebou hory roztřásly! Jako když...
Jeremiáš 22:1...a ten pohltí vše kolem." Tak praví Hospodin: "Sestup do paláce judského krále a vyřiď tam toto slovo:...
Ezechiel 26:16...v tom hrozném vraždění. Všichni vládci moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou si zdobné...
Ezechiel 31:15...do jámy. Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy sestoupil do podsvětí, zahalil jsem hlubinu smutkem nad...
Ezechiel 31:17...napájených v Libanonu. I ony totiž jako on sestoupily do podsvětí k mečem pobitým, stejně jako jeho...
Ezechiel 32:24...všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti sestoupili neobřezaní do podsvětí. Ti, kdo šířili hrůzu v...
Ezechiel 32:27...živých. Neleží ale mezi dávnými hrdiny, kteří sestoupili do podsvětí ve válečné zbroji, s hlavou...
Ezechiel 32:30...Sidonci. Přes hrůzu, již budili svou udatnostísestoupili i oni s hanbou k pobitým. Teď leží neobřezaní...
Daniel 4:10...mysli spatřil na lůžku, pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem: ‚Porazte ten...
Jonáš 1:3...a dal se na útěk za moře, pryč od HospodinaSestoupil do Jafy, kde našel loď plující do Taršiše....
Jonáš 1:5...z lodi do moře, aby odlehčili.Jonáš zatím sestoupil do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul. Když ho...
Matouš 28:2... Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil...
Lukáš 1:35...anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže." "Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní moc Nejvyššího,"...
Lukáš 3:22...se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy...
Lukáš 4:31...on prošel jejich středem a mířil dálSestoupil do galilejského města Kafarnaum. Když tam v...
Lukáš 6:17...Iškariotského, který se stal zrádcem. S těmi sestoupil z hory a stanul na pláni, kde čekalo množství...
Lukáš 9:37...neprozradili, co viděli. Když pak druhý den sestoupili z hory, vyšla mu naproti velká spousta lidí....
Jan 1:32..." Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm. jsem ho...
Jan 1:33... poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí...
Jan 2:12...svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou matkou, bratry i učedníky do...
Jan 3:13...Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na...
Jan 6:38...a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu venSestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli...
Jan 6:41...něj reptali, že řekl: " jsem ten chléb, který sestoupil z nebe." Říkali: "Není to snad ten Ježíš, syn...
Jan 6:42...Jeho otce i matku známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe'?" "Přestaňte spolu reptat!"...
Jan 6:51...něj , nezemřel. jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít...
Jan 6:58...mne, bude žít skrze . Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli...
Skutky 7:15...v počtu sedmdesáti pěti osob. Jákob tedy sestoupil do Egypta, kde zemřel on i naši otcové. Potom...
Skutky 7:34...svého lidu v Egyptě; slyšel jsem jejich nářeksestoupil jsem, abych je vysvobodil. Nyní tedy pojď, pošlu...
Skutky 8:38...a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komořísestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z...
Skutky 10:44...něj věří." Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní...
Skutky 11:5...cípy spouštělo něco jako veliká plachta. Když sestoupila ke mně, pozorně jsem se do podíval a...
Skutky 11:15...tvůj dům!' A jen, co jsem k nim začal mluvitsestoupil na Duch svatý stejně jako na počátku na nás....
Skutky 14:11...co Pavel udělal, začali lykaonsky volat: "Bohové sestoupili k nám v lidské podobě!" Barnabášovi začali říkat...
Skutky 19:6...Pána Ježíše. Když pak na Pavel položil rucesestoupil na Duch svatý, takže začali mluvit v jiných...
Římanům 10:7...do nebe?" (totiž přivést Krista dolů) ani: "Kdo sestoupí do propasti?" (totiž vyvést Krista z mrtvých). Co...
Efeským 4:9... že "vystoupil", musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten,...
Efeským 4:10...předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna...
1. Tesalonickým 4:16...povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu....
Zjevení 12:12...těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť , že málo času...
Zjevení 20:9...ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je. Ďábel, který je sváděl, byl...

Slova obsahující sestoupil: nesestoupil (1) sestoupil (58) sestoupila (4) sestoupili (18) sestoupilo (1) sestoupils (1) sestoupily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |