Seslal

Hledám varianty 'seslal' [ sešlu (16) sešli (33) sešlete (1) sešle (7) seslat (1) seslal (8) ]. Nalezeno 66 veršù.
Genesis 7:4...semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše,...
Exodus 32:8...jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu...
Leviticus 25:21...sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! ...
Deuteronomium 9:12...jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal: odlili si modlu!"...
Deuteronomium 9:16...Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty, kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal...
Deuteronomium 28:8... sedmi cestami před tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš...
Deuteronomium 33:5... Ješurunovi stal se králem, vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben žije, nikdy...
Jozue 9:2... kananejský, perizejský, hivejský a jebusejskýsešli se, aby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli....
Soudců 2:17...smilnit za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří poslouchali Hospodinova...
Soudců 16:23...hlavě začaly znovu růst. Filištínští vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby...
Soudců 20:3...- 400 000 pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci.) Synové...
1. Samuel 8:4...právo. Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu,...
1. Samuel 12:17...sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně pochopíte, jak veliké...
1. Samuel 12:18...tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití a déšť. Všechen lid pak měl před...
1. Samuel 25:1... Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se sešli, aby ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, kde bydlel....
1. Královská 8:36...hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za...
1. Královská 17:14...a oleje z láhve neubude do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl....
1. Královská 18:1..."Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří...
2. Letopisů 6:27...hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za...
2. Letopisů 7:13...že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se...
Ezdráš 10:9...Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého měsíce všichni...
Nehemiáš 9:10...v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křikSeslal jsi divy a zázraky na faraona, na jeho dvořany i na...
Job 20:23...všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv - zaplaví ho svým deštěm střel! Na útěku...
Žalmy 11:6...nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít!...
Žalmy 20:3... jméno Boha Jákobova kéž ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž podepře! Kéž si...
Žalmy 43:3...nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutkuSešli své světlo a věrnost svou - ty povedou, budou ...
Žalmy 111:9... věrně a upřímně aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho...
Žalmy 135:9... od lidí po dobytek. Divy a zázraky seslal, Egypte, proti tobě, na tebe, faraone, na všechny...
Izaiáš 10:16...dřevěná! A proto Panovník, Hospodin zástupůsešle na jejich vypasence úbytě a pod jejich chloubou...
Izaiáš 30:23...nasáklé hadry a řekneš: "Pryč s tím!" On také sešle déšť tvému semeni, které rozsíváš na zemi, a pokrm,...
Izaiáš 45:8...pohromu. Hospodin to všechno působím. Nebesasešlete shůry rosu, spravedlnost prší z oblaků! Otevři...
Jeremiáš 15:3... bude hladovět a kdo do zajetí, bude odvlečenSešlu na čtvero trestů, praví Hospodin. Meč, aby...
Pláč 1:13... ranil Hospodin v den, kdy se rozlítil. On seslal oheň z výšiny do mých kostí, které zachvátil. On...
Ezechiel 7:3...kouty země! s tebou konec je - svůj hněv sešlu na tebe. Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé...
Ezechiel 13:13...dešťové přívaly a ve své ničivé zuřivosti sešlu kroupy jako kameny. Zbořím zeď, kterou jste...
Ezechiel 34:26...okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání bude pršet jako průtrže! Stromy v...
Ozeáš 8:14...si paláce; Juda opevnil spoustu měst. ale sešlu na jejich města oheň - ten jim ty tvrze sežehne! ...
Amos 1:4...dost! Za to, že Gileáda mlátili cepy okovanýmisešlu na Chazaelův dům oheň, aby pohltil Ben-hadadovy...
Amos 1:7...že vyháněli všechen lid a prodávali je Edomskýmsešlu na hradby Gazy oheň, aby pohltil její paláce....
Amos 1:10...Edomským a na bratrskou smlouvu ani nevzpomnělisešlu na hradby Týru oheň, aby pohltil jeho paláce. Toto...
Amos 1:12...soptil hněvem, dál a dál ve svém zuření - za to sešlu na Teman oheň, aby pohltil paláce v Bosře. Toto praví...
Amos 2:2...to, že kosti edomského krále spálili na prášeksešlu na Moába oheň, aby pohltil keriotské paláce. Moáb...
Amos 2:5...podvody, za kterými jejich předci šli, za to sešlu na Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské paláce. Toto...
Jonáš 1:4...moře, pryč od Hospodina. Hospodin však na moře seslal veliký vítr, a na moři se strhla tak veliká bouře,...
Micheáš 1:12...trnou, čekají, kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal pohromu k bráně Jeruzaléma. Do vozů zapřahejte...
Malachiáš 2:2...vzdávat čest mému jménu, praví Hospodin zástupůsešlu na vás prokletí a prokleji i vaše žehnání. A jsem...
Malachiáš 2:8...Hospodina zástupů. Vy jste však z cesty sešli a svým učením jste mnohé srazili! Porušili jste...
Matouš 22:34...farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saducejesešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal,...
Matouš 22:41...celý Zákon i Proroci." A když se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal: "Co si myslíte o Mesiáši? Čí...
Matouš 26:3..." Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími lidu, aby se poradili, jakou...
Matouš 27:62... po dni příprav, se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že...
Marek 6:30...jeho tělo a pohřbili ho. Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co...
Marek 7:1...znalci Písma, kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešli u Ježíše a uviděli některé jeho učedníky jíst chleby...
Marek 14:53...nahý. Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní kněží i starší a znalci Písma. Petr ho...
Lukáš 5:17...tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských vesnic i z...
Lukáš 22:66...sprostými nadávkami. Jakmile se rozednilosešli se starší lidu, vrchní kněží i znalci Písma a odvedli...
Lukáš 24:49...jste toho svědkové. Hle, na vás sešlu zaslíbení svého Otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud...
Jan 6:16...se o samotě vrátil na horu. Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru, nastoupili na loď a plavili se na...
Jan 20:19...kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se...
Skutky 4:5...asi pěti tisíc mužů. Nazítří se v Jeruzalémě sešli židovští hodnostáři, starší a znalci Písma, velekněz...
Skutky 12:12...do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla...
Skutky 15:6...Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petr...
Skutky 19:32...vládl zmatek a mnozí ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který...
Skutky 20:7...tam týden. Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se...
Skutky 25:17...hájit se proti jejich obvinění. Jakmile se tu sešli, beze všech odkladů jsem příštího dne zasedl k soudu...
Skutky 28:17...svolal místní židovské představené. Když se sešli, řekl jim: "Bratři, ačkoli jsem se nijak neprovinil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |