Ses

Hledám varianty 'ses' [ ses ]. Nalezeno 178 veršù.
Genesis 17:6... učinil otcem mnohých národů. Způsobím, aby ses nesmírně rozplodil, a učiním z tebe národy - i králové...
Genesis 18:15..."Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě....
Genesis 28:3...Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání...
Genesis 31:26...) Lában Jákobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč...
Genesis 31:28...jsi ani políbit syny a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh...
Genesis 31:30...vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl ...
Genesis 38:29...vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom...
Genesis 40:14... pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil faraonovi a dostal odsud ven. Byl jsem...
Genesis 48:4...zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a rozmnožil. Učiním z tebe svazek národů a...
Genesis 49:4...ložnice svého otce vstoupil jsi, lože odvážil ses poskvrnit. Šimeon a Levi, to jsou bratři; jejich meče...
Exodus 23:33...proti mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu....
Exodus 34:24...nezatouží po tvé zemi, když budeš přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem....
Numeri 5:19...‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k nečistotě, buď zproštěna účinku této...
Numeri 5:20...účinku této hořké vody prokletí. Jestliže ses však od svého manžela odklonila a poskvrnila ses, když...
Numeri 22:34...odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím...
Deuteronomium 2:37... náš Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses ale k zemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k městům v...
Deuteronomium 4:19... na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je...
Deuteronomium 7:16... dává. Nebudeš na hledět s účastí - tak by ses octl v pasti a nakonec sloužil jejich bohům. Možná si v...
Deuteronomium 8:18...Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou...
Deuteronomium 13:13...ve tvém středu podobné zlo nespáchají. Mohl by ses doslechnout o jednom ze svých měst, která ti Hospodin,...
Deuteronomium 20:19...ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho stromy; nedotkni se jich...
Deuteronomium 28:60...Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak postihnou. Hospodin na tebe přivede i...
Deuteronomium 30:17...a nebudeš poslušný, ale necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji...
Deuteronomium 32:15...ztučněl, zbujněl. Ztučněl jsi, ztloustl, spravil ses! Opustil Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil...
Deuteronomium 32:18...se objevili - vaši otcové je neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila , na Boha, svého rodiče, jsi...
Deuteronomium 33:8...věrnému! Zkusils jej onou zkouškou v Masse, přel ses s ním u vod sváru v Meribě. O otci i matce řekl:...
Jozue 14:9...navěky za dědictví tobě a tvým synům, neboť ses cele vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin ...
Soudců 9:38...mu sloužili?' Není to snad to vojsko, kterému ses vysmíval? No tak, vzhůru, bojuj s ním!" Gaal tedy...
Soudců 14:3...příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci...
Soudců 18:3...mladíka. Zašli tedy dovnitř a ptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim...
Růt 2:12...odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila...
1. Samuel 13:13...jsem se odhodlal přinést tu oběť sám." "Zachoval ses jako hlupák!" zvolal Samuel. "Nesplnil jsi rozkaz,...
1. Samuel 15:17..."Nepřipadal sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin ...
1. Samuel 15:19...Proč jsi tedy Hospodina neposlechl? Proč ses vrhl na kořist a zachoval se v Hospodinových očích...
1. Samuel 17:28...Znám tu tvou drzost a zlomyslnost! Přišel ses podívat na bitvu, co?" "Co jsem zase provedl? To se...
1. Samuel 19:5...veliké vítězství. Když jsi to viděl, radoval ses. Proč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida...
1. Samuel 20:19...sedáváš. Pozítří rychle přijď k tomu místu, kde ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel. poblíž...
1. Samuel 20:30...rozlítil se Saul na Jonatana. "Copak nevím, že ses s tím Jišajovým synem spřáhnul?! Že ti není hanba! Jsi...
1. Samuel 22:13...Jak to, že jsi mu poskytl chléb a meč? Radil ses o něm s Bohem, aby proti mně povstal a číhal na , jak...
1. Samuel 24:20...Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš...
1. Samuel 25:31...v srdci výčitky, že jsi daremně prolil krev, aby ses pomstil. Hospodin prokáže mému pánu dobrodiní,...
1. Samuel 26:16...Někdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc ses nevyznamenal. Jakože je živ Hospodin, zasloužíte si...
2. Samuel 1:14...amalekovského přistěhovalce," odpověděl. "A to ses nebál vztáhnout ruku a zabít Hospodinova pomazaného?!"...
2. Samuel 7:9...mého lidu Izraele. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil...
2. Samuel 11:10...domů. Proto s Uriášem znovu promluvil: "Vrátil ses přece z výpravy. Proč nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl:...
2. Samuel 12:21...mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil, postil ses a plakal, ale jakmile zemřel, vstal jsi a dal ses do...
2. Samuel 14:32...mu Abšalom. "Chci poslat za králem, aby ses ho zeptal, proč jsem se vlastně měl vrátit z Gešuru....
2. Samuel 16:8...ti oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou...
2. Samuel 16:21...se staraly o dům. Když celý Izrael uslyší, jak ses svému otci zprotivil, posílí to odhodlání všech, kdo...
2. Samuel 18:13...život! Před králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně." "Nebudu se tu s tebou zdržovat,"...
2. Samuel 22:36...bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, ...
1. Královská 8:46...vždyť není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na rozhněval a vydal je nepříteli a jejich...
1. Královská 13:21...přišel z Judska: "Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazu! Nedodržel jsi příkaz, který ti dal...
1. Královská 13:22... který ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem...
1. Královská 16:2...z prachu a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj lid Izrael,...
1. Královská 21:20...oslovil Achab Eliáše. "Ano," odpověděl, "protože ses zaprodal, abys páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
2. Královská 1:16...praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se...
2. Královská 18:21...Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo se o něj opře,...
2. Královská 19:22...tebou Dcera jeruzalémská! Kohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil...
2. Královská 22:19...prokletí, nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Hospodinem; roztrhl jsi své roucho a plakals přede...
1. Letopisů 17:8...vedl můj lid Izrael. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil...
2. Letopisů 6:36...vždyť není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na rozhněval a vydal je nepříteli a jejich...
2. Letopisů 16:7...Asovi přišel vidoucí Chanani a řekl mu: "Protože ses spolehl na aramejského krále, a ne na Hospodina, svého...
2. Letopisů 16:8...s obrovským množstvím vozů a jezdců? Tenkrát ses ale spolehl na Hospodina, a tak ti je vydal do rukou....
2. Letopisů 16:9...ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval jako hlupák, a tak budeš od nynějška...
2. Letopisů 19:2... a oslovil ho: "Měl jsi pomáhat ničemovi? Měl ses přátelit s Hospodinovými nepřáteli? Kvůli tomu na tebe...
2. Letopisů 20:37...z Marešy, pak Jošafatovi prorokoval: "Protože ses spolčil s Achaziášem, Hospodin tvé dílo zničí!" Lodě...
2. Letopisů 21:13...ani cestami judského krále Asy, ale vydal ses cestou králů izraelských. Judu i obyvatele Jeruzaléma...
2. Letopisů 24:6...zavolal představeného Jojadu a otázal se: "Proč ses nepostaral, aby levité přinesli z Judska a z Jeruzaléma...
2. Letopisů 26:18...posvěceni k jeho pálení. Opusť svatyni, neboť ses dopustil přestoupení. Takto slávu od Hospodina Boha...
2. Letopisů 34:27... nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Bohem; ponížil ses přede mnou, roztrhl jsi své...
Ezdráš 9:14...se s těmito národy páchajícími ohavnost? Což by ses na nás nerozhněval a nevyhladil nás do posledního,...
Nehemiáš 9:21... dal jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses o na poušti staral; nic jim nechybělo, oděv...
Nehemiáš 9:30... zatvrzovali šíji, slyšet nechtěli. Tolik let ses s nimi trpělivě vláčel! Svým Duchem jsi je varoval...
Job 10:8...nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátil a chceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z...
Job 14:15...bys a se ti ohlásil, po díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď kroky počítáš, pak bys na...
Job 15:5...Bohem! Tvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaně. Tvá ústa - ne - odsoudí,...
Job 15:7... - odsoudí, usvědčují vlastní rty! Copak ses narodil jako první člověk? Přišel jsi na svět před...
Job 15:12...ta Boží útěcha, nelíbí se ti slova laskavá? Čím ses tak nechal unést v srdci, co ti tak zatemnilo oči, že...
Job 30:21...stojím tu, a ty jen přihlížíš. Proměnil ses mi v ukrutníka, veškerou silou na útočíš. Vysoko ve...
Job 34:33...Ty sám si vyber, ne za tebe, pověz nám, co ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdí i moudří ...
Job 38:16...přerazí. Pronikls tam, kde moře pramení, prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrti? Spatřil...
Job 38:21...místa? Znáš stezku do jejich domova? Dávno ses narodil, jistě to znáš, délka tvého života je nesmírná!...
Job 38:22...to znáš, délka tvého života je nesmírná! Dostal ses do sněžných skladišť, viděl jsi, kde se kroupy skladují...
Job 42:3...jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a přitom nemá poznání?' Ano...
Žalmy 9:5...a padnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na...
Žalmy 9:6... jako spravedlivý soudce na trůn usedáš! Obořil ses na pohany, ničemy zničil jsi, jejich jméno smazals...
Žalmy 18:36...své spásy, podepřel jsi svou pravicí, sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, ...
Žalmy 50:18...zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil! Svá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk...
Žalmy 59:17... tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi...
Žalmy 68:8...vytáhls, Bože, před svým lidem, pustinou když ses ubíral, séla zem se třásla, nebesa dštila tam na Sinaji...
Žalmy 89:39...jsi jej ale zavrhl, zapudil, na svého pomazaného ses rozzuřil. Smlouvu se svým služebníkem zrušil jsi, jeho...
Žalmy 102:14...všechna pokolení trvá tvá památka. Vstaneš, aby ses nad Sionem smiloval, vždyť je čas mu přízeň prokázat...
Žalmy 114:5...beránci, jako jehňata dováděly pahorky! Pročpak ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil...
Přísloví 2:20...více, na stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal cestou ušlechtilých, na stezkách spravedlivých...
Přísloví 5:20... v jejím milování se věčně utápěj! Proč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl spočívat v...
Přísloví 26:4...ale hůl. Neodpovídej tupci na jeho tupost, aby ses mu sám nezačal podobat. Odpověz tupci na jeho tupost,...
Přísloví 30:32...kůň, kozel a nepřemožitelný král. Pokud ses bláhově chvástal, pokud sis vymýšlel - ruku na ústa!...
Píseň 4:8...mnou z Libanonu kéž bys šla! Z vrcholku Amany by ses rozhlédla, z vrcholku Seníru, z Hermonu, z doupat lvů,...
Izaiáš 22:8...na koních - Juda byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláce. Prohlédli jste...
Izaiáš 25:4...mocný lid, město krutých pohanů ctí, neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v jejich...
Izaiáš 26:15...národ, Hospodine, rozmnožil jsi národ, oslavil ses, rozšířil jsi všechny naše hranice! Hospodine, hledali...
Izaiáš 36:6...Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo se o něj opře,...
Izaiáš 37:21..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ke kterému ses modlil ohledně asyrského krále Senacheriba. Toto je...
Izaiáš 37:23...tebou Dcera jeruzalémská! Kohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil...
Izaiáš 47:10...navzdory, navzdory moci čárů tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo nevidí." Svou...
Izaiáš 47:12...svými čáry, s tím množstvím kouzel svých, jimiž ses zabývala od mládí. Třeba ti nějak prospějí, třeba...
Izaiáš 47:15... Takto ti prospějí ti tvoji kupčíci, s nimiž ses zabývala od mládí. Každý se potácí svými cestami,...
Izaiáš 57:8...veřejemi postavila sis památník. Daleko ode  ses vysvlékla, vystoupilas na lože a doširoka odkryla;...
Izaiáš 57:10... sestoupila jsi do pekla. Tou spoustou cest ses unavila, neřekneš ale: "Marná námaha!" V tom svém údu...
Izaiáš 57:11...jsi život nalezla, a tak jsi nepolevila. Koho ses tolik děsila a bála, že jsi zradila? Na sis ani...
Izaiáš 62:8...sníst; nikdy nevypijí cizinci víno, s nímž ses tak namáhal. Ženci budou jíst obilí a chválit Hospodina...
Izaiáš 64:4...na tvých cestách myslí na tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešili. Můžeme snad být spaseni?...
Jeremiáš 2:18...putoval. Co z toho máš, chodit do Egypta - aby ses vody z Nilu napila? Co z toho máš, do Asýrie cestovat -...
Jeremiáš 2:21...výbornou révu z nejušlechtilejších sazenic. Jak ses mi mohla takhle zvrhnout v plané křoví, jež mi nepatří?...
Jeremiáš 2:22...zvrhnout v plané křoví, jež mi nepatří? I kdyby ses mýdlem vydrhla a louhu přidala sebevíc, skvrna tvé viny...
Jeremiáš 2:36...Proč stále někam chodíš a stále měníš směr? Jako ses zklamala v Asýrii, zklameš se Egyptem. I odtud odejdeš...
Jeremiáš 3:2...se rozhlédni kolem dokola: Na kterém holém vršku ses neválela? Čekalas na milence někde u cesty, jako beduín...
Jeremiáš 3:3...déšť, byla jsi zatvrzelá jako coura, odmítala ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, od mládí jsi ...
Jeremiáš 3:13...Hospodin, a nehněvám se navěky. Jen uznej, že ses provinila, žes byla Hospodinu, svému Bohu, nevěrná, že...
Jeremiáš 4:1... svého Boha, jsme neposlouchali. "Kéž by ses, Izraeli, vrátil, praví Hospodin, kéž by ses ke mně...
Jeremiáš 5:17... Mečem dobude tvá opevněná města, na která ses tak spoléhal. Ale ani v těch dnech, praví Hospodin, s...
Jeremiáš 11:15...Může snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu veselil? Košatou olivou nazval Hospodin,...
Jeremiáš 15:18... proč se hrozná rána nechce zahojit? Stal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže,...
Jeremiáš 20:7...jsi , Hospodine, a se nechal svést. Zmocnil ses a zdolals . Vysmívají se mi celé dny, každý ze...
Jeremiáš 22:23...a stydět za všechny své špatnosti. Uvelebila ses v Libanonu, v hnízdečku mezi cedrovím; budeš však...
Jeremiáš 48:27...zvratcích, je konečně i on pro smích! Copak ses nevysmíval Izraeli? Copak byl chycen mezi zloději, že...
Jeremiáš 49:16...zřídil obydlí, obsadils horské vrcholy. I kdyby ses vysoko jak orel uhnízdil, i odtamtud strhnu, praví...
Jeremiáš 50:24... Byl jsi dopaden a byl jsi chycen, protože ses s Hospodinem pustil do boje. Hospodin otevřel svoji...
Pláč 3:44...jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v oblaka, nepřístupný pro modlitby. Odporným smetím...
Pláč 3:57...volám po úlevě!" Když jsem volal, přiblížil ses a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o život, vedl...
Pláč 5:22...dřív! Anebo jsi nás zavrhl úplně? Rozhněval ses na nás přespříliš? Ve třiceti letech jsem byl mezi...
Ezechiel 16:4...matka Chetejka. A tvoje narození? Tenkrát, když ses narodila, tvá pupeční šňůra nebyla odříznuta, nebylas...
Ezechiel 16:5...z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát, když ses narodila, pohodili někam ven jako odporný odpadek....
Ezechiel 16:7...v poli, a tak jsi rostla a dospívala,  ses vyvinula do krásy. Narostla ti ňadra, vyrašilo...
Ezechiel 16:8... vstoupil jsem s tebou do smlouvy a oddala ses mi, praví Panovník Hospodin. Umyl jsem vodou,...
Ezechiel 16:13...a korunoval jsem skvostnou čelenkou. Zdobila ses zlatem a stříbrem, nosila šaty z kmentu, vzácných látek...
Ezechiel 16:15...jsem ozdobil, praví Panovník Hospodin. Ty ses však na tu svou krásu spolehla a ve své proslulosti ses...
Ezechiel 16:22... na dny, kdy jsi byla nahá a bosá a zmítala ses v krvi. Běda! Běda ti! praví Panovník Hospodin. Kromě...
Ezechiel 16:29...jsi dost. Smilnila jsi tedy čím dál víc,  ses dostala k Babylonii, zemi kramářů. Pořád jsi ale...
Ezechiel 16:36... ty couro! Tak praví Panovník Hospodin: Protože ses celá potřísněná smilstvem obnažovala před všemi svými...
Ezechiel 16:37...hle - shromáždím všechny tvé milence, s nimiž ses těšila, jsi je milovala, anebo nenáviděla....
Ezechiel 16:47...tvá mladší sestra Sodoma se svými dcerami. Copak ses neřídila jejich způsoby? Nepáchala jsi jejich...
Ezechiel 16:51...ani z poloviny jako ty! Ve srovnání s nimi ses chovala tak ohavně, že tvé sestry díky všem tvým...
Ezechiel 16:54...jejích dcer. Zároveň ale změním i tvůj úděl, aby ses musela stydět a hanbit za všechno, co jsi spáchala -...
Ezechiel 16:59...Hospodin: Zachovám se k tobě podle toho, jak ses chovala, neboť jsi pohrdla mou přísahou a smlouvu jsi...
Ezechiel 22:4...se pošpiňuje výrobou hnusných model! Provinilo ses krví, kterou jsi prolilo, pošpinilo ses modlami, které...
Ezechiel 23:27...Tak skoncuji s tvou zvrhlostí a smilstvem, které ses naučila v Egyptě. Tehdy po nich přestaneš...
Ezechiel 23:30...jsi chodila smilnit s pohany a poskvrňovala ses jejich hnusnými modlami. Dávám ti do rukou kalich tvé...
Ezechiel 23:31...hnusnými modlami. Dávám ti do rukou kalich tvé sestry, protože ses chovala stejně jako ona. Tak praví...
Ezechiel 23:40...přicházeli, jakmile si pro poslaly. Kvůli nim ses koupala, oči si líčila, šperky se zdobila, na skvělém...
Ezechiel 23:41...si líčila, šperky se zdobila, na skvělém loži ses usadila za prostřený stůl, na který jsi nakladla můj...
Ezechiel 24:13...ve zvrhlosti. Snažil jsem se očistit, ale ty ses nedala. Proto nebudeš zbavena své nečistoty, dokud se...
Ezechiel 28:14...Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne...
Ezechiel 29:7... do podpaží. Jakmile se o tebe opřeli, zlomil ses, jsi jim kyčle vykloubil. Nuže, tak praví Panovník...
Daniel 2:34...a nohy zčásti železné a zčásti hliněné. Díval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen...
Daniel 5:22...ním může postavit. Ale ty, jeho syn Belšasarses v srdci nepokořil, přestože jsi to všechno věděl....
Daniel 5:23...nepokořil, přestože jsi to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z...
Daniel 9:23...proto, abych ti zjevil tajemství. Hned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a jsem ti ji...
Daniel 10:12..."Neboj se, Danieli. od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se...
Ozeáš 5:3...přece Efraima znám a Izrael se mi neschová! Teď ses, Efraime, ke smilstvu obrátil a Izrael se poskvrnil....
Ozeáš 13:9... roztrhám je jak divá zvěř! Izraeli, zničil ses! Kdo ti pomůže? Kde je tvůj král, tvůj zachránce? Kde...
Abdiáš 1:4...obydlí: "Kdo by k zemi porazil?" I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami,...
Abdiáš 1:11...do ostudy, vyhlazen budeš navěky! V ten den ses stranou postavil - v den, kdy jeho vojsko zajali...
Abakuk 3:8... zlobíš na řeky? To míří na řeky tvé zuření? To ses tak proti moři rozlítil, že jsi na svých ořích vyrazil...
Zachariáš 2:11... praví Hospodin. Pojď, Sione! Zachraň se, kdo ses zabydlel u Dcery babylonské!" Neboť tak praví Hospodin...
Matouš 18:33...jsem ti celý dluh, protože jsi prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se slitoval nad...
Matouš 20:13...odpověděl: ‚Příteli, ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří, a běž; ale...
Jan 6:25...na druhém břehu jezera, ptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám...
Jan 9:34...takového by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil ses plný hříchu, a chceš nás poučovat?" A s tím ho vyhnali....
Jan 21:18... amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, oblékal ses a chodils, kam jsi chtěl. zestárneš, rozpřáhneš ruce...
Skutky 25:12...probral se svými poradci a odpověděl: "K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš!" Za několik dní do Cesareje...
Skutky 26:29... "Kéž by Bůh dal!" řekl na to Pavel. "Kéž by ses nejen ty, ale každý, kdo dnes slyší, stal ne téměř,...
1. Timoteus 6:12...se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. Před Bohem...
2. Timoteus 2:15...užitku, jen ke zkáze posluchačů. Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který...
2. Timoteus 3:14... sami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses...
Jakub 4:11...Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona a stal ses jeho soudcem. Zákonodárce a soudce je ale jen jeden! On...
Zjevení 11:17...Pane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování! Národy se...

Slova obsahující ses: joses (1) manases (30) manasese (23) manasesem (3) manasesova (35) manasesově (1) manasesovi (13) manasesovu (4) manasesovy (4) manasesových (5) manasesovým (2) manasesovými (2) manasesův (3) nesesílal (1) nesestoupil (1) nesestupuj (1) nesestupuje (2) rameses (2) ramesesu (3) ses (191) sesadí (1) sesadil (1) sesazen (1) sesazuje (1) sesbíráni (1) sesbírejte (1) sesedla (4) sesedli (1) sesedněte (1) seshora (2) sesílá (2) sesílám (3) seskočil (1) seslal (8) seslaném (1) seslat (1) sesmekne (1) sestával (1) sester (2) sestoupí (12) sestoupil (58) sestoupila (4) sestoupili (18) sestoupilo (1) sestoupils (1) sestoupily (1) sestoupím (2) sestoupíme (1) sestoupit (2) sestra (42) sestrách (1) sestrám (3) sestrami (1) sestro (3) sestrou (14) sestru (25) sestry (25) sestře (7) sestřičko (1) sestřičku (1) sestup (7) sestupoval (3) sestupovali (1) sestupovat (2) sestupte (1) sestupuje (16) sestupují (2) sestupující (5) sestupujícího (3) sesují (1) sesychá (1) sesypali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |