Sepsal

Hledám varianty 'sepsal' [ sepsat (2) sepsány (9) sepsáno (2) sepsána (2) sepsal (10) ]. Nalezeno 25 veršù.
Deuteronomium 31:9...ani nenechá, neboj se a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento Zákon, předal jej levitským kněžím, kteří...
Deuteronomium 31:24...zaslíbil, a budu s tebou." Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal...
1. Královská 3:8...vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé...
2. Královská 14:18...let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou, jak známosepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu...
2. Královská 15:11... Ostatní Zachariášovy skutky jsou, jak známosepsány v Kronice izraelských králů. Hospodin kdysi dal...
2. Královská 15:15...skutky - včetně spiknutí, které zosnoval - jsou sepsány v Kronice izraelských králů. Menachem tenkrát...
2. Letopisů 9:29...skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví Achiáše...
2. Letopisů 12:15...skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech proroka Šemajáše a...
2. Letopisů 13:22...Abiášovy skutky - jeho slova i činy - jsou sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke svým...
2. Letopisů 25:26...Amaciášovy skutky jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. Od dob, kdy...
2. Letopisů 26:22... Ostatní Uziášovy skutky od počátku do konce sepsal prorok Izaiáš, syn Amosův. Když Uziáš spočinul u...
2. Letopisů 27:7...skutky i všechny jeho války a cesty jsou sepsány v Knize izraelských a judských králů. Stal se...
2. Letopisů 28:26...všechny jeho způsoby jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. Když Achaz...
2. Letopisů 36:8...ohavnosti páchal a čím se provinil, to vše je sepsáno v Knize izraelských a judských králů. Na jeho místě...
Ester 8:5... že se odvolávají ty listy, které vymyslelsepsal Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby vyhladil Židy ve...
Ester 9:20...posílají výslužku. Mordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxe,...
Ester 10:2...významu a jak ho král vyznamenal, to vše je sepsáno v Kronice králů médských a perských. Žid Mordechaj...
Job 19:23...ještě mého masa dost? Kéž by slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta olovem a rydlem...
Přísloví 22:20...pevně spoléhal. Třicatero rad jsem pro tebe sepsal - je v nich poučení a vědění, abys poznal výroky...
Kazatel 12:10...mnohá přísloví. Kazatel hledal výstižná slovasepsal poctivé a pravé výroky. Slova mudrců jsou jako bodce...
Jeremiáš 36:17...králi. Pověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal," ptali se Barucha. "Diktoval ti to Jeremiáš?" "Ano,...
Daniel 7:1...snu vidění. To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu: Daniel jsem v noci...
Malachiáš 3:16...a Hospodin naslouchal a slyšel je. Byla před ním sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho...
Lukáš 1:1... která je doprovázela. mnozí se pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi udály, tak...
Skutky 1:1... že by se ani nevešly na svět. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |