Sen

Hledám varianty 'sen' [ sny (15) snům (2) snů (7) snu (24) seno (2) senem (1) sena (1) sen (60) ]. Nalezen 101 verš.
Genesis 20:3...a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď...
Genesis 20:6...s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým...
Genesis 28:12...si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země k nebi a hle,...
Genesis 31:10...je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke stádu. Byli...
Genesis 31:11...pruhovaní, skvrnití a strakatí. Tehdy v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl:...
Genesis 31:24... noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!"...
Genesis 37:5...s ním schopni ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím...
Genesis 37:6...tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a...
Genesis 37:8...A tak ho nenáviděli ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a...
Genesis 37:9...snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další sen. Hle,...
Genesis 37:10...otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět k...
Genesis 37:19... Řekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme:...
Genesis 37:20...ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi...
Genesis 40:5...krále, kteří byli uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním...
Genesis 40:8...tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří...
Genesis 40:9...je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm...
Genesis 40:12...faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao...
Genesis 40:16...to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom,...
Genesis 40:18...klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao...
Genesis 41:1...něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně...
Genesis 41:5...a tučných. Vtom se Farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm...
Genesis 41:7...a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal...
Genesis 41:8...věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k...
Genesis 41:11...pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam s...
Genesis 41:12... otrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil; každému dal výklad jeho snu. A jak...
Genesis 41:15...přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že...
Genesis 41:17...odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm...
Genesis 41:22...jako předtím. A vtom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů,...
Genesis 41:25...vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá...
Genesis 41:26...klasů je rovněž sedm let - je to jeden a tentýž sen. Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi...
Genesis 41:32...hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u...
Genesis 42:9...poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové!...
Numeri 12:6...mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl...
Deuteronomium 13:2...středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme...
Deuteronomium 13:6...k němu se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina,...
Soudců 7:13... zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na...
Soudců 7:15...Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu. Vrátil se do...
1. Samuel 28:6...ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl...
1. Samuel 28:15...mi neodpověděl - ani skrze proroky, ani skrze sny. Proto jsem zavolal, abys mi poradil, co mám dělat."...
1. Královská 3:5... "Žádej o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi...
1. Královská 3:15...život." Šalomoun se pak probudil a hle - byl to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma a postavil se před Truhlu...
Job 4:13...byl jsem rozrušen, když lidi zmáhá těžký sen. Strach přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí...
Job 7:14...ulehčí mému trápení.' Tehdy ale strašíš sny, tehdy děsíš skrze vidění, že bych se raději oběsil...
Job 14:12...trvá nebe, neprobudí se, nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys jen schoval v hrobě, kéž bys ukryl, než...
Job 20:8...- ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptát. Jako sen odletí a bude ten tam, bude zapuzen jak noční vidina....
Job 33:15...Ve spánku, v noční vidině, když lidi zmáhá těžký sen, když na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá...
Žalmy 73:20...budou zahubeni, hrůzy dočista zničí je! Jako sen po probuzení, Pane,zaženeš jejich přelud, procitneš!...
Žalmy 78:65...plakat nemohly. Tehdy Pán procitl tak jako ze snu, jako bojovník, jenž byl vínem rozjařen. Tehdy své...
Žalmy 90:5... jak noční hodina! Spláchneš je - jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomine: ráno roste a rozkvétá, večer...
Žalmy 126:1...navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy...
Přísloví 3:24...spát, nic nebude strašit, usneš, tvůj sen bude příjemný. Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy,...
Přísloví 6:4...svým očím žádný spánek, tvá víčka ani neokusí sen. Unikni mu jako srnec lovci, vyvázni jako ptáče ze...
Přísloví 6:9... lenochu, budeš polehávat, kdy se konečně ze snu probudíš? Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na...
Přísloví 27:25...králů. Tráva však vyroste na posekané louceseno se znovu sveze z hor. Beránci kdykoli oděv ti...
Kazatel 5:2...ušetři spoustu slov. Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu něco slíbíš,...
Kazatel 5:6...Boha, takže by zničil vše, cos dokázal? Množství snů je pouhá marnost, stejně tak spousta slov - proto se...
Izaiáš 5:24...právo odepřou! Proto jako oheň polyká strništěseno mizí v plamenech, právě tak ztrouchniví jejich kořeny...
Izaiáš 29:7... kdo oblehli jeho pevnosti, dopadnou jako sen, jak noční vidění. Jako když lačný sní o tom, jak ,...
Izaiáš 33:11...Hospodin, teď se pozvednu a vyvýším! Těhotní senem, slámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy...
Izaiáš 56:10...psi, co ani štěkat neumí; polehávají se svými sny, svůj spánek milují. Jsou to tak nenažraní psi, že se...
Jeremiáš 23:25... kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!' Jak dlouho ještě? Není snad v srdci...
Jeremiáš 23:27... které si sami vymysleli. Myslí si, že těmi sny, které si jedni druhým vyprávějí, přimějí můj lid...
Jeremiáš 23:28...otcové kvůli Baalovi. Prorok, jemuž se zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale slovo, ten je...
Jeremiáš 23:32...' Hle, jsem proti těm, kteří prorokují lživé sny, praví Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj lid...
Jeremiáš 27:9...proto své proroky a věštce, své vykladače snů, jasnovidce a čaroděje, kteří vám říkají, se...
Jeremiáš 29:8...a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! ...
Daniel 1:17... Daniel kromě toho rozuměl všem viděnímsnům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být...
Daniel 2:1...Kýra. Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar sen, který ho rozrušil tak, že nemohl spát. Král si proto...
Daniel 2:3...a stanuli před králem, řekl jim: "Zdál se mi sen, který rozrušil. Musím se dozvědět, co znamená."...
Daniel 2:4..." žiješ, králi, navěky! Rač nám prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme." Král ale mágům řekl:...
Daniel 2:5...řekl: "Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy...
Daniel 2:6...a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary, odměnami a...
Daniel 2:7...odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví ten sen a my jej vyložíme." Král však řekl: "Je mi to jasné!...
Daniel 2:9... dokud to nepřejde. Nuže, povězte mi ten sen, poznám, že mi ho dovedete i vyložit!" Mágové na to...
Daniel 2:16...šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc...
Daniel 2:23...jsi mi, zač jsme prosili, oznámil jsi nám sen královský!" S tím se pak Daniel vydal za Ariochem,...
Daniel 2:24...babylonské mudrce! Vezmi ke králi a mu ten sen vyložím." Arioch vzal Daniela rychle ke králi a takto...
Daniel 2:25...judskými vyhnanci muže, který králi vyloží jeho sen." Král se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys...
Daniel 2:26...zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství,...
Daniel 2:28...ukázal, co se stane v posledních dnechSen a vidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, jsou...
Daniel 2:36...se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. Ty, králi,...
Daniel 2:45...Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý." Král Nabukadnezar...
Daniel 4:2...doma ve svém paláci. Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli viděl na lůžku, ohromilo....
Daniel 4:3...dostaví všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen vyložili. Když se věštci, kouzelníci, mágové a...
Daniel 4:4...a jasnovidci dostavili, vyprávěl jsem jim ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede mne...
Daniel 4:5...duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu tedy svůj sen: "Baltazare, nejvyšší z věštců, vím, že v tobě přebývá...
Daniel 4:6...žádné tajemství není těžké. Toto jsem viděl ve snu; pověz mi, co to znamená. Na lůžku jsem měl v mysli...
Daniel 4:15...může postavit i nejnižšího z lidí.' Toto je tedy sen, který jsem , král Nabukadnezar, viděl. Ty mi jej teď...
Daniel 4:16...bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král ho však...
Daniel 5:12...vzácného ducha, rozumnost a důvtip ve vykládání snů, odhalování tajemství a řešení záhad. Nech proto...
Daniel 7:1...roce babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu vidění. To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal....
Joel 3:1...dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a...
Zachariáš 10:2...bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludy. Proto lid bloudí jako ovce,...
Matouš 1:20...v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu...
Matouš 2:12... kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své...
Matouš 2:13...jinudy. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i...
Matouš 2:19...Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i...
Matouš 2:22...tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a...
Matouš 27:19...spravedlivým! Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny." Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si...
Skutky 2:17...vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech...
1. Korintským 3:12...ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dřívísena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den...

Slova obsahující sen: asenat (3) gerasenského (2) hasenuova (1) housenkách (1) housenkám (1) housenky (6) koseni (1) marsena (1) natřesená (1) nejvypasenější (1) odnesené (1) odneseno (3) odneseny (2) otřesen (5) přeneseni (1) přinesen (1) přinesena (1) přinesené (3) přineseny (1) resen (1) řasenkou (1) sen (60) sena (1) senacherib (11) senacheriba (3) senaovi (1) senay (2) sene (1) senem (1) senír (2) seníru (1) seno (2) senoseč (1) senuy (1) skosena (1) skoseni (2) spasen (14) spaseni (13) spasení (37) spasením (5) spaseny (1) spasených (1) tasen (2) taseným (10) třesením (1) unesen (1) vnesena (2) vynesen (3) vypasence (1) vypasené (3) vypasení (1) vypasených (1) vytaseným (1) vytřesen (1) vznesených (1) zaneseno (1) zataraseny (1) zemětřesení (16) zemětřesením (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |