Sem

Hledám varianty 'sem' [ semovi (4) sema (3) sem (122) ]. Nalezeny 124 verše.
Genesis 5:32...zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo...
Genesis 6:10...člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil tři synySema, Chama a Jáfeta. Země však byla v Božích očích zkažená...
Genesis 7:13...čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli...
Genesis 9:18...zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři...
Genesis 9:23...otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venkuSem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena....
Genesis 10:1...a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové....
Genesis 10:21...podle svých rodů, jazyků, zemí a národnostíSemovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta,...
Genesis 10:22... bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomciSemovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram....
Genesis 10:31...směrem k hoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou...
Genesis 11:10...je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let...
Genesis 11:11...po potopě zplodil Sem ve věku 100 let ArpakšadaSem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a...
Genesis 15:16...v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáříSem se ale vrátí čtvrté pokolení, neboť nepravost...
Genesis 42:15... Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás,...
Genesis 42:34...lidé. Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle...
Genesis 43:7...mohli vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho...
Genesis 43:18...je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich...
Genesis 43:20...a promluvili k němu: "Odpusť, pane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli...
Genesis 45:5...se ale a nehněvejte se na sebe, že jste  sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám...
Genesis 45:8...vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo  sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem,...
Genesis 45:13...co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a...
Exodus 5:22...ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi  sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým...
Exodus 16:3...jídali chléb do sytosti! Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili...
Numeri 20:4... "Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč...
Numeri 23:1...řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák učinil, jak Balaám...
Numeri 23:29...řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák udělal, co mu Balaám...
Deuteronomium 1:31...celou cestu, kterou jste šli, než jste dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu...
Deuteronomium 6:23...a divy. Nás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi, kterou s přísahou zaslíbil našim otcům....
Deuteronomium 9:4..."To pro mou spravedlnost Hospodin dovedl  sem, abych tu zemi obsadil." Hospodin ty národy před tebou...
Deuteronomium 9:7... kdy jsi vyšel z Egypta, do svého příchodu sem jste se bouřili proti Hospodinu. Popouzeli jste...
Deuteronomium 11:5... co s vámi činil na poušti, než jste dorazili sem, i to, co učinil Dátanovi a Abiramovi, synům Eliaba,...
Deuteronomium 26:9... uprostřed znamení a zázraků. Přivedl nás  sem a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem....
Deuteronomium 29:6...že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli  sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a...
Deuteronomium 29:15...víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli územím různých národů. Viděli jste jejich...
Jozue 2:2...přespali. Králi Jericha se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem." Jerišský...
Jozue 3:9...'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval:...
Jozue 10:24... kteří šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte sem, položte si nohu na šíji těch králů!" Přicházeli tedy a...
Jozue 18:6...těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás losovat před Hospodinem,...
Jozue 19:15...od Chanatonu, dosáhne údolí Jiftach-el. Patří sem také Katat, Nahalal, Šimron, Jidala a Bet-lechem -...
Jozue 19:30...ke Středozemnímu moři v oblasti Achzíbu. Patří sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst s...
Jozue 19:35... na západě Ašera, na východě pak Jordánu. Patří sem také opevněná města: Cidim, Cer, Chamát, Rakat, Kineret...
Soudců 14:15... i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali?" Samsonova žena tedy na něj...
Soudců 18:3... Zašli tedy dovnitř a ptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy,...
Růt 2:14...Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej si sousta ve víně." Přisedla...
Růt 4:1... o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď sem, příteli, posaď se." A tak přišel a posadil se. Potom...
1. Samuel 5:10...do Ekronu, dali se Ekroňané do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším...
1. Samuel 7:12...ho Eben-ezer, Kámen pomoci. Řekl totiž: " sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženi a...
1. Samuel 10:22...se proto Hospodina dále: "Přišel ten muž sem?" Hospodin odpověděl: "Schovává se tamhle mezi výstrojí...
1. Samuel 14:36..." odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za...
1. Samuel 14:38...toho dne neodpověděl. Saul proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové vojska! Zkoumejte a zjistěte, jaký...
1. Samuel 16:11...ho!" řekl mu Samuel. "Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde." A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to...
1. Samuel 17:8...před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece Filištín a...
1. Samuel 17:28... a hrozně se na Davida rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na...
1. Samuel 21:15...blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem...
1. Samuel 21:16...sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do...
1. Samuel 26:22...David na to řekl: "Zde je královo kopí.  sem pro něj někdo z mládenců přijde. Hospodin odplatí...
1. Samuel 30:7...kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A když k němu Abiatar přinesl efod, David se...
2. Samuel 1:9...Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij . Smrt ve spárech, ale život ještě...
2. Samuel 1:10...spárech, ale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění...
2. Samuel 1:15... Tehdy zavolal na jednoho z mládenců: "Pojď sem, zabij ho!" A tak ho udeřil, zemřel. Ještě předtím...
2. Samuel 3:13...jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš...
2. Samuel 5:6... kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a mrzáci odrazí!"...
2. Samuel 7:18...přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes dovedl...
2. Samuel 20:16..."Slyšte! Slyšte! Řekněte Joábovi: Přijď sem, s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta...
2. Královská 4:35...se zahřálo. Potom se zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opět k němu přistoupil a položil se na něj. Tu...
2. Královská 6:28...Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra sníme zase mého.' A...
2. Královská 6:29...uvařily a snědly. Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže ona svého syna...
2. Královská 19:27...- uschne dřív, než uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá...
2. Královská 19:32...králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví...
1. Letopisů 1:4... Metuzalém, Lámech, NoeSem, Cham a Jáfet. Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madaj,...
1. Letopisů 1:17... Semarejce a Chamatejce. Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi:...
1. Letopisů 1:24...a Jobaba. Ti všichni jsou synové JoktanoviSem, Arpakšad, Šelach, Heber, Peleg, Reu...
1. Letopisů 11:5... protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci. "Sem se nedostaneš!" řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David...
1. Letopisů 17:16...přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl ...
2. Letopisů 28:13...proti těm, kdo se vraceli z boje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snad, abychom se...
Ezdráš 4:2...stejně jako vy; obětujeme mu od doby, co nás sem přesídlil asyrský král Esar-chadon." Zerubábel, Jošua a...
Ezdráš 10:14...se v našich městech oženil s cizinkami, se sem v určený čas dostaví se stařešiny a správci příslušného...
Job 1:7...jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis...
Job 2:2...jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis...
Job 7:4...moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a tam do rána. Tělo mám červy a strupy pokryté, rány...
Job 37:12...obtíží, mračna rozhání bleskem svým. Ta krouží sem a tam pod jeho vedením, aby plnila jeho příkazy kdekoli...
Job 38:11...své, závory osadil na dveře a řekl: ‚Smíš  sem, a dál ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil...
Žalmy 59:16... štěkají jako psi, po celém městě běhajíSem a tam toulají se, potravu hledají, o hladu musejí se ke...
Přísloví 6:13... Očima pomrkává, mele nohama, prsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále...
Kazatel 1:6... odkud vyjít . Severní vítr se mění v jižnísem a tam točí se, tam a sem, kolem dokola stále vrací se....
Izaiáš 3:16...nahoře a se svůdnýma očima drobně cupitají sem a tam, řetízky cinkají jim na nohách. Sionské dcery...
Izaiáš 21:12...se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!" Ortel nad Arábií: Vy karavany dedanské, jež nocujete...
Izaiáš 28:10...od prsů? Prý: To a to a tak a tak, tamsem a sem a tam - bla bla bla!" Nuže, koktavou řečí a cizím...
Izaiáš 28:13...slovo bude znít: "To a to a tak a tak, tamsem a sem a tam - bla bla bla!" Jen si jdou - nazpátek...
Izaiáš 37:28...- uschne dřív, než uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá...
Izaiáš 37:33...králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví...
Izaiáš 48:15... jeho ruka padne na Chaldejce. , sám jsem promluvil, ano, jsem ho povolal; přivedu ho sem a...
Jeremiáš 22:11...otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít: " se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem ...
Jeremiáš 29:10...vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím. sám přece vím, jak o vás přemýšlím,...
Jeremiáš 31:8...a mrzáky, těhotné ženy a rodičky - vrátí se jich sem celé zástupy! Budou přicházet s pláčem, půjdou v...
Jeremiáš 49:3...bědujte, oblečte pytel a kvílejte, mezi hradbami sem tam běhejte! Moloch odejde do vyhnanství a s ním i jeho...
Pláč 4:15...cesty! Nedotýkejte se!" A když teď bloudí tamsem, národy říkají: " je tu nechceme!" Hospodin sám je...
Ezechiel 1:14... z něhož se blýskalo a ty bytosti se míhaly sem tam jako blesky. Díval jsem se na a hle - při každé...
Ezechiel 21:19...člověčí, a tleskni do dlaní: Ten meč sekne tamsem a potřetí, meč hrozných jatek, meč vraždění! krouží...
Ezechiel 39:17...a veškeré divé zvěři: Shromážděte se a pojďte sem! Sejděte se ze všech stran k obětní hostině, kterou pro...
Ezechiel 40:4...všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele."...
Daniel 12:4...tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste." Daniel jsem pak...
Joel 1:18...obilí. I dobytek naříká! Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou...
Joel 4:11...i slaboch řekne: "Jsem udatný!" Rychle sem, všechny národy! Shromážděte se z okolí! Přiveď tam,...
Zachariáš 8:20...a pokoj! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě sem budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Z...
Zachariáš 10:9...bude jich zase tolik jako dřív! Rozptýlil jsem je mezi národy, v dálce však na znovu pomyslí;...
Matouš 17:17...vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem." Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec...
Matouš 22:12...do svatebního roucha. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?' A on oněměl. Král...
Marek 11:3...děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." Odešli tedy, a když našli oslátko přivázané u...
Lukáš 9:41...ještě budu s vámi a budu vás snášet? Přiveď sem svého syna." Než k němu došel, démon ho porazil a začal...
Lukáš 14:21...rychle do ulic a uliček,' řekl sluhovi. ‚Přiveď sem chudé, chromé, zmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se...
Lukáš 19:27...nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a pobijte je přede mnou.'" Po těch slovech se vydal...
Lukáš 23:5...Učí po celém Judsku! Začal v Galileji a došel  sem!" Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: "Takže ten...
Jan 4:15...tu vodu," řekla žena, " nežízním a nemusím sem chodit čerpat." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem,"...
Jan 4:16...chodit čerpat." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl Ježíš. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi...
Jan 6:25...břehu jezera, ptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 20:27...slovy: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej se na ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji...
Skutky 9:21...v Jeruzalémě hubil vyznavače toho jména! Copak sem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím?"...
Skutky 17:6..."Tito lidé rozvracejí celý svět! Teď přišli sem a Jáson je přijal! Ti všichni porušují císařské...
Skutky 19:37...klid a neprovedli nic unáhleného. Přivedli jste sem tyto muže, ti se však nedopustili žádné svatokrádeže...
Galatským 5:19...Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování,...
Jakub 1:6...se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane...
Jakub 2:3...oblečenému a řeknete mu: "Posaď se prosím sem," ale tomu chudákovi řeknete: "Někde si stoupni nebo si...
Zjevení 4:1... uši, slyš, co Duch praví církvím." Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke...
Zjevení 11:12...od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých nepřátel vystoupili v oblaku do...

Slova obsahující sem: basemat (2) basematu (2) basematy (3) časem (1) děsem (4) dopisem (5) getsemane (2) hlasem (42) jasem (6) jaspisem (1) jsem (3484) kusem (2) kvasem (2) losem (27) manasesem (3) masem (11) nejsem (48) neodneseme (1) neseme (1) nosem (1) ocasem (3) opisem (1) pásem (7) písem (3) písemné (1) písemnictví (2) podpisem (2) poneseme (1) prosem (1) přeneseme (1) přineseme (2) rákosem (1) rámusem (1) sem (122) sema (3) semachiáš (1) semarejce (2) semen (3) semena (2) semene (33) semenem (4) semeni (32) semeno (17) semenům (1) semínko (1) semknuté (2) semova (1) semovi (4) semových (1) semův (2) silasem (2) sneseme (1) topasem (1) trsem (1) třeseme (1) tyrkysem (2) úžasem (9) věhlasem (1) výnosem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |