Sel

Hledám varianty 'sel' [ síti (4) sít (4) sily (1) sil (31) seta (1) set (30) sely (3) sela (1) sel (2) sejte (3) sejete (2) seješ (2) seje (5) ]. Nalezeno 89 veršù.
Genesis 4:25...se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného...
Genesis 5:3...své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny...
Genesis 5:4...ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil...
Genesis 5:7...105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912...
Genesis 5:8...žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcerySet žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90...
Genesis 7:6...byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním...
Genesis 26:12...jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin...
Genesis 31:6... Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu,...
Exodus 14:7...do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na...
Leviticus 25:11...rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté...
Leviticus 25:20...‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu...
Leviticus 25:22...vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého...
Leviticus 26:16...vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář...
Numeri 11:21...Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst...
Numeri 31:28...Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu. Tento...
Soudců 1:36... Emorejská hranice vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a...
Soudců 3:31...Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael. Po...
Soudců 4:3...volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě...
Soudců 4:13...z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora...
Soudců 16:5... spoutat a zkrotit. Každý z nás ti jedenáct set šekelů stříbra." Dalila se tedy Samsona vyptávala:...
Soudců 17:2...své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim...
Soudců 17:3...zvolala jeho matka. Jakmile těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To stříbro slavnostně...
Soudců 18:11...mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a...
Soudců 18:16...Míkova domu). Poptali se ho, jak se daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch...
Soudců 20:15...vytáhli do boje. Toho dne se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set...
Soudců 20:16...nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z praku...
1. Samuel 23:28...proti Filištínům. Proto se tomu místu říká Sela-machlekot, Skála rozdělení. Odtud pak odešel a usadil...
1. Samuel 28:20... skácel k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic...
1. Samuel 30:17...druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak...
2. Samuel 6:5...dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny,...
2. Samuel 6:14...vykrmené dobytče. David přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. Takto David...
2. Samuel 15:18...něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho následovali z Gatu - ti všichni...
2. Samuel 23:8...Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna...
1. Královská 11:3...k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu...
2. Královská 12:21...dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do Sily. Dvořané, kteří ho zavraždili, byli Jozabad, syn...
2. Královská 19:3...a ponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl...
2. Královská 19:29...jen to, co se samo urodí. Třetího roku ale sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody....
1. Letopisů 1:1...den co den po všechny dny svého života. AdamSet, Enoš, Kénan, Mahalalel, Járed...
1. Letopisů 4:42...Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem,...
1. Letopisů 13:8...David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny,...
Ester 9:6...sídelním městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli: Paršandata, Dalfon, Aspata...
Ester 9:12...král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělali v...
Job 4:3...mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval jsi...
Job 5:26...bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a tak to...
Job 20:22...přijde do úzkých, bída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv...
Job 39:4...jejich bolestí. Jejich mladí pak venku nabírají sil, jednou odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla...
Žalmy 3:5...hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke...
Žalmy 9:16...Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v síti, již nastražili, nohama uvízli. Hospodin zjevil se!...
Žalmy 92:15...ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je Skála...
Žalmy 104:15...se obličej rozzáří, a chléb, který člověku dodá sil. Hospodin sytí i své stromoví - libanonské cedry, které...
Přísloví 11:18...nešetří. Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, mzdu trvalou. Spravedlnost jistě k...
Přísloví 22:8...nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem. Kdo seje bezpráví, sklidí neštěstí; jeho hrůzovláda pomine....
Kazatel 9:10...se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí...
Kazatel 10:10...nenabrousí otupené ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho...
Izaiáš 14:10...jediným takto osloví: "Tak i ty jsi pozbyl sil - jsi na tom stejně jako my! Tvá pýcha klesla do pekla...
Izaiáš 16:1...v zemi zůstali. Pošlete beránky vládci země ze Sely u pouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při...
Izaiáš 28:24... co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své? Copak...
Izaiáš 32:20...a město srovnáno bylo se zemí, blaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla vypouštíte na...
Izaiáš 37:3...a ponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co řekl nejvyšší...
Izaiáš 37:30...jen to, co se samo urodí. Třetího roku však sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody....
Izaiáš 40:9...neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě volej, nic...
Izaiáš 40:31... kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou...
Izaiáš 41:1...přede mnou, ostrovy! národy zkusí nabrat sil! Jen se přiblíží a promluví - pojďme společně k...
Izaiáš 42:11...města zvolají i s osadami Kedarských, obyvatelé Sely jásají, z vrcholků hor křičí radostí! Hospodinu...
Izaiáš 44:12...tvaruje modlu kladivy, dře se s ze všech sil. Přitom hladoví k umdlení ani se nenapije, se...
Izaiáš 50:2...krátká k vykoupení? Nemám k vysvobození dost sil? Hle, vysušuji moře pouhým napomenutím a řeky v pouště...
Izaiáš 58:1...pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho...
Jeremiáš 4:5...po celé zemi troubí polnice, volejte ze všech sil a říkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme do opevněných...
Pláč 3:8... obtížil okovy. I když jsem křičel ze všech sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi cesty zahradil...
Ezechiel 12:13...zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v  síti. Odvedu ho do Babylonie, do země Chaldejců, ani tu ale...
Ezechiel 17:20...Nastražím na něj svoji past a uvázne v  síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak...
Ezechiel 45:15...batů tvoří kor). Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se...
Daniel 8:8...mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř...
Ozeáš 10:12...Juda bude orat a Jákob vláčet. Spravedlnost sejte a lásku sklízejte; zorejte ladem ležící zem! Čas...
Abakuk 1:16...do sítí. Proto se radují a jásají, proto své síti obětují a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim...
Abakuk 3:4... z jeho ruky září paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí...
Ageus 1:6...Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vedeSejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete,...
Zachariáš 9:17...krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil, panny jak víno kypící! Žádejte od Hospodina déšť,...
Marek 4:16...Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti, kterým se seje na skalnatou půdu, jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo...
Marek 4:18... hned odpadají. Další jsou ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak...
Marek 4:20...se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě: Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí...
Lukáš 7:41...věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatit,...
Skutky 5:36...někoho velikého a připojilo se k němu okolo čtyř set mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se...
Skutky 27:16...ostrůvku zvaného Kauda. Tam jsme s vypětím sil ovládli vlečný člun a vytáhli ho na palubu. Lodníci pak...
1. Korintským 15:36...A v jakém přijdou těle?" Blázne! To, co seješ, neožije, dokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo,...
1. Korintským 15:37...To, co seješ, neožije, dokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno - třeba...
2. Petr 1:5...svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti...
Juda 1:3...teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována...
Zjevení 14:20...a z lisu tekla krev po uzdy koní na šestnáct set honů daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení,...

Slova obsahující sel: musel (36) musela (2) museli (39) muselo (5) nasel (1) nemusel (10) nemuseli (2) nenasel (1) neselhala (1) neselhali (1) neselhalo (4) neselo (1) neselže (2) nezasel (4) obveselil (1) osel (9) oseli (1) posel (25) poselství (12) poselstvo (3) poveselil (1) proselyté (2) proselytu (1) rozvesel (1) rozveselí (3) rozveselil (3) rozveselím (1) řemesel (1) sel (2) sela (1) seled (2) selek (2) seleukie (1) selhal (1) selhala (1) selhali (2) selhalo (3) selhání (2) selháním (2) selhává (1) selhávají (1) selu (1) sely (3) selže (1) vesel (5) vesele (8) veselé (1) veselí (38) veselice (5) veselici (1) veselil (1) veselili (1) veselím (6) veselit (13) veselte (4) veselý (2) veselým (1) visel (2) viseli (2) zasel (5) zvesela (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |