Sedmi

Hledám varianty 'sedmi' [ sedmi (51) sedm (273) ]. Nalezeno 267 veršù.
Genesis 7:2... Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých...
Genesis 7:3...a samici. Také z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce a samici, pro zachování jejich...
Genesis 7:4... pro zachování jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní...
Genesis 7:10... samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to...
Genesis 8:10...ji a vzal ji k sobě do archy. Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. Večer se k němu...
Genesis 8:12... že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila....
Genesis 21:28...spolu do smlouvy. Když Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co...
Genesis 21:29...zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat...
Genesis 21:30...sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu...
Genesis 29:18...zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl:...
Genesis 29:20... Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji...
Genesis 29:27...i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební týden s...
Genesis 29:30...více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná,...
Genesis 31:23... Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. noci však...
Genesis 41:2...farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se v mokřině....
Genesis 41:3...se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených; postavily...
Genesis 41:4...Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao probudil. Když znovu...
Genesis 41:5...usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm...
Genesis 41:6...bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním větrem a ty...
Genesis 41:7...východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl...
Genesis 41:18...Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav a pásly se v mokřině....
Genesis 41:19...a pásly se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně ošklivých a tak...
Genesis 41:20... Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to...
Genesis 41:22...snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů, bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm...
Genesis 41:23... bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých, hubených a sežehlých východním větrem a...
Genesis 41:24...východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to...
Genesis 41:26... Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinitSedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž...
Genesis 41:27...je rovněž sedm let - je to jeden a tentýž senSedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je...
Genesis 41:29...učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let...
Genesis 41:30...sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu...
Genesis 41:34...jednat. ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země....
Genesis 41:36... Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se nezhroutí...
Genesis 41:47...od faraona a procházel celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi....
Genesis 41:48...země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a...
Genesis 41:53...učinil plodným." Když pak v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef...
Genesis 41:54...uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl...
Genesis 50:10... dali se do hlubokého a bolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce....
Exodus 2:16...dorazil, posadil se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale...
Exodus 7:25...vodu totiž nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin...
Exodus 12:15...svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den...
Exodus 12:19...téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl...
Exodus 13:6... budete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude...
Exodus 13:7...a sedmého dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u...
Exodus 22:29...mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravemsedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro...
Exodus 23:15... Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v...
Exodus 25:37...jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo...
Exodus 29:30...který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal...
Exodus 29:35...ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za...
Exodus 29:37...od hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude...
Exodus 34:18...bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v...
Exodus 37:23...zlata. Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se...
Leviticus 8:33...z masa a chleba zbude, spálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud se...
Leviticus 8:35...u vchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní a budete držet Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli...
Leviticus 12:2...Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně jako v době svého pravidelného...
Leviticus 13:4...ochlupení nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána...
Leviticus 13:5...nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dníSedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila...
Leviticus 13:21...než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za...
Leviticus 13:26...než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna...
Leviticus 13:31... odloučí kněz postiženého prašivinou na sedm dní. Sedmého dne kněz ránu prohlédne znovu: Pokud se...
Leviticus 13:33...potom člověka s prašivinou odloučí na dalších sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud...
Leviticus 13:50...ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se...
Leviticus 13:54...napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že...
Leviticus 14:8...a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu...
Leviticus 14:38...okolní stěna, vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu...
Leviticus 15:13...uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a...
Leviticus 15:19...z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude nečistý do...
Leviticus 15:24...její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté....
Leviticus 15:28...bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě...
Leviticus 22:27...se narodí tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde...
Leviticus 23:6...bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete...
Leviticus 23:8...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého...
Leviticus 23:15... kdy jste přinesli snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé sobotě tak...
Leviticus 23:18...mouky pečené s kvasem. S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva...
Leviticus 23:34..."Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek...
Leviticus 23:36...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne...
Leviticus 23:39... jež budete přinášet Hospodinu. Patnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po...
Leviticus 23:40... větve myrtových keřů a potočních vrb a po sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem....
Leviticus 23:41...Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 23:42...pokolení. Budete ji slavit v sedmém měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v...
Leviticus 25:8...tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba sedmi...
Numeri 8:2...Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to tedy...
Numeri 12:14... otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve...
Numeri 12:15...pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam...
Numeri 13:22...Talmaj, potomci Anakovi. (Hebron byl postavensedm let dříve než egyptský Soan.) Když došli k údolí Eškol...
Numeri 19:11...mrtvoly kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat...
Numeri 19:14...stanu vejde a kdokoli v něm je, bude nečistý po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která...
Numeri 19:16...nebo jeho kostí nebo hrobu, bude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako...
Numeri 23:1...lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." ...
Numeri 23:4...s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana."...
Numeri 23:14...ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a na každém obětoval býka a berana. Balaám pak...
Numeri 23:29... Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák...
Numeri 28:11...oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho beranasedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak...
Numeri 28:17...Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté...
Numeri 28:19...zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho beranasedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako...
Numeri 28:21... dvě desetiny na berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přines jednoho kozla jako...
Numeri 28:24...ke stálé zápalné oběti. Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně...
Numeri 28:27...Hospodinu dva mladé býčky, jednoho beranasedm ročních beránků. Jako moučnou oběť k nim přidejte...
Numeri 28:29...desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Přines také jednoho kozla, aby...
Numeri 29:2...jednoho ročního býčka, jednoho beranasedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k nim...
Numeri 29:4...na berana a jednu desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby...
Numeri 29:8...jednoho ročního býčka, jednoho beranasedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako...
Numeri 29:10...desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla jako...
Numeri 29:12...obětí a kromě jejich úliteb)." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou...
Numeri 29:36...k zápalné oběti jednoho býčka, jednoho beranasedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku, beranu a...
Numeri 31:19...muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili,...
Deuteronomium 7:1... Kananejce, Perizejce, Hivejce a Jebusejcesedm národů větších a mocnějších, než jsi ty. Hospodin,...
Deuteronomium 16:3...či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsi z...
Deuteronomium 16:4...život připomínej den svého odchodu z Egypta. Po sedm dní se u tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa,...
Deuteronomium 16:9...Boha: nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů. napočítáš sedm týdnů od začátku obilné žně,...
Deuteronomium 16:15... sirotkem a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na...
Deuteronomium 28:7... napadnou. Jednou cestou proti tobě vytáhnousedmi cestami před tebou utečou. Hospodin ti sešle...
Deuteronomium 28:25... porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nimsedmi cestami utečeš před nimi. Staneš se odstrašujícím...
Jozue 6:4...obejdete dokola. To budeš dělat po šest dníSedm kněží před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů....
Jozue 6:6...kněze a řekl jim: "Vezměte Truhlu smlouvysedm kněží před Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z...
Jozue 6:8...Hospodinovou truhlou." Když to Jozue řekl lidusedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z beraních...
Jozue 6:13...časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhluSedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z...
Jozue 18:2... Země byla podmaněna, ale zbývalo ještě sedm izraelských kmenů, které se neujaly svého dědictví....
Jozue 18:5... se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům...
Jozue 18:6...zůstane ve svých hranicích na severu. těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke mně a ...
Jozue 18:9...zem a zapsali na svitek, jaká města připadají na sedm podílů. Potom se vrátili k Jozuovi do tábora v Šílu....
Soudců 6:1...zle, a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si...
Soudců 6:25...býka ze stáda svého otce, toho druhého býkasedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci,...
Soudců 12:9...přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě...
Soudců 14:12...dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám vám třicet...
Soudců 14:17...tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala. Trápila ho tak, že ...
Soudců 16:7...a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, byl bych...
Soudců 16:8...jiný." Filištínští vládci za tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, a ona ho jimi...
Soudců 16:13...mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla do osnovy a utáhla...
Soudců 16:14...jako každý jiný." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě, vpletla je do osnovy a utáhla...
Soudců 16:19...a zavolala někoho, mu z hlavy oholí těch sedm copů. Tak ho ovládla a podmanila; jeho síla ho...
Soudců 20:15...nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set znamenitých mužů, kteří se nahlásili z Gibeje. V...
Soudců 20:16...se nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z...
Růt 4:15...tvá milující snacha - a ta je ti vzácnější než sedm synů!" Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a...
1. Samuel 2:5... kdo byli hladoví, lačnět přestali. Neplodné sedm narodí se, matka mnohých však uvadne. Hospodin dává...
1. Samuel 6:1...Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji sedm měsíců. Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme...
1. Samuel 10:8...zápalné a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dní, než za tebou přijdu a oznámím ti, co máš dělat."...
1. Samuel 11:3..." Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás...
1. Samuel 13:8...a všichni jeho muži se třásli strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále...
1. Samuel 16:10...nevybral." Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl Jišajovi: "Hospodin si...
1. Samuel 31:13...ostatky a pohřbili je pod jábešským tamaryškemSedm dní se pak postili. Saul byl mrtev , když se David...
2. Samuel 2:11...Davida. David kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest měsíců. Abner, syn Nerův, vytáhl s vojáky...
2. Samuel 5:5... když se stal králem, a kraloval čtyřicet letSedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a...
2. Samuel 12:18... ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu...
2. Samuel 21:6...a vyhubit z celého izraelského území, chceme sedm jeho potomků. Pověsíme je před Hospodinem v Gibeji...
2. Samuel 21:9...pověsili před Hospodinem. Tak jich zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná...
2. Samuel 23:39...a Uriáš Chetejský. Všech celkem bylo třicet sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi,...
1. Královská 2:11...David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet letSedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let kraloval v...
1. Královská 6:38...a podle všech plánů. Šalomoun ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let -...
1. Královská 7:17...z řetězů. Na jedné i druhé hlavici jich bylo po sedmi. Udělal sloupy tak, že okolo mřížování pokrývajícího...
1. Královská 8:65...shromáždění před Hospodinem, naším Bohem, po sedm dní a dalších sedm dní, celkem čtrnáct dní....
1. Královská 11:3...k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy...
1. Královská 16:15...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůSedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse...
1. Královská 19:18... toho zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před Baalem a...
2. Královská 8:1...Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala...
2. Královská 8:2... Odstěhovala se s celou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo,...
2. Královská 8:3...strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králi, aby...
2. Královská 12:1...paláce popravena. Joaš se stal králemsedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova a...
1. Letopisů 3:4...šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest měsíců. Dalších třiatřicet let kraloval v...
1. Letopisů 3:24...Pelajáš, Akub, Jochanan, Delajáš a Anani, celkem sedm. Synové Judovi: Peres, Checron, Karmi, Chur a Šobal...
1. Letopisů 5:13... Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber, celkem sedm. Byli to synové Abichaila, syna Churiho, syna...
1. Letopisů 10:12...a pohřbili jejich ostatky pod jábešským dubemSedm dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil...
1. Letopisů 15:26...smlouvy tehdy pomáhal Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranů. David byl oblečen kmentovým...
1. Letopisů 29:27...a jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet letSedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let v Jeruzalémě....
2. Letopisů 7:9...shromáždění. Slavnost zahájili osmého dnesedm dní totiž zasvěcovali oltář a dalších sedm dní slavili...
2. Letopisů 13:9...v cizích zemích? Kdokoli si s mladým býčkemsedmi berany přijde pro vysvěcení, je z něj kněz těch...
2. Letopisů 24:1...Atalia byla popravena. Joaš se stal králemsedmi letech a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho...
2. Letopisů 29:21... za svatyni a za Judu přivedli k oběti za hřích sedm býčků, sedm beranů, sedm jehňat a sedm kozlů. Kněžím z...
2. Letopisů 30:22...svědomitost, s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli pokojné oběti a...
2. Letopisů 30:23...se pak shodlo, že budou pokračovat ještě dalších sedm dní, a tak radostně slavili ještě sedm dní. Judský...
Ezdráš 6:22...národů, aby hledal Hospodina, Boha Izraele. Po sedm dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť...
Ezdráš 7:14... smí odejít s tebou. Jsi pověřen králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle...
Nehemiáš 8:18... do konce se četlo z Knihy Božího zákonaSedm dní slavili svátek a osmý den měli sváteční...
Ester 1:10...královském paláci uspořádala hostinu pro ženySedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal...
Ester 1:14... Admata, Taršiš, Meres, Marsena a Memuchansedm perských a médských velmožů, kteří měli přístup k...
Ester 2:9...přednostní příděly a zařídil, aby se věnovalo sedm děvčat z králova domu. Navíc ji i s děvčaty přemístil...
Job 1:2...a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl sedm synů a tři dcery, jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000...
Job 2:13...a sypali si na hlavu prach, létal k oblozeSedm dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli...
Job 42:8...jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem....
Job 42:13... 1 000 párů dobytka a 1 000 oslic. Měl také sedm synů a tři dcery. Jedné dal jméno Jemima, druhé Kesia...
Přísloví 9:1... je smrti milencem." Moudrost si vystavěla důmsedm tesaných sloupů vztyčila. Dobytče porazila, víno...
Přísloví 26:16...nezvládne. Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo...
Kazatel 11:2...vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem...
Izaiáš 4:1...schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléb a oblékat se...
Izaiáš 11:15...máchne rukou své vichřice a rozdělí jej na sedm ramen, aby se dal přejít v sandálech. Tak vznikne...
Izaiáš 30:26...bude jako světlo sluneční a světlo slunce bude sedmkrát jasnější - jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy...
Jeremiáš 15:9...znenadání na uvalím hrůzu a zděšení. I matka sedmi dětí zchřadne u konce s dechem, za bílého dne ...
Jeremiáš 52:25... Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a sedm členů královské rady. Dále ve městě našli písaře,...
Ezechiel 3:15...usazeným v osadě Tel-aviv u průplavu Kebarsedm dní jsem tam zůstal sedět otřesen. Když těch sedm dní...
Ezechiel 3:16...dní jsem tam zůstal sedět otřesen. Když těch sedm dní uplynulo, dostal jsem slovo Hospodinovo. "Synu...
Ezechiel 39:9... luky i šípy, kyje i kopí. Budou s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích,...
Ezechiel 39:12... a nazvou jej Ge-hamon Gog, Údolí hordy GogovySedm měsíců je tam dům Izraele bude pohřbívat, aby očistili...
Ezechiel 39:14...ostatky ležící na zemi, aby ji očistili. Po sedmi měsících pak zemi znovu prozkoumají. Projdou skrze ni...
Ezechiel 40:22...jako ve východní bráně. Stoupalo se k po sedmi schodech a na protilehlé straně měla síň. Stejně jako...
Ezechiel 40:26...50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Vedlo k  sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po jedné i...
Ezechiel 43:25...a obětují je jako zápalnou oběť Hospodinu. Po sedm dní budeš denně obětovat kozla za hřích; také se...
Ezechiel 43:26...také se obětuje býk a beran, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za oltář, aby...
Ezechiel 44:26...poskvrnit. se očistí, odpočítá se mu ještě sedm dní. V den, kdy pak vejde do vnitřního nádvoří svatyně...
Ezechiel 45:21...dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka. Po sedm dní této slavnosti se budou jíst nekvašené chleby....
Ezechiel 45:23...za všechen lid země býčka jako oběť za hřích. Po sedm dní této slavnosti bude denně přinášet sedm býků a...
Ezechiel 45:25...efě přidá hin oleje. Totéž bude přinášet po sedm dní slavnosti začínající patnáctého dne sedmého...
Daniel 4:13...a dostane rozum zvířecí, dokud mu neuplyne sedm období. Toto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný...
Daniel 4:20...o pastvu se dělí se zvěří, dokud mu neuplyne sedm období.' Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok...
Daniel 4:22...býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne...
Daniel 4:29...zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne...
Micheáš 5:4...Asyřané, budou šlapat po našich palácíchsedm pastýřů proti nim postavíme, osm vojevůdců rozených,...
Zachariáš 3:9...kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí. sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a...
Zachariáš 4:2...jsem, "celý ze zlata. Na vrcholu mísu se sedmi kahany a k těm sedmi kahanům na vrcholu svícnu vede...
Zachariáš 4:10...ten znamenitý kámen v ruce Zerubábelově." "Těch sedm, to jsou oči Hospodinovy, procházející všechnu zemi."...
Matouš 12:45...a ozdobený, ale prázdný, jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř,...
Matouš 15:34...zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek," odpověděli. Ježíš tedy nechal...
Matouš 15:36...tedy nechal zástupy posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům...
Matouš 15:37... Potom posbírali nalámané kousky, které zbylysedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě...
Matouš 16:10...tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali...
Matouš 22:25... aby svému bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak...
Matouš 22:28...pak zemřela i ta žena. Kdo z těch sedmi ji tedy bude mít za manželku, přijde vzkříšení?...
Marek 8:5...pustina!" "Kolik máte chlebů?" zeptal se jich. "Sedm," odpověděli. Nechal tedy zástup posadit na zem, vzal...
Marek 8:6... Nechal tedy zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby...
Marek 8:8... A tak se najedli do sytosti a ještě nasbírali sedm košů nalámaných kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy...
Marek 8:20...nasbírali?" "Dvanáct," odpověděli. "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných...
Marek 12:20...bratr, aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil, zemřel a nezanechal potomka....
Marek 12:22...potomka. Stejně tak třetí. Ani jeden z těch sedmi nezanechal potomka. Nakonec pak zemřela i ta žena. ...
Marek 12:23...ji bude mít za manželku? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Nemýlíte se proto, že neznáte...
Marek 16:9...se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a...
Lukáš 2:36...pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých...
Lukáš 8:2...a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka Herodova úředníka Chuzy, také...
Lukáš 11:26...a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř,...
Lukáš 20:29...bratr, aby svému bratru zplodil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Potom si ji...
Lukáš 20:31...si ji vzal druhý, třetí a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by zanechali děti. Nakonec pak...
Lukáš 20:33... přijde vzkříšení? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a...
Skutky 6:3...u stolů. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým...
Skutky 13:19...snášel jejich způsoby na poušti, a když vyhladil sedm národů v zemi Kanaán, rozdělil jim jejich zem losem....
Skutky 19:14...vás Ježíšem, kterého káže Pavel!" Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim...
Skutky 21:8...jsme evangelistu Filipa (jednoho z oněch sedmi) a zůstali u něj v domě. Filip měl čtyři mladé dcery,...
Skutky 21:27...každého z nich bude přinesena oběť. Když těch sedm dní mělo uplynout, uviděli ho v chrámu Židé z Asie....
Římanům 11:4...Jak mu tehdy Bůh odpověděl? "Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před Baalem." Stejně tak i...
Židům 11:30... Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a...
2. Petr 2:5...potopou, ale kazatele spravedlnosti Noemasedm lidí s ním zachránil. Města Sodomu a Gomoru obrátil v...
Zjevení 1:4... co je v něm napsáno. Ten čas je blízko. Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, který je,...
Zjevení 1:11... jak říká: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu, do Smyrny, do Pergamonu, do...
Zjevení 1:12...mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů jakoby Syna...
Zjevení 1:16...a hlas jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho...
Zjevení 1:20...a co se bude dít potom. Toto je tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v pravici, a těch sedmi...
Zjevení 2:1...Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých...
Zjevení 3:1...církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který  sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky -...
Zjevení 4:5...blýskání a hlasy hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích. Před...
Zjevení 5:1...knihu popsanou zevnitř i zvenčí, zapečetěnou sedmi pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá...
Zjevení 5:5...Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí." A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a...
Zjevení 5:6...těch starců stojí Beránek jako zabitý a  sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů Božích poslaných na...
Zjevení 6:1... Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak...
Zjevení 8:2...asi na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm...
Zjevení 8:6...hlasy, hromobití, blýskání a zemětřesení. Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení...
Zjevení 10:3...lev, a poté, co vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů. Když zaznělo těch sedem hromů, chtěl jsem psát....
Zjevení 10:4...jsem ale hlas z nebe: "Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to." Tehdy ten anděl, kterého jsem...
Zjevení 11:13...veliké zemětřesení a desetina města padlaSedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní...
Zjevení 12:3...ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun....
Zjevení 13:1...Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset...
Zjevení 15:1...na nebi uviděl jiné znamení, veliké a předivnésedm andělů, kteří mají sedm posledních ran; neboť skrze ...
Zjevení 15:6...otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran, a byli oblečeni...
Zjevení 15:7...zlatými pásy. Jedna z těch čtyř bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na...
Zjevení 15:8...nikdo nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykoná sedm ran těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu...
Zjevení 16:1...jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu...
Zjevení 17:1...byla nesmírně veliká. Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně:...
Zjevení 17:3...na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a...
Zjevení 17:7...tajemství ženy i šelmy, která ji nese, jež  sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a...
Zjevení 17:9...se objeví. Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také...
Zjevení 17:11... která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby. Deset rohů, které jsi viděl, je...
Zjevení 21:9...ta druhá smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší plných sedmi...

Slova obsahující sedmi: sedmi (51) sedmidenní (6) sedminásobnou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |