Sedmý

Hledám varianty 'sedmý' [ sedmým (1) sedmý (22) sedmou (2) sedmém (8) sedmého (81) sedmé (2) ]. Nalezen 111 verš.
Genesis 2:2...nebe a země s veškerou jejich rozmanitostíSedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého...
Genesis 2:3...odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh...
Genesis 8:4...padesáti dnech konečně opadla. Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Voda...
Genesis 8:14...se ven a hle, zemský povrch osychal. Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k...
Exodus 12:15...ze svých domů kvas. Kdokoli by mezi prvnímsedmým dnem jedl něco kvašeného, bude vyobcován z Izraele....
Exodus 12:16... bude vyobcován z Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se...
Exodus 13:6...obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chlebysedmého dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou...
Exodus 16:26...poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude." Sedmého dne pak někteří...
Exodus 16:27...sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic...
Exodus 16:29...chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den nikdo nevychází." A tak lid sedmého dne...
Exodus 16:30...jste. V sedmý den nikdo nevychází." A tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval...
Exodus 20:10...budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému...
Exodus 20:11...nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den...
Exodus 21:2...otroka, u tebe slouží šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde...
Exodus 23:11...let osívej svou zem a shromažďuj její úroduSedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli...
Exodus 23:12...a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpočinul a...
Exodus 24:16...na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dníSedmého dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku zavolal. Z...
Exodus 31:15...ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku....
Exodus 31:17...dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když Hospodin k...
Exodus 34:21...mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně....
Exodus 35:2...přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro...
Leviticus 13:5...nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dníSedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila...
Leviticus 13:6...se po kůži, odloučí ho na dalších sedm dníSedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a...
Leviticus 13:27...kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dníSedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži...
Leviticus 13:32...odloučí kněz postiženého prašivinou na sedm dníSedmého dne kněz ránu prohlédne znovu: Pokud se prašivina...
Leviticus 13:34...s prašivinou odloučí na dalších sedm dníSedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se...
Leviticus 13:51... nechá napadenou věc odloučit na sedm dníSedmého dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu,...
Leviticus 14:9... ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stanSedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupení: vlasy, vousy,...
Leviticus 14:39...kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavřeSedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li...
Leviticus 16:29...Stane se vám to věčným ustanovením: Desátého dne sedmého měsíce se budete pokorně postit. Nebudete dělat...
Leviticus 23:3...to slavnosti: Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění:...
Leviticus 23:8...sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé obětiSedmého dne bude další svaté shromáždění; nebudete dělat...
Leviticus 23:16...sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé sobotě tak napočítáte padesát dní. Tehdy přinesete...
Leviticus 23:24...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté shromáždění...
Leviticus 23:27...promluvil k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté...
Leviticus 23:34..."Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek...
Leviticus 23:39... jež budete přinášet Hospodinu. Patnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po...
Leviticus 23:41...pro všechna vaše pokolení. Budete ji slavitsedmém měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncích....
Leviticus 25:4... prořezávej svou vinici a shromažďuj její úroduSedmého roku však země sobotu, čas odpočinku, sobotu...
Leviticus 25:9...let vyjde na čtyřicet devět let. Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření ...
Leviticus 25:20...v bydlet v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat...
Numeri 6:9...si hlavu v den svého očišťování; oholí si jisedmý den. Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu...
Numeri 7:48...oběti. To byl dar Eljasafa, syna DeuelovaSedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn...
Numeri 19:12...člověka, bude nečistý po sedm dní. Třetíhosedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý....
Numeri 19:19...zabitého nebo zemřelého nebo hrobu. Třetíhosedmého dne postříká čistý nečistého, a tak jej sedmého dne...
Numeri 28:25...kromě stálé zápalné oběti a její úlitbySedmého dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou...
Numeri 29:1...tak úlitby, které k nim náleží." "Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou...
Numeri 29:7...ohnivou oběť Hospodinu." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté shromáždění, kdy se budete...
Numeri 29:12...obětí a kromě jejich úliteb)." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou...
Numeri 29:32...oběti, její moučné oběti a jejích úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady....
Numeri 31:19...se dotkli něčeho zabitého, se budete třetíhosedmého dne očišťovat - jak vy, tak vaši zajatci. Očistěte...
Numeri 31:24...vodou. Vše, co oheň nesnese, propláchněte vodouSedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom...
Deuteronomium 5:14...budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému...
Deuteronomium 15:1...každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít...
Deuteronomium 15:9...v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého...
Deuteronomium 15:12...prodá do otroctví, odslouží u tebe šest let, ale sedmého roku jej propustíš na svobodu. ho budeš...
Deuteronomium 16:8...domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chlebySedmého dne pak bude svátek Hospodina, tvého Boha: nebudeš...
Deuteronomium 31:10...stařešinům. Mojžíš jim přikázal: "Každého sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhů, během...
Jozue 6:4... před Truhlou nese sedm trub z beraních rohůSedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží troubí na...
Jozue 6:15...se vrátili do tábora. Tak to dělali šest dníSedmého dne ráno vstali za svítání a stejným způsobem...
Jozue 19:40...pro jejich rody - tato města a jejich osadySedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. Do...
Soudců 14:17...naléhala. Trápila ho tak, že tu hádanku sedmého dne prozradil, a ona ji pak prozradila svým lidem....
Soudců 14:18...prozradil, a ona ji pak prozradila svým lidemSedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města...
1. Královská 8:2...Šalomounovi o svátcích v měsíci etanim, což je sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští stařešinové,...
1. Královská 20:29...jsem Hospodin." Celý týden tábořili proti soběsedmého dne se strhla bitva. Izraelci za jediný den pobili...
2. Královská 11:4...chrámu šest let, dokud v zemi vládla AtaliaSedmého roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i...
2. Královská 12:2...se stal králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let....
2. Královská 18:9... Čtvrtého roku Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále Hošey, syna Elova,) vytáhl...
2. Královská 25:8...ho bronzovými řetězy a odvlekli do BabylonuSedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády...
2. Královská 25:25...babylonskému králi a povede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel Išmael, syn Netaniáše, syna...
1. Letopisů 2:15...Natanaela, pátého Radaje, šestého Ocemasedmého Davida. Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja...
1. Letopisů 12:12...Mišmana, pátý Jirmeáš, šestý Atajsedmý Eliel, osmý Jochanan, devátý Elzabad...
1. Letopisů 24:10...Malkiáš, šestý: Mijaminsedmý: Hakoc, osmý: Abiáš, devátý: Ješua, desátý: Šechaniáš...
1. Letopisů 25:14...Bukiáš a jeho bratři a synové 12 sedmý: Jesarela a jeho bratři a synové 12 osmý: Ješajáš a...
1. Letopisů 26:3... čtvrtý Jatniel, pátý Elam, šestý Jochanansedmý Eljoenaj. Synové Obed-edomovi: Prvorozený Šemajáš,...
1. Letopisů 26:5... čtvrtý Sachar, pátý Natanael, šestý Amielsedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.) Jeho...
1. Letopisů 27:10...Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužůSedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů...
2. Letopisů 5:3...ke králi o svátcích, jež připadají na sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští stařešinové,...
2. Letopisů 7:10...a dalších sedm dní slavili. Třiadvacátého dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se domů...
2. Letopisů 23:1...chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia.  Sedmého roku Jojada sebral odvahu a uzavřel smlouvu se...
2. Letopisů 31:7...začali vršit ve třetím měsíci a skončili sedmém měsíci. Když přišel Ezechiáš se svými hodnostáři a...
Ezdráš 3:1...z Izraele zase ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce byli synové Izraele usazeni ve městech....
Ezdráš 3:6...oběti Hospodinu začali přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani...
Ezdráš 7:7...Hospodin, jeho Bůh, nad ním držel svou rukuSedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli...
Ezdráš 7:8... Do Jeruzaléma dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a...
Nehemiáš 7:73...Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce synové Izraele bydleli ve svých městech. ...
Nehemiáš 8:2...Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před...
Nehemiáš 8:14...Mojžíše, našli zapsáno, že synové Izraele mají sedmého měsíce slavit Svátek stánků a bydlet v přístřešcích...
Nehemiáš 10:32... nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátekSedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh. Zavazujeme se...
Ester 1:10...královském paláci uspořádala hostinu pro ženySedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal...
Ester 2:16...žen. Každý, kdo Ester viděl, si ji oblíbilSedmého roku vlády krále Xerxe, desátého měsíce zvaného...
Přísloví 6:16...pomoci. Těchto šest věcí Hospodin nenávidísedmou za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk,...
Jeremiáš 28:17...zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel. ...
Jeremiáš 34:14...otroctví, uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu: ‚Sedmého roku každý propustíte svého hebrejského bratra,...
Jeremiáš 41:1..."Nedělej to! Co říkáš o Išmaelovi, je lež." V sedmém měsíci pak do Micpy za Gedaliášem, synem Achikamovým...
Jeremiáš 52:28... které Nabukadnezar odvlekl do vyhnanství: V sedmém roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své...
Ezechiel 20:1...určen k truchlení." Desátého dne pátého měsíce sedmého roku se někteří ze stařešinů Izraele přišli...
Ezechiel 30:20...své rozsudky a poznají, že jsem Hospodin." Sedmého dne prvního měsíce jedenáctého roku jsem dostal...
Ezechiel 45:20...a veřeje brány vnitřního nádvoří. Totéž udělášsedmého dne onoho měsíce za každého, kdo zhřešil nechtěně...
Ezechiel 45:25...po sedm dní slavnosti začínající patnáctého dne sedmého měsíce: jak oběti za hřích, tak zápalné i moučné...
Ageus 2:1...roce vlády krále Dareia, jednadvacátého dne sedmého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo...
Zachariáš 7:5...i kněžím: sedmdesát let se vždy v pátémsedmém měsíci postíte a naříkáte - ale copak to děláte pro...
Zachariáš 8:19...praví Hospodin zástupů: Půst ve čtvrtém, pátémsedmém i desátém měsíci se pro dům Judy stanou šťastnými...
Matouš 22:26...Totéž se stalo i s druhým a třetím bratrem po sedmého. Nakonec pak zemřela i ta žena...
Židům 4:4...světa. Písmo přece na jednom místě mluvísedmém dni takto: "Sedmého dne Bůh odpočinul ode všech...
Juda 1:14... bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma. V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl:...
Zjevení 8:1...jim setře každou slzu z očí." Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. Pak...
Zjevení 10:7... že nebude více času, ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, bude troubit, bude dokonáno Boží...
Zjevení 11:15... třetí "běda" se rychle blíží: Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající:...
Zjevení 16:17...na místo, které se hebrejsky jmenuje ArmagedonSedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od...
Zjevení 21:20... čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneolsedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý...

Slova obsahující sedmý: sedmý (22) sedmým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |