Sedí

Hledám varianty 'sedí' [ sedíte (1) sedíš (10) sedíme (2) sedím (3) sedí (26) sedět (23) seděly (1) sedělo (1) seděli (17) seděla (8) seděl (41) seď (9) ]. Nalezeno 138 veršù.
Genesis 18:1...se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl...
Genesis 19:1... Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel...
Genesis 23:10...stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi přede...
Genesis 38:21...se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná...
Genesis 43:33...- je to pro ohavnost.) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného po nejmladšího,...
Exodus 11:5...zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, jež...
Exodus 12:29...- od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna vězně v žaláři...
Exodus 18:14...pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před tebou?"...
Leviticus 15:4...trpící výtokem, bude nečisté; cokoli, na čem by seděl, bude nečisté. Kdokoli se dotkne jeho lůžka, vypere...
Leviticus 15:6... do večera. Kdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:20...ležela, bude nečisté; rovněž všechno, na čem by seděla, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl jejího lůžka,...
Leviticus 15:22... do večera. Kdokoli by se dotkl něčeho, na čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do...
Leviticus 15:23...se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý do večera. Jestliže s ovšem...
Leviticus 15:26...lůžko jejího běžného krvácení; cokoli, na čem by seděla, bude nečisté jako při jejím běžném krvácení....
Deuteronomium 6:7...srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich,  sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš....
Deuteronomium 11:19...na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o nich,  sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš....
Soudců 3:20... načež se všichni kolemstojící vzdálili. Eglon seděl o samotě v chládku svého střešního pokoje. Ehud k...
Soudců 5:10...Hospodin! Vy jezdci na plavých oslicích, kteří sedíte v sedlech zdobených, vy, kdo se ubíráte cestami -...
Soudců 18:9...jsme tu zem - je výborná! To tu chcete jen tak sedět? Nezdržujte se a pojďte, půjdeme tu zem obsadit! Bůh...
Soudců 20:26...celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišliseděli toho dne s pláčem před Hospodinem, postili se do...
Soudců 21:2...ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do Bet-eluseděli tam před Bohem do večera. S velikým pláčem...
1. Samuel 1:9...vstala. U veřejí Hospodinova svatostánku právě seděl na stolci kněz Elí. Hana se tehdy v hluboké úzkosti...
1. Samuel 4:13...a na hlavě hlínu. Když dorazil, Elí právě seděl na stolci u cesty a vyhlížel, plný obav o Boží truhlu...
1. Samuel 19:9... že se před ním dali na útěk. Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch...
1. Samuel 20:5...víš, zítra je slavnost novoluní a bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejít a skrýt se venku...
1. Samuel 22:6... že se David se svými muži znovu objevilSeděl právě pod tamaryškem na výšině v Gibeji, v ruce...
1. Samuel 24:4... aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je...
2. Samuel 18:24...rovinu a Habešana předběhl. David právě seděl mezi vnitřní a vnější branou. Na střechu hradební...
2. Samuel 19:9...brány. Když se všichni vojáci dozvěděli, že král sedí v bráně, celé vojsko před králem vykonalo přehlídku....
1. Královská 3:6...jsi mu zachoval, když jsi dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnu, jak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj,...
1. Královská 13:14...a vypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž, který přišel z...
1. Královská 13:20...s ním, pojedl u něj doma a napil se vody. Ještě seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl,...
1. Královská 22:10...Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judyseděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na...
2. Královská 1:9...tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory, a tak velitel hned vylezl za ním a...
2. Královská 4:38...Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému mládenci: "Přistav ten...
2. Královská 6:32...o hlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě než k němu královský...
2. Královská 7:3... ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a...
2. Královská 7:4...hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak. Přeběhněme raději do aramejského...
2. Královská 10:30...co jsem chtěl, a proto budou na izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat...
2. Královská 15:12...dal Jehuovi slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo....
2. Královská 19:27...na střechách - uschne dřív, než uzrává!  sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš, znám. Tvé...
2. Letopisů 18:9...Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judyseděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na...
Ezdráš 9:4... V naprostém zděšení jsem usedl a zůstal zděšen sedět do večerní oběti. Všichni, kdo se třesou před...
Ezdráš 10:9... Dvacátého dne devátého měsíce všichni seděli na prostranství před Božím chrámem a chvěli se -...
Ester 5:1...komnatu krále. V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak...
Ester 5:13... když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!" Jeho žena i všichni přátelé mu...
Job 2:8...Joba od hlavy k patě hroznými vředy. Job seděl v popelu a škrábal se střepem. "Ještě se držíš své...
Žalmy 47:9...žalm poučný: Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti. Vůdcové národů se scházejí k...
Žalmy 50:20...slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskokySedíš si a bratra hanobíš, syna své matky ostouzíš. Kdybych...
Žalmy 110:1... Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím."...
Přísloví 20:8...v poctivosti; šťastní budou jeho potomci! Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání....
Kazatel 10:7...však vězí kdesi hluboko. Viděl jsem otroky sedět na koních a velmože jít pěšky jako otroky. Kdo jámu...
Píseň 2:3... tak je můj milý mezi mládenci. V jeho stínu sedím s rozkoší, jeho ovoce mým ústům lahodí. Kéž uvede...
Izaiáš 37:28...na střechách - uschne dřív, než uzrává!  sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš, znám. Tvé...
Izaiáš 42:7... abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. jsem Hospodin - tak se jmenuji, o svoji...
Izaiáš 44:13...tvar, skvělou podobiznu člověka, aby v domě seděla. Předtím však musel cedry pokácet, vybrat si duby...
Izaiáš 47:1...Sion spásou a Izrael svou krásou. Klesniseď v prachu, panno, Dcero babylonská! Seď na zemi, a ne na...
Izaiáš 47:5...Izraelův, jméno Hospodin zástupů. Odejdiseď mlčky v tmách, Dcero chaldejská! Nikdy víc ...
Izaiáš 47:8... Teď tedy slyš, ty milovnice rozkoší, která si sedíš v bezpečí a v srdci myslíš si: " - a kdo je víc?...
Jeremiáš 8:14...jsem je obdařil, to ztratí." Na co tu ještě sedíme? Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst, tam...
Jeremiáš 15:17...s těmi, kdo se veselí, neoslavuji s nimiSedím sám, protože jsi na ruku položil a naplnil ...
Jeremiáš 22:2...a vyřiď tam toto slovo: Králi judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji...
Jeremiáš 36:22...králi i všem velmožům stojícím kolem. Král seděl v zimním křídle svého paláce - byl totiž devátý měsíc...
Jeremiáš 36:30...králi Joakimovi: "Nikdo z jeho potomků nebude sedět na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena...
Ezechiel 3:15...u průplavu Kebar a sedm dní jsem tam zůstal sedět otřesen. Když těch sedm dní uplynulo, dostal jsem...
Ezechiel 8:1...dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl doma a judští stařešinové seděli přede mnou, náhle...
Ezechiel 8:14...vchodu severní brány Hospodinova domu, a hleseděly tam ženy oplakávající boha Tamúze. "Vidíš to, synu...
Micheáš 7:8...mnou - i když jsem padl, povstanu! I když teď sedím vprostřed tmy, mým světlem je Hospodin. Proti...
Zachariáš 3:8...tedy, veleknězi Jošuo, ty i tví druhové, kteří sedí před tebou: Tito muži jsou znamením, že přivádím...
Zachariáš 5:7..." Vtom se zvedlo olověné víko a hle - v tom koši seděla jakási žena! "To je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil...
Matouš 9:9...odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on vstal a šel...
Matouš 11:16...přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsi a volají na druhé: ‚Pískali jsme vám, a...
Matouš 19:28...člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení...
Matouš 20:22..."Řekni, tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý po...
Matouš 20:23...jim řekl: "Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po pravici a levici ovšem nenáleží mně, ale těm,...
Matouš 20:30...Jericha, šel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš,...
Matouš 22:44...Pánem? Říká přece: ‚Hospodin řekl mému PánuSeď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.'...
Matouš 23:22...nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedí! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte...
Matouš 26:64..."Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích."...
Matouš 26:69...nám, Mesiáši, kdo udeřil?" Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a...
Matouš 27:36...ho ukřižovali, losovali o jeho šaty. Pak tam seděli a hlídali ho. Nad hlavu mu dali nápis s jeho...
Matouš 27:61...zavalil velkým kamenem a odešel. Naproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá Marie. Nazítří, po dni...
Marek 2:6...odpuštěny." Byli tu ale někteří ze znalců PísmaSeděli tam a v srdcích si říkali: "Jak to mluví? To je...
Marek 2:14... Když cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu: "Pojď za mnou." A on vstal a šel...
Marek 3:32...venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví...
Marek 3:34...Kdo jsou bratři?" Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a řekl: "Pohleďte, matka a bratři....
Marek 5:15...toho, který býval posedlý tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Jakmile...
Marek 10:37...pro vás mám udělat?" zeptal se jich. "Nech nás sedět ve své slávě - jednoho po tvé pravici a druhého po...
Marek 10:40... a podstoupíte křest, který podstupuji. Dát vám sedět po pravici nebo levici však není na mně. To místo...
Marek 10:46...a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. Jakmile uslyšel,...
Marek 12:36...řekl v Duchu svatém: ‚Hospodin řekl mému PánuSeď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.'...
Marek 14:62..."Jsem," řekl Ježíš. "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky."...
Marek 16:5...veliký). Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly....
Lukáš 2:46... Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky....
Lukáš 5:17...pustin a modlil se. Jednoho dne, když vyučovalseděli tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze...
Lukáš 5:27...Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou."...
Lukáš 7:32...Komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na návsi a volají jedny na druhé: ‚Pískali jsme vám, a...
Lukáš 8:35...a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu,...
Lukáš 14:2... pečlivě ho sledovali. A hle, přímo před ním seděl člověk postižený vodnatelností. Ježíš se přítomných...
Lukáš 18:35... Když přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u cesty a žebral. Uslyšel procházející zástup a ptal...
Lukáš 20:42...říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému PánuSeď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím...
Lukáš 22:27...je jako sloužící. Vždyť kdo je větší - ten, kdo sedí, nebo ten, kdo slouží? Zdali ne ten, který sedí? ...
Lukáš 22:30...budete jíst a pít u mého stolu; budete sedět na trůnech a soudit dvanáct pokolení Izraele. Šimone,...
Lukáš 22:56...sesedli se okolo, posadil se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohni, jedna služka si ho všimla, upřeně se na...
Lukáš 22:69...mi neodpovíte. Od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli...
Jan 20:12...místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého...
Skutky 2:2...by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se...
Skutky 2:34...do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému PánuSeď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím...
Skutky 6:15... která jsme dostali od Mojžíše!" Všichni, kdo seděli ve Veleradě, na něj upřeli pohled a viděli jeho tvář...
Skutky 8:28...Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domůSeděl na voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi:...
Skutky 20:9...svítilo hodně lamp. Jeden mladík jménem Eutychus seděl v okně a při Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel...
Skutky 23:3...odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty zbílená stěnoSedíš tu, abys soudil podle Zákona, a proti Zákonu ...
1. Korintským 8:10...viděl - tebe, který jsi "došel poznání" - jak sedíš u jídla v chrámě modloslužby? Nenechá se ten slabší...
Koloským 3:1... vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na...
Židům 1:13...léta neskončí!" A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím"?...
Zjevení 4:2...Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný...
Zjevení 4:3...stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu a...
Zjevení 4:4...bylo čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch trůnech sedělo čtyřiadvacet starců oblečených do bílých rouch a na...
Zjevení 6:2... spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna a on vyjel ve vítězství...
Zjevení 6:4...A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem...
Zjevení 6:5... spatřil jsem černého koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy. Zprostřed těch čtyř bytostí jsem...
Zjevení 6:8...koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc...
Zjevení 6:16..."Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den...
Zjevení 7:10...volali: "Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli...
Zjevení 7:15...slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi. Nebudou nikdy...
Zjevení 11:16...věků!" Tehdy těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře...
Zjevení 14:14..." A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v...
Zjevení 14:15...další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srp a žni, neboť nadešla hodina...
Zjevení 14:16...sklizně. Sklizeň země dozrála!" Tehdy ten, který seděl na oblaku, mrštil svůj srp na zem a země byla...
Zjevení 17:1..."Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a...
Zjevení 17:9...Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další...
Zjevení 17:15...řekl: "Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Těch deset rohů...
Zjevení 19:11...nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i...
Zjevení 19:18... těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, a těla všech lidí, svobodných i otroků, malých i...
Zjevení 19:19... jak se sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata...
Zjevení 19:21...ostatní pobil meč vycházející z úst Toho, který seděl na koni. Všichni ptáci se nasytili jejich těly. ...
Zjevení 20:11...jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ...
Zjevení 21:5...nebude; neboť minulé věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, činím všechno nové." Řekl také:...

Slova obsahující sedí: nesedí (2) nesedím (1) přísedící (1) přísedících (1) přísedícími (1) sedí (26) sedící (8) sedícího (6) sedícím (2) sedícímu (3) sedím (3) sedíme (2) sedíš (10) sedíte (1) sousedí (4) sousedící (4) vysedí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |