Sebou

Hledám pøesnì 'sebou'. Nalezeno 189 veršù. Další varianty: sobě (215) si (2154) sebou (195) sebe (237) seba (2) se (13545)
Genesis 8:8...nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou mělsebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země....
Genesis 8:17...tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveďsebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva...
Genesis 12:5... bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abramsebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen...
Genesis 19:6...Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic...
Genesis 22:3...ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna...
Genesis 22:13...jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel,...
Genesis 31:23...útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedysebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v...
Genesis 31:51...mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník...
Genesis 32:4...nazval Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke...
Genesis 33:13..."Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mámsebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den,...
Genesis 33:14... jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci stačit děti, dokud nedojdu ke svému...
Genesis 40:9...Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou...
Genesis 43:12...a myrhy, také pistácie a mandle. Vezmětesebou dvojnásob stříbra, i to vrácené navrch vašich vaků, a...
Genesis 43:15...přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedysebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali...
Genesis 43:21...v plné váze! Proto jsme je teď přineslisebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla....
Genesis 43:26...svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou,...
Genesis 46:7...s ním, také jeho dcery a vnučky. Přivedlsebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména...
Genesis 46:32...‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a taksebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás...
Genesis 48:1...svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy...
Exodus 4:17...za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmisebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke...
Exodus 4:20...vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl....
Exodus 7:15...farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůl, která se...
Exodus 10:24... bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl....
Exodus 13:19...z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzalsebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele...
Exodus 14:6... Farao dal zapřáhnout do svého vozu a vzalsebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny...
Exodus 17:5...Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmisebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou...
Exodus 23:31...obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do...
Exodus 35:5...obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné srdce, ...
Leviticus 15:10...jezdil trpící výtokem, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude...
Numeri 14:4...Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do...
Numeri 18:2...zodpovědnost jen ty a tvoji synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou...
Numeri 31:3..." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. vytáhnou proti Midiánu a...
Deuteronomium 1:25... do údolí Eškol. Když prozkoumali zem, vzalisebou něco z jejího ovoce a přinesli je nám. Poté nám...
Deuteronomium 14:25... můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmisebou a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 17:14...Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako...
Deuteronomium 17:15... tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin,...
Deuteronomium 32:52...prokázali mou svatost. Ano, spatříš tu zemi před sebou, ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům...
Jozue 4:3...nohy kněží, vyneste dvanáct kamenů, vezměte jesebou a složte je v táboře, kde se dnes v noci uložíte.'"...
Jozue 4:8... jak Jozuovi uložil Hospodin, a přenesli jesebou do tábora, kde je složili. Dalších dvanáct kamenů...
Jozue 8:1...neštěstí. Poté Hospodin řekl Jozuovi: "Neboj se a nestrachuj. Vezmi s sebou všechen bojeschopný lid a...
Jozue 9:5... potrhané, záplatované měchy na víno, na nohy si vzali ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe chatrné...
Jozue 9:11...i všichni obyvatelé naší země řekli: Vezmětesebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim:...
Jozue 11:14...Chacoru - to město Jozue vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch...
Jozue 19:49...země podle jednotlivých území, dali mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. Podle Hospodinova...
Jozue 24:22...Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si...
Jozue 24:23... "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte svá srdce k Hospodinu...
Soudců 3:23...vyšel ven záchodem a dveře střešního pokoje za sebou zavřel na zástrčku. Po jeho odchodu přišli služebníci...
Soudců 4:6... Bůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmisebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s...
Soudců 7:10... neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš...
Soudců 9:8... šechemští měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit. Řekly...
Soudců 9:51...muži a ženy, všichni obyvatelé města. Zavřeli za sebou a vystoupili na střechu věže. Abimelech šel k věži...
Soudců 16:18...Filištínští vládci k tedy přišli a přineslisebou peníze. Potom uspala Samsona na klíně a zavolala...
Soudců 19:3... Když tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s promluví a přivede...
Růt 3:8...plášť po jeho boku a ulehla. Uprostřed noci pak sebou ten muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu leží...
1. Samuel 8:19...ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále. jsme jako všechny...
1. Samuel 9:3...převyšoval všechny ostatní. Saulovu otci Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto řekl svému synu...
1. Samuel 9:5...do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého mělsebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec místo o oslice...
1. Samuel 16:2...krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu odpověděl:...
1. Samuel 20:31...matky! Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout,...
1. Samuel 20:35... Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se dohodli s Davidem. Měl s sebou malého chlapce a tomu...
1. Samuel 21:9...nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si totiž s sebou...
1. Samuel 23:6...Achimelechův, utekl za Davidem do Keily a vzalsebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil...
1. Samuel 27:3...králi Achišovi, synu Maochovu. David i jeho muži se tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou svoji...
1. Samuel 30:2... zajali. Nikoho nezabili, ale odvedli jesebou pryč. Když David se svými muži dorazil do města, hle...
1. Samuel 30:20...také všechen brav a skot. Hnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist." Tak David dorazil...
2. Samuel 2:3... vdovou po Nábalovi Karmelském. David vzalsebou také své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v...
2. Samuel 8:10...totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Joramsebou přinesl stříbrné, zlaté a bronzové předměty a král...
2. Samuel 15:22..."Pojď, pokračuj tedy s námi." A tak Itaj Gatský se všemi svými muži i se všemi dětmi, které měli s sebou,...
2. Samuel 21:1...knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin...
2. Samuel 22:23...se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se...
1. Královská 1:33..." Když přišli ke králi, řekl jim: "Vezmětesebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na...
1. Královská 2:40..."Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat své otroky...
1. Královská 7:4... takže leželo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Všechny vchody i zárubně byly tvořeny čtverhrannými...
1. Královská 7:5...i zepředu bylo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a 30...
1. Královská 14:3...předpověděl, že budu králem tohoto lidu. Vezmisebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti...
1. Královská 16:18...do opevnění královského paláce a zapálil ho nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty...
1. Královská 17:21...nakládat tak zle? To chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu:...
1. Královská 19:7...Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu...
1. Královská 20:40...anebo dáš talent stříbra.' Tvůj služebník se pak zabýval tím a oním, a ten muž se ztratil." Izraelský...
2. Královská 4:4...sousedů prázdné džbány. jich není málo! Pak se vrať, zavři za sebou i za svými syny dveře a lij do...
2. Královská 4:5... Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni podávali džbány...
2. Královská 4:21...a položila na lůžko Božího muže, zavřela za sebou a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z...
2. Královská 5:5...mu, co ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu...
2. Královská 8:8...Boží muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmisebou dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj...
2. Královská 8:9...se u něj Hospodina, jestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou dary - čtyřicet...
2. Královská 9:1...jednoho z prorockých učedníků a řekl mu: "Přepásej se, vezmi s sebou tuhle nádobku s olejem a jdi do...
2. Královská 14:10...šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Porazil jsi Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň...
2. Královská 15:25...pobočník, proti němu zosnoval spiknutí. Vzalsebou padesát mužů z Gileádu a zavraždil ho v královském...
2. Královská 25:14...kusy a bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzalisebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, pohárky a všechno...
1. Letopisů 18:10...totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Hadoramsebou přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předměty a král...
2. Letopisů 13:8...a nezkušený a nedokázal se jim postavit. Copak si myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu...
2. Letopisů 17:9...Elišamu a Jorama. Ti vyučovali v Judsku. Mělisebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská...
2. Letopisů 25:7...však za ním Boží muž a řekl: "Králi, nebersebou izraelské vojsko. Bůh není s Izraelem, není s nikým z...
2. Letopisů 25:14...3 000 obyvatel a pobrali spoustu kořisti. Když se Amaciáš vrátil z vítězství nad Edomci, přinesl si s...
2. Letopisů 25:19...Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Říkáš si: Vida, porazil jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou....
Ezdráš 1:11...a stříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacarsebou, když se vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma. ...
Nehemiáš 2:12...Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem...
Nehemiáš 6:5...takový vzkaz popáté, jeho služebník mělsebou otevřený dopis. V něm stálo: "Mezi národy se...
Ester 2:13...kosmetikou. Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do králových komnat, cokoli chtěla...
Job 37:9...peleších. Jen vichřice vychází ze své komnatyseverák s sebou zimu přináší. Bůh tvoří led svým dechnutím,...
Job 41:17...tvrdé na kámen, jak spodní žernov tvrdé je. Když se zvedne, bojí se i bohové, když sebou trhne, jsou strachy...
Žalmy 16:8...i v noci učí svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici, nezakolísám. srdce je...
Žalmy 18:23...se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se...
Žalmy 26:3... srdce i svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost všude provází. Nesedám mezi...
Žalmy 49:14...zvířata musí zahynout! Takto dopadnou, kdo jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky. séla Do...
Žalmy 49:18...když jeho dům slavně vzmáhá se. zemře, nicsebou nepobere, jeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za svého...
Žalmy 109:15...matky není zahlazen! je Hospodin před sebou vždycky, jejich památku ze země vyhladí! Proto, že...
Žalmy 119:130...úžasná, to proto je chci zachovat! Tvé slovosebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti. S ústy...
Přísloví 7:20...odjel někam daleko; měšec s penězi odvezlsebou, do konce měsíce se nevrátí!" Proudem těch slov jej...
Přísloví 17:24...práva podvrátil. Rozumný moudrost přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě nenajdou. K mrzutosti...
Přísloví 25:23...mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatíSeverní vítr s sebou nese liják, tajné řeči pak zlobné...
Kazatel 5:14...své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází - vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno...
Píseň 1:4...jméno tvé - to proto panny milují. Vezmi sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede král! Veselit...
Izaiáš 15:7... A proto vše, co mohli zachránit, odneslisebou přes potok Arabim. Moábskou zemí obchází jejich křik,...
Izaiáš 26:20...Vejdi, můj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveře. Schovej se na malou chviličku, než přejde jeho...
Izaiáš 30:21...- svého Učitele na vlastní oči uvidíš! Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš:...
Jeremiáš 7:5...pokud napravíte své cesty a své jednání - pokud se mezi sebou budete řídit právem, pokud přestanete...
Jeremiáš 19:1..."Jdi a kup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmisebou několik stařešinů z lidu i z kněží a vyjdi Branou...
Jeremiáš 36:14...Kušiho, Baruchovi vyřídí: "Přijď a vezmisebou ten svitek, z něhož jsi předčítal lidu." Baruch, syn...
Jeremiáš 38:11... než tam zemře." Ebed-melech tedy vzal ty mužesebou. Ve sklepě královského paláce našel nějaké staré...
Jeremiáš 40:4...z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud...
Jeremiáš 41:5...s oholenými bradami, roztrženými rouchyse smutečními jizvami. Měli s sebou moučné oběti a kadidlo,...
Jeremiáš 41:13...Gibeonu. Jakmile všechen lid, který měl Išmaelsebou, uviděl Jochanana, syna Kareachova, a s ním všechny...
Jeremiáš 52:18...bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzalisebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, obětní mísy, pohárky a...
Ezechiel 2:5...banda vzbouřenců - aspoň poznají, že měli mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí, se jich však neboj. Neboj...
Ezechiel 3:1... "Synu člověčí," řekl mi, "sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi a mluv k domu Izraele."...
Ezechiel 3:12... řekni jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'" Vtom se zmocnil Duch a uslyšel jsem za sebou obrovský hluk....
Ezechiel 11:22...Hospodin." Vtom cherubové s koly po bocíchse slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla. Hospodinova...
Ezechiel 17:12...král, zajal jeho krále i knížata a odvedl jesebou do Babylonu. Potom vzal potomka z královského semene,...
Ezechiel 24:23...pláč. Budete jen skomírat ve svých vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamením. Přesně co...
Ezechiel 33:33... to přichází - tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 41:6...komory. Komory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem...
Ezechiel 42:3...nádvoří měla ochozy ve třech poschodích nad sebou. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů...
Daniel 1:2...i část vybavení Božího chrámu. Nabukadnezar jesebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je v...
Ozeáš 14:3...Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou slova modlitby: "Odpusť...
Zachariáš 8:16...dobrem. Nebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy a...
Matouš 6:2...v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích,...
Matouš 10:9... Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu...
Matouš 15:30...Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí. Mělisebou chromé, slepé, němé, zmrzačené a mnohé jiné....
Matouš 16:7... varujte se kvasu farizeů a saduceů." Dohadovali se tedy mezi sebou: "Vždyť jsme s sebou žádný chleba...
Matouš 18:16...čtyřma očima. Jestliže poslechne, získal jsi bratra. Pokud neposlechne, vezmi s sebou ještě...
Matouš 21:25... i vám odpovím, jakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy...
Matouš 25:3...nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě...
Matouš 26:37...se tu. se zatím půjdu tamhle modlit." Vzalsebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat...
Marek 8:14...stranu. Zapomněli ale vzít chléb a nemělisebou na lodi víc než jeden bochník. Ježíš jim zdůrazňoval:...
Marek 8:16...varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova." Začali se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chleba. Ježíš to...
Marek 9:34...se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je největší....
Marek 11:31...křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne...
Marek 14:33..."Posaďte se tu, než se pomodlím." Vzalsebou Petra, Jakuba a Jana a vtom na něj začala padat hrůza...
Lukáš 7:49...řekl: "Tvé hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou začali říkat: "Kdo to vůbec je, že i hříchy...
Lukáš 9:10...věci?" A toužil se s ním setkat. Apoštolové se potom vrátili za Ježíšem a vyprávěli mu, co všechno...
Lukáš 9:52...se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské vesnice, aby...
Lukáš 10:1...Boží království." Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a vyslal je před sebou po dvou do každého města a...
Lukáš 10:4... posílám vás jako beránky mezi vlky. Nebertesebou měšec ani mošnu ani obuv a s nikým se po cestě...
Lukáš 23:28...žen, které nad ním plakaly a naříkaly. Ježíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou,...
Jan 6:52..., je tělo, které dám za život světa." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst...
Jan 7:35...nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete." "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi sebou....
Jan 11:56...tam Ježíše, a když stáli v chrámu, povídali si mezi sebou: "Co myslíte? Že by nepřišel na svátek?"...
Jan 18:3...tam Ježíš s učedníky často scházel. Jidáš vzalsebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněží a...
Jan 18:10... jsem neztratil nikoho.") Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl s sebou, zasáhl veleknězova sluhu a...
Jan 21:20...) Po těch slovech mu řekl: "Následuj ." Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš...
Skutky 2:25...moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici, nezakolísám. srdce je...
Skutky 5:37...Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu lidí. Ale i jeho přívrženci se rozutekli,...
Skutky 12:25... Když Barnabáš a Saul splnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou i Jana Marka. V...
Skutky 15:37... zjistíme, jak se mají." Barnabáš chtěl, abysebou vzali i Jana Marka, ale Pavlovi se to nezdálo,...
Skutky 15:39...s nimi do díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal s sebou Marka a odplul na...
Skutky 16:3...v Lystře a Ikoniu ho velmi chválili, a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme s sebou na cesty. Vzal ho...
Skutky 19:9...odmítali víru a veřejně tu Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátil. Odvedl učedníky s sebou a každý den...
Skutky 19:29...efeská Artemis!" Město zachvátil zmatek. Všichni se společně hnali do divadla a vlekli s sebou Pavlovy...
Skutky 20:30...budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i...
1. Korintským 1:11...jednou myslí a jedním záměrem. Z domu Chloé jsem se o vás, bratři moji, dozvěděl, že mezi sebou máte...
1. Korintským 3:3...a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár? Když jeden říká: " jsem Pavlův"...
1. Korintským 9:5...právo na jídlo a pití? Nemáme snad právo mítsebou věřící manželku jako ostatní apoštolové a Pánovi...
1. Korintským 11:18...jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se doslýchám, že když se scházíte v církvi, máte mezi sebou...
2. Korintským 5:18... je tu nové! A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom...
2. Korintským 10:12...k vám přijdeme. Nemáme ovšem tu drzost přiřadit se anebo se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebe. Beze...
2. Korintským 12:5...věci, které člověk ani nemůže vypovědět. Tímto se tedy budu chlubit, ale sám sebou se chlubit nehodlám,...
Galatským 2:1...oslavovali kvůli mně Boha. Po čtrnácti letech jsem se pak vrátil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s...
Efeským 5:27...očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a...
Koloským 1:20...zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj...
Koloským 1:22...svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony - pokud ovšem...
Koloským 3:13... pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady,...
1. Tesalonickým 5:13...vás starají a napomínají vás. Za to, co dělajísi jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme...
2. Timoteus 4:11...do Galacie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi...
Titus 3:11...takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou. k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše,...
Jakub 2:4...stoupni nebo si sedni na zem" - copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem?...
1. Jan 1:7... jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého...
Zjevení 1:10...ocitl na ostrově zvaném Patmos. V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný...
Zjevení 9:11...měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |