Sebe

Hledám pøesnì 'sebe'. Nalezeny 234 verše. Další varianty: sobě (215) si (2154) sebou (195) sebe (237) se (13545)
Genesis 6:21...přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby...
Genesis 8:17...tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveďsebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva...
Genesis 27:12...ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe,...
Genesis 27:13...prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a...
Genesis 35:2...řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si...
Genesis 39:16...a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla:...
Genesis 42:1... že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní...
Genesis 45:5...bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste sem prodali. Sám...
Genesis 47:24...úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své...
Exodus 12:6...vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mítsebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku...
Exodus 32:29...každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu...
Exodus 33:4...lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl:...
Exodus 35:23...poskytnout jako dar zlato, i každý, kdosebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku, kment,...
Exodus 35:24...Hospodinu. Přinášel také každý, kdo mělsebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy...
Leviticus 9:7...za hřích a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za sebe i za lid obřad smíření. Obětuj také dar lidu a vykonej...
Leviticus 16:6...oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je...
Leviticus 16:11...k oběti za hřích, aby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům, zabije ho jako oběť za hřích. Nabere...
Leviticus 16:17...svatyně, aby ji očistil, není ve Stanu setkávání žádný člověk, dokud nevyjde. Tam vykoná obřad...
Leviticus 16:24...do nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní...
Leviticus 18:10...nebo mimo ni, nesmíš s obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery,...
Leviticus 19:18...napomeň - jinak jsi jeho spoluviníkem! Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého...
Leviticus 19:34...mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe -...
Leviticus 22:9... jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli němu...
Leviticus 22:16... Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe provinění vyžadující oběť odškodnění. jsem Hospodin...
Leviticus 25:39...poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. je u tebe jako...
Leviticus 25:47...Nad svým bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle...
Numeri 18:22...dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli.  se synové Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání, aby...
Numeri 18:32...Když z toho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraele a...
Numeri 30:5... pak budou všechny sliby a závazky, které na sebe vzala, platit. Pokud to však otec v den, kdy o tom...
Numeri 30:6... zakáže, pak žádný slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatí. Hospodin slib odpustí, neboť ...
Numeri 30:7...odpustí, neboť zabránil její otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný...
Numeri 31:53...750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to...
Deuteronomium 3:14...tohoto kraje po gešurské a maachatské pomezí se zmocnil Manasesův syn Jair. Ten pojmenoval Bášan podle...
Deuteronomium 13:7...ve tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům"...
Deuteronomium 17:19...opis tohoto Zákona. Tu knihu stálesebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit...
Deuteronomium 33:21...lvice, s ramenem i hlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro sebe, díl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele...
Jozue 2:9..." řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni obyvatelé země se před vámi třesou! Slyšeli...
Jozue 8:2... S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s Jerichem a s jeho králem. Ukořistěné zboží a...
Jozue 8:27...obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatí. Izrael si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z onoho...
Jozue 9:5... potrhané, záplatované měchy na víno, na nohy si vzali ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe chatrné...
Soudců 16:20..."Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl si: "Z toho se dostanu jako ...
Soudců 19:19...i obrok pro své osly, mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou služebnici i pro mládence, který tvého...
1. Samuel 9:7...jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách došlo....
1. Samuel 9:8..."Podívej," odpověděl mládenec Saulovi, "mámsebe čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu muži, aby nám...
1. Samuel 17:26...rod by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo toho...
1. Samuel 17:39...bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít,...
1. Samuel 18:1..." odpověděl David. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově...
1. Samuel 18:3...s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi;...
1. Samuel 19:24... Když dorazil k chýším v Rámě, hned ze sebe shodil šaty a také on upadl před Samuelem do...
1. Samuel 20:17...svou přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou...
2. Samuel 1:16...řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To jsem zabil Hospodinova pomazaného."...
2. Samuel 14:6..."muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe...
2. Samuel 14:13...lidu? Když král takto mluví, jako by obvinil sám sebe - vždyť sám nedovolil svému vyhnanci vrátit se domů....
1. Královská 2:8...prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hle, mášsebe také Šimeiho, syna Gerova, Benjamínce z Bachurim....
1. Královská 11:24... Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil nájezdníky a stal se jejich velitelem....
1. Královská 19:16...z Abel-mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije Jehu, a...
1. Královská 21:27...uslyšel ta slova, roztrhl své roucho, vzal na sebe pytlovinu, postil se, spával v pytlovině a choval se...
2. Královská 3:9...vytáhl spolu s králem Judy a s králem Edomu. Po sedmidenní cestě oklikou ale vojsko nemělo vodu pro sebe...
2. Královská 3:23...jako krev. "To je krev!" zvolali. "Ti králové se na sebe museli vrhnout a navzájem se povraždit. Nuže,...
2. Královská 19:34... To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Téže...
2. Královská 20:6...krále a budu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro svého služebníka Davida." Izaiáš tenkrát řekl:...
1. Letopisů 15:12...levitských otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte sebe i své bratry a přenesete Truhlu Hospodina, Boha...
2. Letopisů 3:15... Před chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů daleko a navrchu měly hlavice 5 loktů vysoké....
2. Letopisů 35:14...mezi všechen lid. Teprve potom připravili hodsobě a kněžím. Kněží, synové Áronovi, totiž obětovali...
Ezdráš 9:2...a Emorejců. Přejímají jejich ohavnosti a žení sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté símě se mísí s...
Nehemiáš 4:13...a vedle stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu: "Dílo je...
Nehemiáš 13:25...ašdodsky anebo jazyky ostatních národů. Vytýkal jsem jim to, zlořečil jim, některé muže jsem i bil a rval...
Ester 9:27... Židé ustanovili tento nepomíjivý svátek pro sebe, pro své potomky a pro všechny, kdo se k nim připojí....
Ester 9:31...Xerxovy říše. Přál jim pokoj a bezpečí, a  se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak...
Job 3:19... pokřik biřiců. Malí i velcí jsou tam vedle sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo...
Job 14:22... je bolest v těle, v duši oplakává jenom sám sebe." Elifaz Temanský mu na to...
Job 36:30...stahují a jak z jeho stanu hřmí? Hle, jak kolem sebe šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské hlubiny! Takovým...
Job 41:17...tvrdé na kámen, jak spodní žernov tvrdé je. Když se zvedne, bojí se i bohové, když sebou trhne, jsou strachy...
Job 42:8...nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým...
Žalmy 2:3..."Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!" Směje se Ten, jenž trůní v nebesích,...
Žalmy 54:5...popřej sluch. Cizáci povstali proti mně, silníci pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před...
Žalmy 74:5...tam nechali své korouhve. Jako dřevorubci se chovali, sekerami kolem sebe jak v lese máchali. V...
Žalmy 86:14...Nadutci povstali, Bože, proti mně, tlupa silníků pase po mém životě - ti, kdo nestavějí před...
Žalmy 90:8...zuřivosti se děsíme. Naše viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejí v...
Přísloví 1:18...ptáků je jistě zcela zbytečné. Tihle však na sebe smrtelnou léčku strojí, na vlastní duši číhají. Tak...
Přísloví 3:7...se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To...
Přísloví 4:24...srdce - právě z něj všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe....
Přísloví 4:25...hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak...
Přísloví 11:17...dosáhnou bohatství. Laskavý člověk odmění i sám sebe, surovec ani sám sebe nešetří. Pro klamný výdělek...
Přísloví 13:8... jiný spoustu peněz, a dělá chuďase. Boháč za sebe může dát výkupné, chudák výhrůžky sotva zaslechne....
Přísloví 25:28...Bezbranné město, zborcená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá. Jako sníh létu, jako sklizni déšť, asi tak...
Izaiáš 3:9...Sodoma stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli na sebe neštěstí. Řekněte spravedlivému: Bude dobře! Ovoce...
Izaiáš 37:35... To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Tehdy...
Izaiáš 47:14... Hle - jsou pouhá sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachrání z moci plamene! K zahřátí tu nezůstane ani...
Izaiáš 50:8...Ten, který hájí. Kdo chce obvinit? Pojďme se vedle sebe postavit! Kdo chce proti mně vznášet žaloby?...
Izaiáš 53:4... jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit...
Izaiáš 53:10...jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a...
Izaiáš 53:11...mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s...
Izaiáš 53:12...na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal...
Jeremiáš 5:5...jeden jako druhý své jho rozlámali, postroje ze sebe strhali. Proto se na z lesa vrhne lev, vlk z...
Jeremiáš 7:15...totéž, co jsem udělal se Šílem. Vás pak od sebe zapudím, jako jsem zapudil všechny vaše bratry, celé...
Jeremiáš 7:19...tím ale ? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?" Nuže, tak praví Panovník Hospodin:...
Jeremiáš 13:22... bolesti jako ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za množství tvých...
Jeremiáš 14:22...národů dávat déšť? Prší snad z nebe samo od sebe? Ne, Hospodine, Bože náš, to ty! V tebe skládáme...
Jeremiáš 26:15... ale vězte, že když zabijete, uvalíte na sebe i na toto město a jeho obyvatele nevinnou krev....
Jeremiáš 26:19...Ezechiáš a všechen Juda zabít? Naopak, ulekl se Hospodina a snažil se ho usmířit, takže Hospodin upustil...
Jeremiáš 29:26...Hospodinova domu. Každého blázna, který ze sebe dělá proroka, máš vsadit do klády a na pranýř. Proč...
Jeremiáš 29:27...proroka, máš vsadit do klády a na pranýř. Proč jsi tedy neumlčel Jeremiáše Anatotského, který tam u vás ze...
Jeremiáš 42:20...jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami sebe, když jste posílali za Hospodinem, svým Bohem, se...
Jeremiáš 44:7...Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Proč na sebe přivádíte tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy...
Jeremiáš 50:2...zvěst, zvedněte korouhev a zvěstujte, nenechte si to pro sebe: Dobyt je Babylon, Bél je zostuzen, Marduk...
Ezechiel 4:1...je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí, vezmi si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém....
Ezechiel 4:3...jednotky a rozestav kolem něj beranidla. Potom si vezmi železnou pánev, postav ji jako železnou zeď mezi...
Ezechiel 4:4... Oblehni je na znamení pro dům Izraele. Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po...
Ezechiel 14:14...Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe, praví Panovník Hospodin. Kdybych na tu zemi přivedl...
Ezechiel 14:16...by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito...
Ezechiel 14:18...bych z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito...
Ezechiel 14:20...bych z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli Noe,...
Ezechiel 21:29...zajetí. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Sami se usvědčujete z viny! Ukazuje se, jak jste nevěrní, a...
Ezechiel 29:3... Řekni mu: Tak praví Panovník Hospodin - jsem proti tobě, faraone, králi egyptský, obludný krokodýle...
Ezechiel 34:2...Hospodin: Běda vám, pastýři Izraele, kteří pasete sami sebe! Nemají se snad pastýři starat o ovce?...
Ezechiel 34:8... pastýři, slyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - Protože se ovce bez...
Ezechiel 34:10...Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti těm pastýřům! Budu je volat k odpovědnosti za své...
Ezechiel 40:7...a na tyč hluboké; výklenky byly 5 loktů od sebe. Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl...
Ezechiel 44:8... Nedrželi jste stráž u mých svatých věcí a místo sebe jste na stráž u svatyně postavili jiné. Tak praví...
Ezechiel 45:22...jíst nekvašené chleby. Toho dne vládce přinese za sebe i za všechen lid země býčka jako oběť za hřích....
Ezechiel 47:22...zem si rozdělíte mezi izraelské kmeny. Rozdělíte si ji na dědičné podíly pro sebe i pro přistěhovalce žijící...
Daniel 11:36...do konce, který přijde v určený čas. Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí...
Daniel 11:37...nebude uznávat, protože nade všechny zveličí sám sebe. Na místě Nejmocnějšího Boha bude ctít boha, kterého...
Nahum 3:11...řetězy. Tak i ty budeš jako opilec, úplně bez sebe. I ty se budeš potácet a hledat skrýš před nepřítelem....
Zachariáš 7:6...jíte a pijete, copak to neděláte jen sami pro sebe? Nevolal snad Hospodin právě takovými slovy skrze...
Matouš 11:29...a obtěžkaní, a vám dám odpočinout. Vezměte na sebe jho a učte se ode , neboť jsem mírný a pokorný v...
Matouš 16:24...svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou,  se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli...
Matouš 17:27...najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za i za sebe." V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou:...
Matouš 18:8...přichází. Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý...
Matouš 18:9... svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký,...
Matouš 19:19...otce i matku' a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'" "To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě...
Matouš 22:39...je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i...
Matouš 23:31...bychom s nimi krev proroků.' Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky....
Matouš 27:40...pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho...
Marek 2:8...než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: "Jak to přemýšlíte?...
Marek 2:19...se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi?...
Marek 4:28...on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe - nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v...
Marek 8:34...Boží věci, ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou,...
Marek 9:8...je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte." Hned se rozhlédli, ale neviděli u sebe nikoho než samotného...
Marek 9:10... dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Nechali si to tedy pro sebe. Jen se dohadovali, co to jevstát z...
Marek 12:31...' Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě." Na...
Marek 12:33...a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe - to je nade všechny zápaly a oběti." Když Ježíš...
Marek 13:9...ale jen počátky porodních bolestí. Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete...
Marek 15:30...chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Slez z toho kříže!" Podobně se vysmívali i vrchní...
Marek 16:8..." A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály. V neděli ráno,...
Lukáš 6:11...to udělal, jeho ruka byla uzdravená. Vzteky bez sebe se tedy začali domlouvat, co s Ježíšem provést. V těch...
Lukáš 7:30...Janovým křtem. Ale farizeové a znalci Zákona se od něj pokřtít nenechali, a tak odmítli Boží vůli pro...
Lukáš 9:23..." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou,  se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje...
Lukáš 9:25...člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za...
Lukáš 9:47...mají v srdci, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: "Kdokoli přijme takové dítě v mém jménu,...
Lukáš 10:27...svou myslí,' a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'" "Správně jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a...
Lukáš 12:21...nachystal?' Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu." Potom se obrátil ke svým...
Lukáš 18:11...byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji...
Lukáš 23:35...zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné...
Lukáš 23:39... ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: "Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i...
Jan 5:19..."Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá...
Jan 5:30... kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je...
Jan 7:17... je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo...
Jan 7:18... nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu Toho,...
Jan 7:28... tehdy zvolal: "Znáte a také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem ale sám od sebe. Ten, který poslal,...
Jan 8:28...vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak naučil...
Jan 8:42...byl vaším Otcem Bůh, milovali byste , protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od...
Jan 8:53...zachová slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci...
Jan 8:54...ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí, je můj...
Jan 9:21... ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za sebe." (Jeho...
Jan 10:33...skutek, ale za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve...
Jan 11:51...tento národ zahynul?!" (To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem, prorokoval, že...
Jan 12:6...na starosti společnou pokladnu a z toho, co se do dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl: "Nech...
Jan 12:49...bude soudit slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který poslal, ten mi...
Jan 14:10...můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám...
Jan 15:4...ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud...
Jan 16:13...do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i věci budoucí....
Jan 17:19..., tak jsem poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za , aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale...
Jan 18:34...zeptal se ho. Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?" "Jsem snad Žid?" řekl Pilát....
Jan 19:7...a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna." Když Pilát uslyšel ta slova,...
Skutky 2:7...je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni, kdo tu...
Skutky 3:10...a chválí Boha, a poznali, že je to ten, který sedával a žebral u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu...
Skutky 12:10...k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici...
Skutky 13:11... teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom na Elymase padla temná mlha, takže...
Skutky 20:28...oznámil vám veškerou Boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý...
Skutky 21:23...tedy, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib. Podrob se spolu s nimi očistnému obřadu a...
Skutky 26:1...Agrippa vyzval Pavla: "Smíš promluvit sám za sebe." Pavel pokynul rukou a začal svou obhajobu: "Jsem...
Římanům 1:27... Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají...
Římanům 2:1...soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe -...
Římanům 6:13...nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích ...
Římanům 12:16...se s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte...
Římanům 13:9...shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Láska bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním...
Římanům 14:12...Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte,...
Římanům 14:22...všeho, co tvého bratra uráží. Víru, kterou mášsi tedy nech před Bohem pro sebe. Blaze tomu, kdo se sám...
Římanům 15:1...své víry. A cokoli není z víry, je hřích. My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme...
Římanům 15:3...druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky těch, kdo uráží tebe, na ...
1. Korintským 4:6...srdcí a tehdy každého ocení Bůh. Bratři, použil jsem tu sebe a Apolla jako příklady, abyste se na nás mohli...
1. Korintským 11:28...proviní proti Pánově tělu a krvi. každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho...
1. Korintským 14:4... povzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl...
1. Korintským 14:28... pak ve shromáždění mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci mluví dva nebo tři a ostatní ...
2. Korintským 1:9...jsme vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha,...
2. Korintským 4:5... který je obrazem Božím. (Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás,...
2. Korintským 5:13...pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli vám....
2. Korintským 5:15... aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za zemřel a vstal z mrtvých....
2. Korintským 8:5...mnohem více, než jsme doufali - dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme...
2. Korintským 10:12...k vám přijdeme. Nemáme ovšem tu drzost přiřadit se anebo se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebe. Beze...
2. Korintským 12:11...- vždyť síla je v slabosti! Dělám tu ze sebe blázna, ale vy jste k tomu donutili. Mohli jste ...
2. Korintským 12:15...rodiče, ale rodiče děti. Pokud jde o , milerád se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i...
2. Korintským 13:5... ale pro vás s ním budeme žít Boží mocí. Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře....
Galatským 1:4...Otce, a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého...
Galatským 2:18...V žádném případě! Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych sám sebe jako viníka....
Galatským 2:20...ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji - Kristus žije ve...
Galatským 5:14...v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Když ale jeden druhého koušete a žerete, pozor, ...
Efeským 5:2...lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo,...
Efeským 5:25... tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova...
Efeským 5:28...vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale...
Efeským 5:33...jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena svého manžela v úctě. Děti,...
Filipským 2:3... stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději...
Filipským 2:4...v pokoře: važte si druhých víc než sebe.  si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak,...
Filipským 2:7... na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe...
1. Timoteus 2:6...a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v...
1. Timoteus 4:16...zůstávej, a všichni uvidí, jak rosteš. Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá vytrvalost...
2. Timoteus 2:13... on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe! Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem,...
2. Timoteus 3:2...nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví,...
Titus 2:14...Boha a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a...
Filemon 1:13...ti ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium...
Filemon 1:19...Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Nuže, bratře, z tebe mám v Pánu užitek i ; potěš...
Židům 6:6...věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k pokání. Znovu by tak pro sebe křižovali Božího...
Židům 7:27...to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. Zákon ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají své...
Židům 9:7...velekněz, a to ne bez krve, kterou obětuje za sebe i za hříchy lidu, spáchané v nevědomosti. Tím Duch...
Židům 9:14... čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí...
Jakub 1:26...totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout...
Jakub 2:8... jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíte a...
Jakub 2:15...ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim...
2. Petr 2:1...zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich...
1. Jan 1:8... Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme,...
Juda 1:12...Korach! Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o sebe...
Zjevení 2:14... kde bydlí satan. Mám proti tobě jen to, žesebe máš přívržence učení Balaámova, který učil Baláka...

Slova obsahující sebe: neseberou (1) sebe (237) sebejisté (2) sebejistým (1) sebekázeň (1) sebeklam (1) seber (3) sebere (1) seberou (2) seberte (5) sebevětší (1) sebevíc (3) sebevrah (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |