Sežehnu

Hledám varianty 'sežehnu' [ sežehnu (1) sežehnou (1) sežehne (9) sežehl (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 15:7...ničíš. Když vypouštíš svůj hněv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody nakupily, proudy vod...
Leviticus 10:6...dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání,...
Soudců 9:15...pokud ne, z trní oheň vyšlehne, libanonské cedry sežehne! Nuže, zachovali jste se oddaně a čestně, když jste...
Soudců 9:20...pokud ne, pak z Abimelecha vyšlehne oheňsežehne šechemské měšťany i Bet-milo! vyšlehne oheň z...
Job 15:30... Takový neunikne temnotě, jeho výhonek plamen sežehne, dech Božích úst ho odvane. nikdo marně...
Žalmy 83:15...když oheň vypaluje lesy, jako když plamen hory sežehne, takto je stíhej svojí bouří, je vyděsí tvá...
Izaiáš 33:12...budou spáleny na prášek, vykácené trní oheň sežehne. Slyšte, dalecí, co jsem vykonal, poznejte, blízcí,...
Izaiáš 42:15...budu a lapat po dechu! Zpustoším hory i pahorkysežehnu na nich všechny rostliny, proměním řeky v ostrovy a...
Daniel 3:22...kteří do Šadracha, Mešacha a Abednega házelisežehl plamen. Tito tři muži, Šadrach, Mešach a Abednego,...
Ozeáš 8:14...sešlu na jejich města oheň - ten jim ty tvrze sežehne! Neraduj se, Izraeli, nejásej jako jiné národy!...
Abdiáš 1:18...dům plamenem, dům Ezauův však bude strništěmSežehnou ho a stráví jej - v Ezauově domě nikdo nezbude!...
Malachiáš 3:19...budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |