Sešli

Hledám varianty 'sešli' [ sešly (3) sešlu (16) sešlo (7) sešli (33) sešlete (1) sešle (7) sešla (3) sešel (16) seslat (1) seslal (8) sejít (1) sejdou (6) sejdi (2) sejděte (3) sejdete (3) sejdeme (1) sejde (2) ]. Nalezeny 113 verše.
Genesis 7:4...semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše,...
Genesis 49:1...mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích...
Exodus 32:8...jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu...
Leviticus 25:21...sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! ...
Numeri 10:3...dávat na pochod. Když se na dlouze zatroubísejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec....
Numeri 10:4...celá obec. Zatroubí-li se jen na jednusejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců....
Deuteronomium 9:12...jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal: odlili si modlu!"...
Deuteronomium 9:16...Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z cesty, kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal...
Deuteronomium 11:28...poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za...
Deuteronomium 28:8... sedmi cestami před tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš...
Deuteronomium 31:11...k promíjení dluhů, během Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým...
Deuteronomium 31:29...nebem a zemí. Vím, že po smrti se zvrhnetesejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v...
Deuteronomium 33:5... Ješurunovi stal se králem, vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben žije, nikdy...
Jozue 9:2... kananejský, perizejský, hivejský a jebusejskýsešli se, aby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli....
Soudců 2:17...smilnit za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří poslouchali Hospodinova...
Soudců 7:9...údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaňsejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li...
Soudců 7:11... co si v táboře říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se svým zbrojnošem Purou k ozbrojeným hlídkám...
Soudců 14:19...neuhodli!" Tehdy se ho zmocnil Duch HospodinůvSešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužů, svlékl je a...
Soudců 16:23...hlavě začaly znovu růst. Filištínští vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby...
Soudců 20:3...- 400 000 pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci.) Synové...
1. Samuel 1:20...a Hospodin na ni nezapomněl. Než se rok s rokem sešel, Hana počala a porodila syna. Dala mu jméno Samuel,...
1. Samuel 8:4...právo. Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu,...
1. Samuel 12:17...sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně pochopíte, jak veliké...
1. Samuel 12:18...tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití a déšť. Všechen lid pak měl před...
1. Samuel 21:3... pověřil.' S mládenci jsem se domluvil, kde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co...
1. Samuel 25:1... Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se sešli, aby ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, kde bydlel....
1. Královská 8:36...hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za...
1. Královská 12:1... Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn...
1. Královská 17:14...a oleje z láhve neubude do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl....
1. Královská 18:1..."Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří...
1. Královská 22:49... aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešlo, protože lodě ztroskotaly v Ecjon-geberu. Achaziáš,...
2. Letopisů 6:27...hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za...
2. Letopisů 7:13...že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se...
2. Letopisů 10:1... Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn...
2. Letopisů 20:37...Lodě ztroskotaly, a tak z plavby do zámoří sešlo. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům, a když byl...
2. Letopisů 24:23..."Hospodin to vidí a zúčtuje." Než se rok s rokem sešel, vytáhlo proti Joašovi aramejské vojsko. Vtrhli do...
2. Letopisů 32:4...vodní prameny mimo město, a oni ho podpořiliSešla se spousta lidí, takže zasypali všechny prameny i...
Ezdráš 10:1...chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchysešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužů, žen i dětí...
Ezdráš 10:9...Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého měsíce všichni...
Nehemiáš 6:3...bych měl to dílo zpozdit, když bych ho opustilsešel k vám?" Podobné vzkazy mi posílali čtyřikrát a ...
Nehemiáš 6:10...Mehetabelova, byl zaražený a řekl mi: "Pojďme se sejít v Božím domě, uvnitř v chrámě. Chrámové dveře musíme...
Nehemiáš 9:10...v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křikSeslal jsi divy a zázraky na faraona, na jeho dvořany i na...
Job 20:23...všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv - zaplaví ho svým deštěm střel! Na útěku...
Žalmy 11:6...nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít!...
Žalmy 20:3... jméno Boha Jákobova kéž ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž podepře! Kéž si...
Žalmy 43:3...nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutkuSešli své světlo a věrnost svou - ty povedou, budou ...
Žalmy 110:3...ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci. Hospodin přísahal a nebude...
Žalmy 111:9... věrně a upřímně aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho...
Žalmy 135:9... od lidí po dobytek. Divy a zázraky seslal, Egypte, proti tobě, na tebe, faraone, na všechny...
Píseň 6:2...miláček, abychom jej s tebou hledali? Můj milý sešel do své zahrady k záhonům koření, aby své stádo pásl v...
Píseň 6:11...zář, jak hvězdné šiky úchvatná! Do sadu ořešáků sešel jsem spatřit, co raší v údolí, zda pučí réva,...
Izaiáš 10:16...dřevěná! A proto Panovník, Hospodin zástupůsešle na jejich vypasence úbytě a pod jejich chloubou...
Izaiáš 30:11... Říkejte nám jen lichotky a prorokujte lžiSejděte z cesty, odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským...
Izaiáš 30:23...nasáklé hadry a řekneš: "Pryč s tím!" On také sešle déšť tvému semeni, které rozsíváš na zemi, a pokrm,...
Izaiáš 43:9... Všichni lidé se shromáždí, se společně sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé...
Izaiáš 45:8...pohromu. Hospodin to všechno působím. Nebesasešlete shůry rosu, spravedlnost prší z oblaků! Otevři...
Jeremiáš 15:3... bude hladovět a kdo do zajetí, bude odvlečenSešlu na čtvero trestů, praví Hospodin. Meč, aby...
Pláč 1:13... ranil Hospodin v den, kdy se rozlítil. On seslal oheň z výšiny do mých kostí, které zachvátil. On...
Ezechiel 7:3...kouty země! s tebou konec je - svůj hněv sešlu na tebe. Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé...
Ezechiel 13:13...dešťové přívaly a ve své ničivé zuřivosti sešlu kroupy jako kameny. Zbořím zeď, kterou jste...
Ezechiel 23:46... tak praví Panovník Hospodin: se proti nim sejdou davy! propadnou děsu a plenění! Ty davy je...
Ezechiel 32:3...Panovník Hospodin: Roztáhnu na tebe svoji síťsejdou se mnohé národy, aby mou sítí vytáhly. Pohodím ...
Ezechiel 34:26...okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání bude pršet jako průtrže! Stromy v...
Ezechiel 39:17...veškeré divé zvěři: Shromážděte se a pojďte semSejděte se ze všech stran k obětní hostině, kterou pro vás...
Ozeáš 8:14...si paláce; Juda opevnil spoustu měst. ale sešlu na jejich města oheň - ten jim ty tvrze sežehne! ...
Amos 1:4...dost! Za to, že Gileáda mlátili cepy okovanýmisešlu na Chazaelův dům oheň, aby pohltil Ben-hadadovy...
Amos 1:7...že vyháněli všechen lid a prodávali je Edomskýmsešlu na hradby Gazy oheň, aby pohltil její paláce....
Amos 1:10...Edomským a na bratrskou smlouvu ani nevzpomnělisešlu na hradby Týru oheň, aby pohltil jeho paláce. Toto...
Amos 1:12...soptil hněvem, dál a dál ve svém zuření - za to sešlu na Teman oheň, aby pohltil paláce v Bosře. Toto praví...
Amos 2:2...to, že kosti edomského krále spálili na prášeksešlu na Moába oheň, aby pohltil keriotské paláce. Moáb...
Amos 2:5...podvody, za kterými jejich předci šli, za to sešlu na Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské paláce. Toto...
Jonáš 1:4...moře, pryč od Hospodina. Hospodin však na moře seslal veliký vítr, a na moři se strhla tak veliká bouře,...
Micheáš 1:12...trnou, čekají, kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal pohromu k bráně Jeruzaléma. Do vozů zapřahejte...
Malachiáš 2:2...vzdávat čest mému jménu, praví Hospodin zástupůsešlu na vás prokletí a prokleji i vaše žehnání. A jsem...
Malachiáš 2:8...Hospodina zástupů. Vy jste však z cesty sešli a svým učením jste mnohé srazili! Porušili jste...
Matouš 13:2...Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu jezeraSešly se k němu tak veliké zástupy, že nastoupil na loď a...
Matouš 22:34...farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saducejesešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal,...
Matouš 22:41...celý Zákon i Proroci." A když se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal: "Co si myslíte o Mesiáši? Čí...
Matouš 26:3..." Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími lidu, aby se poradili, jakou...
Matouš 27:17...měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešly zástupy, Pilát se jich zeptal: "Koho chcete, abych...
Matouš 27:27...vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka. Svlékli ho a přehodili mu rudý plášť...
Matouš 27:62... po dni příprav, se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že...
Marek 3:20...potom zradil. Když se pak vrátil domů, znovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst. Když se to...
Marek 5:21...pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břehsešel se k němu u jezera veliký zástup. Přišel k němu jeden...
Marek 6:30...jeho tělo a pohřbili ho. Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co...
Marek 7:1...znalci Písma, kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešli u Ježíše a uviděli některé jeho učedníky jíst chleby...
Marek 8:1...sluch a němým řeč!" V těch dnech se znovu sešlo veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš...
Marek 10:1...přišel do judské země. Tam se k němu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil. Tehdy k...
Marek 14:53...nahý. Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní kněží i starší a znalci Písma. Petr ho...
Lukáš 1:10...kadidlo. V čase zapalování kadidla se venku sešlo veliké množství lidí k modlitbě. Vtom se Zachariášovi...
Lukáš 5:17...tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských vesnic i z...
Lukáš 22:66...sprostými nadávkami. Jakmile se rozednilosešli se starší lidu, vrchní kněží i znalci Písma a odvedli...
Lukáš 23:48...jistě spravedlivý!" Všichni v zástupu, který se sešel k podívané, se při pohledu na to, co se stalo,...
Lukáš 24:49...jste toho svědkové. Hle, na vás sešlu zaslíbení svého Otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud...
Jan 6:16...se o samotě vrátil na horu. Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru, nastoupili na loď a plavili se na...
Jan 20:19...kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se...
Skutky 1:4...a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale...
Skutky 2:6...národa na světě. Když se ozval ten hukotsešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý...
Skutky 4:5...asi pěti tisíc mužů. Nazítří se v Jeruzalémě sešli židovští hodnostáři, starší a znalci Písma, velekněz...
Skutky 10:20... Duch mu řekl: "Hledají tři muži. Vstaňsejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je...
Skutky 10:21...nimi, protože jsem je poslal sám." Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: " jsem ten, koho hledáte....
Skutky 12:12...do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla...
Skutky 13:44... Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město. Když Židé uviděli ty davy, naplnila...
Skutky 15:6...Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petr...
Skutky 19:32...vládl zmatek a mnozí ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který...
Skutky 20:7...tam týden. Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se...
Skutky 20:10...poschodí dolů. Když ho zvedli, byl mrtev. Pavel sešel dolů a objal jej; potom ho vzal do náruče a řekl:...
Skutky 22:30...ho proto nechal vyvést z vězení a nařídil, se sejdou vrchní kněží i celá Velerada. Pak přivedl Pavla a...
Skutky 25:17...hájit se proti jejich obvinění. Jakmile se tu sešli, beze všech odkladů jsem příštího dne zasedl k soudu...
Skutky 28:17...svolal místní židovské představené. Když se sešli, řekl jim: "Bratři, ačkoli jsem se nijak neprovinil...
Skutky 28:23..." V den, který mu určili, se jich u něj doma sešlo ještě více. Vykládal jim a svědčil o Božím království...
Galatským 2:2...i Tita. Přišel jsem tehdy na základě zjeveníSešel jsem se soukromě s váženými vůdci a seznámil je s...
1. Timoteus 2:8... za učitele pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |