Sečetli

Hledám varianty 'sečetli' [ sečti (10) sečtěte (5) sečteny (2) sečteno (1) sečteni (5) sečte (2) sečíst (7) sečetli (2) sečetl (16) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 13:16...semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi...
Genesis 16:10...rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a...
Numeri 1:2...Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a...
Numeri 1:19...přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové Rubena, Izraelova...
Numeri 1:44...Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po jednom z každého otcovského domu. Celkový počet...
Numeri 1:46...podle jejich otcovských domů: Úhrnem bylo sečteno 603 550 mužů. Mezi však nebyli podle svých...
Numeri 2:33...Mojžíšovi však s ostatními Izraelity nebyli sečteni levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak,...
Numeri 3:15...promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů;...
Numeri 3:16..." Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo přikázáno. Toto jsou Leviho synové,...
Numeri 3:39... které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších...
Numeri 3:40...jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší...
Numeri 3:42...levitů." Mojžíš tedy podle Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele. Všech prvorozených...
Numeri 4:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho podle jejich rodů a...
Numeri 4:22...promluvil k Mojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny podle jejich otcovských domů a...
Numeri 4:23...syny podle jejich otcovských domů a rodůSečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je...
Numeri 4:29... syna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve věku od...
Numeri 4:30...sečti podle jejich rodů a otcovských domůSečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je...
Numeri 4:34...Árona." Mojžíš s Áronem a s představenými obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských domů....
Numeri 4:37...při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Rovněž...
Numeri 4:38...vydaného Mojžíšem. Rovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od...
Numeri 4:41...při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu. Také merarijské rody byly...
Numeri 4:42...Hospodinova rozkazu. Také merarijské rody byly sečteny podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od...
Numeri 4:45...součet merarijských rodů, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Mojžíš...
Numeri 4:46...Mojžíšem. Mojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a otcovských domů,...
Numeri 4:49...určena jeho služba a jeho břemeno. A tak byli sečteni, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin...
Numeri 14:29...na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo jste...
Numeri 23:10...samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i ...
Numeri 26:2...řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše...
Numeri 26:4...při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal...
Numeri 26:63...žádné dědictví. Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při...
Numeri 26:64... Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž...
Numeri 31:49...a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani jeden nám...
2. Samuel 18:1...na poušti hladoví, unavení a žízniví. David pak sečetl své vojsko a ustanovil velitele tisíců a velitele...
2. Samuel 24:1...znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdisečti Izraele a Judu," podnítil proti nim Davida. Král tedy...
2. Samuel 24:2...všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebuSečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl:...
1. Letopisů 21:1...Izraeli pak povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael. David tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska:...
1. Letopisů 21:2...tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: "Jdětesečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se vraťte a...
1. Letopisů 21:17...tvář a David řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid. jsem ten, kdo zhřešil, jsem spáchal zlo!...
1. Letopisů 23:27...Davidových posledních slov byli Leviho synové sečteni od dvacetiletých výše. Jejich úkolem bylo pomáhat...
2. Letopisů 2:16..." Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst všechny cizince mužského pohlaví, tak jako předtím...
2. Letopisů 25:5...i Benjamína přidělil velitelům tisíců a setninSečetl všechny od dvaceti let výše a zjistil, že 300 000...
Žalmy 69:28...tebou zraněných. Jejich viny jim proto všechny sečti, do tvé spravedlnosti nevstoupí. Z knihy života ...
Žalmy 87:6...jej posílí sám Nejvyšší!" Hospodin zapíše,  sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla proto...
Izaiáš 13:22... v honosných palácích šakali. Dny Babylonu jsou sečteny, jeho čas přichází! Hospodin se totiž slituje nad...
Izaiáš 22:10...a shromáždili jste vodu v Dolním rybníceSečetli jste jeruzalémské domy a některé jste zbořili,...
Jeremiáš 33:22...s mými sluhy levitskými kněžími. Jako se nedá sečíst nebeský zástup ani změřit mořský písek, tak...
Daniel 5:26...slov je následující: Mene - Bůh tvé kralovánísečetl' a podtrhl. Tekel - byl jsizvážen' na vahách a...
Zjevení 7:9...spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |