Se

Hledám varianty 'se' [ sobě (215) si (2154) sebou (195) sebe (237) se (13545) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:2...a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo...
Genesis 1:7...vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den...
Genesis 1:9...byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže...
Genesis 1:11...Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v...
Genesis 1:15...obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni,...
Genesis 1:20...večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou...
Genesis 1:21...obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A...
Genesis 1:22...dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci se rozmnožují na...
Genesis 1:24...dobytka, drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné...
Genesis 1:28...Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými...
Genesis 1:30...i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a...
Genesis 2:7...člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu...
Genesis 2:10...vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje...
Genesis 2:11...se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato,...
Genesis 2:13...pryskyřice bdelium a kámen onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka...
Genesis 2:14...Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka...
Genesis 2:19... Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské...
Genesis 2:20... nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na...
Genesis 2:23...ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela!" To proto...
Genesis 2:24...i matku - aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a...
Genesis 2:25... Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin...
Genesis 3:3...uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl:...
Genesis 3:5...ale , že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo."...
Genesis 3:7...muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali...
Genesis 3:8...ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena...
Genesis 3:10...Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem...
Genesis 3:11...nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož...
Genesis 3:12...ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a...
Genesis 3:19... V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z pocházíš: Prach jsi a v...
Genesis 3:22...jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás,...
Genesis 3:24...straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. ...
Genesis 4:1... aby střežili cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina....
Genesis 4:2...muže!" Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po...
Genesis 4:3...ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země,...
Genesis 4:5...oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo,  se mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se...
Genesis 4:6...zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když...
Genesis 4:8..."Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj...
Genesis 4:9...a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem...
Genesis 4:14... dnes vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a...
Genesis 4:16... Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou...
Genesis 4:17...a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha....
Genesis 4:18...pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad, Irad zplodil Mechujaele, Mechujael...
Genesis 4:19...Metušaele a Metušael zplodil Lámecha. Lámech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Ada...
Genesis 4:20...Ada, druhá Cila. Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho...
Genesis 4:21...stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly. Cila...
Genesis 4:25... Lámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu...
Genesis 4:26...náhradou za Ábela, kterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk....
Genesis 5:29...mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí,...
Genesis 6:1...500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery,...
Genesis 6:2...viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si...
Genesis 6:3...si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je...
Genesis 6:4...sto dvacet let." (V oněch dnech, a také pozdějise na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž...
Genesis 6:5... ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež...
Genesis 6:6...litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil,...
Genesis 6:7...vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země...
Genesis 6:13...na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a...
Genesis 6:14...jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a...
Genesis 6:21...přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby...
Genesis 7:2...spravedlivý. Ze všech čistých zvířat vezmešsobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech...
Genesis 7:11...sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne...
Genesis 7:17...potopa. Vody přibývalo, nadnesla archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala,...
Genesis 7:18... nadnesla archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle přibývalo a archa...
Genesis 7:19...přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, přikryla všechny...
Genesis 7:20...vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi,...
Genesis 7:21...patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť...
Genesis 7:24...Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval...
Genesis 8:1...ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřely...
Genesis 8:2...se utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda začala ze země...
Genesis 8:5...do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel...
Genesis 8:7...arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil...
Genesis 8:8...nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou mělsebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země....
Genesis 8:9...místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch...
Genesis 8:11...dní a znovu vypustil holubici z archy. Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý...
Genesis 8:12... že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila....
Genesis 8:13... Noe tedy odsunul příklop archy, podíval se ven a hle, zemský povrch osychal. Dvacátého sedmého dne...
Genesis 8:17...tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveďsebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva...
Genesis 8:19...zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí. Noe...
Genesis 8:21...oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když...
Genesis 9:1...jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. z vás strach a hrůzu všechna polní...
Genesis 9:2...polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do...
Genesis 9:3...ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako...
Genesis 9:7...neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte se, se vámi jen hemží zem, takto se na...
Genesis 9:10...bytostí, jež je s vámi - s ptactvem, dobytkemse vší polní zvěří - se vším živým, co vyšlo z archy....
Genesis 9:14...a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou...
Genesis 9:15...oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a nikdy...
Genesis 9:16... Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou...
Genesis 9:19...Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo...
Genesis 9:21...Noe byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec...
Genesis 9:23...otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venkuSem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena....
Genesis 9:24... a tak nahotu svého otce nespatřili. Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho...
Genesis 10:1...a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové....
Genesis 10:5...Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků,...
Genesis 10:8...Šeba a Dedan. Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem...
Genesis 10:9... Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem."...
Genesis 10:18... Arkejce, Sinejce, ArvadejceSemarejce a Chamatejce. Kanaánské rody se později rozšířily...
Genesis 10:21...podle svých rodů, jazyků, zemí a národnostíSemovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta,...
Genesis 10:25...Šelacha a Šelach zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení,...
Genesis 10:30...tito jsou synové Joktanovi. Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. To...
Genesis 10:32...synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila...
Genesis 11:2...na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a...
Genesis 11:3...planinu v zemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni...
Genesis 11:4...cihly místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol...
Genesis 11:6...a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A...
Genesis 11:9...celé zemi, a tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl...
Genesis 11:29...Uru, dříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili. Abramova žena se jmenovala Saraj a Náchorova...
Genesis 11:31...snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z chaldejského Uru do kanaánské země....
Genesis 12:5... bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abramsebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen...
Genesis 12:7...More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému...
Genesis 12:8...oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan...
Genesis 12:10...na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt...
Genesis 12:11... neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak...
Genesis 12:13..., ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky...
Genesis 12:16...tak, že byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky vedlo velmi dobře - měl brav, skot i osly,...
Genesis 12:18...bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč...
Genesis 12:19...jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu!...
Genesis 12:20...mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkouse vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším,...
Genesis 13:1...i s manželkou a se vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z...
Genesis 13:9...bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo;...
Genesis 13:11... než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ...
Genesis 13:14...zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni...
Genesis 13:18...ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář...
Genesis 14:3...Cebojim, a proti králi Bely (to jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct...
Genesis 14:4...sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s...
Genesis 14:8... Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhliseřadili se v údolí Sidim k bitvě proti nim: proti...
Genesis 14:13...přišel a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím usadil u háje Emorejce Mamreho, příbuzného...
Genesis 14:15...ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a pronásledovali je k...
Genesis 14:17...Lota a jeho majetek a také ženy a lid. Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli...
Genesis 14:21... Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem...
Genesis 14:23...nebe i země, že ze všeho, co ti patřísi nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek - abys...
Genesis 14:24...- abys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se...
Genesis 15:1... ve kterém dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram...
Genesis 15:8...Uru, abych ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji...
Genesis 15:11...druhé; ptáky však neroztínal. K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce...
Genesis 15:13... děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež...
Genesis 15:15...tak odtud potom vyjdou s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve...
Genesis 15:16...v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáříSem se ale vrátí čtvrté pokolení, neboť nepravost...
Genesis 15:17..." Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá...
Genesis 16:3...získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala...
Genesis 16:9...své paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl...
Genesis 16:12...on proti všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k promluvil,...
Genesis 17:1... Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď...
Genesis 17:5...smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham, Otec...
Genesis 17:11...údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený...
Genesis 17:14...věčnou. Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu...
Genesis 17:15... nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z syna....
Genesis 17:17... králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si: "Copak se stoletému narodí syn? Copak...
Genesis 17:20...věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby...
Genesis 17:22...rok touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a...
Genesis 18:1...za peníze, byli obřezáni s ním. Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v...
Genesis 18:2...vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost...
Genesis 18:3..."Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka! Když dovolíš, nechám přinést trochu...
Genesis 18:4...dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba...
Genesis 18:5...si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste...
Genesis 18:9...jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok...
Genesis 18:10...odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít...
Genesis 18:12...staří a Sára nebyla v plodném věku.) Sára se v duchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá stářím, mám...
Genesis 18:13...rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak...
Genesis 18:14...něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobouse k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu...
Genesis 18:15...syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži...
Genesis 18:17... Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se...
Genesis 18:21...je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik,...
Genesis 18:27..." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná...
Genesis 18:29... Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm...
Genesis 18:30...to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham....
Genesis 18:31...tam třicet," odpověděl. "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když...
Genesis 18:32..."Nezničím je kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou,"...
Genesis 18:33...rozmluvu s Abrahamem a odešel. Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy....
Genesis 19:1... Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel...
Genesis 19:2...zemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete,...
Genesis 19:3..." Když však na velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu. Vystrojil jim tedy hostinu...
Genesis 19:5...na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám,  si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za...
Genesis 19:6...Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic...
Genesis 19:8...muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod...
Genesis 19:9...soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveře. Ti dva...
Genesis 19:10...dveře. Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lotasobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do...
Genesis 19:13...je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal,...
Genesis 19:14... abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a...
Genesis 19:16...muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve za...
Genesis 19:17... jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys...
Genesis 19:22...město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam...
Genesis 19:25...z nebe. Ona města s celou okolní rovinouse všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla...
Genesis 19:26... co roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup. Druhého...
Genesis 19:28...k místu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl,...
Genesis 19:30...Lot bydlel. Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se bál bydlet v...
Genesis 19:33...noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla, ani když...
Genesis 19:34...prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc....
Genesis 20:1...Ten je otcem Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se...
Genesis 20:2... říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to  sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a...
Genesis 20:6...ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem také zadržel...
Genesis 20:7...ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však...
Genesis 20:9... dostali ti muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal?...
Genesis 20:10...hřích? To, cos mi udělal, se nedělá!" Abimelech se Abrahama zeptal: "Co to napadlo, udělat takovou věc?"...
Genesis 20:11...takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba ...
Genesis 20:12... ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu  sestra. Je dcerou mého otce, ale ne matky, a tak se...
Genesis 20:15... Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru...
Genesis 20:17...s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna." Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu...
Genesis 21:5...svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára...
Genesis 21:6...mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyšíse budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi...
Genesis 21:8...přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák přestal kojit, vystrojil...
Genesis 21:12...o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve...
Genesis 21:16...měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla:...
Genesis 21:17...zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde je. Vstaň,...
Genesis 21:18...tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh...
Genesis 21:20...s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a jeho...
Genesis 21:23...neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak...
Genesis 21:25...řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou...
Genesis 21:29...postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi...
Genesis 21:31...dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupili v Beer-šebě do...
Genesis 21:32...v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské země....
Genesis 22:1...bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!"...
Genesis 22:3...ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna...
Genesis 22:5...s oslem. a chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal dříví pro...
Genesis 22:8...Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl...
Genesis 22:13...jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel,...
Genesis 22:14...pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův...
Genesis 22:16...Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a...
Genesis 22:19...země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do...
Genesis 23:7...svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim takto:...
Genesis 23:8...pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni...
Genesis 23:12...synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem země poklonil a v přítomnosti lidu země...
Genesis 23:17...Mamre - pole i s jeskyní stojící na něm, i se všemi stromy rostoucími po obvodu pole - to vše tenkrát...
Genesis 24:6...odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin,...
Genesis 24:14...dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím...
Genesis 24:15...Vtom, ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovi, synu...
Genesis 24:16...mladá dívka, která ještě nepoznala mužeSestoupila k prameni, naplnila si džbán a vydala se zpět....
Genesis 24:18...mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku...
Genesis 24:19...řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy,  se pořádně napijí." Rychle vylila svůj džbán do žlabu,...
Genesis 24:26...k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého...
Genesis 24:27...padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama,...
Genesis 24:29...své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten...
Genesis 24:30...totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto se...
Genesis 24:32...pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok a...
Genesis 24:35...řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a...
Genesis 24:44...napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak ...
Genesis 24:45...určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na...
Genesis 24:46...' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a...
Genesis 24:47...A tak jsem pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele...
Genesis 24:48...navlékl na nos kroužek a na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem...
Genesis 24:49...dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a...
Genesis 24:51...k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak...
Genesis 24:52...služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné...
Genesis 24:57...pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím...
Genesis 24:58...tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její...
Genesis 24:60...a s jeho muži a takto Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé...
Genesis 24:65...když uviděla Izáka, sesedla z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli...
Genesis 24:67... a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak...
Genesis 25:1...Izák našel útěchu po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila...
Genesis 25:17...- dvanáctero knížat jednotlivých kmenů. Izmael se dožil 137 let. Potom vydechl naposled a byl připojen ke...
Genesis 25:18...a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před Egyptem...
Genesis 25:20...Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu,...
Genesis 25:21...z Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná....
Genesis 25:22...ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala. Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle...
Genesis 25:23...řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý...
Genesis 25:24...druhý a starší mladšímu bude služebník." Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla...
Genesis 25:27...Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob...
Genesis 25:28...Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si...
Genesis 25:30...červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob...
Genesis 25:34...Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl...
Genesis 26:1...dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k filištínskému králi Abimelechovi....
Genesis 26:2...k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se...
Genesis 26:6...přikázání, ustanovení a ponaučení." A tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je...
Genesis 26:8...filištínský král Abimelech z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy...
Genesis 26:9...se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena!...
Genesis 26:11...Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!"...
Genesis 26:13...stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal velmi...
Genesis 26:17...než my." Izák proto odtud odešel, utábořil se v gerarském údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal...
Genesis 26:20...našli studnici pramenité vody. Gerarští pastýři se však začali s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda...
Genesis 26:21...s ním přeli. Potom vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se...
Genesis 26:22... a tak ji nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se ...
Genesis 26:24...pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce...
Genesis 26:26...studnu. Tehdy k němu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem a s velitelem svého vojska...
Genesis 26:27...a s velitelem svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť ...
Genesis 26:28...jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s...
Genesis 26:29... že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodiní a...
Genesis 26:31...a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli...
Genesis 26:32... a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o...
Genesis 26:33...vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy....
Genesis 26:34...přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Beerího, a Basematu,...
Genesis 27:1...a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde...
Genesis 27:5...umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit...
Genesis 27:12...ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe,...
Genesis 27:13...prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a...
Genesis 27:19...A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci....
Genesis 27:24...jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl...
Genesis 27:25..." odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi,  se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A...
Genesis 27:29... obilí i víno v hojnosti. lidé slouží ti,  se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní...
Genesis 27:30...když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on připravil pochoutku a...
Genesis 27:31...on připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi...
Genesis 27:33...syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten,...
Genesis 27:34...Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí žádal otce:...
Genesis 27:35...můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal...
Genesis 27:36...a hle, teď mi vzal i požehnání!" Potom se zeptal: "Copak ti nezbylo žádné požehnání pro ?" Izák...
Genesis 27:38... otče? Požehnej mně! Mně také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hle,...
Genesis 27:40...od úrodné země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když...
Genesis 27:41...udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem...
Genesis 27:42...slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď,...
Genesis 27:45...u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl...
Genesis 27:46...tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou...
Genesis 28:1... jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber...
Genesis 28:2... do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti...
Genesis 28:5...Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela,...
Genesis 28:6...požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že když mu žehnal, přikázal mu:...
Genesis 28:9...a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které mělsi vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele...
Genesis 28:10...Nebajotovu. Jákob odešel z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc,...
Genesis 28:11... Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil...
Genesis 28:14... na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na...
Genesis 28:16..., dokud nevykonám, co jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin -...
Genesis 28:19...olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento...
Genesis 28:20...Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi chléb k jídlu a...
Genesis 28:21...a mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin...
Genesis 28:22... bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho,...
Genesis 29:2...cestu a přišel do země východních národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda...
Genesis 29:3...ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek....
Genesis 29:4...vraceli zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu,"...
Genesis 29:5... "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu...
Genesis 29:6...zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej,...
Genesis 29:8...odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve  se shromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí studny...
Genesis 29:9...studny." A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Když Jákob...
Genesis 29:11...strýce Lábana napít. Nato Ráchel políbil a hlasi se rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího...
Genesis 29:13...uslyšel zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu...
Genesis 29:16...za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale...
Genesis 29:18...byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let...
Genesis 29:20... Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji...
Genesis 29:21...ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy...
Genesis 29:25...a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč...
Genesis 29:34...znovu, a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři...
Genesis 30:2...řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti...
Genesis 30:8...druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala...
Genesis 30:16...za milostná jablíčka od tvého syna." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se...
Genesis 30:25...dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů...
Genesis 30:27..." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal."...
Genesis 30:28...tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti...
Genesis 30:29..." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To...
Genesis 30:30...se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti...
Genesis 30:33...skvrnité kůzle. To bude odměna. poctivost se v budoucnu prokáže takto: přijdeš přehlédnout mou...
Genesis 30:36...jehňata, svěřil je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl...
Genesis 30:37... A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka. Jákob si tenkrát vzal čerstvé topolové, mandloňové a platanové...
Genesis 30:38...na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak...
Genesis 30:39...přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná, skvrnitá a...
Genesis 30:40...směrem k pruhovaným i všem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl k...
Genesis 30:41...a ta nestavěl k Lábanovým zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty...
Genesis 30:43...dobytek neduživý, ale Jákobův statný. Takto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád,...
Genesis 31:1...našeho otce o všechno! Všechno to bohatství si pořídil na úkor našeho otce!" A když se Jákob podíval na...
Genesis 31:2...si pořídil na úkor našeho otce!" A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že mu není nakloněn...
Genesis 31:3...jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a budu s...
Genesis 31:4...ke svému příbuzenstvu, a budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu...
Genesis 31:5...není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech...
Genesis 31:13... neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi...
Genesis 31:18...na velbloudy a shromáždil všechna svá stádaSe vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu,...
Genesis 31:21...pokradmu, vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se...
Genesis 31:22...a vydal se směrem ke gileádským horám. Lában se o Jákobově útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s...
Genesis 31:23...útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedysebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v...
Genesis 31:24...navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl....
Genesis 31:25...něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se...
Genesis 31:29...syny a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé...
Genesis 31:31... bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl...
Genesis 31:32...Prohledej věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel...
Genesis 31:34... Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale...
Genesis 31:35...nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A...
Genesis 31:36...měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím...
Genesis 31:42...mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh ale...
Genesis 31:43...ale dnes neudělal pro své dcery a pro děti, jež se jim narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy - a...
Genesis 31:49...svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou drží stráž....
Genesis 31:50... Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný...
Genesis 31:51...mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník...
Genesis 31:52... Tato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně...
Genesis 32:1...i dcery a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním...
Genesis 32:2...se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl,...
Genesis 32:4...nazval Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke...
Genesis 32:5...‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem se dosud zdržoval. Mám voly, osly...
Genesis 32:6...voly, osly, brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou...
Genesis 32:7...svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému...
Genesis 32:9... brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho,...
Genesis 32:10... Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a...
Genesis 32:12...prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi...
Genesis 32:13... že přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním,...
Genesis 32:18...nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš...
Genesis 32:21... tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází. Když se s...
Genesis 32:26...nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť...
Genesis 32:28..., dokud mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu...
Genesis 32:30...mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo...
Genesis 33:3...Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimisedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému bratru....
Genesis 33:6...kterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím se přiblížily otrokyně se svými dětmi a poklonily se. Potom...
Genesis 33:7...otrokyně se svými dětmi a poklonily se. Potom se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se....
Genesis 33:8...Josef a Ráchel a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?"...
Genesis 33:9...pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli!...
Genesis 33:12...na něj, Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj...
Genesis 33:13..."Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mámsebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den,...
Genesis 33:14... jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci stačit děti, dokud nedojdu ke svému...
Genesis 33:16...pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco...
Genesis 33:17...dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek...
Genesis 33:18...do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil...
Genesis 34:1..." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léasi jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl...
Genesis 34:2... země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se a spal s - znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově...
Genesis 34:3...ale k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého...
Genesis 34:5...jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu tedy mlčel....
Genesis 34:6...jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův otec Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvil. Vtom...
Genesis 34:7...pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli hanebnost, když...
Genesis 34:9...duší; dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s námi - dávejte nám své dcery a berte si naše. Když...
Genesis 34:11...bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a dám,...
Genesis 34:15...hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my.  se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, obřezat. Pak...
Genesis 34:16...obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás...
Genesis 34:17...lid. Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se...
Genesis 34:18... vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a ten mládenec...
Genesis 34:21...města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a...
Genesis 34:22...podmínkou: každý z nás, kdo je mužského pohlavíse musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad...
Genesis 34:24... poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se obřezat: každý, kdo byl mužského pohlaví, každý, kdo...
Genesis 34:25...města. Třetího dne, když měli největší bolestise dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi,...
Genesis 34:30...i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!"...
Genesis 35:1... Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu,...
Genesis 35:2...řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si...
Genesis 35:3...Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi...
Genesis 35:4...tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je zakopal...
Genesis 35:7...Nazval to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy...
Genesis 35:9...proto nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal...
Genesis 35:10...ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít Jákob, ale budeš se...
Genesis 35:11..." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národ,...
Genesis 35:13...dám tuto zem." Na místě, kde k němu mluvilse pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu...
Genesis 35:17... V nejtěžší chvíli porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život...
Genesis 35:22...dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a...
Genesis 35:26...Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému...
Genesis 35:28...je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák...
Genesis 35:29...se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke...
Genesis 36:2...je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru Chetejce...
Genesis 36:5...a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy,...
Genesis 36:8...jim nemohla kvůli jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je...
Genesis 36:32...Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho...
Genesis 36:35...pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho...
Genesis 36:39... kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera...
Genesis 37:2...otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry,...
Genesis 37:6... nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop...
Genesis 37:7...a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl...
Genesis 37:9...ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům:...
Genesis 37:10...otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět k...
Genesis 37:14...mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a...
Genesis 37:15...nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef....
Genesis 37:17... kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za...
Genesis 37:18... zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli si spolu: "Podívejme, přichází...
Genesis 37:19...k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít....
Genesis 37:23...nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu...
Genesis 37:25...do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle, spatřili od...
Genesis 37:29...stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta. Ruben se potom vrátil k jámě a hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v...
Genesis 37:30...Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?"...
Genesis 37:32...suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého...
Genesis 37:34...Jákob v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní....
Genesis 37:35...synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal: "Nikoli! Půjdu za svým synem do...
Genesis 38:1...Putifarovi, veliteli stráže. Někdy v době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému...
Genesis 38:2...uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s . Ona počala, porodila syna a dala mu...
Genesis 38:11...svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy...
Genesis 38:12...době Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským...
Genesis 38:14...své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim,...
Genesis 38:16...za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k a řekl: "Chci se s tebou vyspat."...
Genesis 38:18...je pošleš, musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo,...
Genesis 38:19... Potom vstala a odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém...
Genesis 38:21...zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v...
Genesis 38:22..."Tady žádná prostitutka nikdy nebyla." A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní...
Genesis 38:23...prostitutka nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem ...
Genesis 38:24...jsem přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar...
Genesis 38:28...ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a...
Genesis 39:2...Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého...
Genesis 39:3... že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a...
Genesis 39:4...aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar...
Genesis 39:6...i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o...
Genesis 39:7... Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však...
Genesis 39:8...svého pána: "Když můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo...
Genesis 39:10...hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k lehl a pobyl s ...
Genesis 39:12...doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel...
Genesis 39:14... svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi...
Genesis 39:16...a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla:...
Genesis 39:17...Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou...
Genesis 39:18...ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven...
Genesis 39:19...do křiku, nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto...
Genesis 39:20...na místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Zahrnul...
Genesis 39:23... měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s...
Genesis 40:1... aby se mu všechno dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému...
Genesis 40:2...prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka i na...
Genesis 40:7...přišel, pohlédl na a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě...
Genesis 40:9...Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou...
Genesis 40:14...jsi to dělával, když jsi býval jeho číšníkem.  se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím...
Genesis 41:2...farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se v mokřině....
Genesis 41:3...se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených; postavily...
Genesis 41:4...na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao...
Genesis 41:7...východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl...
Genesis 41:8...to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl...
Genesis 41:10..."Musím dnes připomenout své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal do vězení v...
Genesis 41:13...dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen."...
Genesis 41:14...byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a...
Genesis 41:18...Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav a pásly se v mokřině....
Genesis 41:21...těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně...
Genesis 41:25...to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž....
Genesis 41:28...východním větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle...
Genesis 41:30...sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu...
Genesis 41:36... Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se nezhroutí...
Genesis 41:37...hladem." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky:...
Genesis 41:38...se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme někoho, v kom by byl...
Genesis 41:40...Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen trůnem...
Genesis 41:45...nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou...
Genesis 41:50...ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladuse Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat,...
Genesis 41:56... cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům...
Genesis 41:57...i v egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě...
Genesis 42:1... že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní...
Genesis 42:4...dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si...
Genesis 42:6...hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi...
Genesis 42:7...přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však...
Genesis 42:9...své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl:...
Genesis 42:12...nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci...
Genesis 42:15...pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud,...
Genesis 42:16...bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila vaše slova a ukázalo se, zda jste říkali pravdu....
Genesis 42:20...však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasili. Jeden...
Genesis 42:21...tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když...
Genesis 42:22...jsme slyšet. To proto jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti?...
Genesis 42:24... a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil,...
Genesis 42:25...jeho stříbro a dají jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachoval. Naložili tedy zrní na osly a odešli...
Genesis 42:28...ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!" Hrůzou se v nich zastavilo srdce. Jeden druhého se rozechvěle...
Genesis 42:34...však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy...
Genesis 42:38...Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete ...
Genesis 43:7... že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě...
Genesis 43:8...svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a...
Genesis 43:9...naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti!  se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k...
Genesis 43:10...věčnou vinu. Kdybychom neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec...
Genesis 43:11...Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých...
Genesis 43:12...a myrhy, také pistácie a mandle. Vezmětesebou dvojnásob stříbra, i to vrácené navrch vašich vaků, a...
Genesis 43:13...to s sebou zpět - snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám...
Genesis 43:15...přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedysebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali...
Genesis 43:16...do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty...
Genesis 43:18...paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu...
Genesis 43:21...v plné váze! Proto jsme je teď přineslisebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla....
Genesis 43:23...do vaků!" On však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce....
Genesis 43:26...svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou,...
Genesis 43:27...měli s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu...
Genesis 43:28...Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníkuse daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na kolena a klaněli...
Genesis 43:29...svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi...
Genesis 43:31...k slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte...
Genesis 43:34...porce všech ostatních. A tak hodovali a hojně se s ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu:...
Genesis 44:2...pohár, vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu se stříbrem zaplaceným za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef...
Genesis 44:3... jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli mužise svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město,...
Genesis 44:9...stříbro nebo zlato? U koho z tvých služebníků se to najde, zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On...
Genesis 44:10..."Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni tedy rychle...
Genesis 44:12...nejstaršího a konče u nejmladšího. A ten pohár se našel v Benjamínově vaku! V zoufalství roztrhli své...
Genesis 44:13...své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se...
Genesis 44:14...naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry...
Genesis 44:15...svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad...
Genesis 44:16...Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých...
Genesis 44:17...nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému...
Genesis 44:18...ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku...
Genesis 44:19...služebníka - jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo...
Genesis 44:24...bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu...
Genesis 44:29... Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do...
Genesis 44:32...otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem:...
Genesis 44:33...místo toho chlapce, a chlapec prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez...
Genesis 44:34... prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl...
Genesis 45:1...na neštěstí, jež by mého otce postihlo?!" Tu se Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na...
Genesis 45:2...se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasi, že to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to do...
Genesis 45:3... a doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?"...
Genesis 45:5...bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste sem prodali. Sám...
Genesis 45:6...přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před vámi, aby...
Genesis 45:9...a vládcem nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví...
Genesis 45:11... tvůj brav, tvůj skot a všechno, co máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let),...
Genesis 45:13...v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru...
Genesis 45:16...něj jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi...
Genesis 45:17...Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá...
Genesis 45:19...nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své...
Genesis 45:20... přijďte a přivezte i svého otce. A neohlížejte se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to...
Genesis 45:24...chléb a potraviny pro jeho otce na cestu. A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: "Cestou se...
Genesis 45:26...svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho...
Genesis 46:1...žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do...
Genesis 46:3..."Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do...
Genesis 46:5...tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové...
Genesis 46:7...s ním, také jeho dcery a vnučky. Přivedlsebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména...
Genesis 46:20...Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a Benjamín. Josefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které...
Genesis 46:22...Roš, Mupim, Chupim a Ard. To jsou potomci, kteří se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14 osob. Syn Danův:...
Genesis 46:27...Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem...
Genesis 46:29...pokyny k cestě do Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému...
Genesis 46:32...‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a taksebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás...
Genesis 46:33...sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.'  si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání,...
Genesis 47:1...totiž chovají ke všem pastevcům odpor.) Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři...
Genesis 47:3...je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli...
Genesis 47:8...před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto...
Genesis 47:9...mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi...
Genesis 47:12...části egyptské země, v kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem; staral se o...
Genesis 47:14...i kanaánská země byla vyčerpána hladem. Josef tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v...
Genesis 47:24...úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své...
Genesis 47:27... Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen....
Genesis 47:28...a rozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas...
Genesis 47:29...zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna...
Genesis 47:31...řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době...
Genesis 48:1...svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy...
Genesis 48:2...řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak...
Genesis 48:3...se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v...
Genesis 48:5...' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a...
Genesis 48:8... na cestě k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?"...
Genesis 48:12...tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k...
Genesis 48:16...jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že...
Genesis 48:17...nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu...
Genesis 48:19..."Vím, synu, vím. I z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho mladší bratr se však rozroste víc než on...
Genesis 49:1...mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích...
Genesis 49:2... co vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci...
Genesis 49:6...jejich rady nevstupuj, duše , k jejich spolku se nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili muže ve svém hněvu,...
Genesis 49:8...tvých nepřátel! Synové tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl,...
Genesis 49:9...se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako...
Genesis 49:10...- kdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten,...
Genesis 49:12...roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou. Zabulon...
Genesis 49:13...bydlí, pro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi...
Genesis 49:15... jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil, stane se nevolníkem, otrokem! Dan...
Genesis 49:17...na stezce, jež koně uštkne do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé...
Genesis 49:19...Hospodine, čekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za . Ašer...
Genesis 49:22...je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem, jejíž...
Genesis 50:1...naposled a byl připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho....
Genesis 50:5... umírám. Pochovej v hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol...
Genesis 50:7...svého otce podle přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé...
Genesis 50:10...pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do hlubokého a bolestného truchlení. Po sedm dní tam...
Genesis 50:14...jako své vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni,...
Genesis 50:15...všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev,...
Genesis 50:17...otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění,...
Genesis 50:18... Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však...
Genesis 50:19...ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha?...
Genesis 50:20...zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha...
Genesis 50:21...vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí.  se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je...
Genesis 50:22...Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil...
Exodus 1:1... kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou: Ruben, Šimeon, Levi a Juda...
Exodus 1:7... Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila...
Exodus 1:10...lid je pro nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více!...
Exodus 1:12...jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je...
Exodus 1:15...řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám...
Exodus 1:17...to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský...
Exodus 1:18...král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?"...
Exodus 1:20...porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály...
Exodus 1:21...a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec...
Exodus 1:22...přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete...
Exodus 2:1...dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Ta pak počala a...
Exodus 2:4...pak vložila do rákosí u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude...
Exodus 2:5...opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné...
Exodus 2:9...matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy...
Exodus 2:12...jednoho Hebreje, jednoho z jeho bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není,...
Exodus 2:13...k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého...
Exodus 2:14...vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť...
Exodus 2:15...neboť si pomyslel: "Určitě se o tom !" Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale...
Exodus 2:17... přicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich...
Exodus 2:18...ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily. "Jeden Egypťan...
Exodus 2:20...načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho...
Exodus 2:24...k Bohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem....
Exodus 3:2...do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův...
Exodus 3:3...hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou...
Exodus 3:4...to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku...
Exodus 3:5..." odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je...
Exodus 3:6...na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův...
Exodus 3:13... k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl:...
Exodus 3:16...izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a...
Exodus 3:18...stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám...
Exodus 4:1...neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v...
Exodus 4:2...‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl...
Exodus 4:3...ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho...
Exodus 4:4...ocas." Mojžíš tedy natáhl ruku, chytil ho a had se mu v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti...
Exodus 4:5...se mu v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh...
Exodus 4:6...Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy ruku do podpaždí, a...
Exodus 4:7... jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy...
Exodus 4:9...Nilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi nabral z Nilu, se pak na zemi promění v krev." Mojžíš...
Exodus 4:10...Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď, když jsi promluvil...
Exodus 4:14... Pane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita...
Exodus 4:16...máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu...
Exodus 4:17...za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmisebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke...
Exodus 4:18...vezmi s sebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl...
Exodus 4:19...totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovali o život,...
Exodus 4:20...vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl....
Exodus 4:21...Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem...
Exodus 4:24...prvorozeného!" Na místě, kde cestou nocovalise s ním střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však...
Exodus 4:25... se s ním střetl Hospodin a chystal se ho zabítSipora však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna...
Exodus 4:27...na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi...
Exodus 4:31...viděl jejich trápení, padli na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu:...
Exodus 5:3...neznám a Izrael nepropustím!" Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na...
Exodus 5:5...Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je...
Exodus 5:7... jim k výrobě cihel slámu jako dosud.  si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné...
Exodus 5:11..."Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést...
Exodus 5:12... kterou musíte odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích...
Exodus 5:15...přišli a úpěli k faraonovi: "Proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoji služebníci nedostávají slámu, a...
Exodus 5:16...Tvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou...
Exodus 5:18... a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete...
Exodus 5:22...jim do rukou meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento...
Exodus 5:23...Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu...
Exodus 6:3...k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a...
Exodus 6:5... zemi, kterou procházeli jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a...
Exodus 6:16...jejich narození: Geršon, Kehat a Merari. Levi se dožil věku 137 let. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se...
Exodus 6:17...věku 137 let. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a...
Exodus 6:18...Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Kehat se dožil věku 133 let. Synové Merariho: Machli a Muši. To...
Exodus 6:20...jsou levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a...
Exodus 6:23...Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru...
Exodus 6:25...- to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu...
Exodus 7:9...a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji...
Exodus 7:10...svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v hada. Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito...
Exodus 7:11...a jeho dvořany a proměnila se v hada. Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští věštci...
Exodus 7:12...čáry totéž. Hodili své hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl však jejich hole spolykala. Farao...
Exodus 7:15...farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůl, která se...
Exodus 7:16...mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a...
Exodus 7:17... Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do...
Exodus 7:18...Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále...
Exodus 7:19...i mokřinám, ke všem jejich vodním nádržím -  se promění v krev! Po celé egyptské zemi bude krev, dokonce...
Exodus 7:20...a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se všechna nilská voda v krev. Ryby, které byly v Nilu,...
Exodus 7:21...nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to se napít. Po celé egyptské zemi byla krev. Egyptští...
Exodus 7:23... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni...
Exodus 7:27...je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty...
Exodus 8:4...- i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k...
Exodus 8:5...odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin...
Exodus 8:6... že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid....
Exodus 8:11...hrozný puch. Když ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je....
Exodus 8:12...řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu,  se po celé egyptské zemi promění v komáry!" A tak to...
Exodus 8:13...komáři. Veškerý prach v celé egyptské zemi se proměnil v komáry! Také věštci se pokoušeli svými kouzly...
Exodus 8:14...egyptské zemi se proměnil v komáry! Také věštci se pokoušeli svými kouzly vyvést z prachu komáry, ale...
Exodus 8:16...ráno vstaň, a farao půjde k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj...
Exodus 8:19...učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově...
Exodus 8:20... v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla zamořena...
Exodus 8:21...much. Celá země byla zamořena mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte...
Exodus 8:22...odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohuse Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom...
Exodus 8:23...očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat...
Exodus 8:24... na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu...
Exodus 8:25... Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno...
Exodus 8:26..." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil se k Hospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil...
Exodus 8:28...mračna much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se však farao zatvrdil a lid nepropustil. Hospodin tedy...
Exodus 9:7...ale z izraelských stád nepošel jediný kus. Farao si to dal zjistit - a vskutku, z izraelských stád nepošel...
Exodus 9:8...Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš jej vyhodí před...
Exodus 9:9...zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě se promění v hnisavé vředy neštovic." A tak vzali popel z...
Exodus 9:10...neštovic." A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly...
Exodus 9:11...i dobytku vředy hnisavých neštovic. Věštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli...
Exodus 9:13...Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 9:17...aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy...
Exodus 9:21... zahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své otroky...
Exodus 9:22...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi,  se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi,...
Exodus 9:24...hrozné krupobití a uprostřed toho krupobití se klikatily blesky. Nic takového se v celém Egyptě neudálo...
Exodus 9:27...synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát...
Exodus 9:28...je v právu a se svým lidem v neprávu! Modlete se k Hospodinu. Božích hromů a krupobití bylo dost!...
Exodus 9:33... Hromy i krupobití rázem skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao uviděl, že déšť,...
Exodus 10:3..."Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby...
Exodus 10:5...přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho...
Exodus 10:6...tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a...
Exodus 10:9...Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i starci, půjdeme se svými syny i dcerami,...
Exodus 10:10..." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi!...
Exodus 10:14... Kobylky přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že...
Exodus 10:15...nebylo a také nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po...
Exodus 10:16...nic zeleného, stromy ani polní byliny. Farao si spěšně zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti...
Exodus 10:17... "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode odvrátí...
Exodus 10:18...smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný...
Exodus 10:21... na celý Egypt padne tma - taková tma, že se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na celou...
Exodus 10:23...trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele, ...
Exodus 10:24... bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl....
Exodus 10:28... Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči,...
Exodus 10:29...oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu -  se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím...
Exodus 11:8...přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který ...
Exodus 12:4...Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přiberesobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu...
Exodus 12:6...vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mítsebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku...
Exodus 12:13...zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude...
Exodus 12:16... bude vyobcován z Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se...
Exodus 12:19...téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl...
Exodus 12:21...stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod...
Exodus 12:26..., jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad.  se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad...
Exodus 12:27...zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak...
Exodus 12:28...a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci...
Exodus 12:31... neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od...
Exodus 12:32...a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen jděte! A...
Exodus 12:33... aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě...
Exodus 12:35...do šatů a nesl je na ramenou. Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali Egypťany o...
Exodus 12:39... Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat, takže si ani nepřipravili jídlo na cestu....
Exodus 12:50...platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a...
Exodus 13:3...tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás...
Exodus 13:7...a sedmého dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u...
Exodus 13:14...každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš.  se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš...
Exodus 13:17...přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by...
Exodus 13:19...z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzalsebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele...
Exodus 13:20...s sebou!" Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v...
Exodus 13:22... Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvil k...
Exodus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele,  se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi Migdolem a mořem...
Exodus 14:3... Utábořte se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je...
Exodus 14:4...odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém jeho vojsku oslavím a Egypťané...
Exodus 14:5... že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. "Co jsme to udělali? Proč jsme...
Exodus 14:6... Farao dal zapřáhnout do svého vozu a vzalsebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny...
Exodus 14:8...faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny...
Exodus 14:10...u moře u Pi-chirotu před Baal-cefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle,...
Exodus 14:13...na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin...
Exodus 14:17...Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech...
Exodus 14:18...i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech...
Exodus 14:19...na faraonovi i na jeho vozech a jezdcích." Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským táborem, pohnul...
Exodus 14:20...oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po celou noc nepřiblížili. Mojžíš pak...
Exodus 14:21... Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou...
Exodus 14:26...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře,  se vody vrátí zpět - na Egypťany, na jejich vozy i jejich...
Exodus 14:27...napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místo a Egypťané utíkali proti němu....
Exodus 14:28...Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo...
Exodus 14:31... kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku...
Exodus 15:1...jeho služebníku Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu,...
Exodus 15:2...Koně i s jezdcem smetl do moře! síla, seň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj...
Exodus 15:8... jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako hromady, v nitru...
Exodus 15:9...svou chtivost jimi nasytím, vytasím meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo,...
Exodus 15:14...jej k příbytku své svatosti. Národy roztřesou se, to uslyší, filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se...
Exodus 15:15...uslyší, filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děs,...
Exodus 15:21...jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš...
Exodus 15:22...Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu....
Exodus 15:23...místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi...
Exodus 15:26...Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení,...
Exodus 15:27...do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenůsedmdesát palem; tam se utábořili u vody. Potom vytáhli z...
Exodus 16:5...šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den...
Exodus 16:10...'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete...
Exodus 16:16...za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu. Vezměte pro...
Exodus 16:19... kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše...
Exodus 16:20...na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek, a to jim zčervivělo a zasmrádlo....
Exodus 16:21... kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že toho...
Exodus 16:22...žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva...
Exodus 16:23... svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se péci, a uvařte, co se vařit. Všechno, co zbude, si...
Exodus 16:24... co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo...
Exodus 17:1...potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu,...
Exodus 17:5...Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmisebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou...
Exodus 17:9...s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se...
Exodus 17:12...ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z...
Exodus 18:1..." Mojžíšův tchán, midiánský kněz Jetrose doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj...
Exodus 18:2...z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími...
Exodus 18:3...Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: "Byl...
Exodus 18:4..."Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce...
Exodus 18:7..." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se jim...
Exodus 18:9... a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil. Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli...
Exodus 18:13...s Mojžíšovým tchánem před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od...
Exodus 18:15...do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz,...
Exodus 18:18...tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je...
Exodus 18:21...jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže,...
Exodus 18:22...tobě, ale každou menší věc soudí sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci...
Exodus 19:2... Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti...
Exodus 19:4...a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech...
Exodus 19:7...slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna...
Exodus 19:10...řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj.  si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího...
Exodus 19:11...zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před...
Exodus 19:12...hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje....
Exodus 19:14... zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty....
Exodus 19:15...je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského styku." Ráno...
Exodus 19:16...dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen...
Exodus 19:17... Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena...
Exodus 19:18...Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin...
Exodus 19:21...Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid,  se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili....
Exodus 19:22... Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu,  se posvětí, aby se na Hospodin neobořil." "Lid nemůže...
Exodus 19:24...ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid se však...
Exodus 20:4...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi...
Exodus 20:5... dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh...
Exodus 20:18...a blýskání, troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s...
Exodus 20:20... nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v...
Exodus 20:23...z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze...
Exodus 20:25...oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jej. Také nebudeš k mému oltáři...
Exodus 20:26...k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které...
Exodus 21:8...na svobodu, jako odcházejí otroci. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá ji...
Exodus 21:9... Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu,...
Exodus 21:10...syna, bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě,...
Exodus 21:14...ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního, takového...
Exodus 21:22... nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde...
Exodus 21:28...zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny....
Exodus 21:34...nepřikryje a spadne do býk nebo osel, vyrovná se majitel jámy s jeho majitelem: mu peníze a mrtvé...
Exodus 21:35...a mrtvé zvíře si nechá. Když něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají živého býka a peníze za...
Exodus 21:36...také o mrtvé zvíře se rozdělí napůl. Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale...
Exodus 22:2... kdo ho udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen...
Exodus 22:3...nemá čím, bude za svou krádež prodán. Jestliže se u něj to, co ukradl, najde živé - býk, osel nebo...
Exodus 22:4...beránek - nahradí to dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl...
Exodus 22:12...bylo rozsápáno, přinesou důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si někdo od svého bližního...
Exodus 22:13...důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne...
Exodus 22:15..." "Když někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s , musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu....
Exodus 22:18...nenech naživu. Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům...
Exodus 22:24...mého lidu, chudákovi, který je s tebou, nechovej se k němu jako lichvář, neukládej mu úrok. Jestliže vezmeš...
Exodus 22:27... vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o...
Exodus 22:28...se Bohu a vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o úrodu, o víno a olej ze svého lisu. Svého...
Exodus 22:29...prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého...
Exodus 23:2...darebákovi křivým svědectvím. Nepřikláněj se k většině v žádné špatnosti. Nevypovídej u soudu pod...
Exodus 23:7...právo v ubožákově při. Nezabývej se lživým obviněním. Nedopusť smrt nevinného, poctivého...
Exodus 23:11...let osívej svou zem a shromažďuj její úroduSedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli...
Exodus 23:12...a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpočinul a...
Exodus 23:13...i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých...
Exodus 23:15... Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v...
Exodus 23:17...pole sklidíš plody své práce. Třikrát za rok  se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Exodus 23:24... Hivejcům a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle...
Exodus 23:29...v jednom roce, aby země nezpustla a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět...
Exodus 23:30...zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví....
Exodus 23:31...obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do...
Exodus 24:1..."Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihusedmdesát izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K...
Exodus 24:2... K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni  se nepřibližují. Také lid nevystupuje spolu s ním." Když...
Exodus 24:8..." Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin...
Exodus 24:14...Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude...
Exodus 25:14...tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích...
Exodus 25:20...zastiňovat slitovnici. jsou obráceni čelemsobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak...
Exodus 25:22... do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad...
Exodus 25:27...těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš...
Exodus 25:28...z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také mísy, pohárky,...
Exodus 25:37...jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo...
Exodus 25:39...kleště a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleď...
Exodus 26:5...spojeného kusu; ta poutka leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy...
Exodus 26:6...padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíšsobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad...
Exodus 26:24...oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budousobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem....
Exodus 26:32...akáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách...
Exodus 27:7...z akáciového dřeva a obložíš je bronzem. Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby...
Exodus 27:14...široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket...
Exodus 27:15...a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Bránu...
Exodus 27:16...látky a ze soukaného kmentu, široký 20 loketse čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo...
Exodus 27:21... aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj bude...
Exodus 28:1...pro všechna pokolení synů Izraele." "Přiveďsobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi...
Exodus 28:3...Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného...
Exodus 28:21...jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti...
Exodus 28:32...tkanou obrubu, jako otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Podél celého jeho spodního lemu udělej...
Exodus 28:35...pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a...
Exodus 29:25...z jejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před...
Exodus 29:27...pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. To, co se pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi a...
Exodus 29:30...v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy...
Exodus 29:34... do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s...
Exodus 29:37...od hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude...
Exodus 29:42...zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu setkávat, abych tam s tebou...
Exodus 29:43...budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo...
Exodus 30:4...po obou stranách. Budou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a...
Exodus 30:6... před slitovnici přikrývající Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné...
Exodus 30:10...rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat obřad smíření, a...
Exodus 30:19...setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli...
Exodus 30:20...ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili Hospodinu...
Exodus 30:21...oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeli. Budou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro bude věčné...
Exodus 30:29... Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny...
Exodus 30:32...vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej...
Exodus 30:36...na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro vás...
Exodus 30:37... Kadidlo pro vás bude svatosvaté. Neuděláte si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří...
Exodus 31:15...pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův...
Exodus 32:1...desky psané Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona...
Exodus 32:3...náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten...
Exodus 32:6...zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili...
Exodus 32:8...jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu...
Exodus 32:11...je, ale z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč...
Exodus 32:13... Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako...
Exodus 32:15... které proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupil z hory. Měl v ruce dvě Desky...
Exodus 32:19...křik - slyším prozpěvování!" Jakmile se přiblížil k táboru, spatřil to tele a tance. Mojžíš...
Exodus 32:20...je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach,...
Exodus 32:22...do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému....
Exodus 32:24...Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a...
Exodus 32:26...jejich protivníků nechal zdivočet.) Postavil se tedy k bráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke...
Exodus 32:27...řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k...
Exodus 32:28...i své bratry, přátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu...
Exodus 32:29...každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu...
Exodus 32:31...- snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid...
Exodus 32:35...hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron. Hospodin...
Exodus 33:4...lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl:...
Exodus 33:5...lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob, potom se...
Exodus 33:7...Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od tábora. Nazval jej Stan...
Exodus 33:8...stát každý u vchodu do svého stanu a dívali se za Mojžíšem, dokud nevešel do Stanu. Kdykoli Mojžíš...
Exodus 33:9...do Stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel do Stanusestupoval oblakový sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu,...
Exodus 33:10...vchodu do Stanu a všechen lid vstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. Hospodin mluvíval s...
Exodus 33:11...s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale...
Exodus 33:12... říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a...
Exodus 33:16...tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než...
Exodus 33:19...a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji."...
Exodus 34:1...nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na ...
Exodus 34:2...prvních deskách, které jsi roztříštil. Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu...
Exodus 34:3... Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se před touto...
Exodus 34:5... a v ruce nesl dvě kamenné desky. Hospodin sestoupil v oblaku a postavil se k němu. Tehdy vyslovil...
Exodus 34:8...pokolení." Mojžíš rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, ...
Exodus 34:10...Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi. Všechen lid,...
Exodus 34:11... Zachovávej, co ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat Emorejce, Kananejce, Chetejce,...
Exodus 34:12... Chetejce, Perizejce, Hivejce i Jebusejce. Měj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli...
Exodus 34:14...a jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je...
Exodus 34:15...jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh. Měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli ...
Exodus 34:17...syny, aby šli smilnit za jejich bohy. Neodlévej si sochy bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po...
Exodus 34:20...prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Nikdo  se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale...
Exodus 34:23...dožínek na konci roku. Třikrát za rok  se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým...
Exodus 34:30...Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se...
Exodus 34:31...báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš s...
Exodus 34:33...hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina,...
Exodus 34:35...Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvit s...
Exodus 35:2...jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu,...
Exodus 35:5...obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné srdce, ...
Exodus 35:20...roucha jeho synů ke konání kněžské služby." Nato se celá izraelská obec od Mojžíše rozešla. Potom přicházeli...
Exodus 35:23...poskytnout jako dar zlato, i každý, kdosebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku, kment,...
Exodus 35:24...Hospodinu. Přinášel také každý, kdo mělsebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy...
Exodus 36:2...cítili nutkání přistoupit k práci a dát se do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele...
Exodus 36:8...víc než dost! Nejnadanější z řemeslníků, kteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili deset...
Exodus 36:10...pruhy měly stejné rozměry. Pět pruhů spojilisobě; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž byl...
Exodus 36:12...druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy...
Exodus 36:13...padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojilisobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad...
Exodus 36:29...pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodusobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem....
Exodus 37:5...pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit. Vyrobil také příkrov z čistého zlata,...
Exodus 37:9...zastiňovali slitovnici. Byli obráceni čelemsobě a tvářemi se skláněli nad slitovnici. Vyrobil také...
Exodus 37:14...těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se...
Exodus 37:15...dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž...
Exodus 37:24...kahanů, kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata....
Exodus 37:27...stranách. Sloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a...
Exodus 38:7...Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek. Bronzové...
Exodus 38:14...měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket...
Exodus 38:15...a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed...
Exodus 38:19...zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a stříbrnými háčky; obložení...
Exodus 39:14... tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti...
Exodus 39:23... jako bývá v pancíři, s tkanou obrubou, aby se netrhal. Podél spodního lemu pláště udělali granátová...
Exodus 39:26...jablko, po celém spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona...
Exodus 40:31...umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy....
Exodus 40:32...omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu...
Exodus 40:36...a Příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy...
Exodus 40:37... synové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli do dne, kdy se...
Leviticus 1:9...ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři...
Leviticus 1:13... které je na ohni na oltáři. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť...
Leviticus 3:5...synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako...
Leviticus 4:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z Hospodinových...
Leviticus 4:3...se něčeho, co se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za...
Leviticus 4:10...lalok, který odejme spolu s ledvinami (tak jako se odjímá tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak...
Leviticus 4:12...i s hlavou, nohama, vnitřnostmi a výkaly - vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí...
Leviticus 4:13...spálen na místě, kam se sype popel. Prohřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to shromáždění...
Leviticus 4:14...proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustili, přivede shromáždění...
Leviticus 4:20...na oltáři. Naloží s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za kněz vykoná...
Leviticus 4:22... To je oběť za hřích shromáždění. Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání...
a další...

Slova obsahující se: amose (1) asenat (3) baaseášova (1) basemat (2) basematu (2) basematy (3) čase (28) časech (7) časem (1) desek (3) děsem (4) deset (107) deseti (25) desetin (2) desetina (6) desetině (5) desetinu (8) desetiny (17) desetistrunné (2) desetitisíce (2) desetkrát (10) donese (2) doneseš (1) dopise (3) dopisech (4) dopisem (5) dosedl (4) dosedne (2) dosednou (1) dvaasedmdesát (2) dvojsečný (6) elymase (1) esek (1) gerasenského (2) getsemane (2) hasenuova (1) hlase (2) hlásej (1) hlásejte (2) hlásek (2) hlasem (42) housenkách (1) housenkám (1) housenky (6) chesed (2) chose (1) chuďase (2) ibise (1) jaksepatří (1) jásej (9) jásejme (3) jásejte (16) jasem (6) jaspisem (1) jebusejce (13) jebusejci (6) jebusejců (12) jebusejcům (1) jebusejského (7) jebusejský (1) josef (117) josefa (26) josefe (1) josefem (6) josefova (22) josefově (2) josefovi (46) josefovo (2) josefovou (1) josefovu (2) josefovy (4) josefových (9) josefovým (1) josefovými (1) josefův (9) josecha (1) joses (1) jozese (1) jsem (3484) keseda (1) koseni (1) kousek (16) kráse (13) křivopřísežně (1) křivopřísežník (5) křivopřísežníka (1) křivopřísežníky (2) kuse (1) kusem (2) kvasem (2) lese (8) losem (27) ložisek (1) maasejáš (11) maasejáše (4) maasejášem (3) maasejášova (3) maasejášovu (2) machsejášova (2) manases (30) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |