Sdělíte

Hledám varianty 'sdělíte' [ sdělte (3) sdělíte (1) sdělit (3) sdělím (3) sdělili (3) sdělil (1) sdělí (1) sděleno (3) sděl (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 24:49...se k mému pánu zachovat laskavě a věrněsdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu...
Exodus 8:5... aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za tvé...
Numeri 22:8... On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští...
Deuteronomium 5:31...vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mneSdělím ti všechna přikázání, pravidla a zákony, jimž je...
1. Samuel 18:20...dcera Míkal se ale do Davida zamilovala. Když to sdělili Saulovi, líbilo se mu to. Pomyslel si totiž: "Dám...
1. Samuel 18:24...jen bezvýznamný chudák." Když dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte...
1. Samuel 18:26... aby David padl rukou Filištínů.) Dvořané to sdělili Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát...
2. Samuel 12:25... Hospodin si ho zamiloval a skrze proroka Nátana sdělil, že pro Hospodina se bude jmenovat Jedidiáš, Miláček...
1. Letopisů 21:2...Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se vraťtesdělte mi jejich počet." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž...
Ezdráš 5:17...domu v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli v věci. Král Dareios tedy nařídil, ...
Jeremiáš 33:3... jméno Hospodin: Volej ke mně a ti odpovímsdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš. Toto praví...
Daniel 2:6...v smetiště. Pokud mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary, odměnami a vysokými poctami. Nuže...
Daniel 2:10..."Žádný člověk na zemi nedokáže královské Výsosti sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoli veliký a mocný, nikdy...
Daniel 2:11...žádá nemožné. Nikdo to jeho Výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří však mezi smrtelníky nebydlí." To...
Daniel 2:26...Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel králi...
Daniel 8:26... Vidění o večerech a jitrech, které ti bylo sděleno, je pravdivé. Ty ho však zachovej v tajnosti, neboť...
Lukáš 2:26...a Duch svatý byl na něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova...
Židům 8:5...a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleď, abys...

Slova obsahující sdělíte: nesdělíte (1) sdělíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |