Schvalují

Hledám varianty 'schvalují' [ schvalují (1) schvalujete (2) schvaluje (2) schvaloval (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Letopisů 13:2...shromážděním pak prohlásil: "Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim...
1. Letopisů 13:4...shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid to schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské...
Žalmy 37:23...člověka Hospodin potvrzuje, když jeho cestu schvaluje. I kdyby zakolísal, přece neupadne, Hospodin za...
Lukáš 11:48...které zabili vaši otcové! Tím jen dosvědčujeteschvalujete skutky svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy...
Skutky 8:1... Pane!" Po těch slovech zesnul. Saul jeho smrt schvaloval. V době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké...
Skutky 22:20...krev tvého svědka Štěpána, stál jsem tamschvaloval to a hlídal pláště těch, kdo ho zabíjeli.' Na to...
Římanům 1:32... nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že...
Římanům 14:22... Blaze tomu, kdo se sám neodsuzuje za to, co schvaluje. Kdo ale při jídle pochybnosti, je odsouzen,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |