Schová

Hledám varianty 'schová' [ schovej (6) schovat (7) schovám (1) schovali (5) schovala (3) schoval (9) schovají (1) schová (2) ]. Nalezeny 33 verše.
Deuteronomium 27:15...Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i kdyby ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Jozue 2:6...(Rachab ale špehy odvedla na střechuschovala je pod snopky lnu, které tam měla rozložené.)...
Soudců 9:5...syn Jerub-baalův Jotam ale přežil, protože se schoval. Všichni měšťané Šechemu i všichni z Bet-mila se...
Soudců 21:20...Lebony.) A tak Benjamíncům poradili: "Jděte se schovat do vinic. Jakmile uvidíte, že dívky ze Šíla jdou...
1. Samuel 14:11..."Podívejme, Hebrejové lezou z děr, do kterých se schovali." Muži z hlídky pak na Jonatana a jeho...
1. Samuel 19:2... chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozorSchovej se a zůstaň v úkrytu. půjdu se svým otcem na...
2. Samuel 17:9...ten nebude nocovat s vojskem. Určitě se  schoval v nějaké jeskyni nebo někde jinde. Kdyby hned...
1. Královská 20:30...000 mužů zřítily hradby. Ben-hadad ale uprchlschoval se v nejzazším pokojíku. Jeho služebníci mu řekli:...
2. Královská 5:24...ale došli k návrší, Gehazi to od nich převzalschoval to tam v jednom domě. S muži se rozloučil a oni...
2. Královská 6:29...svého syna, ho sníme.' Jenže ona svého syna schovala!" Když král uslyšel slova ženy, roztrhl své...
2. Královská 7:8...si odtud stříbro, zlato a oděvy a odběhli si to schovat. Pak se vrátili, šli do jiného stanu, nabrali si i...
1. Letopisů 21:20... Jeho čtyři synové, kteří tam byli s ním, se schovali. Právě tehdy k Aravnovi přicházel David. Když...
2. Letopisů 22:11... manželka kněze Jojady a dcera krále Jehoramaschovala Joaše před Atalií, aby ho nezabila. Ukrýval se u...
Job 14:13...se, nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys jen schoval v hrobě, kéž bys ukryl, než pomine tvůj hněv, a...
Job 34:22...a není příšeří, kde by se zločinci před ním schovali. Bůh nemusí shromažďovat další důkazy, aby se k...
Žalmy 27:5...skryje ve svém příbytku, když nastane zlý denschová ve skrýši svého stanu a na skálu vyzdvihne....
Žalmy 56:9...Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk, slzy schovej do své lahvice - ty sám víš nejlépe, kolik jich je!...
Žalmy 57:2...se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine. K Bohu, k Nejvyššímu zní ...
Žalmy 61:5...chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům...
Izaiáš 2:10...je sražen, kdekdo se ponižuje - nepozvedej jeSchovej se do skal, člověče, zahrab se do země v hrůze před...
Izaiáš 2:19...modly zcela vymizí. Lidé se schovají do skalních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před...
Izaiáš 2:21...modly, které si vyrobil ke klanění. Tehdy se schová do skalních slují, do horských rozsedlin v hrůze...
Izaiáš 26:20...můj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveřeSchovej se na malou chviličku, než přejde jeho hněv. Hle -...
Izaiáš 49:2...své ruky ukryl ; učinil ze vybroušený šípschoval si do toulce. Řekl mi: "Jsi můj služebník,...
Jeremiáš 13:4...nosíš na bedrech, vstaň, jdi k Pratu a tam ho schovej ve skalní puklině." Šel jsem tedy a schoval jej u...
Jeremiáš 13:5...ho schovej ve skalní puklině." Šel jsem tedyschoval jej u Pratu, jak mi Hospodin přikázal. Po mnoha...
Jeremiáš 13:6...vezmi odtud onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem pás...
Jeremiáš 13:7...jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem pás předtím schoval, vyhrabal jsem ho, a hle - pás byl plesnivý a úplně...
Jeremiáš 35:11...Pojďme se před babylonským a aramejským vojskem schovat do Jeruzaléma. A tak teď bydlíme v Jeruzalémě."...
Jeremiáš 36:20...to velmoži Baruchovi. " nikdo neví, kde jste." Schovali tedy svitek v síni písaře Elišamy, vstoupili do...
Ezechiel 5:3...s taseným mečem. Hrstku z nich ale vezmischovej do cípu svého pláště. I z nich pak ještě odeber,...
Daniel 10:7... ale padla na taková hrůza, že se utíkali schovat. Zůstal jsem tedy sám. Jakmile jsem to veliké...
Amos 9:3...Karmelu, najdu je a odtud přivedu. Kdyby se mi schovali na mořském dně, přikážu hadu, je odtud vyštípe....

Slova obsahující schová: neschová (2) poschovávali (1) schová (2) schovám (1) schovává (3) schovávala (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |