Schopného

Hledám varianty 'schopného' [ schopných (3) schopný (4) schopní (1) schopni (5) schopného (2) schopné (3) schopen (16) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 37:4...víc než je, začali ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho...
Genesis 45:15...nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla...
Genesis 47:6...bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních stád."...
Exodus 18:21...a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří nenávidí...
Exodus 18:25...a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu,...
Numeri 4:3...ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání....
Numeri 4:23...věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 4:30...věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 4:35...věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich...
Numeri 4:39...do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich...
Numeri 4:43...do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich...
Numeri 4:47... kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení...
Numeri 26:2...jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje." Mojžíš s knězem Eleazarem k nim...
1. Samuel 14:52...proti Filištínům. Kdykoli Saul viděl někoho schopného a udatného, povolal ho do své služby. Samuel...
1. Samuel 16:18... ten umí hrát," promluvil jeden ze sluhů. "Je to schopný a statečný muž, dobře mluví, krásně vypadá a...
2. Samuel 24:9...lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500 000. Po tom sčítání...
1. Královská 3:11...jsi ani smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu - proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a...
1. Královská 11:28...v hradbách města svého otce Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se k dílu,...
2. Královská 2:16...Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána....
1. Letopisů 26:8...bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby. Mešelemiášových udatných synů a bratrů...
Ezdráš 8:18... syna Izraelova, nám poslali Šerebiáše, velmi schopného muže; s jeho syny a bratry jich bylo osmnáct. Ze...
Nehemiáš 10:29... jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět, ti všichni se připojovali ke svým urozeným...
Matouš 3:9...‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Sekera...
Marek 4:33...v mnoha takových podobenstvích, nakolik byli schopni rozumět. Nemluvil k nim jinak než v podobenstvích,...
1. Korintským 6:2...svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme...
2. Korintským 9:8... Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a...
Efeským 3:20...Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, ...
Filipským 3:21...podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. Jak vás miluji, jak po vás toužím...
1. Timoteus 3:2...manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinnýschopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný,...
2. Timoteus 1:12...vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, do onoho dne. To...
2. Timoteus 2:2...svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Snášej útrapy jako dobrý voják...
2. Timoteus 2:24... ale ke všem přívětivý a snášenlivý a být schopen učit a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ? Bůh...
Židům 11:19...v Izákovi." Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i křísit z mrtvých; a odtud ho také (obrazně...
Jakub 3:2... Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu. Když dáme koním do huby...

Slova obsahující schopného: neschopného (1) schopného (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |