Scházet

Hledám varianty 'scházet' [ scházíte (3) schází (6) scházet (3) scházely (1) scházelo (3) scházeli (2) scházel (2) scházejí (3) ]. Nalezeny 23 verše.
1. Samuel 13:22... Ve válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely meče i kopí. Jen Saul a jeho syn Jonatan je měli....
2. Samuel 2:30...Abnera a shromáždil své vojsko; kromě Asaela scházelo z Davidových vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale...
1. Královská 11:22... vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u  schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic...
Žalmy 47:10...sedí na trůnu své svatosti. Vůdcové národů se scházejí k Bohu Abrahama - jsou jeho lid! Štíty země přec...
Přísloví 2:15...jsou různě pokroucené a jejichž kroky z cesty scházejí. Před cizí ženou moudrost zachrání , před...
Přísloví 11:14...chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat. Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však...
Izaiáš 51:14...propuštěn; v jámě totiž neumře, chléb mu  scházet nebude. jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž vzdouvá...
Izaiáš 63:14...klopýtnutí jak koně na pláni? Jako když dobytek schází do údolí, tak je Hospodinův Duch vedl k odpočinutí....
Jeremiáš 3:17...Jeruzalém Hospodinovým trůnem a budou se tam scházet všechny národy - k Hospodinovu jménu v Jeruzalémě....
Matouš 19:20..."To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi,...
Marek 1:45...venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli odevšad. Po několika dnech opět přišel do...
Marek 10:21...se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdi, prodej všechno, co máš, rozdej...
Lukáš 5:15...Zpráva o něm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho slyšeli a byli od...
Lukáš 8:4...podporovaly ze svých prostředků. Když se začal scházet veliký zástup (neboť lidé z jednotlivých měst...
Lukáš 22:35..."Když jsem vás poslal bez měšce, mošny a obuvischázelo vám něco?" "Ne, vůbec nic," odpověděli. Řekl jim:...
Jan 8:2...Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci...
Jan 18:2...Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž...
Jan 18:20...jsem učil v synagogách nebo v chrámě, kde se scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal potají. Proč se...
Skutky 5:16... půjde kolem. Množství lidí z okolních měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené...
1. Korintským 11:18...než k užitku. Především se doslýchám, že když se scházíte v církvi, máte mezi sebou roztržky, a skoro tomu...
1. Korintským 11:33...odsouzeni se světem. Nuže, bratři moji, když se scházíte k jídlu, čekejte jedni na druhé. Kdo hlad, ...
1. Korintským 14:26... Bůh je mezi vámi!" Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší - někdo píseň, někdo vyučování...
Jakub 1:5...byli dokonalí a úplní a nic vám nescházeloSchází-li někomu z vás moudrost, žádá Boha, a ten mu ji...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |