Sbírají

Hledám varianty 'sbírají' [ sbírej (1) sbírat (14) sbíráš (1) sbírám (2) sbíralo (1) sbírali (1) sbírala (2) sbíral (3) sbírají (8) sbírá (5) ]. Nalezeno 38 veršù.
Exodus 5:7...k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel,...
Exodus 5:11...praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést, se...
Exodus 16:4...chléb z nebe! Lid bude každý den vycházetsbírat, kolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou...
Exodus 16:21... Mojžíš se proto na hněval. A tak to sbírali každé ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve...
Exodus 16:26...dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude." Sedmého dne...
Exodus 16:27...nebude." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Numeri 11:8...připomínala vonnou pryskyřici. Lid ji vycházel sbírat, potom ji mleli ručním mlýnkem nebo drtili v moždíři...
Numeri 11:32...a celou noc a celý následující den na nohousbíral křepelky. Kdo nasbíral nejméně, měl jich deset...
Numeri 15:32...na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej...
Numeri 15:33...v sobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a celé obci...
Numeri 19:10...vody. Je to oběť za hřích. Rovněž ten, kdo sbíral popel jalovice, si vypere oděv. do večera však...
Deuteronomium 23:25...hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš...
Deuteronomium 24:21...přistěhovalci, sirotku a vdově. Když budeš sbírat hrozny na své vinici, znovu je po sobě nečeš....
Soudců 1:7...králů s usekanými palci na rukou i na nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh...
Soudců 9:29...se Abimelecha zbavil! Řekl bych mu: ‚Abimelechusbírej si armádu! Pojď se bít!'" Když se o těchto řečech...
Růt 2:2...se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi, dcero,"...
Růt 2:15...a Boáz svým služebníkům přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopy, nebraňte . Naopak, vytahujte klasy ze...
Růt 2:16...klasy ze snopů a nechávejte je pro ni. Jen  sbírá, neokřikujte ji!" A tak na tom poli paběrkovala do...
Růt 2:19... zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se tchyně, "kde jsi to pracovala? ...
1. Královská 17:10...k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku?"...
2. Letopisů 20:25...nevyvázl. Jošafat pak se svým vojskem začal sbírat kořist. Našli u nich takové množství výzbroje, šatů...
Job 30:4...se toulají, nocí zkázy a pustoty. Mezi křovím sbírají listy lebedy, kořínky jalovce se chtějí nasytit....
Žalmy 59:4...záloze na číhají, všichni ti siláci se na  sbírají, i když jsem bezúhonný, nevinný! Pro nic za nic se...
Žalmy 104:28... abys je krmil v čase potřeby. Dáváš jim a oni sbírají, když otevřeš ruku, sytí se hojností. Děsí se ale,...
Kazatel 3:5...se a čas tancovat, čas házet kamení a čas kamení sbírat, čas objímat a čas objímání zanechat, čas hledat a...
Píseň 5:1... Do zahrady své vcházím, drahá nevěstosbírám svou myrhu i své koření, svou plástev medu jím, své...
Píseň 6:2...záhonům koření, aby své stádo pásl v zahradáchsbíral lilie. patřím svému milému a můj milý je můj,...
Izaiáš 10:14... ruka pobrala, jako se hnízdo vybírá; jako se sbírají opuštěná vajíčka, tak jsem celou zemi vysbíral a...
Izaiáš 17:5...klasy v náručí; bude to, jako když se sbírají klasy v údolí Refaim. Zbudou z něj pouhé paběrky,...
Izaiáš 27:11... jeho větve uschnou a upadnou, ženy je přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku rozumu, jeho...
Jeremiáš 6:9... Znovu prohrábni její ratolesti, jako když vinař sbírá hrozny." S kým ale mohu mluvit, koho varovat, aby...
Jeremiáš 7:18...městech a na jeruzalémských ulicích? Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto...
Micheáš 4:11...z nepřátelského sevření. Teď se proti tobě sbírají mnohé národy se slovy: "Jen je Sion znesvěcen!...
Micheáš 4:12... jak smýšlí Hospodin; nechápou jeho plán, že je sbírá jak snopy na svůj mlat. Vstaň a mlať, Dcero sionská,...
Abakuk 1:9... kupředu míří každý z nich, zajatců jak písku sbírají. Králům se jen vysmívají, k smíchu jsou jim vladaři...
Matouš 13:40...tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci...
Matouš 25:24...přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou...
Matouš 25:26...Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy dát peníze...

Slova obsahující sbírají: nasbírají (1) nesbírají (1) sbírají (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |