Satan

Hledám varianty 'satan' [ satanovi (5) satanem (2) satane (4) satana (5) satan (29) ]. Nalezeno 39 veršù.
1. Letopisů 21:1...a jeho služebníků. Proti Izraeli pak povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael. David tehdy...
Job 1:6...aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimisatan. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal...
Job 1:7...nimi i satan. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu...
Job 1:9...všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a...
Job 1:12...do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho...
Job 2:1...aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimisatan, aby předstoupil před Hospodina. "Odkud jdeš?" zeptal...
Job 2:2...před Hospodina. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu...
Job 2:4...Za svůj život člověk vše, co ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na...
Job 2:6...do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu."...
Job 2:7...ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy k patě...
Zachariáš 3:1...před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan, aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl:...
Zachariáš 3:2...mu stál satan, aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl: "Ztrestej Hospodin, satane! Ztrestej ...
Matouš 4:10...padneš na kolena a pokloníš se mi." "Odejdisatane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu,...
Matouš 12:26...dům rozdělený proti sobě neobstojí. Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí...
Matouš 16:23...se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode satane! Svádíš , protože nemyslíš na Boží věci, ale na...
Marek 1:13...poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé. Poté,...
Marek 3:23...tedy a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vymítat satana? Pokud se království rozdělí samo...
Marek 3:26...sám proti sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a...
Marek 4:15...cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti, kterým...
Marek 8:33...na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom svolal...
Lukáš 10:18...ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat...
Lukáš 11:18...a dům rozdělený proti domu padá. Pokud jesatan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království?...
Lukáš 13:16...ho napájet? A tato dcera Abrahamova, kterou satan držel svázanou osmnáct let, nesměla být v sobotu...
Lukáš 22:3... jak ho zabít, ale báli se lidu. Tehdy vstoupil satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil ke...
Lukáš 22:31...dvanáct pokolení Izraele. Šimone, Šimone, hlesatan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem...
Jan 13:27... A hned po tom soustu vešel do Jidáše satan. "Co děláš, dělej rychle," řekl mu Ježíš. Nikdo ze...
Skutky 5:3... Petr mu na to řekl: "Ananiáši, to tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz...
Římanům 16:20... pokud jde o zlo. Bůh pokoje brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi....
1. Korintským 5:5...moc našeho Pána Ježíše. Tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův...
1. Korintským 7:5... Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout. To, co tu říkám, však...
2. Korintským 2:11...Kristovou tváří kvůli vám. Nenechme se oklamat satanem - jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Když jsem...
2. Korintským 11:14...za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního,...
1. Tesalonickým 2:18...chtěli přijít - Pavel více než jednou - ale satan nám to překazil. Co jiného je naše naděje, radost a...
1. Timoteus 1:20...nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat. Především prosím, aby...
1. Timoteus 5:15...k pomluvám. Některé se totiž odvrátily za satanem. Jestliže někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, ...
Zjevení 2:13...ostrý dvojsečný meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou...
Zjevení 12:9...a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábelsatan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na...
Zjevení 20:2...draka, toho dávného hada, jenž je ďábelsatan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti,...
Zjevení 20:7...kralovat tisíc let. uplyne těch tisíc letsatan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve...

Slova obsahující satan: satan (29) satana (5) satane (4) satanem (2) satanova (1) satanovi (5) satanovo (2) satanovy (2) satanův (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |