Samotné

Hledám varianty 'samotné' [ samotným (2) samotných (4) samotný (11) samotnou (1) samotní (1) samotnému (1) samotném (1) samotného (13) samotné (6) samotná (1) ]. Nalezen 41 verš.
Exodus 11:3...A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho liduSamotný Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v očích...
Exodus 22:19...zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě. Přistěhovalci...
Exodus 26:1...podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného...
Leviticus 8:17...i jejich tuk a nechal to dýmat na oltářiSamotného býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak spálil na...
Numeri 8:4...před svícen, jak Hospodin přikázal MojžíšoviSamotný svícen byl od dříku po květy vytepán ze zlata....
Jozue 1:5...býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám  samotného a neopustím . Buď silný a statečný, neboť ty...
Jozue 17:8... Země kolem Tapuachu patří Manasesovi, zatímco samotný Tapuach na Manasesově hranici patří synům...
2. Samuel 17:2... Všichni jeho muži se rozutečou, takže zabiji samotného krále. Tak přivedu všechen lid k tobě, jako se...
1. Královská 6:6...římsy, aby nosníky ochozů nezasahovaly do samotných stěn chrámu. (Chrám se stavěl z kamenů již...
1. Královská 12:20...Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen Juda. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma,...
2. Královská 17:18...a vyhnal je ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen Juda. Ani Juda však nedodržoval přikázání...
2. Královská 24:11...město obléhat. Během obléhání dorazil k městusamotný babylonský král. Judský král Joakin se pak se svou...
Nehemiáš 9:19...jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné tehdy na poušti. Oblakový sloup je nikdy neopouštěl...
Ester 3:5...Mordechajovi projde; řekl jim totiž, že je ŽidSamotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před ním nekleká...
Ester 9:6...se svými protivníky, jak se jim zachtělo. V samotném sídelním městě Súsách Židé pobili a zahubili pět...
Ester 9:12...v sídelním městě Súsách donesl ke králi. "V samotných Súsách," řekl král královně Ester, "Židé pobili a...
Job 1:12... "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A s tím satan od Hospodina...
Kazatel 4:9...je marnost a bídné úsilí." Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden...
Jeremiáš 5:13... nemají žádné poselství - se to stane jim samotným!" Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů: "Protože...
Ezechiel 40:11... Změřil vchod do brány: byl 10 loktů širokýsamotná brána byla 13 loktů široká. Před výklenky byla po...
Ezechiel 41:6...nosníky komor, tak aby nosníky nezasahovaly do samotné stěny chrámu. Komory po obvodu chrámu byly v každém...
Matouš 12:4... které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží...
Matouš 17:8...se." A když zvedli oči, neviděli nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal:...
Marek 2:7...To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe...
Marek 9:2...k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi....
Marek 9:8...se rozhlédli, ale neviděli u sebe nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim přikázal, aby...
Lukáš 5:21...se tak rouhá? Kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí, a odpověděl jim:...
Lukáš 6:4...chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě samotných kněží, a jedl a dal i svým mužům?" Potom dodal:...
Lukáš 9:36..." Když ten hlas dozněl, našli tam jen samotného Ježíše. Zůstali zticha a v těch dnech nikomu...
Jan 5:36...skutky, které mi dal Otec, abych je vykonalSamotné skutky, které dělám, o mně svědčí, že poslal...
Jan 5:44...chválu jedni od druhých, ale chválu, která je od samotného Boha, nehledáte. Nemyslete si, že vás budu...
Jan 8:29...Ten, který poslal, je se mnou. On nenechal samotného, neboť vždycky dělám, co se mu líbí." A při těch...
Jan 16:32...kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte  samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou Otec. Toto...
Skutky 20:30...draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu,...
Římanům 5:11... zachrání jeho život! A nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s...
1. Korintským 15:41...slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd, i samotné hvězdy se jedna od druhé ve slávě liší. Tak je to...
1. Timoteus 5:23...cizích hříších; zachovávej si čistotu. Nepij  samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté...
Židům 7:6...z jejich rodokmenu, však přijal desátek od samotného Abrahama a dal požehnání tomu, který měl...
Židům 9:7... Do druhé však jen jednou za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve, kterou obětuje za sebe...
Židům 9:24...(jež je pouhým zobrazením pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také...
3. Jan 1:12... Demetrios dobré svědectví ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme svědectví a víš, že naše...

Slova obsahující samotné: samotné (6) samotného (13) samotném (1) samotnému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |