Sami

Hledám varianty 'sami' [ samým (7) samy (4) samu (1) samo (24) sami (175) samému (9) samém (7) samého (4) sama (36) sám (477) ]. Nalezeny 713 verše.
Genesis 2:18...Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž...
Genesis 6:17...Uděláš v spodní, druhé a třetí patro. Hle,  sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé...
Genesis 15:15... a tak odtud potom vyjdou s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve...
Genesis 16:5...pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš tySama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla...
Genesis 17:4...padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle,  sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů....
Genesis 18:8...dobytče, které připravil, a položil to před Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá...
Genesis 20:5... cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je...
Genesis 21:26...však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takovéhoSám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel...
Genesis 22:6...zápalnou oběť a naložil je na svého syna IzákaSám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče,"...
Genesis 22:16...zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a...
Genesis 30:29... o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou...
Genesis 31:6...jako dříve. Bůh mého otce však je se mnouSamy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale...
Genesis 31:39... Co roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo...
Genesis 32:19... Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hlesám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním,...
Genesis 32:25...převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, dokud nezačalo svítat....
Genesis 33:3...s jejími dětmi za a Ráchel s Josefem dozaduSám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než...
Genesis 41:40...domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazůmSám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi...
Genesis 42:38...nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého,...
Genesis 44:16... pane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnitSám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci...
Genesis 44:18...se prosím na svého služebníka - jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte...
Genesis 44:20... Jeho bratr je mrtev. Zůstal z dětí své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům...
Genesis 44:27...oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi...
Genesis 45:5...a nehněvejte se na sebe, že jste sem prodaliSám Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil život....
Genesis 45:12...můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi mluvím  sám. Povězte mému otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co...
Exodus 4:12...Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď.  sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat."...
Exodus 5:7...cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako...
Exodus 6:1...faraonem provedu. Donutím ho, aby je propustilsám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh promluvil k...
Exodus 6:4...jsem se jim nedal poznat svým jménem HospodinSám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi...
Exodus 10:25...i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout zvířata k obětem a zápalům? Musíme mít co...
Exodus 14:10...oči a hle, táhli na Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi...
Exodus 14:17...Izraele projdou skrz moře suchou nohou.  sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře...
Exodus 16:29... že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde...
Exodus 18:14...pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před...
Exodus 18:18...lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé sílysám jej nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím ti a...
Exodus 18:22... přednesou tobě, ale každou menší věc soudí sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to,...
Exodus 18:26...Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do...
Exodus 19:4...k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás...
Exodus 19:23...na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji...
Exodus 20:22...řekl: "Takto promluvíš k synům IzraeleSami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Nic mi...
Exodus 21:3... zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho...
Exodus 21:4... zůstane žena s dětmi u svého pána a on odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou...
Exodus 22:20...neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Nikdy neubližuj vdově ani...
Exodus 23:9...i slova poctivých. Neutiskuj přistěhovalce - vy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste žili...
Exodus 24:10...bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele,...
Exodus 32:13...a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy...
Exodus 32:22...hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můjSám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi:...
Leviticus 18:10...tvé dcery, nesmíš s obcovat. Zostudil bys sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako...
Leviticus 18:25...poskvrňují národy, které před vámi vyhánímSama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její...
Leviticus 19:18...synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin. Zachovávejte pravidla....
Leviticus 19:34...se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! ...
Leviticus 20:3... musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje.  sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho...
Leviticus 20:5...daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho,  sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině....
Leviticus 20:24...Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy,  sám vám ji dám, abyste ji obsadili - zem oplývající mlékem...
Leviticus 25:5...a neprořezávej svou vinici. To, co se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici nepořádej...
Leviticus 25:11...létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté vinici nebudete pořádat...
Leviticus 25:12... bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý...
Leviticus 25:39...poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. je u tebe...
Leviticus 25:47...vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudne, takže sám sebe prodá tomu přistěhovalci anebo jeho příbuznému,...
Leviticus 25:49...rodu ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého...
Leviticus 26:24...stavět proti mně, postavím se i proti vám.  sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na...
Leviticus 26:32...a k vašim příjemným vůním nepřivoním.  sám zpustoším zemi tak, že nad strnou i vaši nepřátelé,...
Numeri 4:20...z nich určí jeho službu a jeho břemeno. Oni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté...
Numeri 5:3...neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž přebývám  sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z...
Numeri 11:14...s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou...
Numeri 11:17...nesli břímě lidu s tebou a nemusel jsi je nést sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso,...
Numeri 14:14...v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém...
Numeri 14:17...teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý,...
Numeri 14:28... že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás...
Numeri 18:6...na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle,  sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli...
Numeri 18:8... zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle,  sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi...
Numeri 18:23... konají jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení:...
Numeri 22:36...přichází, vyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy:...
Numeri 23:3...setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem...
Numeri 25:12...syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že  sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro...
Numeri 31:19... které ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni,...
Numeri 32:17...ohrady pro svůj dobytek a města pro své dětiSami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud...
Numeri 35:34... v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám  sám - Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!" Tehdy...
Deuteronomium 1:9..." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je...
Deuteronomium 1:12...vám žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a rozepře? Vyberte ve...
Deuteronomium 4:11...a stanuli pod horou. Hora plála ohněm samému nebi; kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám...
Deuteronomium 5:27...prostředku ohně a zůstal naživu? Přistup k němu sám a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám...
Deuteronomium 9:3...Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je vyhladí,...
Deuteronomium 10:9...žádný podíl ani dědictví mezi svými bratrysám Hospodin je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 10:19...a šatí. Proto milujte přistěhovalce - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 11:7... jejich stany i všechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo...
Deuteronomium 11:23...moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše....
Deuteronomium 12:8...jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak, jak sám pokládá za správné. dosud jste přece nevstoupili do...
Deuteronomium 12:13...zápalné oběti na kterémkoli místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze na místě, které si Hospodin vyvolí v...
Deuteronomium 13:7...tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které...
Deuteronomium 13:10...ušetřit jej. Nesmíš ho krýt, musíš ho popravitSám na něj vztáhneš ruku jako první, aby zemřel, a pak se...
Deuteronomium 15:6...slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé národy, ale tebe...
Deuteronomium 15:15...Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto...
Deuteronomium 16:12...a vdovou ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám byl v Egyptě otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato...
Deuteronomium 18:2... Nebudou mít dědictví mezi svými bratrysám Hospodin je jejich dědictvím, jak jim pověděl. Toto...
Deuteronomium 18:19... která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji  sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým...
Deuteronomium 20:1...a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 24:6...ani jeho horní kámen - vždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze...
Deuteronomium 28:12... takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin učiní hlavou, nikoli...
Deuteronomium 29:1...na Orébu. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jimSami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před...
Deuteronomium 29:15...Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsouSami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem...
Deuteronomium 30:4... tvůj Bůh, rozptýlil. I kdybys byl zahnán na sám konec světa, i odtamtud Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 31:3...mi Hospodin řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi...
Deuteronomium 31:6...silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejteSám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí...
Deuteronomium 31:8...jim ji . Právě ty jim ji předáš do dědictvíSám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On ...
Deuteronomium 32:12...je a dál je nese na svých perutích. Hospodin sám je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl...
Deuteronomium 32:23...její úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je samým neštěstím, své šípy na vystřílím. Hladem budou...
Jozue 7:12...se před nimi na útěk, protože klatbě propadli sami. Nebudu s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze...
Jozue 11:20...se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojemSám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdce, aby válčili proti...
Jozue 13:6...Libanonu k Misrefot-majim, všechny Sidonce  sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem...
Jozue 14:12...mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil HospodinSám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká...
Jozue 22:20...když byl jen jeden, nezahynul kvůli svému hříchu sám!" Synové Rubenovi a Gádovi s polovinou kmene Manasesova...
Jozue 22:23... moučné nebo pokojné oběti, pak nás potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavy, aby vaši synové...
Jozue 23:3...a řekl jim: "Jsem stařec pokročilého věkuSami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se...
Jozue 23:5... ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunceSám Hospodin, váš Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy...
Jozue 24:22...sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že...
Soudců 3:19...daru Ehud propustil ty, kdo dar přinesli, ale sám se od gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebe,...
Soudců 4:14...vydal Siseru do rukou. Vždyť před tebou jde sám Hospodin!" A tak Barák vyrazil z hory Tábor a za ním 10...
Soudců 5:29...Odpovídají její nejmoudřejší kněžny to, co si sama opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí,...
Soudců 6:14...své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců.  sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale...
Soudců 6:15...Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a  sám jsem v rodném domě poslední." "Ano, ale budu s tebou...
Soudců 6:31...hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon...
Soudců 7:10...jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co si v...
Soudců 8:21...a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je...
Soudců 14:11...se na ženicha sluší. Když místní viděli, že je sám, vybrali třicet družbů, aby mu dělali společnost. "Chci...
Soudců 15:12...mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli mu....
Soudců 21:22...v boji neukořistili dost žen pro všechny! Vy sami jste jim dcery nedali, takže jste nevinní." A tak to...
Růt 1:3... Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy; jedna se...
Růt 1:5...také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže. Když se pak v...
Růt 4:8...) Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším...
1. Samuel 8:17...pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete...
1. Samuel 13:12... Proto jsem se odhodlal přinést tu oběť sám." "Zachoval ses jako hlupák!" zvolal Samuel. "Nesplnil...
1. Samuel 14:15...oddílech nájezdníků se všichni třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzou z Boha. Saulovi strážní v Gibeji...
1. Samuel 15:17...dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl SaulSamuel tedy promluvil: "Nepřipadal sis kdysi nepatrný?...
1. Samuel 17:52...hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k...
1. Samuel 18:1...k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a ho...
1. Samuel 18:3...uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi;...
1. Samuel 19:15..." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na...
1. Samuel 19:22...prorokovat. Nakonec se tedy do Rámy vypravil sám. Došel k veliké studni v Sechu. "Kde je Samuel a...
1. Samuel 20:8...vstoupil do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij  sám. Proč bys vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal...
1. Samuel 20:17...zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní....
1. Samuel 21:2...toho setkání s Davidem vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David knězi...
1. Samuel 23:7...Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukouSám se uvěznil, když vešel do města s vraty a závorami." A...
1. Samuel 25:33...dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes dnes zadržela, abych neprolil...
1. Samuel 26:10...Jakože je živ Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo...
1. Samuel 30:23...takhle nejednejte s tím, co nám dal Hospodin. On sám nás ochránil a tu hordu, co nás napadla, nám vydal do...
2. Samuel 6:22...A klidně se znevážím ještě víc, si budusám připadat jako nic, ale u těch - jak říkáš - děveček, u...
2. Samuel 7:28...tobě tuto modlitbu. Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto...
2. Samuel 7:29...trval navěky, jak jsi, Hospodine, Pane můjsám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého služebníka...
2. Samuel 14:13...žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král takto...
2. Samuel 18:13...vlastní život! Před králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně." "Nebudu se tu s tebou...
2. Samuel 18:25...to hlídka ohlásila králi, řekl na to: "Když běží sám, nese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížil,...
2. Samuel 19:42...naši judští bratři?" ptali se. "Jak to, že sami přepravili krále i jeho dvůr a všechny Davidovy muže...
2. Samuel 20:3...a dal je hlídat v ústraní. Postaral se o , ale sám s nimi nic neměl. do smrti zůstaly v ústraní a žily...
2. Samuel 22:28...naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, povýšené však hledíš ponížit. Ty,...
2. Samuel 22:29...ponížit. Ty, Hospodine, jsi přece mou svícísám Hospodin mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku,...
2. Samuel 23:3...mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje,...
1. Královská 2:32...napadl dva muže spravedlivější a lepší, než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece o vraždě...
1. Královská 2:44...ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi...
1. Královská 5:17...pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu...
1. Královská 5:20...tvých služebníků ti uhradím, jak si řekneš. Jak sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci."...
1. Královská 8:39...jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce všech lidí - aby měli v úctě po...
1. Královská 11:29... oblečený do nového pláště. Oba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct...
1. Královská 16:7...jeho domu, že dopadne jako dům Jeroboámův, který sám vybil, a to kvůli všemu tomu zlu, které v Hospodinových...
1. Královská 18:22...jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš...
1. Královská 19:4...Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když nemohl dál...
1. Královská 20:7...král svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně...
1. Královská 20:40...se ztratil." Izraelský král mu odpověděl: "Nužesám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl...
2. Královská 2:14...je Hospodin, Bůh Eliášův?" zvolal. "Kde je on sám?!" A jakmile jím udeřil do vody, rozestoupila se a...
2. Královská 2:19... prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl...
2. Královská 4:1...naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřelSám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale přišel...
2. Královská 5:7... někoho zbavím malomocenství! Posuďte sami - zjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž...
2. Královská 9:11...Co ti ten blázen chtěl?" vyzvídal jeden z nich. "Sami víte, jak takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži...
2. Královská 12:9...vybírat stříbro a že nebudou opravovat chrám sami. Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělal v jejím...
2. Královská 18:16...dveře i sloupy Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému králi....
2. Královská 18:22...snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto...
2. Královská 19:29...jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího...
2. Královská 19:34... praví Hospodin. To město budu hájit,  sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl...
1. Letopisů 12:19...i tvým pomocníkům pokoj buď - vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!" A tak je David přijal a jmenoval je veliteli...
1. Letopisů 17:26...odvahu modlit se před tebou. Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh a ty jsi svému služebníku zaslíbil toto...
1. Letopisů 29:12...vše! Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou...
2. Letopisů 6:30...jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce lidí - aby měli v úctě a chodili po...
2. Letopisů 13:9...kněze, syny Áronovy, i levity? Copak jste si sami nepořídili kněze, jako to dělají pohané v cizích...
2. Letopisů 20:9...hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z...
2. Letopisů 21:15...syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám těžce onemocníš střevní chorobou - bude se zhoršovat...
2. Letopisů 26:8...Uziášovi daň a jeho jméno se rozneslo samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V...
2. Letopisů 26:20...malomocenství! Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám spěchal ven kvůli tomu, jak ho Hospodin ranil. Král...
2. Letopisů 28:3...králů. Nechal dokonce odlít sochy baalůsám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl...
2. Letopisů 28:10...jeruzalémské děti jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích? Proto...
2. Letopisů 29:8...příkladem pro výstrahu a výsměch, jak to sami na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli...
2. Letopisů 30:7... a ze kterých udělal odstrašující příklad, jak sami vidíte. Nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové....
2. Letopisů 32:12...o tom bohu, jehož obětní výšiny a oltáře sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před...
Ezdráš 1:7...a k tomu přidali své dobrovolné obětiSám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které...
Ezdráš 4:3...Bohu. Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraelesami, jak nám přikázal perský král Kýros." Místní se pak...
Nehemiáš 1:9... přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás shromáždím a přivedu na...
Nehemiáš 2:12...zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího...
Nehemiáš 2:17...ani jiným úředníkům. Teď jsem jim ale řekl: "Sami vidíte, jak bídně na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený...
Nehemiáš 3:36... a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí v zemi vyhnanství. Nepřikrývej jejich...
Nehemiáš 9:6... nad všechno požehnání i chválu vyvýšené. Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa nebes i...
Nehemiáš 11:2...v ostatních městech. Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě. Toto jsou...
Ester 1:14...a médských velmožů, kteří měli přístupsamému králi a zaujímali přední místa v říši): "Jak se ...
Ester 8:1...královně Ester a Mordechaj získal přístupsamému králi. Ester totiž prozradila, kým pro ni je. Nato...
Ester 9:25...proti Židům, obrátil zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skončili na kůlech. Proto se těm dnům...
Ester 9:26... Kvůli všemu, co je zapsáno v této listině, co sami zažili a co se jim vyprávělo, Židé ustanovili tento...
Job 4:3...tebe někdo promluví? Je těžké neříci vůbec nicSám přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl...
Job 5:6...jen tak z prachu nevzchází, trápení ze země samo nepučí - to přece člověk plodí trápení, tak jako...
Job 7:18...zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš...
Job 9:8... a nevyjde, svou pečetí hvězdy zakryje. On sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Učinil...
Job 9:24...padne do rukou bídáka, zrak jejích soudců on sám zakrývá - a když ne on, kdo pak? Rychleji než běžec...
Job 10:22...jako tma, kde vládne stín a není řád, kdesám rozbřesk je temnota." Sofar Naámský mu na to...
Job 14:22...co cítí, je bolest v těle, v duši oplakává jenom sám sebe." Elifaz Temanský mu na to...
Job 19:29...ho přistihnem? Příčina věci je přece v něm.' Vy sami ale meče bojte se, vždyť mečem trestá hněv, a tak soud...
Job 20:4... můj moudrý duch mi vnuká odpověď: Víš přece sám, že odjakživa, co byl člověk na zem postaven, radost...
Job 21:20...očima, hněvání Všemohoucího vypije si sám! Bude mu snad potom záležet na rodině, jeho měsíce...
Job 26:6...s těmi, kdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo záhrobí, neskryje se před ním říše záhuby. On prostírá...
Job 27:12...jsem nic netajil. Vždyť jste to všichni sami viděli - proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový...
Job 28:22...na nebi je tajemstvím. Záhuba i Smrt praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to...
Job 31:17...pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj nedával? Od mého mládí u jak u otce...
Job 34:4...slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat. Rozhodněme sami, co je správné, co je dobré, tu spolu posuďme. Job...
Job 34:33...podle tebe, když se ti to nelíbí podle něj? Ty sám si vyber, ne za tebe, pověz nám, co ses dozvěděl!...
Job 40:14...do země, mají tváře v hrobě zastřené!  sám pak budu chválit - vždyť zachraňuje vlastní...
Žalmy 2:6...hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!"...
Žalmy 3:6... séla Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám podpírá! Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když...
Žalmy 4:9...v hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine, chráníš v bezpečí. Pro předního zpěváka...
Žalmy 9:9...navěky, aby nastolil právo, svůj trůn ustavilSám bude spravedlivě soudit svět, národy bude spravovat...
Žalmy 10:14...žal, svou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého bezbranný spoléhá, ty jsi pomocníkem sirotka!...
Žalmy 11:3...šípy své, z přítmí střílejí na upřímné! Když samy základy bortí se, tehdy spravedlivý nic nezmůže!...
Žalmy 12:8...peci stříbro tavené, sedmkrát tříbené. Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás...
Žalmy 17:2...modlitbu - vychází ze rtů bezelstných. Od tebe samého vyjde můj soud, tvé oči na právo dohlédnou!...
Žalmy 18:28...naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, pohledy povýšených ale ponížíš. Ty...
Žalmy 22:4...však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši...
Žalmy 24:2...na , celý svět i s jeho obyvateli - vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! Kdo...
Žalmy 25:16...se, prosím, na pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápený! Zbav soužení, jež v srdci nosím si,...
Žalmy 27:2... tělo zhltali, moji nepřátelé a protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mně vojsko utáboří...
Žalmy 29:3...Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami! Hlas...
Žalmy 40:10... své rty jsem nezdržoval, to víš, Hospodinesám. Tvoji spravedlnost v srdci neskryl jsem, o tvé...
Žalmy 40:18...je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení.  sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel!...
Žalmy 45:3...lidí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje rtysám Bůh ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž...
Žalmy 48:4... město mocného Krále, na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností! Králové...
Žalmy 49:19...jeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za svého života sám sobě dobrořečil: "Musí se uznat, že máš blahobyt!" Musí...
Žalmy 50:2... tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním...
Žalmy 51:6... svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla...
Žalmy 53:6...strach neznali. Kosti těch, kdo napadli , Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil! Kéž...
Žalmy 56:9...můj útěk, slzy schovej do své lahvice - ty sám víš nejlépe, kolik jich je! Nazpátek stáhnou se moji...
Žalmy 57:7... mou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopalisami však do upadli. séla srdce je, Bože, připraveno,...
Žalmy 57:11...ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahásamému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože,...
Žalmy 62:4...To chcete všichni srazit člověka, který je sám jak zídka nahnutá, jak plot, který se rozpadá? Jen na...
Žalmy 63:10...pravicí. Ti, kdo však usilují o zkázu dušesami se propadnou hluboko do země. Každý z nich zahyne...
Žalmy 64:9...střelí, upadnou náhle, plní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je, se otřese. Bázeň pak...
Žalmy 69:27... v jejich stanech nikdo nebydlí! Koho jsi sám ztrestal, toho pronásledují, baví se o bolesti tebou...
Žalmy 69:30...vymazáni, mezi spravedlivé nejsou počteni!  sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása však, Bože, mi...
Žalmy 70:6..."Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení.  sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! ...
Žalmy 71:3...kdykoli. Rozhodls přece, že budu v bezpečí - ty sám jsi mou skálou a pevností! Vysvoboď , Bože můj, z...
Žalmy 73:5... tělo mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženi. Pýchu jak...
Žalmy 74:17...jsi vymezil všechny zemské hranice, léto i zimu sám jsi vytvořil. Vzpomeň si, Hospodine, na rouhání...
Žalmy 75:3...je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám. Země a všichni na ...
Žalmy 75:4... Země a všichni na se budou třást,  sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce varuji: S...
Žalmy 78:3...abych ti odhalil dávná tajemství. Slyšeli jsmesami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich dětem to...
Žalmy 85:13... spravedlnost k nám z nebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí....
Žalmy 87:5..."Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej posílí sám Nejvyšší!" Hospodin zapíše, sečte národy: "I tenhle...
Žalmy 89:10...mocný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi! Ty sám jsi vládcem nad mořem bouřícím, vzedmutí jeho vln...
Žalmy 89:18...dává vítězství. Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří...
Žalmy 93:2...byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas,...
Žalmy 95:7...náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte...
Žalmy 102:8... jsem jako sýček v pustinách. Nemohu spát a jsem sám jak vrabec na střechách. Posměchu nepřátel jsem denně...
Žalmy 104:16...sytí i své stromoví - libanonské cedry, které sám vysadil. Vrabci si na nich hnízda postaví, čáp si...
Žalmy 104:19...králíků. Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy zapadat. Přivádíš tmu a noc se...
Žalmy 115:15...Od Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on sám učinil! Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však...
Žalmy 118:23...staviteli zavržený stal se kamenem úhelnýmSám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Co se...
Žalmy 119:102...tvým. Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj učitel. Jak sladce mi chutnají tvé výroky -...
Žalmy 119:139...jsou a zcela pravdivá. se zalykám samým horlením, že moji protivníci na tvé slovo nedbají. ...
Žalmy 120:7...se dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje.  sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj! Poutní...
Žalmy 124:8...Naše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám učinil! Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufají,...
Žalmy 130:8...lásky je Hospodin, plný ochoty vykoupit. On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin! Davidova poutní...
Žalmy 139:13...pro tebe světlu podobná! nitro zformovals ty sám, v lůně matky jsi tkal. Chválím za tvá díla...
Žalmy 147:4...v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán...
Žalmy 148:14...sláva je nad nebem i nad zemí! Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů Izraele,...
Přísloví 3:6... Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti...
Přísloví 3:7...snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovnáSám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla!...
Přísloví 3:26...čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej dobrodiní těm,...
Přísloví 4:3...vám totiž nabízím; neopouštějte učeníSám jsem byl synem u svého otce, maličkým jedináčkem u...
Přísloví 9:12...moudrý, moudrost vyplatí se ti, jsi-li drzounsám na to doplatíš. Paní Tupost dělá veliký povyk, je...
Přísloví 9:13... Paní Tupost dělá veliký povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic. U dveří svého domu vysedává, na...
Přísloví 11:17...dosáhnou bohatství. Laskavý člověk odměnísám sebe, surovec ani sám sebe nešetří. Pro klamný výdělek...
Přísloví 11:25...člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažujesám bude zavlažen. Kdo zadržuje obilí, toho lid zatracuje,...
Přísloví 13:13...touha je stromem života. Kdo pohrdá Slovemsám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. Rady...
Přísloví 19:17...zahyne. Kdo pomáhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám mu jeho dobrodiní odplatí. Napravuj syna, dokud máš...
Přísloví 21:13...volání ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat sám. Tajný dárek dokáže utišit hněv, postranní úplatek i...
Přísloví 21:27...touží, spravedlivý však rozdává a neskrblíSama ohavnost je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze...
Přísloví 22:23...- je přece chudák; u soudu neutlačuj ubohéSám Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těm, kdo...
Přísloví 23:2... co se ti nabízí. Neukrotíš-li svoji chuťsám si do krku vrazíš nůž. Po jeho lahůdkách nedychti - ten...
Přísloví 23:11...dej ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž mocnýsám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke...
Přísloví 23:14...kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš. Bude-li,...
Přísloví 25:22... dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlísám Hospodin ti odplatí. Severní vítr s sebou nese liják,...
Přísloví 25:28... Bezbranné město, zborcená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá. Jako sníh létu, jako sklizni déšť, asi...
Přísloví 26:4... Neodpovídej tupci na jeho tupost, aby ses mu sám nezačal podobat. Odpověz tupci na jeho tupost, aby si...
Přísloví 26:16... zvednout ji k ústům ale nezvládne. Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm rádců zkušených. Tahá za...
Přísloví 26:27... přece pak veřejně bývá odhalena. Kdo jámu kopásám do padá; kdo valí balvan, toho zavalí. Prolhaný...
Přísloví 28:11... na bezúhonné čeká skvělé dědictví. Boháč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však odhalí....
Přísloví 29:24...ducha, dojde uznání. Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z...
Přísloví 31:13...zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro ni radostí. Kupecké...
Přísloví 31:16...svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí pozemeksama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně...
Přísloví 31:22... po dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama ušije a obléká se šarlatem. Její manžel je v branách...
Kazatel 2:14...otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i...
Kazatel 3:11... který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce,...
Kazatel 4:8... viděl jsem další marnost pod sluncem: Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění...
Kazatel 4:11...lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám? Je-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý...
Píseň 1:8...mám kolem tvých druhů a jejich stád? Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách ovečkám a...
Píseň 2:7...Neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít. Slyšte - můj milý! Hle - se blíží, přes...
Píseň 3:5...Neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít. Kdopak to z pouště přichází, jako když...
Píseň 8:4... neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít! Kdopak to z pouště přichází, se svým...
Izaiáš 2:8...plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí. Člověk je sražen, kdekdo se ponižuje -...
Izaiáš 7:14...nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého BohaSám Pán vám proto znamení: Hle, panna počne a porodí...
Izaiáš 17:8...posvátné kůly a kadidlové oltáříky, jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna,...
Izaiáš 24:23...době pak budou souzeni. Měsíc zůstane užaslýsamo slunce se zastydí, se Hospodin zástupů na hoře Sion...
Izaiáš 25:8...lidi halící, roušku kryjící všechny národysamu smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem...
Izaiáš 26:1...bude zpívat tato píseň: Máme pevné město - on sám je jeho spásou, jeho valem a hradbou. Otevřete brány,...
Izaiáš 27:3...den zpívejte o vinici výtečné víno plodící:  sám Hospodin střežím ji, v každé chvíli ji svlažuji. Ve dne...
Izaiáš 30:17...pět, všichni prchnete, nakonec zůstanete sami jak vlajkový stožár na vrcholu hory, jako korouhev na...
Izaiáš 34:17...ústa dala příkazy a jeho Duch je shromáždí. On sám jim losem určí podíly, svou rukou jim tu zemi rozměří,...
Izaiáš 36:7...snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto...
Izaiáš 37:30...jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího...
Izaiáš 37:35... praví Hospodin. To město budu hájit,  sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl...
Izaiáš 41:3... svým lukem je jak stébla rozhání. Žene jesám ale kráčí v bezpečí stezkou, na kterou dříve nevkročil....
Izaiáš 41:13... který bere za ruku a říká: "Neměj strach,  sám ti pomáhám!" Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko...
Izaiáš 41:14...Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova!  sám ti pomáhám, praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž ...
Izaiáš 43:11...přede mnou utvořen a ani po mně nebude. ,  sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne. jsem...
Izaiáš 43:25...unavil, obtížil jsi svými vinami! ,  sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj...
Izaiáš 44:9...nicotní, to, co obdivují, jim nemůže pomociSami sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí a nic nevědí,...
Izaiáš 44:24... jsem Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje nebesa, který překlenuje zemi zcela sám,...
Izaiáš 45:23...- vždyť jsem Bůh a žádný jiný není. Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze...
Izaiáš 46:4...nosím v náručí: do stáří, do šedin  sám, to vás podpořím; jsem vás učinil a vás nosím,...
Izaiáš 48:11...vyvolil jsem v peci soužení. Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji...
Izaiáš 48:15...Babylonem, jeho ruka padne na Chaldejce. ,  sám jsem promluvil, ano, jsem ho povolal; přivedu ho sem...
Izaiáš 49:20...budou ti, kdo hubili. Ještě ti řeknousama to uslyšíš - synové ve tvé bezdětnosti zplození: "Je...
Izaiáš 49:25...o vězně obráni, tyrani budou zbaveni kořisti!  sám se postavím tvému odpůrci, sám tvé děti zachráním!...
Izaiáš 51:12...a úpění je opustí. jsem váš Utěšitel,  sám. Co jsi zač, že se bojíš smrtelníka, člověka, jenž se...
Izaiáš 53:10...trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a...
Izaiáš 53:12... aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl,...
Izaiáš 57:12...tak dlouho mlčel, přestala jsi mít v úctě?  sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky - a k ničemu ti...
Izaiáš 60:5...v náručí. to uvidíš, celý se rozzáříšsamým úžasem se ti srdce rozbuší: obrátí se k tobě mořské...
Izaiáš 63:3...rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis?  sám jsem šlapal vinnou káď a nikdo z národů se ke mně...
Izaiáš 63:9...synové, ti nezradí," a přinesl jim spaseníSám trpěl každým jejich trápením, posílal svého anděla, aby...
Izaiáš 63:10...trápili; a proto se jim v nepřítele obrátilsám bojoval proti nim. Potom vzpomínali na dávné dny, na...
Izaiáš 65:19...Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radostiSám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu...
Izaiáš 66:3...prasat, kdo pálí kadidlo, modlu uctívá! Oni si sami zvolili své cesty, ve svých ohavnostech si z duše...
Jeremiáš 2:17... kteří ti lebku rozbili. Copak si za to nemůžeš sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, tenkrát, když s...
Jeremiáš 6:28...pomlouvají, kudy chodí, všichni jsou zvrhlost sama. Měchy dmýchají naplno, oheň pohltil všechno olovo,...
Jeremiáš 7:17... Nenaléhej na , nevyslyším. Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na...
Jeremiáš 7:19...tím ale ? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?" Nuže, tak praví Panovník...
Jeremiáš 12:16...jménu: ‚Jakože žije Hospodin' (tak jako předtím sami učili můj lid přísahat při Baalovi), pak budou...
Jeremiáš 13:22... bolesti jako ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za množství tvých vin...
Jeremiáš 13:26... protože jsi na zapomněla a uvěřila lži.  sám ti proto zvednu sukně přes obličej, se ukáže tvá...
Jeremiáš 14:4...rozpukaná, protože v zemi neprší; rolníci proto samým zklamáním skrývají hlavu v dlaních. I ta laň opouští...
Jeremiáš 14:15...tvrdí, že na tuto zemi nepřijde meč a hladSami ti proroci zajdou mečem a hladem! Lid, kterému...
Jeremiáš 14:22...snad modly národů dávat déšť? Prší snad z nebe samo od sebe? Ne, Hospodine, Bože náš, to ty! V tebe...
Jeremiáš 15:17...s těmi, kdo se veselí, neoslavuji s nimi. Sedím sám, protože jsi na ruku položil a naplnil nevolí....
Jeremiáš 18:23... nohy chtěli chytit do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech jejich plánech, aby zabili. Neodpouštěj...
Jeremiáš 19:4... Pálili zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani jejich otcové, ba ani judští králové, a naplnili...
Jeremiáš 21:5...vás útočí, shromáždím uprostřed tohoto města.  sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve...
Jeremiáš 22:5...tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou jen trosky...
Jeremiáš 23:16...falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových. Těm, kdo...
Jeremiáš 23:26...prorokují, samá lež? Prorokují podvody, které si sami vymysleli. Myslí si, že těmi sny, které si jedni...
Jeremiáš 25:14...Jeremiáš prorokoval o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům....
Jeremiáš 26:19...upustil od zla, kterým jim hrozil. My tu ale sami na sebe přivoláváme smrtelné neštěstí." Hospodinovým...
Jeremiáš 29:11...vám své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím.  sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v...
Jeremiáš 30:16... půjdou do zajetí. Ti, kdo plení, budou sami pleněni a všechny, kdo olupují, nechám oloupit. Ano...
Jeremiáš 32:24...útočí. Naplňuje se to, co jsi řekl - vždyť to sám vidíš! Hospodine, Pane, můj, město padá do rukou...
Jeremiáš 36:18...se Barucha. "Diktoval ti to Jeremiáš?" "Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval," odpověděl jim Baruch, "a...
Jeremiáš 41:2...člověka, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Išmael tenkrát povraždil i všechny...
Jeremiáš 41:18...Achikamova, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský král. Všichni vojenští velitelé včetně...
Jeremiáš 42:2... svému Bohu, za celý tento pozůstatek liduSám vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám...
Jeremiáš 42:20... že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami sebe, když jste posílali za Hospodinem, svým Bohem,...
Jeremiáš 44:2..."Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleSami jste viděli všechno to neštěstí, které jsem dopustil...
Jeremiáš 44:25...Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili....
Jeremiáš 48:7...spoléháš na své výdobytky a poklady, i ty sám budeš dobyt. Tvůj bůh Kemoš půjde do vyhnanství a s ním...
Jeremiáš 49:13...Neunikneš, ten kalich vypiješ! Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra se stane děsnou pustinou,...
Jeremiáš 50:15...pomsta. Pomstěte se na něm! Proveďte mu to, co sám prováděl! Vyhlaďte z Babylonu rozsévače i žence se srpy...
Jeremiáš 50:29...Odplaťte mu jeho skutky, proveďte mu vše, co sám prováděl! Vždyť se k Hospodinu choval drze, ke Svatému...
Jeremiáš 51:14... tvá nit se přetrhne! Hospodin zástupů přísahá sám při sobě: "Naplním vojskem - bude jich jako kobylek,...
Jeremiáš 51:15...kobylek, budou nad tebou křičet vítězně!" On sám svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět,...
Pláč 3:64...jim, Hospodine, jak si zaslouží - za to, jak se sami chovali! Zatvrzelé srdce ponech jim, je stihne...
Pláč 4:16... národy říkají: " je tu nechceme!" Hospodin sám je rozptýlil, na ani nepohlédne; nikdo nebere...
Ezechiel 5:11...všelijakými svými nechutnostmi a ohavnostmi,  sám jako břitvou oholím. Neslituji se, neušetřím !...
Ezechiel 6:9...všem svým špatnostem a ohavnostem budou ošklivit sami sobě a poznají, že jsem Hospodin. Ne nadarmo jsem...
Ezechiel 7:27...jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak, jak sami soudili, a poznají, že jsem Hospodin." Pátého dne...
Ezechiel 9:8...města a pobíjeli. Zatímco pobíjeli, zůstal jsem sám. Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane...
Ezechiel 11:16...je po zemích. V zemích, kam přišli, se jim ale sám nakrátko stanu svatyní. Proto řekni: Tak praví Panovník...
Ezechiel 14:14...a Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe, praví Panovník Hospodin. Kdybych na tu zemi...
Ezechiel 14:16...ani vlastní syny nebo dcery. Zachránili by pouze sami sebe, ale z země by byla pustina. Kdybych na tu...
Ezechiel 14:18...ani vlastní syny a dcery. Zachránili by pouze sami sebe. Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj...
Ezechiel 14:20...dceru. Zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Co teprve, ...
Ezechiel 16:50...mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla. Samaří přitom nehřešila ani z poloviny jako...
Ezechiel 17:14...země, aby to království srazil tak, aby se  samo nezvedlo a muselo dodržovat jeho smlouvu, aby obstálo....
Ezechiel 18:11... který provádí cokoli z těch věcí, kterých se on sám varoval: Hoduje v náhorních svatyních, manželku svého...
Ezechiel 20:43...všemu tomu zlu, které jste páchali, se budete sami sobě ošklivit. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - ...
Ezechiel 21:22...zprava, sekej zleva, kamkoli se podíváš.  sám budu takto tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší! To...
Ezechiel 21:29...je do zajetí. Nuže, tak praví Panovník HospodinSami se usvědčujete z viny! Ukazuje se, jak jste nevěrní, a...
Ezechiel 24:9...Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění!  sám teď navrším hranici. Více dříví, rozdmýchat plameny! ...
Ezechiel 33:24...rozvalin v izraelské zemi říkají: ‚Abraham byl sám a získal tuto zemi. Nás je mnoho a ta země nám patří!'...
Ezechiel 34:2...Běda vám, pastýři Izraele, kteří pasete sami sebe! Nemají se snad pastýři starat o ovce? Tvaroh...
Ezechiel 34:8... pastýři nehledají ovce, ale starají se sami o sebe, a nikoli o ovce, proto, vy pastýři, slyšte...
Ezechiel 34:10... takže se ti pastýři nebudou moci starat sami o sebe. Vyrvu jim své ovce ze chřtánu; se jimi...
Ezechiel 34:11...Ano, tak praví Panovník Hospodin: Hle -  sám půjdu hledat své ovce a najdu je. Jako pastýř shledává...
Ezechiel 34:15...v izraelských horách. Své ovce budu pást  sám a nechám je odpočívat, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 34:20...Nuže, Panovník Hospodin jim praví: Hle -  sám budu soudit mezi vykrmenými a hubenými ovcemi. Protože...
Ezechiel 36:31...na své zlé cesty a nesprávné jednání a budete se sami sobě ošklivit kvůli svým vinám a své zvrhlosti....
Ezechiel 38:12... který se stará o svá stáda a majetek a bydlísamém středu země. Šeba a Dedan i zámořští kupci a všichni...
Ezechiel 40:25...i síň a měly stejné rozměry jako ty předchozíSama brána i její síň měla po stranách okénka stejně jako...
Ezechiel 40:29...a síň měly stejné rozměry jako ty předchozíSama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50...
Ezechiel 40:33...a síň měly stejné rozměry jako ty předchozíSama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50...
Daniel 1:10...ten mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pánaSám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že...
Daniel 2:44...rozdrtí a ukončí všechna ostatní královstvísamo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi...
Daniel 2:49...provincie pověřil Šadracha, Mešacha a AbednegaSám Daniel ovšem zůstával na královském dvoře. Král...
Daniel 3:10...králi, navěky!" pozdravili krále Nabukadnezara. "Sám jsi, Výsosti, ráčil vydat nařízení, že každý, kdo...
Daniel 3:16...moci?" "Na to ti, Nabukadnezare, nepotřebujeme sami odpovídat," řekli králi Šadrach, Mešach a Abednego....
Daniel 9:17...modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou...
Daniel 9:19...Ach Pane, naslouchej a jednej! Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese...
Daniel 10:8...hrůza, že se utíkali schovat. Zůstal jsem tedy sám. Jakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla ...
Daniel 11:36...čas. Onen král si bude dělat, co se mu zlíbíSám sebe vyvýší a zveličí nade všechny bohy. Povede...
Daniel 11:37...nebude uznávat, protože nade všechny zveličí sám sebe. Na místě Nejmocnějšího Boha bude ctít boha,...
Ozeáš 5:14...Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem.  sám rozsápu je na kusy, odvleču pryč a nebude jim pomoci....
Ozeáš 7:16...křivý luk. Jejich velmoži padnou mečem; protože sami tak vztekle mluvili, v Egyptě se jim vysmějí! Polnici...
Ozeáš 10:6...budou naříkat, že je ta jeho sláva opustila. I samo tele odnesou do Asýrie jako dar pro jejich velkokrále....
Ozeáš 12:11...kdy svátek slavíváš! mluvím skrze proroky,  sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji....
Ozeáš 13:2...odlévají si sochy ze stříbra, modly, které si sami vymysleli - všechny je řemeslník vyrobil! Říkají, že...
Joel 1:12...jabloněmi, všechny stromy v sadu uvadly - uvadlo samo lidské veselí. Oblečte se pytlem, kněží, truchlete!...
Joel 2:10...okny jako zloději. Před nimi země třese sesamo nebe se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se a zmizí...
Joel 2:11...a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin sám pak burácí v čele své armády; jeho tábor je obrovský,...
Amos 5:26..."boha" Saturna - obrazy, jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji za Damašek, praví...
Amos 6:8...hostinám i válení! Panovník Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z...
Amos 7:10...Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje spiknutísamém srdci Izraele. Země nemůže všechny ty jeho řeči snést...
Jonáš 1:14... Netrestej nás za prolití nevinné krve! Vždyť ty sám, Hospodine, konáš svou vůli." Pak Jonáše hodili do moře...
Jonáš 2:9...tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctísami se zbavují věrnosti. ti však s vděčným voláním...
Jonáš 3:2...do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu...
Micheáš 7:14...svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. žijí sami v zarostlé krajině, uprostřed země podobné zahradě. ...
Abakuk 1:7...nepatří. Jsou strašliví a úděsní, právo a čest sami si určují. Jejich koně jsou rychlejší než leopard,...
Abakuk 1:13... když darebák požírá spravedlivějšího, než je sám? Učinil jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez...
Sofoniáš 1:3...spolu s ničemy! Vyhladím z povrchu země samo lidstvo, praví Hospodin. Vztáhnu ruku i na Judu a na...
Zachariáš 2:9...a dobytka, že se stane městem bez hradeb.  sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a...
Zachariáš 3:9...Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí.  sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a hřích této země...
Zachariáš 7:6...? A když jíte a pijete, copak to neděláte jen sami pro sebe? Nevolal snad Hospodin právě takovými slovy...
Matouš 6:23... Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude...
Matouš 7:4..., ti vytáhnu z oka třísku,' a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního...
Matouš 8:9... Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdravenSám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům....
Matouš 12:25... a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům rozdělený...
Matouš 12:26...neobstojí. Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? A pokud...
Matouš 12:45...přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu...
Matouš 14:23...zástupy. Když zástupy propustil, vystoupilsamo na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám....
Matouš 16:24..."Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si...
Matouš 16:26...Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj život?...
Matouš 19:12... a jsou eunuchové, kteří se jimi stali sami pro nebeské království. Kdo to může přijmout, to...
Matouš 19:19... cti otce i matku' a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'" "To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi...
Matouš 21:42...staviteli zavržený stal se kamenem úhelnýmSám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.' Proto...
Matouš 22:39... Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i...
Matouš 23:4...břemena a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. Všechno dělají,...
Matouš 23:13... zavíráte nebeské království před lidmiSami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte! Běda...
Matouš 23:15...z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami! Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá...
Matouš 23:31... neprolévali bychom s nimi krev proroků.' Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky....
Matouš 24:36...nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při...
Matouš 26:25...Jidáš na to řekl: "Jsem to snad , Rabbi?" "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když jedli, Ježíš...
Matouš 26:64... zda jsi Mesiáš, Boží Syn!" naléhal velekněz. "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. "Říkám vám ale, že...
Matouš 27:11... Ten se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš. Na žaloby vrchních kněží...
Matouš 27:40...zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, slez z kříže!" Podobně se mu...
Matouš 27:42...se znalci Písma a staršími: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! Jestli je král Izraele, teď...
Marek 3:13...vystoupil na horu, povolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby...
Marek 3:24...vymítat satana? Pokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát. Také když se dům rozdělí...
Marek 3:25...sobě, nemůže obstát. Také když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy satan povstal...
Marek 3:26...sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním...
Marek 4:28...roste, a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe - nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé...
Marek 6:31...a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Těch...
Marek 6:47... Pozdě večer byla loď uprostřed jezera a on sám na zemi. Uviděl je, jak se dřou s veslováním, protože...
Marek 8:34...jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si...
Marek 8:36...Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj...
Marek 12:11...staviteli zavržený stal se kamenem úhelnýmSám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.'" Když...
Marek 12:31...' Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě."...
Marek 12:33...a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe - to je nade všechny zápaly a oběti." Když Ježíš...
Marek 12:36...Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řekl v Duchu svatém: ‚Hospodin řekl mému Pánu:...
Marek 12:37...pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho...
Marek 15:2...Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho začali...
Marek 15:30...zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Slez z toho kříže!" Podobně se vysmívali i vrchní...
Marek 15:31...Písma. Společně říkali: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! ten Mesiáš, ten král Izraele,...
Marek 15:43... Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil, přišel za...
Lukáš 4:23..."Asi mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i...
Lukáš 7:8... Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdravenSám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům....
Lukáš 9:23...řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli...
Lukáš 9:25...je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se...
Lukáš 10:1...sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo....
Lukáš 10:27...celou svou myslí,' a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'" "Správně jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej...
Lukáš 11:17... a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu padá....
Lukáš 11:18...proti domu padá. Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece,...
Lukáš 11:26...jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu...
Lukáš 11:46...Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem nesáhnete. Běda vám, že...
Lukáš 11:52...znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznáníSami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili."...
Lukáš 12:57...to, že nerozeznáte, jaký je teď čas? A proč ani sami nepoznáte, co je správné? Když jdeš se svým odpůrcem k...
Lukáš 13:28...Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven. Mnozí přijdou od východu i od...
Lukáš 18:11...výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako...
Lukáš 20:42..."Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův synSám David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď...
Lukáš 21:15... že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit.  sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž neodolá a...
Lukáš 21:30...a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučísami víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte, jak se...
Lukáš 22:41...jim: "Modlete se, abyste nepodlehli pokušení." Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a...
Lukáš 22:70...moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte, že jsem," odpověděl Ježíš. Na to zvolali: "K...
Lukáš 22:71...čemu ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst!" Celé jejich shromáždění vstalo a...
Lukáš 23:3...Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát řekl vrchním...
Lukáš 23:35...také vůdcové: "Jiné zachránil, tak zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!" Vojáci se...
Lukáš 24:15...co se stalo. Zatímco si povídali a probírali tosám Ježíš se přiblížil a připojil se k nim. Něco však...
Jan 2:25... aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku. Mezi farizeji byl člověk...
Jan 3:28...přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: nejsem Mesiáš, ale...
Jan 4:2...a křtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci), opustil Judsko a vrátil se...
Jan 4:12...než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z pil, i jeho synové a jeho dobytek." "Každý, kdo...
Jan 4:38...žne'. jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy jste vstoupili do...
Jan 4:42...pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovůmsami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel...
Jan 4:44...dvou dnech pak odtud odešel do GalilejeSám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti...
Jan 5:19...odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce....
Jan 5:20...i Syn. Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli....
Jan 5:26...ti, kteří uslyší, budou žít. Jako Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě, a dal...
Jan 5:30...ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k souduSám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj...
Jan 5:31...vůli, ale vůli Toho, který poslal. Svědčím-li sám o sobě, svědectví není pravé. Svědčí však o mně...
Jan 5:37... které dělám, o mně svědčí, že poslal Otec. A sám Otec, který poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste...
Jan 6:6...(To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by...
Jan 6:22...ni nenastoupil se svými učedníky, ale ti odpluli sami. (Od Tiberiady ovšem připluly jiné loďky blízko k tomu...
Jan 7:8... že jeho skutky jsou zlé. Jděte na slavnost sami. tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil." To jim...
Jan 7:17... pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní...
Jan 7:18...z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu...
Jan 7:28... a také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem ale sám od sebe. Ten, který poslal, je pravdomluvný. Vy ho...
Jan 8:9...od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal...
Jan 8:13...světlo života." Farizeové mu namítli: "Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl:...
Jan 8:14...neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě, svědectví platí, neboť vím, odkud jsem...
Jan 8:16...soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který poslal. Ve vašem Zákoně...
Jan 8:18...psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec, který poslal." Říkali mu...
Jan 8:28...člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak naučil Otec. Ten, který ...
Jan 8:42...vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on poslal. Proč nerozumíte řeči?...
Jan 8:54...ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí, je...
Jan 9:21... Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za sebe." (Jeho rodiče to řekli, protože se báli...
Jan 9:28...stát jeho učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci! Víme, že...
Jan 10:18...život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho neberesám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase...
Jan 11:51...aby celý tento národ zahynul?!" (To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem,...
Jan 12:24...zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na...
Jan 12:49...slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který poslal, ten mi dal...
Jan 13:32...protože je Bůh oslaven v něm, Bůh ho také oslaví sám v sobě, a to hned. Moji drazí, ještě na kratičko jsem s...
Jan 14:10...a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty...
Jan 15:4...mně a ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud...
Jan 16:13...uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i věci...
Jan 16:27...mém jménu a neříkám, že budu prosit Otce za vásSám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali a...
Jan 16:32...kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte  samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou Otec. Toto...
Jan 17:19..., tak jsem poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za , aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím...
Jan 18:28...Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítaloSami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před...
Jan 18:34...král?" zeptal se ho. Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?" "Jsem snad Žid?" řekl...
Jan 18:37...odsud." "Takže jsi král?" zeptal se ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem král," odpověděl Ježíš. "Narodil jsem se...
Jan 19:6...a strážní, jakmile ho uviděli. "Ukřižujte si ho sami," řekl jim Pilát. "Podle je nevinný." Židé mu...
Skutky 2:22...něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a...
Skutky 2:34...vylití. David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než...
Skutky 3:13... oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl...
Skutky 6:4...Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěřímeSami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě Slova."...
Skutky 8:13... dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil dokoncesám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl,...
Skutky 10:20...váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal  sám." Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: " jsem ten...
Skutky 10:28...uviděl shromážděné množství lidí, řekl jim: "Sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s...
Skutky 10:37...pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všechSami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji...
Skutky 12:10...železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom...
Skutky 13:14...se do Jeruzaléma. Pokračovali tedy z Perge sami, dorazili do Antiochie Pisidské. V sobotu šli do...
Skutky 15:7...vstal Petr a promluvil k nim: "BratřiSami víte, že Bůh z nás dávno vybral , aby pohané...
Skutky 16:37...potají? To tedy ne! přijdou a vyvedou nás sami!" Biřicové to šli vyřídit městským správcům. Když...
Skutky 17:25...rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka...
Skutky 18:15...a jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze...
Skutky 18:19...vlasy. Když dorazil do Efesu, nechal je oba tamsám šel do synagogy a hovořil se Židy. Přemlouvali ho, aby...
Skutky 19:22...Timotea a Erasta, tehdy poslal do Makedonie, ale sám zůstal ještě načas v Asii. Někdy v době nastal kvůli...
Skutky 20:13...jsme měli přibrat Pavla; přál si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme se v Assu setkali, vzali jsme ho na...
Skutky 20:18...starší církve. Když k němu přišli, řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil všechen čas, kdy jsem byl s...
Skutky 20:34...nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šatySami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své i...
Skutky 24:8... a tak jsme ho zajali. Když provedeš výslechsám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme."...
Skutky 25:4...odpověděl: "Pavel je ve vazbě v Cesareji, kam se sám chystám brzy odjet. se tam vaši zástupci vypraví se...
Skutky 25:10... jemuž podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem...
Skutky 25:25...nic, za co by zasloužil smrt, ale když se sám odvolal k Jeho Veličenstvu, rozhodl jsem se ho k němu...
Skutky 26:1..." Potom Agrippa vyzval Pavla: "Smíš promluvit sám za sebe." Pavel pokynul rukou a začal svou obhajobu:...
Skutky 26:9...vás neuvěřitelného na tom, že Bůh křísí mrtvéSám jsem se ovšem také domníval, že se musím všemožně...
Římanům 1:32...smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Chceš-li...
Římanům 2:1... Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého,...
Římanům 2:3... že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? Anebo snad podceňuješ bohatství jeho...
Římanům 2:14... kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami...
Římanům 2:21...pravdy. Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš: "Nekraď," a přitom sám kradeš? Říkáš:...
Římanům 2:22..." a přitom sám kradeš? Říkáš: "Necizolož," a sám cizoložíš? Štítíš se model, a přitom pácháš...
Římanům 6:13...nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích...
Římanům 7:9...dychtivost. Bez Zákona je ovšem hřích mrtvýSám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání...
Římanům 7:15...duchovní, ale jsem tělesný, zaprodaný hříchuSám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci,...
Římanům 7:25...- on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho PánaSám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem...
Římanům 8:16...jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, OtčeSám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A...
Římanům 8:26... Když ani nevíme, za co a jak se správně modlitsám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který...
Římanům 9:3...zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých...
Římanům 11:13...jejich naplnění! Teď mluvím k vám pohanůmSám jsem přece apoštol pohanů a jsem na svou službu...
Římanům 12:19...na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: "...
Římanům 13:9...jsou shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Láska bližnímu nikdy neublíží - proto je...
Římanům 14:7...Pánu a děkuje Bohu. Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu;...
Římanům 14:12...se vyzná Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději...
Římanům 14:14...mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě; pokud to však někdo za nečisté, je to pro...
Římanům 14:22...nech před Bohem pro sebe. Blaze tomu, kdo se sám neodsuzuje za to, co schvaluje. Kdo ale při jídle...
Římanům 15:1...těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližnímu....
Římanům 15:3...posílení druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky těch, kdo uráží tebe...
Římanům 15:14...plni dobroty, máte hojnost veškerého poznánísami se dokážete napomínat navzájem. Přesto jsem se vám...
Římanům 15:27...jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když...
1. Korintským 1:9...Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem...
1. Korintským 3:15... získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodusám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Copak...
1. Korintským 6:19...je ve vás a kterého máte od Boha? nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem...
1. Korintským 7:37...je však vnitřně přesvědčen a nic ho nenutí, ale sám se v srdci dobrovolně rozhodl, že si tu dívku nevezme,...
1. Korintským 9:20...Zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod Zákonem (sám ovšem pod Zákonem nejsem). Pro lidi bez Zákona jsem...
1. Korintským 9:21...Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez Zákona (sám ovšem nejsem bez Božího Zákona - podléhám zákonu...
1. Korintským 9:27...tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhýmsám nebyl vyřazen. Nechci bratři, abyste nevěděli, co se...
1. Korintským 10:15...před modlářstvím. Mluvím jako k rozumným lidemsami posuďte, co říkám. Kalich požehnání, za který děkujeme...
1. Korintským 11:13...ženu - a všechno společně je z Boha. Posuďte sami: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená?...
1. Korintským 11:14...žena modlila k Bohu nezahalená? Copak vás neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou?...
1. Korintským 11:23...toto vás nechválím! Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen,...
1. Korintským 11:28...se proviní proti Pánově tělu a krvi. každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho...
1. Korintským 11:31...dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to...
1. Korintským 12:11...Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha...
1. Korintským 14:4...a potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych,...
1. Korintským 15:3...zbytečně). Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl...
1. Korintským 15:28...) mu tedy bude všechno poddáno, pak sesám Syn poddá Tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl...
1. Korintským 15:30...křtí, jestliže mrtví nebudou vzkříšeni? Proč my sami každým okamžikem podstupujeme nebezpečí? Při chloubě,...
1. Korintským 15:38...nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní tělo. Není tělo...
2. Korintským 1:4... mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista...
2. Korintským 1:9...smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z...
2. Korintským 3:5...důvěru máme skrze Krista k Bohu: Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet...
2. Korintským 4:2...před Bohem a každý, kdo svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je...
2. Korintským 4:5...slávy Kristovy, který je obrazem Božím. (Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a...
2. Korintským 5:15...za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za zemřel a vstal z...
2. Korintským 6:16...My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu...
2. Korintským 8:5... Udělali mnohem více, než jsme doufali - dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme...
2. Korintským 8:9...našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudlsám bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co...
2. Korintským 8:22...horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď je však ještě mnohem horlivější,...
2. Korintským 10:12...se anebo se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebe. Beze vší soudnosti se sami sebou poměřují,...
2. Korintským 10:18..." Důvěryhodný přece není ten, kdo se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán! Kéž byste ode snesli...
2. Korintským 11:14...za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic...
2. Korintským 12:5...vypovědět. Tímto se tedy budu chlubit, ale sám sebou se chlubit nehodlám, jedině snad svými slabostmi....
2. Korintským 12:11... k tomu donutili. Mohli jste přece chválit sami - i když nic neznamenám, s těmi veleapoštoly si v...
2. Korintským 12:15...Pokud jde o , milerád se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji,...
2. Korintským 13:5...slabí, ale pro vás s ním budeme žít Boží mocíSami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve...
Galatským 1:4... našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího...
Galatským 1:8...Kristovo. Kdyby vám kdokoli - my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to...
Galatským 2:14... řekl jsem Petrovi přede všemi: "Ty že jsi ŽidSám nežiješ jako Žid, ale jako pohan! Proč tedy nutíš...
Galatským 2:16...Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni...
Galatským 2:18...stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý,...
Galatským 2:20...Božího Syna, který si zamiloval a vydal za  sám sebe. Neodmítám tu Boží milost. Spočívá-li totiž...
Galatským 5:14...v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Když ale jeden druhého koušete a žerete, pozor,...
Galatským 6:1...ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhých - tak...
Galatským 6:4...své vlastní jednání; se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými. Každý musí nést svůj...
Galatským 6:13...pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se...
Efeským 2:14... ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil...
Efeským 2:15...a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj....
Efeským 2:20...apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve...
Efeským 3:4...se krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh...
Efeským 5:2...v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu....
Efeským 5:25...ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého...
Efeským 5:28...svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti,...
Efeským 5:33...každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena svého manžela v úctě. Děti,...
Filipským 2:7...své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou...
Filipským 2:13...úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali,...
Filipským 2:24...ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdusám. Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám...
Filipským 4:15...krásně, že jste mi pomohli v tísni. Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se...
Koloským 1:20...něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. I vás,...
1. Tesalonickým 1:5...také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotěSami víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy jste...
1. Tesalonickým 1:9... takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se...
1. Tesalonickým 2:1...od nadcházejícího hněvu. Bratři, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme...
1. Tesalonickým 3:1...déle snést, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího...
1. Tesalonickým 3:4...jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. Když jsem to tedy nemohl snést,...
1. Tesalonickým 3:11...a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k...
1. Tesalonickým 4:9... O bratrské lásce vám není potřeba nic psátSami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé, jak...
1. Tesalonickým 4:16...burcující povel, hlas archanděla a Boží polnicesám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v...
1. Tesalonickým 5:2...a dobách vám není potřeba nic psát, bratřiSami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. ...
1. Tesalonickým 5:23...v každé podobě se varujteSám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha,...
2. Tesalonickým 1:4...roste a všichni máte stále více lásky k druhýmSami se vámi v Božích církvích chlubíme - vaší vytrvalostí...
2. Tesalonickým 3:7... a ne podle učení, které jste přijali od násSami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u...
2. Tesalonickým 3:16... ale napomínejte ho jako sourozence. Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi...
1. Timoteus 2:6...Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví...
1. Timoteus 6:10...v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty vírysami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od...
2. Timoteus 1:18... A jak moc mi pomohl v Efesu, víš nejlépe sám. Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu...
2. Timoteus 2:13...nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe! Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před...
2. Timoteus 3:2...nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní,...
2. Timoteus 3:13...to bude stále horší - budou svádět druhésami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš,...
Titus 2:7...napomínej ke zdrženlivosti i mladíky. Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj...
Titus 2:14...velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a...
Titus 3:11... že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou. k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše,...
Filemon 1:19...Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíšsám sebe. Nuže, bratře, z tebe mám v Pánu užitek i ;...
Židům 2:3...takovéto spasení? Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej slýchali, což Bůh...
Židům 2:18...vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo...
Židům 3:3...než Mojžíš, tak jako větší čest stavitel než sám dům. Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho...
Židům 5:2...shovívavý k nevědomým a zbloudilým - vždyť i on sám podléhá slabosti, a proto musí obětovat nejen za hříchy...
Židům 5:12...jste líní naslouchat. Po takové době byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu...
Židům 6:13... při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě: "Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně ...
Židům 7:4... Považte, jak vznešený musel být, když mu sám otec Abraham dal desátek z kořisti! Synové Leviho,...
Židům 7:26... oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat...
Židům 7:27... neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. Zákon ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají...
Židům 9:14... čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše...
Židům 9:23...bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcísamy nebeské věci však vyžadují lepší oběti. Kristus přece...
Židům 10:33...vystavovali urážkám a ponižování, jindy jste se sami postavili za ty, s nimiž se takto zacházelo. Poznali...
Židům 11:16...však toužili po lepší vlasti - po nebeskéSám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť jim...
Jakub 1:13... Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej...
Jakub 1:26...přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu. Čistá a ryzí zbožnost...
Jakub 2:8... jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíte a...
Jakub 2:17... k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne: "Jeden víru,...
1. Petr 1:12...seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se...
1. Petr 2:5...lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohemsami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a...
1. Petr 2:21...Bohem vzácné. Vždyť právě k tomu vás povolalSám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli...
1. Petr 2:24...ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli...
1. Petr 3:18...za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i Kristussám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých,...
2. Petr 1:18...byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo...
2. Petr 2:19...unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy - čemukoli se kdo poddá, to ho...
1. Jan 1:8... Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy...
1. Jan 5:10...svém Synu. Kdo věří v Božího Syna, svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť...
3. Jan 1:6... jak se chováš k bratrům a zvláště k hostům. Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře...
3. Jan 1:10...nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z...
Juda 1:5... našeho Pána Ježíše Krista. I když to všechno  sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil...
Juda 1:12...se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o sebe, jsou to mraky bez vody unášené větry, podzimní...
Zjevení 18:6...si připomenul její zločiny. Odplaťte tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků dejte dvojnásob; do...
Zjevení 19:15...úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný...
Zjevení 21:3...bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou...

Slova obsahující sami: řasami (1) sami (175) samice (3) samici (7) samičku (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |