Samými

Hledám varianty 'samými' [ samými (2) samým (7) samých (11) samý (4) samou (17) samí (15) samému (9) samém (7) samého (4) samé (40) samá (7) ]. Nalezen 121 verš.
Genesis 22:16...zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a...
Exodus 14:10...oči a hle, táhli na Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi...
Numeri 13:2...pokolení vyšlete po jednom muži. to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle...
Numeri 16:2... Byli to představení obce, členové sněmusamí věhlasní muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a...
Numeri 22:36...přichází, vyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy:...
Numeri 26:33... Celofchad, syn Cheferův, neměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a...
Deuteronomium 4:11...a stanuli pod horou. Hora plála ohněm samému nebi; kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám...
Deuteronomium 28:56...a nejchoulostivější z vás, která se dříve pro samý útlocit a choulostivost sotva dotkla země špičkou nohy...
Deuteronomium 32:23...její úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je samým neštěstím, své šípy na vystřílím. Hladem budou...
Jozue 17:3...Machirova, syna Manasesova, ale neměl syny, jen samé dcery. Jmenovaly se: Machla, Noa, Chogla, Milka a...
Soudců 3:29...přecházet. Pobili tenkrát asi 10 000 Moábcůsamé silné a udatné bojovníky. Nikdo neunikl. Moáb se toho...
Soudců 5:30...- kořist pro Siseru, kořist barevných láteksamá výšivka, jedna dvě vyšívané látky co kořist na ...
Soudců 13:6...za mnou Boží muž, vypadal jako Boží andělSamou hrůzou jsem se nezeptala, odkud je. Neřekl mi ani své...
Soudců 20:17...(bez Benjamína) se nahlásilo 400 000 bojovníkůsamých udatných mužů. Zvedli se a táhli do Bet-elu, aby se...
Soudců 20:35...synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužůsamých bojovníků. Benjamínovi synové viděli, že jsou...
Soudců 20:44... kde je rozdrtili. Osmnáct tisíc Benjamíncůsamých udatných mužů, tam padlo. Ostatní se dali na útěk do...
Soudců 20:46...nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníkůsamých udatných mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct...
1. Samuel 17:52...hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k...
1. Královská 7:9...dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru otesaných, pilami...
1. Královská 8:37...nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc...
1. Královská 22:8... protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král...
1. Královská 22:18...k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo...
2. Královská 19:35...táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl...
2. Královská 24:16...bojovníků a k tomu 1 000 řemeslníků a kovářůsamé bojeschopné muže. Namísto Joakina jmenoval králem jeho...
1. Letopisů 7:15...druhorozený se jmenoval Celofchad a ten měl samé dcery. Machirova žena Maaka porodila syna, jehož...
1. Letopisů 9:9...záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužůsamí vůdcové otcovských rodů. Z kněží to byl Jedajáš,...
1. Letopisů 12:22...pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli....
1. Letopisů 16:26... nad všechny bohy ohromný! Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je...
1. Letopisů 25:7... vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich bylo 288samí mistři. Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako...
2. Letopisů 6:28...nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc...
2. Letopisů 14:7...a 280 000 Benjamínců vládnoucích štítem a lukemsamé statečné bojovníky. Tehdy proti němu vytáhl Habešan...
2. Letopisů 18:7... protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král...
2. Letopisů 18:17...k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte...
2. Letopisů 20:9...hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z...
2. Letopisů 26:8...Uziášovi daň a jeho jméno se rozneslo samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V...
2. Letopisů 26:12... Vůdců otcovských rodů bylo celkem 2 600samí hrdinové. Pod jejich velením bylo vojsko čítající 307...
2. Letopisů 28:6... pobil za jediný den 120 000 judských mužůsamých udatných bojovníků, protože opustili Hospodina, Boha...
2. Letopisů 34:12...a Mešulam ze synů Kehatových. Tito levitésamí znamenití hudebníci, měli na starosti nosiče a...
Ezdráš 3:9...a potomci Chenadadovi se svými syny a bratrysamí levité. Když stavitelé pokládali základy Hospodinova...
Ester 1:14...a médských velmožů, kteří měli přístupsamému králi a zaujímali přední místa v říši): "Jak se ...
Ester 8:1...královně Ester a Mordechaj získal přístupsamému králi. Ester totiž prozradila, kým pro ni je. Nato...
Job 7:1... co by zničilo? Nemá člověk na zemi jen samou robotu? Den za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok...
Job 7:18...zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš...
Job 9:18... Nenechal by ani nadechnout, nasytil by  samou útrapou. Přemoci ho? Hle - je nejsilnější! Jít s ním...
Job 13:4...Bohem chci projednat svou při. Vy jen špiníte samou lží, všichni jste šarlatáni, a ne lékaři. Kdybyste...
Job 21:34...chcete těšit těmi nesmysly? Vaše odpovědi jsou samé lži!" Elifaz Temanský mu na to...
Job 36:11...mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá létasamé radosti. Pokud však neposlechnou, zahubí je šíp,...
Žalmy 10:14...žal, svou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého bezbranný spoléhá, ty jsi pomocníkem sirotka!...
Žalmy 17:2...modlitbu - vychází ze rtů bezelstných. Od tebe samého vyjde můj soud, tvé oči na právo dohlédnou!...
Žalmy 26:10...Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky! ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou,...
Žalmy 31:11... útroby! Můj život stravuje trápení, léta samé sténání, síla slábne strádáním, údy ochably....
Žalmy 35:16...nechtěli. Hroznými nadávkami se mi vysmívalisamou zlostí na zuby skřípěli! Jak dlouho, Pane, se na...
Žalmy 51:6... svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla...
Žalmy 57:11...ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahásamému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože,...
Žalmy 78:50... dopustil! Otevřel průchod pro svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil, morové ráně je všechny vystavil. V...
Žalmy 83:18... aby hledali. Na věčné časy se stydí a děsísamou hanbou zmírají. Tak aby poznali, že ty jediný,...
Žalmy 96:5... nad všechny bohy ohromný. Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je...
Žalmy 119:70...se řídím tvými pravidly. Srdce jim otupěla, jsou samý tuk, mou rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že...
Žalmy 119:139...jsou a zcela pravdivá. se zalykám samým horlením, že moji protivníci na tvé slovo nedbají. ...
Přísloví 12:21... Spravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí. Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v...
Přísloví 13:16...se každý, kdo rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmysly. Ničemný vyslanec upadne do neštěstí,...
Přísloví 15:2...moudrých zpříjemňuje poznání, tupci z úst chrlí samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré...
Přísloví 25:14...Oblaka, vítr - a žádný déšť! Chvástavé slibysamé chyby! Trpělivostí si i vůdce nakloníš; jemný jazyk i...
Přísloví 29:12... jenž na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno společné: oběma...
Kazatel 4:1... Když jsem se rozhlédl, znovu jsem viděl jen samé bezpráví pod sluncem: Slzy utiskovaných - útěcha nikde...
Izaiáš 1:6... k temeni nezůstal kousek netknutý: jen samé rány, modřiny a jizvy samý hnis - nejsou ošetřeny ani...
Izaiáš 5:30...moře burácí. Kdo tehdy pohlédne na zemi, uvidí samou tmu a trápení - světlo se skryje za mraky! V roce,...
Izaiáš 10:8...mnohé národy. Říká totiž: "Nejsou velitelé samí králové? Nedopadlo Kalno jako Karkemiš? Nedopadl...
Izaiáš 15:3...chodí v ulicích a na střechách i náměstích jen samé kvílení; slzy se valí po tvářích. Chešbon a Eleale...
Izaiáš 17:9...a Emorejci utekli před syny Izraele - všude samá pustina. Zapomněla jsi na Boha své spásy, na skálu své...
Izaiáš 32:7...žíznivým. Padouch používá podlé podvody, zamýšlí samé zvrhlosti - jak by lživou řečí zničil chudáky, když se...
Izaiáš 37:36...táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl...
Izaiáš 45:23...- vždyť jsem Bůh a žádný jiný není. Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze...
Izaiáš 48:11...vyvolil jsem v peci soužení. Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji...
Izaiáš 54:1... která jsi nikdy děti neměla! Zpívej a křič samou radostí, která jsi nikdy nerodila! Opuštěná totiž...
Izaiáš 54:12... tvé brány budou třpytné granáty a tvé hradby samé vzácné kameny. Všechny tvé děti budou Hospodinovi...
Izaiáš 56:10...lesní zvířata, pojďte žrát! Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi,...
Izaiáš 57:9...S olejem jsi za Molochem chodila, byla jsi samá vonná mast; do dálek jsi své posly vyslala, sestoupila...
Izaiáš 59:3...potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti. Nikdo nevolá po...
Izaiáš 60:5...v náručí. to uvidíš, celý se rozzáříšsamým úžasem se ti srdce rozbuší: obrátí se k tobě mořské...
Izaiáš 65:14... vy však budete křičet bolestí, kvílet budete samou úzkostí. Své jméno zanecháte vyvoleným mým, aby je...
Jeremiáš 5:16... jehož jazyk neznáš, a nerozumíš, co říkajíSamí udatní hrdinové, jejich toulec zeje jako hrob. Pohltí...
Jeremiáš 9:1...svůj lid a odejít od nich pryč; vždyť jsou to samí cizoložníci, je to shromáždění nevěrných! "Ohýbají své...
Jeremiáš 14:4...rozpukaná, protože v zemi neprší; rolníci proto samým zklamáním skrývají hlavu v dlaních. I ta laň opouští...
Jeremiáš 16:19...přijdou národy se slovy: Naši otcové zdědili samé lži, marnost a holé nesmysly. Copak si člověk může...
Jeremiáš 22:5...tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou jen trosky...
Jeremiáš 23:26...Není snad v srdci proroků, kteří tak prorokujísamá lež? Prorokují podvody, které si sami vymysleli. Myslí...
Jeremiáš 38:6...Jeremiáše na provazech. V jímce nebyla voda, jen samé bahno, takže se Jeremiáš topil v bahně. O tom, že...
Jeremiáš 48:37...oholena, všechen vous ostříhán, všechny ruce samá jizva a pytlovina přes bedra. Na všech moábských...
Jeremiáš 48:38... Na všech moábských střechách, na náměstích jen samé truchlení. Roztříštím Moáb jako džbán, který nikdo...
Jeremiáš 49:13...Neunikneš, ten kalich vypiješ! Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra se stane děsnou pustinou,...
Pláč 3:60...jsi, jak se mi pořád mstí, jak na chystají samé úklady. Slyšel jsi, Hospodine, jejich urážky, všechny...
Ezechiel 7:23...Protože zemi naplnily popravy a ve městě je samé násilí, přivedu nejhorší mezi národy, aby jejich domy...
Ezechiel 9:9... příliš veliká. Země je plná krve a ve městě samá zvrácenost. Říkají si totiž: ‚Hospodin zemi opustil....
Ezechiel 16:63...jsem Hospodin. Tehdy se rozpomeneš a zastydíšsamou hanbou ani neotevřeš ústa, očistím od všeho, co...
Ezechiel 17:22... Tak praví Panovník Hospodin: vezmu snítku ze samé špičky cedru, útlou ratolest vytrhnu z jeho koruny a...
Ezechiel 21:5... Pane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 23:6...purpurem, po hejtmanech a velitelíchsamých krasavcích, co jezdí na koních. Ve svém smilstvu se...
Ezechiel 23:12...a velitelích, po vojevůdcích v plné výstrojisamých krasavcích, co jezdí na koních. Viděl jsem, jak se...
Ezechiel 23:23... Šoy a Koy a s nimi všechny krasavce z Asýriesamé hejtmany a velitele, samé slavné válečníky, co jezdí...
Ezechiel 38:12... který se stará o svá stáda a majetek a bydlísamém středu země. Šeba a Dedan i zámořští kupci a všichni...
Ezechiel 38:15...se všemi národy, které se k tobě připojísamí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády....
Ezechiel 39:18...maso hrdinů a chlemtat krev světových vládcůsamých beranů, jehňat, kozlů a býků vypasených v Bášanu. Na...
Daniel 9:17...modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou...
Daniel 9:19...Ach Pane, naslouchej a jednej! Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese...
Ozeáš 4:2...není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži a vraždění, zlodějství a cizoložení -...
Ozeáš 7:4...svými zločiny a velmože svou lží. Všichni jsou samí cizoložníci, rozpálené peci podobní, ve které pekař...
Ozeáš 12:12...a skrze tyto proroky vás varuji. Gileád je však samý zlořád, proto je čeká zmar. Že v Gilgalu obětují býky?...
Amos 7:10...Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje spiknutísamém srdci Izraele. Země nemůže všechny ty jeho řeči snést...
Micheáš 1:9...rána Samaří totiž postihla i Judu. samé bráně zasáhla můj lid, k Jeruzalému! Nemluvte o tom...
Nahum 2:13...lvice rdousil. Pelech měl plný úlovků, v doupěti samou kořist. "Hle, jsem proti tobě!" praví Hospodin...
Nahum 3:19...nezhojí. Všichni, kdo o tobě uslyší, zatleskají samou radostí. Vždyť koho se nedotklo tvé ustavičné zlo? ...
Sofoniáš 3:17... svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí jako v den slavnosti." "Odstraním z tebe...
Zachariáš 6:3... druhý vraníci, třetí bělouši a čtvrtý grošácisamí statní hřebci. "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se...
Matouš 6:27...snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si...
Lukáš 12:25...cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když...
Lukáš 24:41...jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich: "Máte...
Skutky 12:14...služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlassamou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se...
Skutky 27:33... aby pojedli: "Dnes je to čtrnáct dní, co samou úzkostí nic nejíte. Proto vás prosím, v zájmu své...
Koloským 1:20...něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. I vás,...
1. Jan 2:16...tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života - nic z toho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |