Sahala

Hledám varianty 'sahala' [ sahat (5) sahaly (2) sahala (3) sahal (2) sahají (1) sahá (16) ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 28:42...spodky, aby zakrývaly jejich nahotu: budou jim sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit...
Numeri 33:49... Jejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu po Abel-šitim. Na moábských...
Deuteronomium 11:24...stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky...
Jozue 1:4...dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky...
Jozue 17:18...jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam  sahá, to bude vaše. Ty Kananejce přece vyženete. Co na tom,...
Jozue 18:12...severní svah Jericha, směřuje na západ do horsahá k bet-avenské poušti. Odtud hranice postupuje k...
Jozue 18:14...se na jih od hory ležící jižně od Bet-choronusahá ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim, město synů...
Jozue 19:10...pro jejich rody. Hranice jejich dědictví sahá k Saridu. Směrem na západ postupuje k Marale, dotýká...
Jozue 19:26... Achšaf, Alamelech, Amead a Mišal. Na západě sahá ke Karmelu a říčce Livnat, potom se obrací na východ k...
1. Letopisů 5:16...i na všech šáronských pastvinách, kam  sahají. Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů...
Job 29:19...mých dnů bude jak písku u moře. kořeny budou sahat k vodě, rosa bude nocovat v koruně. sláva...
Žalmy 36:6...láska, Hospodine, dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k oblakům. Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé...
Žalmy 57:11... chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se...
Žalmy 68:35...moc, nad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc sahá do oblak! Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh...
Žalmy 69:2... Žalm Davidův. Bože, pomoz mi, voda po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem vodní...
Žalmy 71:19...zpravím všechny potomky! Tvá spravedlnost, Božesahá do výšin, ohromné věci provádíš - kdo je ti, Bože,...
Žalmy 103:22...Hospodinu, všechna jeho stvoření, všude tam, kam sahá jeho vládnutí! Dobrořeč duše Hospodinu! Dobrořeč...
Žalmy 104:8...pak rozutekly se, před tvým burácením prchalySahaly k horám, stekly však do údolí,na místo tebou určené....
Žalmy 108:5... chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni...
Izaiáš 16:8...zdupali její ratolesti, které k Jaezeru sahaly, které se dříve vinuly k poušti a jejíž výhonky...
Jeremiáš 4:10...‚Budete žít v pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno:...
Jeremiáš 51:9...jej, pojďme každý do své země! Soud nad ním bude sahat do nebe, k oblakům se rozroste." "Hospodin nás...
Ezechiel 27:4...jsi, Týre: ‚Jsem dokonalý v kráse!' Tvé panství sahá daleko do moře, dokonale krásně jsi vystavěn. Tvá...
Ezechiel 31:10...Hospodin: Protože se tyčil tak vysoko a špicí sahal k oblakům, takže jeho srdce tou výškou zpychlo,...
Ezechiel 47:3...východ. Odměřil tisíc loktů a provedl vodousahala po kotníky. Odměřil dalších tisíc a provedl vodou...
Ezechiel 47:4... Odměřil dalších tisíc a provedl vodousahala po kolena. Odměřil dalších tisíc a provedl vodou...
Daniel 4:19...mohutnost rostla, dosáhla k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak...
Daniel 6:27...Hojný pokoj vám! Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá královská moc, lidé s bázní a chvěním ctili...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |