Síry

Hledám varianty 'síry' [ síry (3) síru (4) sírou (7) síra (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 19:24...zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou...
Deuteronomium 29:22...Hospodin vyčerpá, a řeknou: "Všechna zem spálená sírou a solí, nic se neseje, nic neraší, ani stéblo trávy...
Job 18:15... Plameny zaplaví jeho stan, jeho příbytek bude sírou zasypán. Jeho kořeny uschnou zespoda, nahoře uvadne...
Žalmy 11:6... z duše nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlísíru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít!...
Izaiáš 30:33...narovnána, ohně i dříví dostatek. Jako proud síry zapálí ji Hospodinův dech! Běda těm, kdo hledají...
Izaiáš 34:9...Edomské potoky se v dehet obrátí a tamní půdasíru; celou tu zemi zachvátí plameny hořícího dehtu! Ve dne...
Ezechiel 38:22...mračen a kroupami jako kameny, budu dštít oheňsíru na něj a jeho šiky - na všechny ty národy, které se k...
Lukáš 17:29... kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se...
Zjevení 9:17...nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintusíry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim...
Zjevení 9:18... dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmemsírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí....
Zjevení 14:10...do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněmsírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým...
Zjevení 19:20...byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou a ostatní pobil meč vycházející z úst Toho, který...
Zjevení 20:10... který je sváděl, byl uvržen do jezera ohněsíry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni...
Zjevení 21:8...lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněmsírou - to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |