Síní

Hledám varianty 'síní' [ síních (1) síní (6) síni (4) síně (16) síň (22) ]. Nalezeny 43 verše.
1. Samuel 9:22...ale Saula i s jeho mládencem vzal, přivedl je do síně a dal jim čelní místo mezi pozvanými, kterých bylo asi...
1. Královská 7:6...oknu, třikrát nad sebou. Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a 30 loktů širokou. Před byla...
1. Královská 7:7...římsou. Dále postavil Trůnní sál, neboli Soudní síň, kde soudil; ta byla od podlahy ke stropu obložená...
1. Královská 7:8... v němž bydlel; ten stál na zvláštním nádvoří za Síní. Podobně jako Síň postavil Šalomoun také palác pro...
1. Letopisů 23:28...při službě u Hospodinova domu na nádvořích, v síních, při očišťování všech svatých věcí a při plnění...
1. Letopisů 28:12...pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně, pro pokladnice Božího domu i pokladnice svatých věcí,...
2. Letopisů 3:13...20 loktů, zatímco stáli na nohou, tvářemi do síně. Zhotovil také kmentovou modro-purpurovo-karmínovou...
Ester 5:1...paláce přímo před komnatu krále. V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil...
Přísloví 7:27...je bezpočet! Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje! Což moudrost nevolá, nezvedá...
Píseň 2:4... jeho ovoce mým ústům lahodí. Kéž uvede do síně hodovní, praporem své lásky kéž zaštítí! Osvěžte ...
Jeremiáš 35:2..."Jdi k Rechabitům, pozvi je do jedné ze síní v Hospodinově domě a nabídni jim víno." Pozval jsem...
Jeremiáš 35:4... a přivedl jsem je do Hospodinova domu, do síně učedníků Božího muže Chanana, syna Jigdaliášova. Byla...
Jeremiáš 36:10... Tehdy šel Baruch do Hospodinova chrámu, do síně písaře Gemariáše, syna Šafanova, jež stála na horním...
Jeremiáš 36:12...knihy, odešel do královského paláce, do písařské síně, kde právě zasedali všichni velmoži: písař Elišama,...
Jeremiáš 36:20...nikdo neví, kde jste." Schovali tedy sviteksíni písaře Elišamy, vstoupili do dvorany před krále a...
Jeremiáš 36:21...Jehudiho pro svitek. Jehudi jej přinesl ze síně písaře Elišamy a začal z něj předčítat králi i všem...
Ezechiel 40:7...byly 5 loktů od sebe. Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký. Dále...
Ezechiel 40:8...straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň brány: byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silné...
Ezechiel 40:9...8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silnéSíň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní...
Ezechiel 40:14...byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola k pilířům ústícím do nádvoří měřila 60...
Ezechiel 40:15...60 loktů. Od vstupního průčelí po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po...
Ezechiel 40:16...směrem dovnitř zužovala; stejně tak to bylo i v síni. Po stranách vedla dovnitř okénka a na pilířích byly...
Ezechiel 40:21...po jedné i druhé straně a rovněž pilířesíň měly stejné rozměry jako ty v první bráně. Byla 50...
Ezechiel 40:22...50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Její okénkasíň i palmy měly stejné rozměry jako ve východní bráně....
Ezechiel 40:24...jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilířesíň a měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i...
Ezechiel 40:25...rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka stejně jako ty předchozí. Byla...
Ezechiel 40:26...k sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po jedné i druhé straně měla pilíře s palmovými...
Ezechiel 40:29...předchozí brány. Také její výklenky, pilířesíň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i...
Ezechiel 40:30...a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. (Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5...
Ezechiel 40:31...nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů hluboké.) Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla pilíře s...
Ezechiel 40:33...jako ty předchozí. Také její výklenky, pilířesíň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i...
Ezechiel 40:34...okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů širokáSíň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé...
Ezechiel 40:36...jako ty předchozí. I ona měla výklenky, pilířesíň a po stranách okénka. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů...
Ezechiel 40:37...okénka. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů širokáSíň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé...
Ezechiel 40:38...palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se...
Ezechiel 40:39...místnosti, kde se omývaly zápalné oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na...
Ezechiel 44:3...sedat, aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní brány a stejnou cestou bude odcházet." Poté přivedl...
Ezechiel 46:2...novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích veřejí. budou...
Ezechiel 46:8...Když bude vládce přicházet, vejde do brány skrze síň a stejnou cestou odejde. Když bude o slavnostech...
Daniel 5:10...uslyšela hlasy krále a velmožů, vešla do hodovní síně. " žiješ, králi, navěky!" řekla. "Neděs se tolik a...
Joel 2:17... Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste: "Ušetři, Hospodine, svůj lid,...
Skutky 18:16...soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze soudní síně. Všichni se pak vrhli na představeného synagogy...
Skutky 25:23...a význačnými muži města vstoupili do jednací síně. Když byl na Festův rozkaz přiveden Pavel, Festus...

Slova obsahující síní: předsíní (3) síní (6) síních (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |