Símě

Hledám varianty 'símě' [ símě (53) semenům (1) semeno (17) semeni (32) semenem (4) semene (33) semena (2) semen (3) ]. Nalezeno 128 veršù.
Genesis 1:11...Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v...
Genesis 1:12... Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je...
Genesis 1:29..."Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je...
Genesis 7:3... vždy samce a samici, pro zachování jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť,...
Genesis 9:9... uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem i s každou živou bytostí, jež je s vámi - s...
Genesis 12:7...ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář Hospodinu, jenž se...
Genesis 13:15... Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako...
Genesis 13:16...a tvému semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský...
Genesis 15:5...je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal...
Genesis 15:18...Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po tu velikou řeku, řeku...
Genesis 16:10...anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl...
Genesis 17:7...Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že...
Genesis 17:8...tvého budoucího semene. Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanaánskou zem, do...
Genesis 17:9...budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi...
Genesis 17:10... Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo je u vás...
Genesis 17:12...od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm...
Genesis 17:19... aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu...
Genesis 19:32...otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem....
Genesis 19:34...noc. Potom jdi a spi s ním, abychom zachovaly símě svého otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta...
Genesis 21:12...Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním...
Genesis 22:17...Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé...
Genesis 22:18... Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi...
Genesis 24:7...mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud...
Genesis 24:60... staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě vládne branami svých nepřátel." Rebeka a její...
Genesis 26:3...budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, kterou...
Genesis 26:4... kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám...
Genesis 26:24... neboť jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi, svému služebníku." Postavil tam tedy...
Genesis 28:4...ti požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou...
Genesis 28:13...Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na...
Genesis 28:14... na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na...
Genesis 32:13... aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své...
Genesis 35:12...a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kde k němu mluvil, se pak...
Genesis 38:9...proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. To, co...
Genesis 48:4...svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své...
Genesis 48:19...bratr se však rozroste víc než on a z jeho semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal...
Exodus 16:31... Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandru, bílý, a chutnal jako medový koláč. Mojžíš...
Exodus 30:21... bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin promluvil k...
Exodus 32:13...jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu...
Exodus 33:1... Izákovi a Jákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu Kananejce,...
Leviticus 15:16...kvůli jeho výtoku. Muž, který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý do...
Leviticus 15:17... Každý oděv i všechno kožené, na čem se výron semene ocitne, budou vyprány vodou a budou nečisté do...
Leviticus 15:18... Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou nečistí do večera....
Leviticus 15:32...o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene, který jej znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení....
Leviticus 19:19...druh dobytka. Neosívej své pole dvojím druhem semene. Nenos roucho z dvojího druhu tkaniny. Kdyby někdo...
Leviticus 21:15...jen s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho...
Leviticus 21:21... se svrabem či lišejem, ani kleštěnec. Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží...
Leviticus 22:4...se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo výron semene nebo se dotkne nějaké havěti, jež by ho poskvrnila,...
Numeri 11:7...a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou připomínala vonnou pryskyřici....
Numeri 14:24...cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji získá za dědictví. Jelikož prý ‚v nížině bydlí...
Numeri 17:5... aby žádný nepovolaný, který by nebyl z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem kadidlo,...
Numeri 24:7...jak cedry u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho símě bude mít vody bohatě. Jeho král bude nad Agaga vyvýšen...
Deuteronomium 1:8...a Jákobovi, že ji jim a po nich jejich semeni." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám...
Deuteronomium 4:37... že miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou mocí z Egypta,...
Deuteronomium 11:9...přísahal vašim otcům, že ji jim a jejich semeni - zem oplývající mlékem a medem. Země, kterou...
Deuteronomium 11:10...zem, z níž jste vyšli, kterou jsi osíval semenem a zavlažoval ji prací svých nohou jako zelinářskou...
Deuteronomium 22:9...dům krev. Neosívej svou vinici dalším druhem semene. Jinak to vše propadne svatyni - jak úroda toho...
Deuteronomium 28:46... dokud nebudeš vyhlazen. Budou na tobě i na tvém semeni znamením a divem navěky. Když jsi měl naprostou...
Deuteronomium 28:59...podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene - mohutné a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemoci!...
Deuteronomium 30:6...otce. Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcem...
Deuteronomium 30:19...a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni...
Deuteronomium 34:4... Izákovi a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale...
2. Samuel 22:51... svému pomazanému je milostiv - Davidovi a jeho semeni navěky! Toto jsou Davidova poslední slova: Tak...
1. Královská 2:33...na hlavu Joába a jeho potomků. Na Davida a jeho símě, na jeho dům i jeho trůn ale přijde Hospodinův...
1. Královská 11:39... a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'" Šalomoun se pak snažil Jeroboáma...
1. Letopisů 16:13...divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. Vysímě Izraele, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti...
Ezdráš 9:2...a žení sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté símě se mísí s okolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v...
Nehemiáš 9:8...a Girgašejců a sice, že tu zemi dáš jeho semeni. A své slovo jsi splnil, neboť jsi spravedlivý....
Žalmy 18:51... svému pomazanému je milostiv - Davidovi a jeho semeni navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 22:24...velebit: Ctitelé Hospodina, chvalte jej, všechno símě Jákobovo, slavte jej, všechno símě Izraele, ctěte jej!...
Žalmy 102:29... Děti tvých služebníků budou žít dál, jejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm Davidův. Dobrořeč,...
Žalmy 105:6...divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl. Vysímě Abrahama, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti...
Žalmy 106:27... že je nechá padnout na poušti, že jejich símě rozežene po národech, po cizích zemích že je rozpráší....
Žalmy 126:6... Ten, který s pláčem vychází, aby drahocenné símě rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své...
Přísloví 11:21... ti jej potěší. Zlý zcela jistě neunikne trestusímě spravedlivých však vyvázne. Zlatá ozdoba na sviňském...
Izaiáš 6:13...zanechá pahýl, když je poražen, tak je svaté símě oním pahýlem." Za vlády judského krále Achaze, syna...
Izaiáš 30:23...a řekneš: "Pryč s tím!" On také sešle déšť tvému semeni, které rozsíváš na zemi, a pokrm, který země urodí,...
Izaiáš 41:8...služebník, tebe, Jákobe, jsem si vyvolil - jsi símě Abrahama, mého přítele! Od končin země jsem ...
Izaiáš 44:3...na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky, takže porostou jako...
Izaiáš 48:1...jménem Izrael, vy, kdo jste vzešli z Judova semene, vy, kdo přísaháte Hospodinovým jménem, vy, kdo Boha...
Izaiáš 48:19...by byl tvůj blahobyt. Jako písku by bylo tvého semene a tvých potomků jako zrnek v něm; jejich jméno by...
Izaiáš 61:9...věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude známé mezi pohany a jejich potomci mezi národy:...
Izaiáš 61:11...plodí své rostliny a zahrada vzklíčit svému semeni, tak Panovník Hospodin vzklíčit spravedlnosti a...
Izaiáš 65:23...dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin - oni i jejich potomci! Ještě...
Jeremiáš 31:36...mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být u mne navždy národem." Tak praví...
Jeremiáš 31:37...základy země v hlubině, pak také zavrhnu všechno símě Izraele za všechno, co provedli, praví Hospodin." "Hle...
Jeremiáš 33:15... V těch dnech a v tom čase nechám z Davidova semene vyrašit spravedlivý Výhonek, jenž v zemi nastolí...
Jeremiáš 33:22...zástup ani změřit mořský písek, tak rozmnožím símě svého služebníka Davida a svých sluhů levitů."...
Jeremiáš 33:26...jsem zákony pro nebe i zemi, pak také zavrhnu símě Jákoba i svého služebníka Davida a nevyberu z jeho...
Jeremiáš 35:7...vy ani vaši potomci. Nestavějte si domy, nesejte semeno, nesázejte vinice a nevlastněte je. Po všechny své...
Jeremiáš 35:9...si obytné domy, nemáme vinice ani pole ani semeno k setí a bydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu...
Ezechiel 17:5... kde ho položil ve městě obchodníků. Potom vzal semeno z země a zasel do úrodné půdy, jak vrbový proutek...
Ezechiel 17:13...do Babylonu. Potom vzal potomka z královského semene, uzavřel s ním smlouvu a zavázal ho přísahou. Odvedl...
Malachiáš 2:15...přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo musímě Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce...
Matouš 13:4...rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je....
Matouš 13:24...je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel...
Matouš 13:27...se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?' Odpověděl jim: ‚To...
Matouš 13:32...na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny a je z...
Matouš 13:37...na poli." Odpověděl jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno...
Matouš 13:38...semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho...
Marek 4:4...rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je....
Marek 4:31...když je zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na zemi. Jakmile je však zaseto, roste, je větší...
Lukáš 1:55...zaslíbil našim otcům - vůči Abrahamovi a jeho semeni navěky. Marie pak u zůstala asi tři měsíce a...
Jan 7:42...z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde bydlel David?"...
Jan 8:33...pravdu a pravda vás vysvobodí." "Jsme Abrahamovo símě!" ohradili se. "Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak...
Jan 8:37...budete opravdu svobodní. Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete zabít, protože slovo u vás nemá...
Skutky 3:25...s našimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚Ve tvém semeni dojdou požehnání všechna pokolení země.' Když Bůh...
Skutky 7:5... ale slíbil ji dát do vlastnictví jemu a jeho semeni po něm. I když byl ještě bezdětný, Bůh mu řekl:...
Skutky 13:23...mého srdce; on mi vyplní všechna přání.' Z jeho semene Bůh vzbudil Izraeli zaslíbeného Spasitele - Ježíše,...
Římanům 1:3...je o jeho Synu - který tělem pocházel z Davidova semene, Duchem svatým však byl Boží Syn, jak se mocně...
Římanům 4:13...ještě před obřízkou. Když se Abrahamovi a jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude patřit svět, nebylo to...
Římanům 4:16... aby se řídilo milostí, aby bylo zaručeno všemu semeni - nejen přívržencům Zákona, ale také následovníkům...
Římanům 4:18...bylo mu totiž řečeno: "Tak početné bude tvé símě." I když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře...
Římanům 9:7... Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: "Tvé símě bude povoláno v...
Římanům 9:8... že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení. Šlo totiž právě o slovo...
Římanům 9:29...řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě naživu, bychom byli jako Sodoma, dopadli bychom...
Římanům 11:1...V žádném případě! Vždyť i jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl...
1. Korintským 9:11...mít podíl z úrody. Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou...
1. Korintským 15:38...mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní tělo. Není tělo jako tělo. Jiné je tělo...
2. Korintským 11:22... také! Jsou to Izraelité? také! Jsou símě Abrahamovo? také! Jsou Kristovi služebníci? Teď...
Galatským 3:16...Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle: "a semenům," ale v...
Galatským 3:19...kvůli proviněním do příchodu toho zaslíbeného semene. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníka;...
Galatským 3:29...v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení. Snažím se říci...
2. Timoteus 2:8...pochopil. Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých - to je evangelium. Pro ...
Židům 2:16... Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. Proto se musel ve všem připodobnit svým...
Židům 11:18...svého jediného syna, o němž bylo řečeno: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi." Počítal totiž s tím, že Bůh...
1. Petr 1:23...srdce. Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo....
1. Jan 3:9...z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho...
Zjevení 12:17...a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |