Síly

Hledám varianty 'síly' [ síly (39) sílu (69) silou (47) sílo (3) síle (28) silami (1) silám (1) síla (48) sil (31) ]. Nalezeny 264 verše.
Genesis 4:12... Když budeš obdělávat zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je...
Genesis 31:6... Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu,...
Genesis 49:3...otci Izraelovi: Rubene, tys můj prvorozený,  síly a mého mužství první plod: přední co do vznešenosti,...
Genesis 49:24...jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného Jákobova. Odtud je...
Exodus 13:3...z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí nic kvašeného. Dnes...
Exodus 13:14...‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctvísilou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal propustit,...
Exodus 13:16...na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil, Bůh je...
Exodus 15:2...se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře!  síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením....
Exodus 15:13... jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou zvolna vedeš jej k příbytku své svatosti. Národy...
Exodus 18:18...tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím...
Exodus 32:11...lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je...
Leviticus 26:20...jako železo a země pod vámi jako mosaz. Svou sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu a...
Numeri 11:14...jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad  síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím...
Numeri 14:13... z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí to obyvatelům této země....
Numeri 14:17...zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně...
Numeri 23:22...fanfáry! Bůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro  silou rohů buvolích. Není žádné věštby proti Jákobovi, není...
Numeri 24:8... Bůh, jenž vyvedl je z Egypta, je pro  silou rohů buvolích. Národy nepřátel svých spolyká, jejich...
Deuteronomium 6:5... celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve...
Deuteronomium 8:17...v srdci: "Díky svým schopnostem a své vlastní síle jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého...
Deuteronomium 8:18... svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu,...
Deuteronomium 11:8...přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte obsadit, a...
Deuteronomium 30:11... Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal:...
Deuteronomium 32:36...se slituje, uvidí, že je opustily síly, s pánem i kmánem že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti...
Deuteronomium 33:11...přinášet ti na oltář. Požehnej, Hospodine, jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho protivníky udeř...
Deuteronomium 34:12...jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého...
Jozue 14:11...jsem a je mi osmdesát pět let. Dodnes jsem ale sil jako tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem...
Jozue 17:17...domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam...
Soudců 5:31...milují, jsou však jako slunce, když vycházísíle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele...
Soudců 6:14...němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám přece...
Soudců 7:2...na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo...
Soudců 8:21..."Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil. Vzal si také ozdobné...
Soudců 16:5...ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit....
Soudců 16:6..."Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl:...
Soudců 16:9...koudel, když se dotkne plamen. Tajemství jeho síly tedy nebylo odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala:...
Soudců 16:15...Copak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou měl toho...
Soudců 16:17...zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili,  síla by opustila a byl bych slabý jako každý jiný."...
Soudců 16:19...těch sedm copů. Tak ho ovládla a podmanila; jeho síla ho opustila. Vtom zavolala: "Samsone, Filištíni jdou...
Soudců 16:28... rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům najednou pomstím za obě své...
Soudců 16:30...i s těmi Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid...
1. Samuel 2:4...Bůh vševědoucí - on lidské skutky posoudí. Luky siláků rozlámaly se, ti, kdo klopýtali, síly nabyli. Kdo...
1. Samuel 2:9... darebáci však hynou v tmě. Svou vlastní silou se nikdo neprosadí, Hospodinovi protivníci budou...
1. Samuel 2:10... končiny světa bude soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého krále, roh svého pomazaného pozvedne!"...
1. Samuel 23:16...vydal za Davidem do Choreše a pomohl mu najít sílu v Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula ...
1. Samuel 28:20... skácel k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic...
1. Samuel 28:22... Nabídnu ti něco k jídlu a ty se najíš, abys měl sílu. Musíš pokračovat v cestě." On ale odmítal: "Nebudu...
1. Samuel 30:4...muži se dali do hlasitého pláče, neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam...
1. Samuel 30:6...každý kvůli svým synům a dcerám. David ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kněze...
2. Samuel 3:39...bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad  síly. Zločinci za jeho zločin odplatí Hospodin!" Když se...
2. Samuel 6:5...dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny,...
2. Samuel 6:14...vykrmené dobytče. David přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. Takto David...
2. Samuel 10:11...Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad  síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly,...
2. Samuel 22:33...skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým nohám udílí hbitost...
2. Samuel 22:40... skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji...
1. Královská 9:23... bylo 550. Ti měli na starosti veškerou pracovní sílu. Jakmile se faraonova dcera přestěhovala z Města...
1. Královská 11:28... jak se k dílu, svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na cestě z...
1. Královská 19:8...cestu." Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k...
2. Královská 3:26...je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečem, aby se...
2. Královská 17:36...Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu se...
2. Královská 18:20...myslíš, že pouhá slova nahradí válečné uměnísílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses...
2. Královská 19:3...a ponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl...
2. Královská 23:25...celým svým srdcem, celou svou duší i celou svou silou a řídil by se celým Zákonem Mojžíšovým. Hospodin se...
1. Letopisů 13:8...David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny,...
1. Letopisů 16:11...hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy...
1. Letopisů 16:27...nebesa. Sláva a nádhera je v jeho přítomnostisíla a radost je tam, kde přebývá. Vzdejte Hospodinu,...
1. Letopisů 19:12...Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad  síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly,...
1. Letopisů 29:11...věků na věky! Tvá je, Hospodine, velikostsíla, nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi...
1. Letopisů 29:12... jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ a dáváš velikost. Tobě,...
2. Letopisů 6:41...Bože, ke svému spočinutí společně s Truhlou síly své! Tví kněží, Hospodine Bože, jsou spásou...
2. Letopisů 20:6...královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou! Byl jsi to...
2. Letopisů 20:12... Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme,...
2. Letopisů 32:8...někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, připravený nám...
Ezdráš 8:22...svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí." Postili jsme...
Nehemiáš 4:4...stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit, sutin je příliš; ty hradby nezvládneme postavit...
Nehemiáš 6:9...dílo nedokončené, ale jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše, syna Delajáše,...
Nehemiáš 8:10... Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!" Podobně lid těšili také levité: "Přestaňte. Dnes je...
Job 4:3...mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval jsi...
Job 5:26...bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a tak to...
Job 6:11... že slovům Svatého jsem se nevzepřel. Copak mám sílu, abych to vydržel? Copak ještě něco čeká v životě?...
Job 6:12...Copak ještě něco čeká v životě? Copak je  síla z kamene? Copak je tělo bronzové? Copak si mohu...
Job 9:4...jednu. hlubokou moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad někdy, kdo stanul proti němu? On hory...
Job 10:16...narovnal, budeš honit jako lev, svou úžasnou sílu na znovu prokážeš. Postavíš další svědky proti mně,...
Job 12:16... a když je vypustí, zemi pustoší. Jemu patří síla i schopnosti, jeho je podvedený i podvodník. Velmože...
Job 20:11... vlastníma rukama majetek navrátit. Mladická síla, jíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I...
Job 20:22...přijde do úzkých, bída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv...
Job 21:23...přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v plné síle, v klidu a zcela spokojen, stehna obalená tukem a...
Job 28:25... všechno pod nebem si prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a...
Job 30:2...otcům bych býval nesvěřil ani ovčáckého psaSíla jejich rukou k čemu mi může být? Jejich zmužilost je...
Job 30:18...kosti, bolest sžírá, nedá se utišit. Ohromnou silou drží za šaty, v límci košile chce uškrtit. Do...
Job 30:21...přihlížíš. Proměnil ses mi v ukrutníka, veškerou silou na útočíš. Vysoko ve větru unášíš, smýkáš mnou...
Job 39:4...jejich bolestí. Jejich mladí pak venku nabírají sil, jednou odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla...
Job 39:11...orat v údolích? Spolehneš na něj, když tolik síly? Svěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že ti sveze...
Job 39:19...i s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho skákat...
Job 39:21...kobylky? Jeho hrdé ržání bázeň nahání! Rozjařen silou divoce hrabe kopyty, vyrazit zbraním naproti....
Job 40:9...Chceš odsoudit, abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu...
Job 40:16...se trávou jako dobytče. Jen se podívej, jakou  sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe jako...
Job 41:4...Nechci pomlčet o jeho údech, o jeho síle a skvělé postavě: Kdo ho z jeho pláště vysvlékne? Kdo...
Job 41:14...rozžhaví uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá plamenemSíly je plná jeho šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně...
Žalmy 3:5...hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke...
Žalmy 8:3...z úst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal! Když vidím...
Žalmy 12:5...rty a pyšné jazyky! Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků,...
Žalmy 18:2...nepřátel i z ruky Saulovy. Miluji , Hospodinesílo ! Hospodin je skála, tvrz, záchrana! Můj Bůh...
Žalmy 18:33...skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou. Mým nohám udílí hbitost...
Žalmy 18:40... skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji...
Žalmy 21:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík...
Žalmy 22:20...losují. Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi, tysílo , mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z...
Žalmy 27:1...a spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na ...
Žalmy 28:7...Hospodin, že vyslyšel prosby! Hospodin je  síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem...
Žalmy 28:8...písní chci mu děkovat! Svému lidu je Hospodin silou, svému pomazanému je jistou záchranou. Zachraň,...
Žalmy 29:11...král trůnit navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Žalm Davidův....
Žalmy 31:11...život stravuje trápení, léta samé sténání,  síla slábne strádáním, údy ochably. Všem svým...
Žalmy 33:17... Kůň zklame, když půjde o záchranu, i když  sílu, nedá vyváznout. Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí...
Žalmy 37:35...ale vymýtí, uvidíš! Viděl jsem ničemu hrozné síly, jak rozložitý cedr se rozprostřel. Pominul ale - hle,...
Žalmy 37:39...Hospodina je záchrana spravedlivých, on je jim silou v čase soužení. Hospodin je jim pomocí a vysvobozením...
Žalmy 38:11...můj nářek před tebou není utajen. Srdce mi bušísíla se ztrácí i moje oči světlo opouští. Přátelé a...
Žalmy 46:2... Píseň synů Korachových. Bůh je naše útočištěsíla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme...
Žalmy 59:10...smích, všem těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi  síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh ve...
Žalmy 59:17...musejí se ke spánku uložit. ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses...
Žalmy 59:18...pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi  síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Bože,...
Žalmy 62:12...Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láska, Pane, ty přece každému...
Žalmy 63:3...vodě. Kéž bych ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel! Lepší než život je...
Žalmy 65:7...končin světa i moří dalekých! Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, ty, jenž...
Žalmy 66:3...jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se. Celý svět se ti bude klanět,...
Žalmy 66:7...- pojďte, radujme se v něm! Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenci!...
Žalmy 68:29... vůdcové kmene Zabulon a Neftalí! Projev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív...
Žalmy 68:36...hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocísilou svůj lid obdaří. Bůh je požehnán! Pro předního...
Žalmy 71:9...Nezavrhuj , když věkem sešlý jsem, když síly pozbývám, neopouštěj ! Vždyť moji nepřátelé mluví...
Žalmy 71:18... když stárnu a šedivím, tomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomky! Tvá...
Žalmy 73:26...zemi! I když tělo i srdce strádají, Bůh je  síla, můj podíl navěky! Hle, jistě zahynou ti, kdo ...
Žalmy 74:13... ty jsi původcem spásy na zemi! Ty jsi svou silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy roztříštil....
Žalmy 77:15...jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj...
Žalmy 78:4...budem vyprávět o chvále Hospodinově, o jeho síle, o zázracích, jež učinil. Svědectví stvrdil Jákobovi,...
Žalmy 78:42...pokoušeli, Svatého izraelského rmoutili! Na jeho sílu nepamatovali, na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na...
Žalmy 78:61...mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel. Svůj lid tehdy...
Žalmy 81:2...nástroj. Žalm Asafův. Zpívejte Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte! zazní hudba,...
Žalmy 84:6... budou navěky! séla Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází - v srdci je připraven na cestu vyrazit!...
Žalmy 84:8...v studnici a první déšť je požehnáním zahalí. Od síly k síle putují - před Bohem na Sionu se všichni ukáží!...
Žalmy 88:5...k těm, kdo do jámy klesají, jsem jako bojovník síly zbavený! Zanechali mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly...
Žalmy 89:18...spravedlnost jim dává vítězství. Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá....
Žalmy 89:22... ruka jej bude podpírat, paže mu bude síly dodávat. Nebude jej moci vydírat nepřítel, nebude...
Žalmy 90:10...trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec -...
Žalmy 90:11...dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letímeSílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň...
Žalmy 92:15...ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je Skála...
Žalmy 93:1...kraluje, oblék se v majestát, oblék se Hospodinsilou se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl,...
Žalmy 96:6...nádhera je v jeho přítomnosti, v jeho svatyni je síla a nádhera. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte...
Žalmy 99:4...a hrozné velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a...
Žalmy 102:24... aby Hospodinu sloužili! Uprostřed cesty mi síly podlomil, můj život náhle ukrátil. Řekl jsem: Bože můj...
Žalmy 104:15...se obličej rozzáří, a chléb, který člověku dodá sil. Hospodin sytí i své stromoví - libanonské cedry, které...
Žalmy 105:4...hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy...
Žalmy 110:3...Tvůj lid se dobrovolně nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou...
Žalmy 118:14...na , abych pad, Hospodin je však pomoc .  síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením! Ze...
Žalmy 132:8... ke svému spočinutí, společně s Truhlou síly tvé! Tví kněží jsou spravedlností oblečeni, tvoji...
Žalmy 147:10...krkavcům, když k němu volají. On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláků nemá zalíbení. Hospodinu se...
Přísloví 8:14...je rozvaha a jistý úspěch, jsem rozumnostsílu mám! S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo...
Přísloví 11:7... hynou naděje v něj složené, spoléhání na jeho sílu se rozplyne. Spravedlivý bude z trápení vysvobozen, na...
Přísloví 20:29...podpírá laskavost. Chloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců šediny. Modřiny a boule vydrhnou...
Přísloví 24:5...vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo znalosti, sílu přemáhá. Svůj boj...
Přísloví 24:10...odporný. Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou vlečeni k smrti...
Přísloví 31:3...Co říci, synu zaslíbený? Nemarni s ženami svoji sílu, nepokaz cestu, jež králům náleží. Nenáleží, ó Lemueli...
Přísloví 31:17...sází vinici. Odhodlaně se pouští do dílasílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší,...
Přísloví 31:25...košile, které ušila, zdobené pásy kupcům dodáváSíla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den...
Kazatel 7:19... dodrží obojí. Moudrost je moudrému větší silou než deset vládců ve městě. Na zemi není jediný...
Kazatel 9:10...se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí...
Kazatel 9:16...nevzpomněl. Souhlasím, že "Moudrost je lepší než síla". Moudrost chudáka však bývá v opovržení a jeho slova...
Kazatel 10:10...nenabrousí otupené ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho...
Izaiáš 10:13...s nadutě povýšeným pohledem říká: "Svou vlastní silou jsem to způsobil a svou moudrostí - vždyť jsem...
Izaiáš 10:33...hle, Panovník, Hospodin zástupů, strašlivou silou ty větve oklestí. Pokácí ty statné velikány, sraženi...
Izaiáš 12:2... Bůh zachránil - doufám a se nebojím.  síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!"...
Izaiáš 14:10...jediným takto osloví: "Tak i ty jsi pozbyl sil - jsi na tom stejně jako my! Tvá pýcha klesla do pekla...
Izaiáš 17:10... Zapomněla jsi na Boha své spásy, na skálu své síly nemyslíš. Proto, sázíš vzácné rostliny a pěstuješ...
Izaiáš 28:6...zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale vínem zmámení, potácejí...
Izaiáš 30:2...Egypta se vydali, aniž se ptali na výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta se chtějí...
Izaiáš 30:3... do stínu Egypta se chtějí uchýlit. Faraonovou silou však budete zklamáni, egyptský stín vás přivede do...
Izaiáš 33:13...dalecí, co jsem vykonal, poznejte, blízcí, jakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné:...
Izaiáš 35:3...sláva Hospodinova, našeho Boha nádhera! Dodejte síly ochabujícím rukám, zpevněte podlomená kolena. Řekněte...
Izaiáš 36:5...myslíš, že pouhá slova nahradí válečné uměnísílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses...
Izaiáš 37:3...a ponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co řekl nejvyšší...
Izaiáš 40:9...neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě volej, nic...
Izaiáš 40:26...je volá jménem, všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná - nikdy mu nechybí ani jediná!...
Izaiáš 40:29...vyčerpán - jeho moudrost je nezměrná! On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení,...
Izaiáš 40:31... kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou...
Izaiáš 41:1...přede mnou, ostrovy! národy zkusí nabrat sil! Jen se přiblíží a promluví - pojďme společně k...
Izaiáš 44:12...tvaruje modlu kladivy, dře se s ze všech sil. Přitom hladoví k umdlení ani se nenapije, se...
Izaiáš 45:24..." budou o mně říkat, "je spravedlnostsíla!" Všichni, kdo proti němu zuřili, přijdou k němu a...
Izaiáš 49:5...před Hospodinovýma očima, neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj...
Izaiáš 50:2...krátká k vykoupení? Nemám k vysvobození dost sil? Hle, vysušuji moře pouhým napomenutím a řeky v pouště...
Izaiáš 51:9... Probuď se, probuď, paže Hospodinova, obleč se silou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež...
Izaiáš 52:1...pro chodce. Probuď se, probuď, Sione, svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město...
Izaiáš 58:1...pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho...
Izaiáš 58:11...duši i v zemi vyprahlé a tvým kostem dodá na síle. Budeš se podobat zavlažené zahradě, budeš jako pramen...
Izaiáš 63:1...to v hávu svého majestátu kráčí vpřed v ohromné síle své? , který spravedlnost vyhlašuji, , mocný k...
Izaiáš 63:15...svatosti a slávy své: Kde je tvá horlivostsíla tvá? Tvé hluboké slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi...
Jeremiáš 4:5...po celé zemi troubí polnice, volejte ze všech sil a říkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme do opevněných...
Jeremiáš 10:12... takoví ze země i zpod nebe vymizí!" On ale svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe...
Jeremiáš 16:19...zaplnili svými ohavnostmi." Hospodine,  sílo a pevnosti, útočiště v den soužení, od konců...
Jeremiáš 16:21... tentokrát je to nechám pochopit, ukážu jim svou sílu a hrdinství, aby poznali, že mám jméno Hospodin." ...
Jeremiáš 32:27... jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad  síly? Nuže, tak praví Hospodin: Hle, vydávám toto město do...
Jeremiáš 49:35...zástupů: "Hle, lámu luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských stran...
Jeremiáš 50:43... o nich babylonský král uslyší, jeho ruce síla opustí. Přemožen bude úzkostí, jako když na rodičku...
Jeremiáš 51:15... budou nad tebou křičet vítězně!" On sám svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe...
Jeremiáš 51:30...dobojovali, zůstali ve svých opevněníchSíly je opustily, jsou jako ženy. Jejich domovy zapáleny,...
Pláč 1:6...jako jeleni pastvu marně hledají; zbaveni síly prchají před svými pronásledovateli. Ve dnech trápení...
Pláč 1:14...se stalo jho, jež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily se mi na hrdlo, to jho síly zbavilo! Hospodin ...
Pláč 3:8... obtížil okovy. I když jsem křičel ze všech sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi cesty zahradil...
Ezechiel 17:9...výhonky, které z rašily? Nebude třeba velké síly ani mocné armády, aby byla vyrvána i s kořeny. Ano,...
Ezechiel 29:21...Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně. Tehdy...
Ezechiel 30:21... nedostal dlahu ani žádný převaz, aby měl znovu sílu třímat meč. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle -...
Daniel 2:20...buď jméno Boží od věků na věky - moudrostsíla jemu náleží! On mění časy a období, sesazuje krále a...
Daniel 2:23... a oslavuji, Bože otců mých - moudrostsílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme prosili,...
Daniel 2:37... protože ti Bůh nebes dal království a mocsílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny...
Daniel 2:41...bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do obyčejné hlíny přimíšené...
Daniel 4:27... zvolal: "Veliký Babylon! Svou vlastní mocísilou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své...
Daniel 7:7...šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a...
Daniel 8:4...na západ, na sever i na jih; žádné zvíře nemělo sílu mu odolat a nebylo před ním žádné pomoci. Dělal si, co...
Daniel 8:7... vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho srazil k zemi, dupal po něm a...
Daniel 8:8...mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř...
Daniel 8:22...národa povstanou čtyři království, ale ne s jeho silou. Ke konci jejich kralování povstane k dovršení...
Daniel 8:24... Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co...
Daniel 10:8... Jakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla opustila, zbledl jsem jako mrtvý a nemohl jsem se...
Daniel 10:17...někdo, jako jsem , tvůj služebník? Všechna síla opustila a nemohu se ani nadechnout." Ten kdosi...
Daniel 10:19... "Neboj se, drahý!" řekl mi. "Pokoj tobě. Naber sílu a vzchop se!" Když ke mně mluvil, byl jsem posílen a...
Daniel 10:21...v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil síly v boji proti nim, jedině Michael, váš kníže. Proto...
Daniel 11:17...v Nádherné zemi. Rozhodne se přitáhnout s celou silou svého království, pak ale s jižním králem uzavře...
Daniel 11:25...úklady i proti pevnostem - ale jen načas. Sebere sílu a odvahu a vytáhne s mohutným vojskem proti jižnímu...
Ozeáš 7:9...mísí s národy, neobrácený pecen je Efraim. Jeho sílu stravují cizinci a on to netuší. Hlavu mu pokrývají...
Ozeáš 7:15...odvracejí. jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale spikli proti mně. Obracejí se, ale ne k...
Amos 2:14...vůz plný obilí. Běžec nebude mít kam utéctsilákovi síla nezbude, hrdina nezachrání se. Neobstojí ani...
Amos 6:13...nicotným a říkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?" Hle, dome Izraele, jsem to ,...
Jonáš 3:8...zvířata se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a od...
Micheáš 5:3...se k synům Izraele.) On vstane a bude pástsíle Hospodinově, ve jménu Hospodina, svého Boha, které je...
Nahum 2:2...pozor dej, opásej se na bedrech, všechnu svou sílu posbírej! Hospodin Jákobovi hrdost navrací, hrdost,...
Abakuk 1:11...ale jako vítr přeletí a budou pryč - kdo svou sílu za boha, se provinil!" Copak tu nejsi, Hospodine, od...
Abakuk 3:4... z jeho ruky září paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí...
Abakuk 3:19... budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. Mou silou je můj Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost laní,...
Ageus 2:22...Otřesu nebem i zemí. Převrhnu královské trůnysílu pohanských říší zničím. Převrhnu vozy i s vozataji,...
Zachariáš 4:6..."Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů. Co...
Zachariáš 9:17...krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil, panny jak víno kypící! Žádejte od Hospodina déšť,...
Zachariáš 12:5...v srdci pomyslí: "Obyvatelé Jeruzaléma mají sílu v Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním...
Marek 12:30... celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe...
Marek 12:33...milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe - to je nade...
Lukáš 4:36...se dohadovat: "Co je to za slovo, že v mocisíle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?" A zpráva o...
Lukáš 9:1...stalo. Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a...
Lukáš 10:19...vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z...
Lukáš 10:27... celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj svého bližního jako sám...
Skutky 3:7...zvedl ho a do jeho nohou a kloubů se ihned vlila síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do...
Skutky 3:16...to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která...
Skutky 27:16...ostrůvku zvaného Kauda. Tam jsme s vypětím sil ovládli vlečný člun a vytáhli ho na palubu. Lodníci pak...
1. Korintským 15:56... ta tvá zbraň?" Onou zbraní smrti je hříchsilou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává...
2. Korintským 10:4...našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost...
2. Korintským 11:21...Zahanbeně přiznávám, že na něco takového sílu nemám. Čím se však někdo tak troufale chlubí - teď...
2. Korintským 12:10... pronásledování a úzkosti pro Krista - vždyť  síla je v slabosti! Dělám tu ze sebe blázna, ale vy jste...
Efeským 6:12...a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj,...
Koloským 1:29...přivedli k dokonalosti v Kristu. To je to, usiluji a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně...
2. Timoteus 1:7...rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho...
2. Timoteus 1:8...našeho Pána ani za , jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás...
2. Timoteus 2:1...v Efesu, víš nejlépe sám. Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode ...
Židům 12:12...ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto "dodejte síly ochabujícím rukám i podlomeným kolenům" a "zaveďte své...
1. Petr 4:11...to Boží slova; když někdo slouží, je tosíle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze...
2. Petr 1:5...svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti...
2. Petr 2:11...mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik většísíle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný...
Juda 1:3...teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována...
Zjevení 5:12...Beránek přijmout moc a bohatství, moudrostsílu, slávu, chválu a čest!" Také všechno stvoření, které...
Zjevení 7:12...a sláva, moudrost a díkůčinění, čest a mocsíla našemu Bohu na věky věků. Amen!" Jeden z těch starců...
Zjevení 13:2...a její tlama jako tlama lva. Drak dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala...
Zjevení 17:13...spolu se šelmou. Ti mají jedno mínění a svou sílu a moc dají šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |