Sídlil

Hledám varianty 'sídlil' [ sídlili (3) sídlil (3) sídlí (3) sídle (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 13:19...Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodná,...
Numeri 31:10...veškeré bohatství. Všechna jejich města, v nichž sídlili, i všechny jejich osady vypálili. Zmocnili se...
Jozue 12:4...bášanský král Og z přežívajících Refajců. Ten sídlil v Aštarotu a v Edrei a ovládal horu Hermon, Salchu i...
Soudců 4:2...v Chacoru. Vůdcem jeho vojska byl Sisera, který sídlil v Charošet-hagojimu. Synové Izraele volali k...
1. Letopisů 4:43...Uzielem. Pobili poslední pozůstatky Amalekovcůsídlí tam dodnes. Synové Izraelova prvorozeného, Rubena...
2. Letopisů 11:5...a zrušili tažení proti Jeroboámovi. Rechoboám sídlil v Jeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná...
Ezdráš 4:20...vznikají povstání a vzpoury. V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za...
Nehemiáš 11:30...a jeho polnostech, v Azece a jejích vesnicíchSídlili od Beer-šeby k údolí Hinom. Synové Benjamínovi...
Ester 1:5...vznešené i prosté, co jich jen bylo v královském sídle v Súsách. Toho plátna bílého a modrého, na stříbrných...
Žalmy 36:2... Výrok Hospodinova služebníka Davida. Zvrácenost sídlí v srdci ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí!...

Slova obsahující sídlil: osídlil (1) osídlili (2) přesídlil (2) sídlil (3) sídlili (3) usídlil (7) usídlili (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |