Síť

Hledám varianty 'síť' [ sítí (5) síti (4) sítě (16) síť (20) ]. Nalezeny 42 verše.
Job 18:8...vlastní záměry ho porazí. Nohama zaplete se do sítě, do oka v chůzi chytí se. Za patu bude lapen do tenat,...
Job 19:6... že Bůh mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hle, volám: ‚Násilí!' a nikdo se neozve; křičím o...
Job 40:24...Jordán k tlamě dosáhne. Kdopak ho může chytit do sítě? Vrazí mu někdo kroužek do nozder? Vytáhneš leviatana...
Žalmy 9:16...Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v síti, již nastražili, nohama uvízli. Hospodin zjevil se!...
Žalmy 35:7...anděl stíhá je. Bez důvodu na svoji síť nastražili, bez důvodu pro jámu kopali. Neštěstí ...
Žalmy 35:8...jámu kopali. Neštěstí na přijde znenadánísíť, kterou políčili, je uloví, jen se zřítí do svého...
Žalmy 66:11...jak stříbro nejčistší. Zavedl jsi nás do lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil trápení. Člověku nastavil...
Žalmy 140:6...Nadutci na nastražili léčku, upletli na  síť z provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla Říkám...
Žalmy 141:10...zločinců! Ničemové padnou do svých vlastních sítí - zatím uniknu! Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba...
Přísloví 1:17...běží k neštěstí, k prolití krve spěchají! Líčit síť před očima ptáků je jistě zcela zbytečné. Tihle však na...
Přísloví 6:5...mu jako srnec lovci, vyvázni jako ptáče ze sítě! Jdi za mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš...
Přísloví 29:5...svému bližnímu lichotí, prostírá před jeho nohy síť. Zlý člověk vězí v pasti hříchu, spravedlivý je plný...
Kazatel 9:12...svůj čas, podoben rybám, které vyloví krutá síť, anebo ptákům, kteří se chytí do pasti. Právě tak...
Izaiáš 19:8... spláčou ti, kdo loví na udici i kdo ponořují sítě do vody, protože přijdou o práci. Česači lnu budou...
Izaiáš 59:5...a rodí neštěstí. Hadí vejce vyseděli, pavoučí sítě osnují. Kdo jejich vejce pozře, zemře; rozmáčkne-li je...
Pláč 1:13...kostí, které zachvátil. On nastražil mým nohám síť, obrátil zpátky. On způsobil zničení, celé dny...
Ezechiel 12:13...zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v  síti. Odvedu ho do Babylonie, do země Chaldejců, ani tu ale...
Ezechiel 17:20...Nastražím na něj svoji past a uvázne v  síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak...
Ezechiel 19:8... ze zemí v celém okolí. Roztáhli na něj svoji síť, ulovili ho do pasti. Za háky do klece ho dovlekli, k...
Ezechiel 26:5... Stane se ostrůvkem v moři, místem k sušení sítí! Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 26:14...jen holou skálu, staneš se místem, kde se suší sítě. nikdy nebudeš vystavěno! To říkám Hospodin,...
Ezechiel 32:3...praví Panovník Hospodin: Roztáhnu na tebe svoji síť a sejdou se mnohé národy, aby mou sítí vytáhly....
Ezechiel 47:10...ožije. Na březích se objeví rybáři a rozprostřou sítě od En-gedi po En-eglajim. Budou mít tolik druhů ryb...
Ozeáš 7:12... Kamkoli se obrátí, přehodím přes svoji síť. Pochytám je jak ptáky na nebi; ztrestám je, když...
Micheáš 7:2... jak by vraždili, každý svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředník i soudce berou...
Abakuk 1:15...všechny loví udicí, tahají čeřenem, chytají do sítí. Proto se radují a jásají, proto své síti obětují a...
Abakuk 1:16...do sítí. Proto se radují a jásají, proto své síti obětují a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim...
Abakuk 1:17...pokrmy. To budou pořád vyprazdňovat svou síť a bez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji stráž,...
Matouš 4:18...jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a...
Matouš 4:20...a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry -...
Matouš 4:21...- jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli...
Matouš 13:47... co , a koupí ji. Nebeské království je jako síť spuštěná do moře, která nabírá všechno možné. Když se...
Marek 1:16... uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte...
Marek 1:18...mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a...
Marek 1:19...a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na...
Lukáš 5:2...stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi,...
Lukáš 5:4... řekl Šimonovi: "Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte sítě k lovu." "Mistře," řekl mu na to Šimon, "dřeli jsme...
Lukáš 5:5...jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě." Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že...
Lukáš 5:6...udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky na...
Jan 21:6...zavolal na . "Nemáme," odpověděli. "Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete," řekl jim. Hodili tedy...
Jan 21:8...od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný...
Jan 21:11..." Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik, síť se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |