Séla

Hledám varianty 'séla' [ séla ]. Nalezeny 74 verše.
Žalmy 3:3...o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla Ty však, Hospodine, jsi okolo štít, ty, Slávo ,...
Žalmy 3:5...sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvilséla Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám ...
Žalmy 3:9...je vítězství, na tvém lidu tvé požehnáníséla Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm...
Žalmy 4:3...pohrdat, marnost milovat a lží se zabývatséla Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin...
Žalmy 4:5...nehřešte, na lůžku přemítejte a zmlkněteséla Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu...
Žalmy 7:6...můj život na zemi, mou čest v prachu vyválíséla Povstaň, Hospodine, v hněvu svém, postav se zuřivosti...
Žalmy 9:17...Darebáka vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla Ničemové musí odejít do podsvětí, všichni ti pohané,...
Žalmy 9:21...zastrašeni, poznají pohané, že jsou smrtelní!séla Proč jsi, Hospodine, tak vzdálený? Proč se ukrýváš v...
Žalmy 20:4...tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátíséla Kéž ti , po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly...
Žalmy 21:3...jsi mu daroval, prosbu jeho rtů neodmítl jsiséla S hojným požehnáním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího...
Žalmy 24:6...něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobůvséla Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata...
Žalmy 24:10...Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný Králséla Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, svou duši pozvedám...
Žalmy 32:4...ve dne v noci, z mízy stal se letní suchopárséla Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění...
Žalmy 32:5...zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hříchséla k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas ...
Žalmy 32:7... chráníš, vítězným jásotem obklopíšséla Teď poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti...
Žalmy 39:6...nic, člověk je pouhá pára, stojí jakkoliSéla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí,...
Žalmy 39:12...měl rád - člověk je pouhá marnost, přesně takséla Vyslyš mou modlitbu, Hospodine, když křičím o pomoc,...
Žalmy 44:9...Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvéséla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsi s...
Žalmy 46:4...bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporemséla Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý...
Žalmy 46:8...zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobůvséla Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy...
Žalmy 46:12...zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobůvséla Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových...
Žalmy 47:5...nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si oblíbilséla Vznáší se Bůh uprostřed jásání, Hospodin, když troubí...
Žalmy 48:9...městě našeho Boha - kéž je Bůh upevní navěkyséla Rozjímáme, Bože, o tvé lásce uprostřed tvojí svatyně...
Žalmy 49:14...sebou jistí, i ti, kdo obdivují jejich výrokyséla Do hrobu zahnáni budou jak ovce, smrt bude nakonec...
Žalmy 49:16...z hrobu vykoupí, on vytrhne z jeho sevřeníséla Proto se nestrachuj, když někdo bohatne ani když jeho...
Žalmy 50:6...zvěstují, vždyť Bůh je soudce - on jedinýséla "Slyš, lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli, ...
Žalmy 52:5...než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš ležséla Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš...
Žalmy 52:7..., z domova uchvátí, ze země živých vyhladíséla Spravedliví užasnou, to uvidí, nakonec se ti...
Žalmy 54:5...mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebeséla Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán drží...
Žalmy 55:8...bych se někam do dáli, v pustině bych se usadilséla Pospíšil bych si do bezpečí před touto smrští a...
Žalmy 55:20...vyslyší a pokoří je, ten, který od věků kralujeséla Bůh, jenž se nikdy nemění, pokoří ty, kdo se ho...
Žalmy 57:4... aby zachránil, pronásledovatele zastavíséla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen bydlet...
Žalmy 57:7...přede mnou vykopali, sami však do upadliséla srdce je, Bože, připraveno, připraveno je zpívat a...
Žalmy 59:6...ty pohany, neměj slitování s podlými zločinciséla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě...
Žalmy 59:14...dozví zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákobaséla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě...
Žalmy 60:6...korouhev dal jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí,...
Žalmy 61:5...bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat seséla sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména...
Žalmy 62:5...rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla Jen v Bohu, duše , odpočívej, od něj přichází moje...
Žalmy 62:9... před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijteséla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové...
Žalmy 66:4...klanět, zpívat ti bude, zpívat o jménu tvémséla Pojďte, na Boží skutky hleďte, jak ohromný je v tom,...
Žalmy 66:7...oči bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenciséla Našemu Bohu, národy, dobrořečte, hlas jeho chvály...
Žalmy 66:15...proměním, býky i kozly ti jako oběť připravímséla Pojďte a slyšte, ctitelé Boží, budu vám vyprávět, co...
Žalmy 67:2... požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvářséla je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása...
Žalmy 67:5...soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješséla národy, Bože, slaví, oslavují všechny...
Žalmy 68:8...Bože, před svým lidem, pustinou když ses ubíralséla zem se třásla, nebesa dštila tam na Sinaji, před Bohem...
Žalmy 68:20...den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitelséla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin...
Žalmy 68:33... království země, našemu Pánu žalmy zpívejteséla onomu Jezdci na dávných nebesích - slyšte, burácí...
Žalmy 75:4...budou třást, sám jejím sloupům pevnost dámséla Nadutce varuji: S pýchou přestaňte! Ničemům říkám:...
Žalmy 76:4...zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, meč i štítséla Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách...
Žalmy 76:10... aby soudil, všechny ponížené v zemi zachráníséla Slavit musí i lidský hněv a zbytkem hněvu se opášeš...
Žalmy 77:4... trápím se, při svém přemítání ztrácím dechséla Oči zamhouřit nedals mi, rozrušen jsem, nemohu...
Žalmy 77:10...být laskavý? Hněvá se tak, že soucit potlačilséla To je můj konec, říkám si, kdyby své pravici dal...
Žalmy 77:16...jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomkyséla Vody , Bože, viděly, vody viděly a hned se...
Žalmy 81:8...hromových, vyzkoušel jsem při vodách Meribyséla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž bys , Izraeli,...
Žalmy 82:2...převráceně, jak dlouho budete na straně ničemůséla Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo...
Žalmy 83:9...se s nimi - stali se posilou pro syny Lotovy!séla Proveď jim to, co provedls Midiánu, Siserovi a...
Žalmy 84:5...kdo ve tvém domě dlí, oslavovat budou navěkyséla Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází - v srdci je...
Žalmy 84:9...mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobůvséla Štíte náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň...
Žalmy 85:3...vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustilséla Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi...
Žalmy 87:3... Jak slavné věci o tobě říkají, město Božíséla "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo poznali;...
Žalmy 87:6... sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno z tebe...
Žalmy 88:8...na tvé zuření, svými vlnami jsi porazilséla Přátele ode zahnal jsi, způsobils, že si oškliví...
Žalmy 88:11...divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavěséla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v...
Žalmy 89:5...navěky, po všechna pokolení tvůj trůn upevním." séla Nebesa, Hospodine, slaví tvé zázraky, shromáždění...
Žalmy 89:38...upevněn navěky - ten věrný svědek v oblacích!" séla Teď jsi jej ale zavrhl, zapudil, na svého pomazaného...
Žalmy 89:46...jsi ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostudyséla Jak dlouho se, Hospodine, budeš ukrývat? Napořád? Musí...
Žalmy 89:49...Kdo zachrání svůj život z moci podsvětíséla Kam se tvá první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost...
Žalmy 140:4...svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rtyséla Chraň , Hospodine, od rukou ničemy, braň před...
Žalmy 140:6...síť z provazů, u cesty položili mnohou nástrahuséla Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine,...
Žalmy 140:9...ničemů, jejich zlé plány nedojdou úspěchuséla Ti, kdo obkličují, hlavy zvedají - zrádností...
Žalmy 143:6...tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vodyséla Pospěš, Hospodine, vyslyš dříve, než ztratím dech!...
Abakuk 3:3...přichází Bůh, Svatý přichází z hory Paranuséla Jeho sláva halí nebesa, země je plná jeho chval. Jeho...
Abakuk 3:9...luk, tvé oštěpy složily bojovou přísahuséla Rozdělil jsi zemi řekami, hory zahlédly a se...
Abakuk 3:13...rozdrtil, obnažil jsi jej od hlavy po patyséla Prorazil jsi mu hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |