Ryzího

Hledám varianty 'ryzího' [ ryzím (5) ryzího (12) ryzí (20) ]. Nalezeno 37 veršù.
2. Samuel 22:31...hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho...
1. Královská 6:20...široký a 20 loktů vysoký svatostánek pokryl ryzím zlatem, kterým pokryl také cedrový oltář před ním....
1. Královská 6:21...před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také svatostánek pokryl zlatem a natáhl před...
1. Královská 7:49... zlatý stůl pro chleby předložení, pět svícnůryzího zlata napravo a pět nalevo před svatostánek, k nim...
1. Královská 7:50... misky, kratiknoty, nádobky, pohárky a pánviceryzího zlata a zlaté panty ke dveřím do nejsvětější svatyně...
1. Královská 9:4...tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnouryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li...
1. Královská 10:21...všechno vybavení Paláce libanonského lesa byloryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo v...
2. Královská 25:15...gardistů pobral pánvice, mísy a vše, co byloryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, stojany,...
1. Letopisů 28:17...stoly stříbro, pro vidlice, misky a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy...
2. Letopisů 3:5... Chrámovou loď obložil cypřišovým dřevem, pokryl ryzím zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízky. Chrám...
2. Letopisů 3:8...a 20 loktů na šířku. Potáhl ji šesti sty talenty ryzího zlata; jen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů....
2. Letopisů 4:20... stoly pro chleby předložení, svícny s kahánkyryzího zlata ke svícení před svatostánkem, jak náleží, k...
2. Letopisů 4:22... dále kratiknoty, nádobky, pohárky a pánviceryzího zlata a vchod do chrámu - vnitřní dveře nejsvětější...
2. Letopisů 9:17...pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu...
2. Letopisů 9:20...všechno vybavení Paláce libanonského lesa byloryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo v...
Job 11:4...tvé rouhání? Říkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem před tebou zcela bez vady.' Ach, kéž by tak Bůh...
Job 15:15...na své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očima. Co potom člověk zlý a zkažený, jenž...
Job 25:5...ani měsíc dost světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima. Co potom pouhý lidský červ, smrtelník...
Job 33:9... co jsi v přítomnosti prohlásil: ‚Jsem zcela ryzí, nijak jsem nechybil, jsem nevinný a nemám hřích. Bůh...
Žalmy 18:31...hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho...
Žalmy 19:9...srdce naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří. Úcta k Hospodinu je čistá,...
Žalmy 21:4...S hojným požehnáním vstříc mu jdeš, korunouryzího zlata korunuješ jej. Dal jsi mu život, o nějž ...
Žalmy 51:12... viny kéž odstraníš! Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj ze své...
Žalmy 119:140...na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou zcela ryzí, , tvůj služebník, je miluji! I když jsem nepatrný,...
Přísloví 6:16...šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující...
Přísloví 8:6...vám něco zásadního, co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se...
Přísloví 10:20...drží svůj jazyk na uzdě. Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro, srdce ničemů za nic nestojí. Rty...
Přísloví 16:16...- dešťový oblak na jaře! Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost....
Přísloví 25:4...od stříbra odloučí struska, zlatníkovi se ukáže ryzí kov. Když od krále odloučí darebáka, spravedlností se...
Přísloví 25:12...řečená v pravý čas. Zlatá náušnice, klenotryzího kovu je moudrá výtka pro vnímavý sluch. Chladivým...
Přísloví 30:5...se jmenuje? A jak jeho syn? Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho slovům...
Jeremiáš 52:19... pohárky i číše na úlitby - vše, co byloryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, pod ním...
Pláč 4:1... zpod nebe! Ach, jak zašlo lesklé zlatoryzí kov se netřpytí! Drahé kamení rozmetáno na každém...
Daniel 10:5...oděného plátnem a přepásaného na bocích pásemryzího zlata. Tělo měl jako z chrysolitu, tvář jako blesk,...
Filipským 1:10...uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní do Kristova dne a dali se od Ježíše...
Jakub 1:27...sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu. Čistáryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům...
2. Petr 3:1...obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaši ryzí mysl, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |