Rybách

Hledám varianty 'rybách' [ ryby (28) rybu (4) rybě (1) rybami (6) rybám (1) rybách (1) ryba (1) ryb (9) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 1:26... podle naší podoby! panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí...
Genesis 1:28...zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem...
Genesis 9:2... všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe,...
Exodus 7:18...ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krevRyby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout...
Exodus 7:21...v Nilu, obrátila se všechna nilská voda v krevRyby, které byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak,...
Numeri 11:5...do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo, na okurky a...
Numeri 11:22... aby měli dost? Mají se pro vylovit všechny ryby z moře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova...
Deuteronomium 4:18...nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a...
1. Královská 5:13...yzop u zdi nádvoří. Hovořil o zvěři a ptácích, o rybách a také o broucích. Králové všech zemí slyšeli o jeho...
Nehemiáš 13:16... Zdržovali se tam také Tyřané a přiváželi ryby a všemožné zboží, které v sobotu prodávali Židům přímo...
Job 12:8...to povědí; anebo promluv se zemí, poučíryby v moři ti to prozradí: Neví snad jeden každý z nich,...
Žalmy 8:9...i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane náš,...
Žalmy 105:29... Jejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nich. Jejich země se hemžila žabami - byly i v...
Kazatel 9:12...chvíle a náhoda. Člověk nezná svůj čas, podoben rybám, které vyloví krutá síť, anebo ptákům, kteří se chytí...
Izaiáš 50:2...moře pouhým napomenutím a řeky v pouště obracímryby v nich páchnou, když není dost vody a žízní lekají....
Jeremiáš 16:16... kterou jsem dal jejich otcům. Hle, pošlu mnoho rybářů, praví Hospodin, aby je chytali jako ryby. Potom zas...
Ezechiel 29:4...ti však do čelistí vrazím háky a ty tvé nilské ryby nechám přichytit na tvé šupiny. Vytáhnu z tvého...
Ezechiel 29:5... pak na poušti i se všemi tvými nilskými rybami. Budeš ležet jen tak na zemi, neseberou , aby ...
Ezechiel 38:20...bude v izraelské zemi veliké zemětřesení! Mořské ryby i ptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí...
Ezechiel 47:9...se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě...
Ezechiel 47:10...její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a rozprostřou sítě od En-gedi po En-eglajim....
Ozeáš 4:3...zvěř i ptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami. si však nikdo nestěžuje, nikdo nikoho...
Jonáš 2:1...však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. V...
Jonáš 2:2...břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše  ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto:...
Jonáš 2:11... U Hospodina je spasení!" Hospodin pak  rybě přikázal, Jonáše vyvrhne na pevninu. A Jonáš...
Abakuk 1:14... než je sám? Učinil jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez vůdce? Nepřátelé ale...
Sofoniáš 1:3...lidi i dobytek, smetu nebeské ptáky i mořské ryby - všechna pohoršení spolu s ničemy! Vyhladím z povrchu...
Matouš 7:10...kámen, když prosí o chléb? Nebo když prosírybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí,...
Matouš 14:17..."Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby." "Přineste mi je," řekl jim...
Matouš 14:19...posadit na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby...
Matouš 15:36...posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci...
Matouš 17:27...k jezeru a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za i za sebe."...
Marek 6:38...podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby." Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v...
Marek 6:41...po stu a po padesáti, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával...
Marek 6:43...sebrali dvanáct košů plných kousků chlebaryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů...
Lukáš 5:6..." Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své...
Lukáš 5:9...byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb; stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové...
Lukáš 9:13...dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem těm lidem jídlo...
Lukáš 9:16...a všechny posadili, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, lámal a dával svým...
Lukáš 11:11...vás otců podá svému synu hada, když poprosírybu? A když poprosí o vejce, podáš mu snad...
Lukáš 24:42...tu něco k jídlu?" Podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před nimi...
Jan 6:11...ty chleby, vzdal díky a rozdával sedícím; také ryb rozdal, kolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl svým...
Jan 21:3...a další dva jeho učedníci byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon Petr. "Půjdeme s tebou," odpověděli....
Jan 21:6...a ji ani nemohli utáhnout, kolik v bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi:...
Jan 21:8...břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síťrybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a...
Jan 21:9...na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl: "Přineste trochu ryb, které...
Jan 21:10...rybu a chléb. Ježíš jim řekl: "Přineste trochu ryb, které jste teď nalovili." Šimon Petr tedy šel a vytáhl...
Jan 21:11...šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. "Pojďte...
Jan 21:13... vzal chléb a podával jim ho a podobněrybu. Tak se Ježíš potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |