Ryb

Hledám varianty 'ryb' [ ryby (28) rybu (4) rybě (1) rybami (6) rybám (1) rybách (1) ryba (1) ryb (9) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 1:26... podle naší podoby! panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí...
Genesis 1:28...zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem...
Genesis 9:2... všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe,...
Exodus 7:18...ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krevRyby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout...
Exodus 7:21...v Nilu, obrátila se všechna nilská voda v krevRyby, které byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak,...
Numeri 11:5...do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo, na okurky a...
Numeri 11:22... aby měli dost? Mají se pro vylovit všechny ryby z moře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova...
Deuteronomium 4:18...nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a...
1. Královská 5:13...yzop u zdi nádvoří. Hovořil o zvěři a ptácích, o rybách a také o broucích. Králové všech zemí slyšeli o jeho...
Nehemiáš 13:16... Zdržovali se tam také Tyřané a přiváželi ryby a všemožné zboží, které v sobotu prodávali Židům přímo...
Job 12:8...to povědí; anebo promluv se zemí, poučíryby v moři ti to prozradí: Neví snad jeden každý z nich,...
Žalmy 8:9...i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane náš,...
Žalmy 105:29... Jejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nich. Jejich země se hemžila žabami - byly i v...
Kazatel 9:12...chvíle a náhoda. Člověk nezná svůj čas, podoben rybám, které vyloví krutá síť, anebo ptákům, kteří se chytí...
Izaiáš 50:2...moře pouhým napomenutím a řeky v pouště obracímryby v nich páchnou, když není dost vody a žízní lekají....
Jeremiáš 16:16... kterou jsem dal jejich otcům. Hle, pošlu mnoho rybářů, praví Hospodin, aby je chytali jako ryby. Potom zas...
Ezechiel 29:4...ti však do čelistí vrazím háky a ty tvé nilské ryby nechám přichytit na tvé šupiny. Vytáhnu z tvého...
Ezechiel 29:5... pak na poušti i se všemi tvými nilskými rybami. Budeš ležet jen tak na zemi, neseberou , aby ...
Ezechiel 38:20...bude v izraelské zemi veliké zemětřesení! Mořské ryby i ptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí...
Ezechiel 47:9...se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě...
Ezechiel 47:10...její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a rozprostřou sítě od En-gedi po En-eglajim....
Ozeáš 4:3...zvěř i ptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami. si však nikdo nestěžuje, nikdo nikoho...
Jonáš 2:1...však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. V...
Jonáš 2:2...břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše  ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto:...
Jonáš 2:11... U Hospodina je spasení!" Hospodin pak  rybě přikázal, Jonáše vyvrhne na pevninu. A Jonáš...
Abakuk 1:14... než je sám? Učinil jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez vůdce? Nepřátelé ale...
Sofoniáš 1:3...lidi i dobytek, smetu nebeské ptáky i mořské ryby - všechna pohoršení spolu s ničemy! Vyhladím z povrchu...
Matouš 7:10...kámen, když prosí o chléb? Nebo když prosírybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí,...
Matouš 14:17..."Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby." "Přineste mi je," řekl jim...
Matouš 14:19...posadit na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby...
Matouš 15:36...posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci...
Matouš 17:27...k jezeru a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za i za sebe."...
Marek 6:38...podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby." Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v...
Marek 6:41...po stu a po padesáti, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával...
Marek 6:43...sebrali dvanáct košů plných kousků chlebaryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů...
Lukáš 5:6..." Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své...
Lukáš 5:9...byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb; stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové...
Lukáš 9:13...dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem těm lidem jídlo...
Lukáš 9:16...a všechny posadili, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, lámal a dával svým...
Lukáš 11:11...vás otců podá svému synu hada, když poprosírybu? A když poprosí o vejce, podáš mu snad...
Lukáš 24:42...tu něco k jídlu?" Podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před nimi...
Jan 6:11...ty chleby, vzdal díky a rozdával sedícím; také ryb rozdal, kolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl svým...
Jan 21:3...a další dva jeho učedníci byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon Petr. "Půjdeme s tebou," odpověděli....
Jan 21:6...a ji ani nemohli utáhnout, kolik v bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi:...
Jan 21:8...břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síťrybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a...
Jan 21:9...na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl: "Přineste trochu ryb, které...
Jan 21:10...rybu a chléb. Ježíš jim řekl: "Přineste trochu ryb, které jste teď nalovili." Šimon Petr tedy šel a vytáhl...
Jan 21:11...šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. "Pojďte...
Jan 21:13... vzal chléb a podával jim ho a podobněrybu. Tak se Ježíš potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal...

Slova obsahující ryb: ryb (9) ryba (1) rybách (1) rybám (1) rybami (6) rybáře (2) rybáři (6) rybářů (1) rybě (1) rybek (2) rybí (1) rybky (1) rybné (2) rybníce (1) rybník (2) rybníka (11) rybníku (3) rybníky (1) rybnou (2) rybu (4) ryby (28) velryby (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |