Rukou

Hledám varianty 'rukou' [ ruky (116) ruku (205) rukou (436) rukama (48) rukám (7) rukách (6) ruka (88) ruce (243) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 3:22...dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky." Proto...
Genesis 5:29..."Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po...
Genesis 8:9...pokrývala celý povrch země. Noe tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal ji k sobě do archy. Počkal ještě...
Genesis 9:2...zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to...
Genesis 14:20...buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu...
Genesis 16:9...řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé...
Genesis 19:10...chystali se vylomit dveře. Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty...
Genesis 19:16...města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním...
Genesis 20:5...' Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to...
Genesis 22:6...a naložil je na svého syna Izáka. Sám neslruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák...
Genesis 22:10...a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe...
Genesis 22:12...Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal,...
Genesis 24:2... který spravoval všechen jeho majetek: "Vlož ruku do mého klína, abych zavázal přísahou při Hospodinu...
Genesis 24:9...syna neodváděj zpátky." Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom...
Genesis 24:18... pane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a dala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také...
Genesis 24:22...vážící půl šekelu a dva zlaté náramky pro její ruce, každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím,...
Genesis 24:30... Uviděl totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala:...
Genesis 24:47...' Tehdy jsem navlékl na nos kroužek a na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu....
Genesis 25:26...Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratrrukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest...
Genesis 27:16...je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou část krku kůzlečími kožkami. Onu pochoutku i...
Genesis 27:17...pochoutku i chléb, který připravila, pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl:...
Genesis 27:22... Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako...
Genesis 27:23... ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal....
Genesis 30:35... i všechna načernalá jehňata, svěřil je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty...
Genesis 31:16...shrábl! Všechno bohatství, které Bůh vytrhlrukou našeho otce, je proto naše a našich dětí! Udělej,...
Genesis 31:42...prázdnou! Bůh ale viděl trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi...
Genesis 32:12...teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni prosímruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a...
Genesis 37:22...téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl, aby ho před nimi zachránil a vrátil ho...
Genesis 37:27...Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho...
Genesis 38:18..."Své pečetidlo, šňůru a hůl, co mášruce." Dal to, vyspal se s a ona otěhotněla. Potom...
Genesis 38:28...byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a uvázala na ni...
Genesis 38:30...potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno Zerach, Červánek. Josefa mezitím...
Genesis 39:3...a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho...
Genesis 39:4...ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od chvíle Hospodin domu toho...
Genesis 39:8...o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než ; neodepřel...
Genesis 39:12...řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že nechal své...
Genesis 39:13...běžel ven. Když uviděla, že nechal své šatyruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim:...
Genesis 39:22...svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoli tam dělali, měl na starosti on. Vrchní...
Genesis 40:11... potom květy a nakonec zralé hrozny. Měl jsemruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a...
Genesis 41:42...správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňalruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi;...
Genesis 41:44...bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno...
Genesis 42:37...ho nepřivedu, zabij dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi...
Genesis 46:4...znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu....
Genesis 47:29...a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení lásky a věrnosti. Prosím,...
Genesis 48:13...z jeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou rukou postavil Efraima k Izraelově levici a levou postavil...
Genesis 48:14...k Izraelově pravici. Izrael však zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu Efraima, který byl...
Genesis 48:17...hlavu, nelíbilo se mu to. Vzal tedy otcovu ruku, aby ji přenesl z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a...
Genesis 48:22...než tvým bratrům - Šechem, který jsem získalrukou Emorejců svým mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal...
Genesis 49:8... Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel! Synové tvého otce před...
Genesis 49:24... Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného Jákobova. Odtud je Pastýř, Kámen...
Exodus 3:8...bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhlruky Egypťanů a abych je z země vyvedl do země dobré a...
Exodus 3:19...král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy,...
Exodus 3:20...než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj...
Exodus 4:2...neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to mášruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji...
Exodus 4:4...dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas." Mojžíš tedy natáhl ruku, chytil ho...
Exodus 4:6...a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy ruku do podpaždí, a když...
Exodus 4:7...ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy...
Exodus 5:21...nás faraonovi i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na...
Exodus 7:4...Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne  ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské...
Exodus 7:5...uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne  ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané...
Exodus 7:17...že jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mámruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby,...
Exodus 8:1..."Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou mášruce, k průplavům, říčním ramenům i mokřinám a na celou...
Exodus 8:2...zem z nich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezly z nich žáby a pokryly celou...
Exodus 9:3...je nadále zadržovat, dávej pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koně,...
Exodus 9:15...není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že...
Exodus 9:22...poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na celou egyptskou zem spustí krupobití...
Exodus 9:29...mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruce k Hospodinu, hromy přestanou a krupobití skončí. To...
Exodus 9:33...tedy odešel od faraona ven z města a vzepjal ruce k Hospodinu. Hromy i krupobití rázem skončily a na zem...
Exodus 10:12... Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni přijdou kobylky a sežerou...
Exodus 10:21... Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt padne tma - taková tma, že se...
Exodus 10:22...tma, že se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po...
Exodus 12:11...budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je totiž Pesach - Minutí...
Exodus 13:3... neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí nic kvašeného. Dnes vycházíte, v...
Exodus 13:9...z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův...
Exodus 13:14...nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal propustit, pobil...
Exodus 13:16...synů vyplácím.' Bude to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z...
Exodus 14:16...Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře...
Exodus 14:21...po celou noc nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním...
Exodus 14:26...Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí zpět - na Egypťany, na...
Exodus 14:27...vozy i jejich jezdce." Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo na...
Exodus 14:30...i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izraelruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu...
Exodus 15:9... svou chtivost jimi nasytím, vytasím meč,  ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je...
Exodus 15:17... ó Hospodine, učiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude kralovat na věky věků...
Exodus 15:20...Áronova sestra, prorokyně Miriam, tehdy vzala do ruky tamburínu a všechny ženy s tamburínami šly za a...
Exodus 16:3...naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme sedávali nad hrnci masa a jídali...
Exodus 17:9...se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mítruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval...
Exodus 17:11...na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však ruku nechával...
Exodus 17:12... vítězil Amalek. Když pak Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj...
Exodus 17:16...jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinův boj...
Exodus 18:9...Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodilruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin,...
Exodus 18:10..."Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodilruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že...
Exodus 19:13...hory, musí zemřít, ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen šípem. to bude...
Exodus 21:13...však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží...
Exodus 21:20...otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane...
Exodus 21:24...dát život za život, oko za oko, zub za zubruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, ránu za...
Exodus 22:7...domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého bližního. V každé majetkové při,...
Exodus 22:10... rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního. Majitel přísahu přijme a k...
Exodus 23:31...Eufrat, neboť vydám obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s...
Exodus 24:11...dláždění, jasné jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom...
Exodus 29:10...setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu...
Exodus 29:15...prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš...
Exodus 29:19...druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a...
Exodus 29:20...pravého ucha jeho synů, palec jejich pravé ruky a palec jejich pravé nohy. Zbytkem krve pokropíš oltář...
Exodus 29:25...nabízeli Hospodinu. Potom to přijmeš z jejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí,...
Exodus 30:19...vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo...
Exodus 30:21... omyjí se vodou, aby nezemřeli. Budou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro bude věčné ustanovení...
Exodus 32:11...jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby...
Exodus 32:15... Mojžíš se otočil a sestoupil z hory. Mělruce dvě Desky svědectví, desky popsané z obou stran,...
Exodus 32:19... Mojžíš vzplanul hněvem. Desky, které mělrukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to...
Exodus 34:4...na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné desky. Hospodin sestoupil v oblaku a...
Exodus 34:29...na desky. Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíšrukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od...
Exodus 40:31...aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo...
Leviticus 1:4... aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho...
Leviticus 3:2...před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu...
Leviticus 3:8...darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání;...
Leviticus 3:13...darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání;...
Leviticus 4:4...Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a zabije ho před Hospodinem. Pomazaný kněz...
Leviticus 4:15...za hřích. Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před Hospodinem....
Leviticus 4:24... přinese darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě,...
Leviticus 4:29...oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro...
Leviticus 4:33...jehně, přivede samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za...
Leviticus 7:30...pokojné oběti přinese Hospodinu dar. Vlastníma rukama přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk s...
Leviticus 8:14...oběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích, Mojžíš jej zabil....
Leviticus 8:18...zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej zabil. Potom pokropil...
Leviticus 8:22...pověření, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu...
Leviticus 8:23...lalůček Áronova pravého ucha, palec jeho pravé ruky a palec jeho pravé nohy. Potom nechal přistoupit...
Leviticus 8:24...jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Zbytkem krve pak ze všech stran...
Leviticus 9:22... jak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích,...
Leviticus 14:14...očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Vezme také trochu oleje z mírky...
Leviticus 14:17...očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti...
Leviticus 14:25...očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Z oleje si kněz trochu odlije do...
Leviticus 14:28...očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti...
Leviticus 15:11...koho by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou, si vypere oděv, omyje se vodou a bude nečistý...
Leviticus 16:21... přivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny...
Leviticus 21:19... zohyzděný či znetvořený, se zmrzačenou nohou či rukou, hrbatý či zakrnělý, s oční vadou, se svrabem či...
Leviticus 24:14...ven z tábora. Všichni, kdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje. Potom...
Leviticus 25:28...k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemekrukou kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude...
Leviticus 26:25...měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele. vás odříznu od chleba, deset žen bude...
Numeri 5:18...postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do rukou vloží moučnou oběť připomínky, jež je moučnou...
Numeri 5:25...v obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a...
Numeri 8:10...před Hospodina, synové Izraele na vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů...
Numeri 8:12...aby konali službu Hospodinu. Levité pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích...
Numeri 11:23...moře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš,...
Numeri 21:2...slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael...
Numeri 21:34...řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako...
Numeri 22:7...stařešinové tedy odešli s věšteckou odměnourukách, a když přišli k Balaámovi, vyřídili mu Balákova...
Numeri 22:23...anděla stojícího v cestě s taseným mečemruce, uhnula z cesty a šla polem. Balaám tedy oslici bil,...
Numeri 22:29...oslici odpověděl: "Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad...
Numeri 22:31...anděla stojícího v cestě s taseným mečemruce, poklonil se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl:...
Numeri 24:10...na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu: "Pozval jsem , abys nepřátele zatratil...
Numeri 25:7...kněze Árona, vzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu...
Numeri 27:18...přebývá Duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce...
Numeri 27:23...kněze Eleazara a před celou obec, vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze...
Numeri 31:6... se svatým náčiním a s trubkami k troubeníruce. Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin...
Numeri 35:17... je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že...
Numeri 35:18... je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří někoho tak,...
Deuteronomium 1:27...z Egypta, protože nás nenáviděl! Vydal nás do rukou Emorejců, aby nás vyhladil! Kam to jdeme? Naši bratři...
Deuteronomium 2:15...posledního vymřelo, jak jim Hospodin přísahalRuka Hospodinova byla vskutku proti nim a do posledního...
Deuteronomium 2:24...a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky chešbonského krále, Emorejce Sichona, i jeho zem....
Deuteronomium 2:30...hrdost a odhodlání, aby jej pak vydal do tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, to...
Deuteronomium 3:2...ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem...
Deuteronomium 3:3..." Hospodin, náš Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme...
Deuteronomium 4:28... Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamene, kteří nevidí ani neslyší,...
Deuteronomium 4:34...zprostřed jiného národa, a to bojem, mocnou rukou, vztaženou paží a velikými a hroznými činy, jak to...
Deuteronomium 5:15...a Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 6:8...anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a...
Deuteronomium 6:21...byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl Hospodin...
Deuteronomium 7:8...dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil z domu otroctví, z ruky egyptského...
Deuteronomium 7:19...na vlastní oči, na znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jíž Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl....
Deuteronomium 7:24...hrůze, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých rukou i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem....
Deuteronomium 9:15...jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvy v obou rukou jsem sestoupil z hory. A hora plála ohněm. Tenkrát...
Deuteronomium 9:17...Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima je roztříštil. Vrhl...
Deuteronomium 9:26... které jsi ve své velikosti vykoupil a mocnou rukou vyvedl z Egypta. Vzpomeň si na své služebníky, na...
Deuteronomium 10:3...desky podobné těm prvním a s oběma deskamirukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty desky napsal...
Deuteronomium 11:2...Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho mocnou ruku a vztaženou paži, jeho znamení a skutky, které...
Deuteronomium 11:18...v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o...
Deuteronomium 12:6... své desátky, obětní příspěvky z práce svých rukou, své slíbené i dobrovolné oběti a prvorozené ze svého...
Deuteronomium 12:7... svým Bohem, a radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Nebudete...
Deuteronomium 12:11... své desátky, obětní příspěvky z práce svých rukou a všechny své nejlepší věci, které jste přislíbili...
Deuteronomium 12:17...obětí ani obětní příspěvky z práce svých rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na...
Deuteronomium 12:18...Bohem, se budeš radovat z veškerého díla svých rukou. Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít...
Deuteronomium 13:10...ho krýt, musíš ho popravit. Sám na něj vztáhneš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lid....
Deuteronomium 13:18...z toho, co propadlo klatbě, ti nesmí zůstatrukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu,...
Deuteronomium 14:29...Bůh, pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy...
Deuteronomium 15:10...veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy nepřestanou být chudí,...
Deuteronomium 17:7...jediného svědectví. Svědkové na něj vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lid....
Deuteronomium 19:12...města pošlou, vezmou ho odtud a vydají jej do rukou krevního mstitele, aby zemřel. Neslituješ se nad ním....
Deuteronomium 19:21...ním - život za život, oko za oko, zub za zubruka za ruku, noha za nohu. Když vytáhneš do boje proti...
Deuteronomium 20:13...je, a je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechny, kdo tam budou mužského...
Deuteronomium 21:6... které bude k zabitému nejblíže, si pak umyjí ruce nad jalovicí, jíž byl v údolí zlomen vaz, a prohlásí:...
Deuteronomium 21:7... jíž byl v údolí zlomen vaz, a prohlásí: "Naše ruce tu krev neprolily, naše oči nic neviděly. Hospodine,...
Deuteronomium 21:10...proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi...
Deuteronomium 23:21...Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému...
Deuteronomium 24:1... Napíše tedy rozlukový list, ho do ruky a pošle ji pryč z domu. Ona se po odchodu z jeho domu...
Deuteronomium 24:3...zprotiví, napíše rozlukový list, ho do ruky a pošle ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemře...
Deuteronomium 24:19... tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat své olivy, znovu je po sobě nečeš....
Deuteronomium 25:11...uchránila před tím, který ho bije. Pokud vztáhne ruku a chytí jej za přirození, pak bez milosti usekni...
Deuteronomium 26:8... dřinu a porobu a vyvedl nás z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké hrůze, uprostřed znamení...
Deuteronomium 27:15... ohavnost před Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i kdyby ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 28:8...pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává...
Deuteronomium 32:27...to jejich protivníci vyloží. Že řeknou: ‚To naše ruka přemohla je, to vůbec neudělal Hospodin!'" Ten národ...
Deuteronomium 32:39...a život daruji, mohu zranit i uzdravit - z  ruky vás nikdo nevyrve! Svou ruku pozvedám k nebia...
Deuteronomium 32:40...i uzdravit - z ruky vás nikdo nevyrve! Svou ruku pozvedám k nebia přísahám: Jakože žiji navěky, jakmile...
Deuteronomium 32:41...navěky, jakmile čepel svého meče zostřím,  ruka právo uchopí! Vykonám pomstu nad svými nepřáteli, těm,...
Deuteronomium 33:3... Ó, jak miluješ lidi! Všechny své svatéruce máš. Oni se k tvým nohám přivinuli, aby přijímali...
Deuteronomium 33:7...lidu jej zpět přiváděj. Když bojuje svou vlastní rukou, proti nepřátelům mu pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé...
Deuteronomium 33:11... Požehnej, Hospodine, jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho protivníky udeř do slabin, aby...
Deuteronomium 34:9...duchem moudrosti, neboť na něj Mojžíš vložil ruce. Synové Izraele ho poslouchali a jednali, jak Hospodin...
Jozue 2:24... "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se před...
Jozue 4:24...nepřešli. To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodina,...
Jozue 5:13...a hle - kdosi před ním stojí s vytaseným mečemruce! Jozue šel k němu a oslovil ho: "Patříš k nám, nebo k...
Jozue 6:2...ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy bojovníci to...
Jozue 7:7...tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás zahubil? Mohlo nám přece stačit,...
Jozue 8:1...lid a vytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a jeho lid i s jejich městem a územím....
Jozue 8:7...město a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou. se města zmocníte, zapálíte ho; zachováte se...
Jozue 8:18...řekl Jozuovi: "Napřáhni šavli, kterou mášruce, proti Aji, neboť je dám do tvých rukou." Jozue tedy...
Jozue 8:26...- všichni obyvatelé Aje. Jozue totiž nespustil ruku s napřaženou šavlí, dokud nebyli všichni obyvatelé Aje...
Jozue 9:25...život, proto jsme to udělali. Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobré a správné."...
Jozue 9:26...Jozue s nimi tedy naložil takto: Vysvobodil jerukou synů Izraele, aby je nepobili, a téhož dne z nich...
Jozue 10:8...řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí." Jozue táhl z...
Jozue 10:19...jejich měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu velikou, drtivou...
Jozue 10:30...I Libnu a jejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živým, co bylo ve...
Jozue 10:32...jej, zaútočil na něj a Hospodin vydal Izraeli do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého dne a ostřím meče v něm...
Jozue 11:8...na zaútočili. Hospodin je vydal Izraeli do rukou, takže je pobíjeli a pronásledovali k Velkému...
Jozue 20:9...nechtěně zabil, uchýlí se tam, aby nezemřel rukou krevního mstitele, dokud se nepostaví před obec. ...
Jozue 21:44... všechny nepřátele jim Hospodin vydal do rukou. Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu...
Jozue 24:8... Bojovali s vámi, ale vydal jsem je do vašich rukou; obsadili jste jejich zem a jsem je před vámi...
Jozue 24:10...žehnal a žehnal. Tak jsem vás vysvobodil z jeho ruky. Potom jste překročili Jordán a přišli k Jerichu....
Jozue 24:11...proti vám bojovali, ale vydal jsem je do vašich rukou. Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali...
Soudců 1:2..." vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte...
Soudců 1:4...a Hospodin vydal Kananejce i Perizejce do jejich rukou. Pobili jich v Bezeku 10 000. Tam také narazili na...
Soudců 1:6...ho, a když ho dopadli, usekali mu palce na rukou i na nohou. Adoni-bezek tehdy řekl: "Sedmdesát králů...
Soudců 1:7...řekl: "Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i na nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem...
Soudců 2:15...obstát. Kamkoli se vypravili, Hospodinova ruka byla proti nim a byli poraženi, přesně jak to Hospodin...
Soudců 2:16...jim ale vzbuzoval soudce a ti je zachraňovaliruky nájezdníků. Neposlouchali však ani své soudce....
Soudců 2:18...s ním a po všechny soudcovy dny je zachraňovalrukou jejich nepřátel. Byl totiž pohnut lítostí, když úpěli...
Soudců 2:23...nespěchal s jejich vyhnáním, když je nedal do rukou Jozuovi. Toto jsou národy, které Hospodin ponechal,...
Soudců 3:10...mu vydal aramejského krále Kušana Rišatajima do rukou, takže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let,...
Soudců 3:28..."Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do vašich rukou." Sestoupili za ním, obsadili Moábcům jordánské brody...
Soudců 4:7...a s jeho zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu....
Soudců 4:9...neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstala a odešla s Barákem do...
Soudců 4:14...Toto je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před tebou jde sám Hospodin!" A tak Barák...
Soudců 5:26...mu mléko, ve vzácné číši přinesla smetanu. Levou rukou sáhla po kolíku, pravicí po těžkém kladivu. Dala...
Soudců 6:1...očích zle, a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak...
Soudců 6:9...jsem vás z domu otroctví. Vytrhl jsem vásruky Egypťanů i z rukou všech, kdo vás trápili. Vyhnal jsem...
Soudců 6:21...udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou mělruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály...
Soudců 7:2...velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal:...
Soudců 7:6...k pití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo voduruky a všichni ostatní si k pití klekli. Hospodin řekl...
Soudců 7:7...chlemtali, vás zachráním a vydám ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal...
Soudců 7:9...a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše...
Soudců 7:14...Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon uslyšel ten sen i...
Soudců 7:15...Hospodin vydal midiánský tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému...
Soudců 7:16...sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému dal do rukou beraní roh a prázdný džbán a do toho džbánu pochodeň....
Soudců 7:20...zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohy a křičeli: "Mečem...
Soudců 8:3...vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem zmohl ve srovnání s vámi?" A po těch...
Soudců 8:7..." mi Hospodin vydá Zebacha a Calmunu do rukou," prohlásil Gedeon, "za tohle vás nechám zmrskat...
Soudců 8:22...syn i syn tvého syna. Vždyť jsi nás zachránilrukou Midiánců!" Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout...
Soudců 8:34...Hospodina, svého Boha, který je vysvobozovalrukou všech jejich okolních nepřátel. Neprojevili ani...
Soudců 9:17... nasadil vlastní život, aby vás vysvobodilrukou Midiánců. Vy jste ale dnes povstali proti jeho domu,...
Soudců 10:12... volali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste ale opustili a sloužili jste...
Soudců 11:21... však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou Izraeli, takže je porazili. Tak Izrael obsadil celou...
Soudců 11:30...dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze...
Soudců 11:32...do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do rukou. Zpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu ...
Soudců 12:3...jsem proti Amoncům a Hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste dnes za mnou přišli? Bojovat se mnou?"...
Soudců 13:1...zle, a tak je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a...
Soudců 13:5...Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izraelrukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel...
Soudců 14:6...Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal kůzle. Svému otci ani matce ale...
Soudců 15:14...byly jako hořící koudel a pouta mu spadlarukou. Našel čerstvou oslí čelist, popadl ji a pobil s ...
Soudců 15:18... teď musím umřít žízní? To mám padnout do rukou těch neobřezanců?" Bůh tenkrát v Lechi prorazil...
Soudců 16:23...a aby oslavovali. Prohlašovali totiž: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!" Lid při...
Soudců 16:24...Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země ničitele...
Soudců 16:26...sloupy, Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám....
Soudců 18:10... půjdeme tu zem obsadit! Bůh vám ji dává do rukou! tam přijdete, najdete bezstarostný lid a doširoka...
Soudců 19:27...cestu, a hle - jeho družka leží u dveří domurukama na prahu. "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověď...
Soudců 20:28..." odpověděl Hospodin. "Zítra je vydám do vašich rukou." Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy...
Růt 1:13... můj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti mně!" Tehdy se rozplakaly ještě více...
1. Samuel 4:3...smlouvy! přijde mezi nás a vysvobodí násruky našich nepřátel." A tak lid poslal do Šíla, aby...
1. Samuel 4:8...tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodíruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili...
1. Samuel 5:4...před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce leží ulomeny na prahu. Zůstal z něj jenom trup. (Proto...
1. Samuel 5:6...na Dágonův práh.) Na Ašdoďany pak těžce dolehla ruka Hospodinova - přinesla pohromu a Ašdod i s okolím...
1. Samuel 5:7...izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha Dágona!" Obeslali proto všechny...
1. Samuel 5:9...přestěhovali. Jakmile ji tam ale přestěhovaliruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a...
1. Samuel 5:11...městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli...
1. Samuel 6:3... Tak se uzdravíte a poznáte, proč se jeho ruka od vás neodvracela." "A jaké odškodnění s máme...
1. Samuel 6:5... a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy i vaší zemí. Proč byste měli...
1. Samuel 6:9... Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali...
1. Samuel 7:3...Hospodinu a služte jen jemu! Pak vás zachráníruky Filištínů." Nato synové Izraele odstranili baaly i...
1. Samuel 7:8...k Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodíruky Filištínů!" Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené...
1. Samuel 7:13...na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova proti Filištínům. Města od Ekronu po...
1. Samuel 7:14... byla znovu dobyta a Izrael osvobodil z jejich rukou i území v jejich okolí. Také mezi Izraelem a Emorejci...
1. Samuel 9:16...nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lidruky Filištínů. Shlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně...
1. Samuel 10:18...jsem přivedl Izrael z Egypta a vysvobodil vásruky Egypťanů i z ruky všech království, která vás...
1. Samuel 12:9... svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy do rukou Sisery, velitele chacorského vojska, a také do rukou...
1. Samuel 12:10...jsme baalům i aštartám. Teď nás ale zachraňrukou našich nepřátel a budeme sloužit tobě!' Hospodin tedy...
1. Samuel 12:11... Baráka, Jiftacha a Samuele, aby vás zachránilrukou vašich okolních nepřátel, takže jste bydlili v...
1. Samuel 12:15...se vzpírat jeho příkazům, bude Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcům. Předstupte...
1. Samuel 14:10...nás bude znamením, že nám je Hospodin vydal do rukou." Oba se tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni...
1. Samuel 14:12..."Stoupej za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za ním....
1. Samuel 14:27...lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl, kterou mělruce, a ponořil její konec do plástve medu. Nabral ho,...
1. Samuel 14:37..."Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho dne neodpověděl. Saul proto řekl:...
1. Samuel 14:43...trochu medu na konci hole, kterou jsem mělruce," odpověděl Jonatan. "A za to teď mám zemřít." Saul...
1. Samuel 14:48... Odvážně napadl Amalekovce a zachránil Izraelrukou nájezdníků. Saulovi synové byli Jonatan, Jišvi a...
1. Samuel 17:40... vložil je do kapsy ve své pastýřské mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na Filištína. Filištín, vpředu se...
1. Samuel 17:46... které jsi urážel. Dnes Hospodin sevře do  ruky, zabiju a useknu ti hlavu. Mrtvoly filištínského...
1. Samuel 17:47... Toto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou!" Jakmile Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby...
1. Samuel 17:49... David rychle vyběhl z řady proti němu. Sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vystřelil z praku a...
1. Samuel 17:57...před Saula. Hlavu Filištína ještě drželruce. "Čípak jsi syn, chlapče?" zeptal se ho Saul. "Syn...
1. Samuel 18:17...boje." (Saul si totiž říkal: nepadne mou rukou, ale rukou Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl:...
1. Samuel 18:21..."Dám mu ji. Díky se chytí do pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou...
1. Samuel 18:25...nepřáteli." (Saul totiž chtěl, aby David padl rukou Filištínů.) Dvořané to sdělili Davidovi a jemu se...
1. Samuel 19:9... Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopímruce, přišel na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David...
1. Samuel 21:4...se domluvil, kde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný chléb...
1. Samuel 21:9...zmocněnec nad jeho pastýři.) "A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David...
1. Samuel 22:6...Seděl právě pod tamaryškem na výšině v Gibeji, v ruce třímal kopí a všichni jeho služebníci stáli před ním....
1. Samuel 22:17...Královi služebníci se ale neodvažovali vztáhnout ruku a dotknout se Hospodinových kněží. Král se proto...
1. Samuel 23:4..."Vstaň a táhni na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou." A tak David se svými muži přišel do Keily, pustil...
1. Samuel 23:7...do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do města s vraty a...
1. Samuel 23:12..."A vydali by Keilští a muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl Hospodin. A tak David se...
1. Samuel 23:14...ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že...
1. Samuel 23:17...mu najít sílu v Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli...
1. Samuel 23:20...mu zlíbí, a my se postaráme, aby padl králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se...
1. Samuel 24:5...Hospodin: ‚Hle, vydám ti tvého nepřítele do rukou, abys s ním udělal, co budeš chtít.'" David tedy...
1. Samuel 24:7... provedl něco takového. Nevztáhnu na něj ruku - vždyť je to Hospodinův pomazaný!" Těmi slovy David...
1. Samuel 24:11...oči, že mi v jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali mi, zabiju, ale mně bylo líto. Řekl...
1. Samuel 24:12... Podívej se, otče, jen se podívej: Mámruce cíp tvého pláště. Odřízl jsem ti cíp pláště, ale...
1. Samuel 24:19...se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty jsi nezabil. Když někdo najde svého...
1. Samuel 24:21...králem a izraelské království bude v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při Hospodinu, že...
1. Samuel 25:8...služebníkům i svému synu Davidovi, co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a promluvili...
1. Samuel 25:26...zabránil prolít krev a vzít pomstu do vlastních rukou, tvoji nepřátelé a všichni, kdo mému pánu chtějí...
1. Samuel 25:33... abych neprolil krev a nevzal pomstu do svých rukou. Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi...
1. Samuel 26:8...okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím...
1. Samuel 26:9..."Neubližuj mu. Kdo může beztrestně vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného? Jakože je živ Hospodin,"...
1. Samuel 26:11...a zahyne. ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného! Vezmi raději to kopí i...
1. Samuel 26:23...a věrnost. Hospodin mi dnes vydal do rukou, ale jsem nechtěl vztáhnout ruku na Hospodinova...
1. Samuel 27:1...si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do...
1. Samuel 28:19...naloží takto: Hospodin i s Izraelem vydá do rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví synové se mnou, neboť...
1. Samuel 30:15...mi při Bohu, že nezabiješ a nevydáš do rukou mého pána, a k nim dovedu." Dovedl ho tedy k...
1. Samuel 30:23...a tu hordu, co nás napadla, nám vydal do rukou. Kdo by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo...
2. Samuel 1:14..." odpověděl. "A to ses nebál vztáhnout ruku a zabít Hospodinova pomazaného?!" řekl mu na to David....
2. Samuel 3:8...oddanost a nevydal jsem do Davidových rukou. A ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? ...
2. Samuel 3:18...řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izraelrukou Filištínů i všech ostatních nepřátel.'" Abner si také...
2. Samuel 3:34...žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou zlosynů...
2. Samuel 4:12...svým mládencům, aby je zabili. Usekali jim ruce i nohy a pověsili je u rybníka v Hebronu. Iš-bošetovu...
2. Samuel 5:19..."Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Filištíny ti...
2. Samuel 6:6... Když pak přišli k Náchonovu mlatu, Uza vztáhl ruku k Boží truhle a přidržel ji, protože ji volské...
2. Samuel 8:1...na Filištíny, porazil je a dobyl Meteg-amarukou Filištínů. Porazil také Moábce. Nechal je lehnout na...
2. Samuel 12:7...Izraelem a jsem vysvobodil ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi...
2. Samuel 13:19...suknici na sobě roztrhla. Zakryla si tvář rukama a plakala, kudy chodila. "Že s tebou byl ten tvůj...
2. Samuel 15:5... aby se mu poklonil, Abšalom k němu vztáhl ruku, objal ho a políbil. Takovým způsobem se choval ke...
2. Samuel 16:8...králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože...
2. Samuel 18:12...ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna bych ruku...
2. Samuel 18:28... tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu a králi!" "Je v pořádku můj chlapec...
2. Samuel 19:10...kmenech se dohadovali: "Král nás zachránilrukou našich nepřátel; vysvobodil nás ze spárů Filištínů....
2. Samuel 20:9...se daří, bratře?" oslovil Joáb Amasu a pravou rukou ho uchopil za vousy, aby ho políbil. Amasa přitom ...
2. Samuel 20:10... Amasa přitom nesledoval meč v Joábově druhé ruce. Joáb ho jím bodl do břicha, mu vyhřezly vnitřnosti...
2. Samuel 20:21...hor jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města...
2. Samuel 21:20...s Filištíny. Byl tam jeden obr, který měl na rukou i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet čtyři....
2. Samuel 21:22... Tak tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida...
2. Samuel 22:1...vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy, zpíval David Hospodinu tuto píseň: Hospodin...
2. Samuel 22:21...mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel,...
2. Samuel 22:35...na výšiny. paže učí, jak obstát v boji,  ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy,...
2. Samuel 23:6...nenechal! Darebák jak trní vyvržen buderukou se takového nikdo nedotkne, železo a tyč se na něj...
2. Samuel 23:10...Izraelci; tehdy vstal a pobíjel Filištíny, mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za...
2. Samuel 23:21...sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jen s holíruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl ozbrojen kopím. On mu je...
2. Samuel 24:14...odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je nesmírné. Jen...
2. Samuel 24:16...z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím neštěstím...
2. Samuel 24:17...se provinil! Co ale provedly tyto ovečky? tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k...
1. Královská 2:12...usedl Šalomoun a vzal královskou vládu pevně do rukou. Za Šalomounovou matkou Batšebou přišel Adoniáš, syn...
1. Královská 2:46... A tak vzal Šalomoun královskou vládu pevně do rukou. Šalomoun se spříznil s faraonem, vládcem Egypta....
1. Královská 8:15...ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael...
1. Královská 8:22...Před očima celého izraelského shromáždění vztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na...
1. Královská 8:24...slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože...
1. Královská 8:38...Izraele připustil, že jde o ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, pak každou modlitbu, každou prosbu,...
1. Královská 8:42...(neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišel a modlil se směrem k...
1. Královská 8:54...od Hospodinova oltáře, kde klečel na kolenourukama vztaženýma k nebi, postavil se a mocným hlasem...
1. Královská 11:12...neudělám za tvého života. Odtrhnu královstvíruky tvého syna. Navíc je neodtrhnu celé. Kvůli svému...
1. Královská 11:31... Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu královstvíruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden...
1. Královská 11:34...dělal jeho otec David. Celé království mu aleruky nevezmu. Nechám ho vládnout po celý jeho život kvůli...
1. Královská 11:35...přikázání a ustanovení. Království pak vezmuruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen nechám...
1. Královská 13:4...k betelskému oltáři, namířil na něj od oltáře rukou a poručil: "Chopte se ho!" Ruka, kterou na něj ukázal...
1. Královská 13:6... svého Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase přitáhnout k sobě." Boží muž se přimluvil u...
1. Královská 16:7...očích napáchal, když ho popouzel výtvory svých rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse...
1. Královská 18:9...Obadiáš. "Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť zabije! Jakože je živ Hospodin,...
1. Královská 18:46...a vyrazil do Jizreelu. S Eliášem ale byla ruka Hospodinova, takže si podkasal oděv a doběhl do...
1. Královská 20:13...množství vojska? Hle, dnes ti je vydám do rukou, abys poznal, že jsem Hospodin." "Jak se to...
1. Královská 20:28...bohem nížin, vydám ti celé to ohromné vojsko do rukou, abyste poznali, že jsem Hospodin." Celý týden...
1. Královská 22:3...nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobylirukou aramejského krále?" Potom se zeptal Jošafata: "Půjdeš...
1. Královská 22:6...ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný...
1. Královská 22:12...Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil:...
1. Královská 22:15... "Čeká úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat,...
2. Královská 3:10...krále Hospodin svolal proto, aby nás vydal do rukou Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To tu není žádný...
2. Královská 3:11..."Je tu Elíša, syn Šafatův, který líval vodu na ruce Eliášovy." "Ten slovo Hospodinovo," odpověděl...
2. Královská 3:13... kdo nás tři krále svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům." Elíša mu na to řekl: "Jakože je živ...
2. Královská 3:15..." Když pak hudebník začal hrát, nad Elíšou byla ruka Hospodinova. "Tak praví Hospodin," řekl. "Prohlubně v...
2. Královská 3:18...očích bylo málo. Proto vám také vydá do rukou Moábce. Všechna hrazená města, všechna větší města...
2. Královská 5:11...bude vzývat jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Copak...
2. Královská 6:7...vyplavala. "Vytáhni si ji," řekl a on natáhl ruku a vzal si ji. Když aramejský král válčil s Izraelem,...
2. Královská 7:2...dvě míry ječmene!" Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu muži namítl: "Hospodin sice otevírá nebeské...
2. Královská 7:17... Král tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak...
2. Královská 9:7...i krev všech Hospodinových služebníků, prolitou rukama Jezábel. Celý dům Achabův zahyne. Achabovy potomky...
2. Královská 9:35...pohřbít, ale našli z jen lebku, nohyruce. Když se vrátili a oznámili mu to, odpověděl: "Tak...
2. Královská 10:15... jistěže ano," odvětil Jonadab. "Tak mi podej ruku," vyzval ho. Když mu Jonadab podal ruku, vytáhl ho k...
2. Královská 11:8...při králi. Obklopíte krále, každý se zbraníruce. Kdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemře. Musíte...
2. Královská 11:11... Strážní se rozestavěli, aby všichni se zbraníruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé...
2. Královská 13:3...proti Izraeli hněvem a nadlouho je vydal do rukou aramejského krále Chazaela i jeho syna Ben-hadada....
2. Královská 13:16...a šípy." Když je přinesl, Elíša mu řekl: "Polož ruku na luk." A když to udělal, Elíša položil své ruce na...
2. Královská 14:5...výšinách. Jakmile měl Amaciáš království pevněrukou, nechal pobít ty své dvořany, kteří zabili jeho...
2. Královská 16:7... tvůj syn! Přijď prosím vysvoboditrukou aramejského a izraelského krále, kteří napadli."...
2. Královská 17:20...Izraele zavrhl. Ponížil je, vydával je do rukou nájezdníků, je nakonec zapudil ze své blízkosti....
2. Královská 17:39...jen Hospodina, svého Boha. On vás zachránírukou všech vašich nepřátel!" Oni však neposlechli a řídili...
2. Královská 18:29...král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z  ruky vás vysvobodit nemůže! Nenechte se od Ezechiáše...
2. Královská 18:30...vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král Asýrie:...
2. Královská 18:33...Vysvobodili snad bohové všech národů své zeměrukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu?...
2. Královská 18:34...Sefarvaimu, Heny a Ivy? Vysvobodili snad z  ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou...
2. Královská 18:35...bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin z ruky vysvobodil...
2. Královská 19:10...spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové...
2. Královská 19:18...to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili. Teď ale prosím,...
2. Královská 19:19...prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty, Hospodine...
2. Královská 20:6... Kromě toho vysvobodím tebe i toto městorukou asyrského krále a budu to město bránit. Udělám to pro...
2. Královská 21:14...zbylo z mého dědictví, to opustím a vydám je do rukou jejich nepřátel. Stanou se lupem a kořistí všech...
2. Královská 22:17...cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající hněv!'...
1. Letopisů 4:10...bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila od zlého, abych neměl...
1. Letopisů 5:20...jim Hagrité i se všemi svými spojenci padli do rukou. Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a...
1. Letopisů 11:23...obra pět loktů vysokého. Egypťan mělruce kopí jako tkalcovské vratidlo, ale on k němu přišel s...
1. Letopisů 13:9... Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení...
1. Letopisů 13:10...vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před...
1. Letopisů 14:10...Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Vydám ti je do...
1. Letopisů 14:11...řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo...
1. Letopisů 18:1...a porazil je, a tak dobyl Gat s jeho vesnicemirukou Filištínů. Porazil také Moábce a ti se stali...
1. Letopisů 20:8...zabil. Tak tito potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. Proti Izraeli pak povstal...
1. Letopisů 21:13...odpověděl David Gádovi. " raději padneme do rukou Hospodinu - je přece velmi milosrdný. Jen nepadnu...
1. Letopisů 21:17...tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, tvá ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta rána nepadá...
1. Letopisů 22:15...dřevo a kamení. Ty to ještě rozmnožíš. Mášruce dělníky, lamače, kameníky, tesaře a všechny zkušené...
1. Letopisů 22:18...Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou obyvatele této země, a tak je země podmaněna...
1. Letopisů 29:12...a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ a dáváš velikost....
1. Letopisů 29:14...pochází všechno - to, co jsme dali, bylo z tvé ruky! Před tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni...
1. Letopisů 29:16...domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky a tobě to náleží! Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a...
2. Letopisů 6:4...ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl...
2. Letopisů 6:12...očima celého izraelského shromáždění vzepjal ruce. Šalomoun si totiž nechal vyrobit 5 loktů dlouhé, 5...
2. Letopisů 6:13...shromážděním poklekl na kolena, vztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na...
2. Letopisů 6:15...slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože...
2. Letopisů 6:29...připustil, že jde o bolestnou ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš....
2. Letopisů 6:32...země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a vztažené paži - kdyby přišli a modlili se směrem k...
2. Letopisů 12:5...Vy jste zanechali , i tedy zanechávám vásrukou Šišakových." Izraelští vůdcové i král se tehdy...
2. Letopisů 12:13... Král Rechoboám vládl v Jeruzalémě pevnou rukou. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct...
2. Letopisů 13:8...obstát proti Hospodinovu království, které jerukou Davidových synů? Snad proto, že je vás tolik? Nebo...
2. Letopisů 13:16...dali před Judou na útěk, ale Bůh jim je vydal do rukou, takže je Abiáš se svým vojskem úplně rozdrtil. Na...
2. Letopisů 16:7...svého Boha, vojsko aramejského krále ti uniklorukou. Neměli snad Habešané a Libyjci ohromné vojsko s...
2. Letopisů 16:8...ale spolehl na Hospodina, a tak ti je vydal do rukou. Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval...
2. Letopisů 17:5...příkazy. Hospodin mu dal království pevně do rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl...
2. Letopisů 18:5...ne?" "Jdi," odpovídali, "a Bůh je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný...
2. Letopisů 18:11...Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal: "Podívej...
2. Letopisů 18:14..." odpověděl. "Čeká vás úspěch. Padnou vám do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat,...
2. Letopisů 20:6...To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou! Byl jsi...
2. Letopisů 23:7...řád. Levité obklopí krále, každý se zbraníruce. Kdokoli se přiblíží k chrámu, zemře. Musíte zůstat...
2. Letopisů 23:10...všechny muže rozestavěl, aby všichni se zbraníruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé...
2. Letopisů 24:13... Mistři byli pilní, takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavu a ještě ho...
2. Letopisů 24:24...v malém počtu, ale Hospodin jim vydal do rukou vojsko mnohem větší, protože Juda opustil Hospodina,...
2. Letopisů 25:15... kteří nedokázali svůj národ vysvobodit z tvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom jmenovali...
2. Letopisů 25:20... neboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá do jejich rukou, protože uctívali edomské bohy. Izraelský král Jehoaš...
2. Letopisů 26:19...kadidelnici připravenou k pálení kadidla stáleruce. Zatímco spílal kněžím, na čele se mu před jejich...
2. Letopisů 28:5...stromem. Proto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili, zajali mnoho...
2. Letopisů 28:9...otců, se hněval na Judu, a tak vám je vydal do rukou. Zuřivost, s jakou jste je povraždili, ale volá do...
2. Letopisů 29:23...krále a před celé shromáždění, aby na vložili ruce. Kněží je potom porazili a jejich krví očistili oltář...
2. Letopisů 30:12...do Jeruzaléma. Na Judovi ovšem spočinula Boží ruka, aby jednomyslně splnili, co jim král a hodnostáři...
2. Letopisů 32:11...tvrdí: ‚Hospodin, náš Bůh, nás vysvobodírukou asyrského krále,' myslíte, že vás nepodvádí? Vede vás...
2. Letopisů 32:13...snad jejich bohové vysvobodit své země z mých rukou? Kdo z bohů těch národů, které moji otcové vyhladili,...
2. Letopisů 32:14...vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl z mých rukou vysvobodit...
2. Letopisů 32:15...království nedokázal vysvobodit svůj lid z  ruky ani z rukou mých otců. Ani váš bůh nemůže z ruky...
2. Letopisů 32:17...okolních národů nevysvobodili svůj lid z  ruky, tak svůj lid z ruky nevysvobodí ani Bůh...
2. Letopisů 32:19...o bozích okolních národů, vyrobených lidskýma rukama. Král Ezechiáš a prorok Izaiáš, syn Amosův, se za to...
2. Letopisů 32:22...Ezechiáše i obyvatele Jeruzaléma zachránilrukou asyrského krále Senacheriba i z rukou všech ostatních...
2. Letopisů 34:25...cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj neutuchající hněv!'...
2. Letopisů 36:17...ani panny, starce ani kmety; všichni mu padli do rukou. Všechno vybavení Božího chrámu, velké i malé...
Ezdráš 5:8...trámy. Pracují pilně a dílo jim roste pod rukama. Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn...
Ezdráš 5:12...naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou babylonského krále, Chaldejce Nabukadnezara, který...
Ezdráš 6:12...poníží každého krále i lid, který by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamější dům Boží. , Dareios...
Ezdráš 7:6... neboť Hospodin, jeho Bůh, nad ním držel svou ruku. Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma...
Ezdráš 7:9... neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou ruku. Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil...
Ezdráš 7:28... Protože nade mnou Hospodin, můj Bůh, držel svou ruku, osmělil jsem se shromáždit vůdce Izraele, aby šli se...
Ezdráš 8:18...Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna Leviho, syna Izraelova, nám...
Ezdráš 8:22... Řekli jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je...
Ezdráš 8:31...na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před nepřáteli a lupiči. Po...
Ezdráš 9:5...rouchu a plášti jsem padl na kolena a vzepjal ruce k Hospodinu, svému Bohu, se slovy: "Je mi hanba, Bože...
Ezdráš 9:7...i se svými králi a kněžími byli vydáváni do rukou okolních králů. dodnes jsme zakoušeli meč, zajetí,...
Nehemiáš 2:8... neboť můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku. Když jsem přišel k zaeufratským místodržícím, předal...
Nehemiáš 2:18... jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme stavět!"...
Nehemiáš 4:11...rod Judův, který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou přenášeli stavební náklad a druhou svírali zbraň....
Nehemiáš 8:6...Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal: "Amen, amen!" Padli před Hospodinem na...
Nehemiáš 9:24... kteří tam bydleli, jsi před nimi porazil. Do rukou jsi jim vydal krále i národy země, takže s nimi...
Nehemiáš 9:27...v nesmírném slitování, dával jsi jim zachráncerukou nepřátel. Když si však vydechli, znovu popouzeli,...
Nehemiáš 9:30...odmítali slyšet, vydal jsi je národům světa do rukou. V nesmírném slitování jsi ale s nimi neskoncoval,...
Nehemiáš 11:24...Mešezabelův ze synů Zeracha, syna Judova, bylruce králi ve všech záležitostech lidu. Pokud jde o...
Nehemiáš 13:13... písaři Sádokovi a levitovi Pedajášovi a k ruce jsem jim dal Chanana, syna Zakurova, syna Mataniášova....
Nehemiáš 13:21...říkal jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od doby v sobotu nechodili. Levitům jsem...
Ester 2:21... chystali se dva nespokojenci vztáhnout ruku na krále Xerxe. Byli to Bigtan a Tereš, královští...
Ester 3:6...to tak rozlítilo, že mu připadalo málo vztáhnout ruku jen na Mordechaje. Když se dozvěděl Mordechajovu...
Ester 3:10...do králových pokladnic." Nato si král sňalruky pečetní prsten a dal jej tomu židobijci Hamanovi, synu...
Ester 6:2...ze strážců prahu, kteří se chystali vztáhnout ruku na krále Xerxe. Král se otázal: "Jak za to byl...
Ester 8:2...prozradila, kým pro ni je. Nato si král sňalruky pečetní prsten (který odebral Hamanovi) a dal ho...
Ester 8:7...a jeho majetek jsem dal Ester, protože vztáhl ruku na Židy. Edikt psaný královým jménem a zapečetěný...
Job 1:11...jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co - uvidíš, že ti pak...
Job 2:5...," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti - uvidíš, že ti pak bude...
Job 4:3...nic. Sám přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala,...
Job 5:18...‚On udeří, však také ošetří, zraní, svou rukou však uzdraví.' Vysvobodí ze šesti soužení, ani...
Job 6:9...- že by Bůh ráčil rozmáčknout, mávnutím ruky zahubit. Pak by mi mohlo sloužit k útěše, i když se...
Job 8:20... Bůh se bezúhonných nezříká, nepodpoří však ruku bídáka. Tvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku...
Job 9:24...nevinných on se zasměje. Když země padne do rukou bídáka, zrak jejích soudců on sám zakrývá - a když ne...
Job 9:33...nás vstoupil prostředník, který by na nás oba ruku položil! Ten by snad jeho hůl ode odvrátil, abych...
Job 10:7...se? Víš přece, že jsem nevinen a že z tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses...
Job 10:8...nevinen a že z tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátil a chceš ...
Job 11:14...své srdce a k Bohu vzepneš dlaně, zlo ze svých rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém stanu bezpráví...
Job 12:6...popouzejí Boha, jsou v bezpečí, jako by Boharuce drželi. Jen se ptej dobytka, poučí, ptáci na...
Job 12:9...Neví snad jeden každý z nich, že je svou rukou učinil Hospodin? V jeho ruce je život každého tvora,...
Job 12:10...z nich, že je svou rukou učinil Hospodin? V jeho ruce je život každého tvora, je v dech každého lidského...
Job 13:21...o dvojí, se před tebou skrývat nemusím: Svou ruku ode odtáhni, nejsem zastrašen tvými hrůzami....
Job 14:15...Zavolal bys a se ti ohlásil, po díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď kroky počítáš, pak ...
Job 15:25...čeká na útok. To proto, že proti Bohu vztáhl ruku, proti Všemohoucímu se postavil, tvrdošíjně se vrhl...
Job 16:17...stín smrti mi leží na víčkách. přece nemám na rukou násilí, modlitba je bez poskvrny! Země,...
Job 17:9...ale jde svou cestou dál, kdo čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuže, vy všichni, zkuste to znovu...
Job 19:21...Smilujte, smilujte se, vy přátelé, vždyť Boží ruka bije ! Musíte s Bohem na pořádat ten hon, nemáte...
Job 20:10...děti budou muset odškodnit chudáky, vlastníma rukama majetek navrátit. Mladická síla, jíž měl plné kosti,...
Job 21:5...jenom tak? Pohleďte na a zděste seruku na ústa si položte! Vždyť i , když na to pomyslím,...
Job 22:30... kdo není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých." Job na to...
Job 23:2...řekl: "I dnes je žaloba plná trpkosti, jeho ruka drtí i přes sténání. Kdybych jen věděl, kde se...
Job 26:13... Nebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen...
Job 27:23...chtít před ním utéci. Posměšně zatleská mu svýma rukama, s pískotem vyžene ho z jeho domova.'" Stříbro ...
Job 28:9...nikdy nezavítá tam. Lidé však na křemen vztahují ruku, hory vyvracejí z kořenů. Ve skále dokáží razit štolu,...
Job 29:9...mi na pozdrav, přední mužové své řeči přerušiliruku si kladli na ústa, hlasy hodnostářů umlkaly, jazyk jim...
Job 29:20...stále čerstvá zůstane, můj luk stále pevnýruce .' Naslouchali mi napjatě, tiše očekávali rady ...
Job 30:2...býval nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k čemu mi může být? Jejich zmužilost je dávno pryč....
Job 30:24...určeného všem živým. Na zhrouceného přece nikdo ruku nevztáhne, když volá o pomoc ve své pohromě. Copak...
Job 31:7... jestli srdce odešlo za očima, jestli mi na rukou špína ulpěla - pak co zaseji, sní někdo jiný, ...
Job 31:21... když se vlnou mých ovcí zahříval? Jestli  ruka někdy napadla sirotka, protože jsem viděl, že soud na...
Job 31:22... - pak mi vyrvou paži z ramena, je  ruka v lokti zlomena! Božího trestu jsem se přece bál, před...
Job 31:25... těšilo, jak velké jmění mám a kolik toho svou rukou vydělám? Copak jsem obdivoval zářící slunce a měsíc...
Job 31:27...nádheře, takže bych se v srdci dal tajně svéstrukou jim od úst poslal polibek? I to by byl přece...
Job 34:19... nestaví velmože před nuzáky - dílo jeho rukou jsou jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle umírají, i...
Job 37:7...' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník znal jeho jednání. I zvěř...
Job 40:4..."Jsem příliš nicotný - co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co...
Job 40:32...Trefíš ho harpunami do hlavy? Opovaž se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj a to nezkusíš! Nikdo...
Žalmy 7:4...můj, jestliže jsem se provinil, jestli mi na rukách lpí bezpráví, jestli jsem příteli oplatil něčím zlým...
Žalmy 8:7... slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše....
Žalmy 9:14...Smiluj se, Hospodine, hleď na trápení, z ruky protivníků, z bran smrti vytrhni, abych pak...
Žalmy 10:12... nikdy nic nevidí." Povstaň, Hospodine, pozvedni ruku! Na utlačené se, Bože, rozpomeň! Proč se ničema...
Žalmy 10:14...vidíš! Ty vnímáš trápení i žal, svou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého bezbranný spoléhá, ty...
Žalmy 16:5... můj kalich je Hospodin - ty přece můj osudruky nepustíš! Vyměřeny jsou mi blažené krajiny, dostalo se...
Žalmy 17:14...život před ničemy! Před lidmi, Hospodine, svou rukou ochraň , před lidmi, jejichž odplatou je život na...
Žalmy 18:1...vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy. Miluji , Hospodine, sílo...
Žalmy 18:21...mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel,...
Žalmy 18:25...odměnil za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k...
Žalmy 18:35...na výšiny. paže učí, jak obstát v boji,  ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy,...
Žalmy 19:2... Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna...
Žalmy 21:9...Nejvyššího nezakolísá! Na tvé nepřátele tvá ruka dosáhne, všechny tvé protivníky najde tvá pravice! ...
Žalmy 22:17...Smečka psů se na sbíhá, obstupují zlosyniRuce i nohy mi probodli, všechny kosti se dají spočítat!...
Žalmy 24:4...na místě jeho svatosti? Ten, kdo nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřísahá...
Žalmy 26:6...chovám v nenávisti, mezi darebáky nesedímRuce si umývám v nevinnosti, ke tvému oltáři, Hospodine,...
Žalmy 26:10...mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojujRuce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky! ...
Žalmy 28:2...Vyslyš prosby, když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé nejsvětější svatyni! Nezahrnuj mezi...
Žalmy 28:4...podlost jejich počinů, odměň je za dílo jejich rukou, dej jim zaslouženou odplatu! Protože nedbají na...
Žalmy 28:5...na Hospodinovy činy - na to, co vykonal svýma rukama - proto je rozboří a nikdy více nebude je budovat...
Žalmy 31:6...mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, vykup !...
Žalmy 31:16...tebe, o tobě říkám: "Můj Bůh jsi ty!" Můj osudruce máš, vysvoboď z ruky nepřátel, kteří stíhají!...
Žalmy 32:4...kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila ve dne v noci, z mízy stal se letní...
Žalmy 36:12...upřímné. nešlape po mně noha pyšnýchruka darebáků nepronásleduje ! Tam, kde zlosynové...
Žalmy 37:24... I kdyby zakolísal, přece neupadne, Hospodin za ruku drží jej. Býval jsem mlád a jsem starý, nikdy jsem...
Žalmy 37:33... jak ho zahubit, Hospodin ho však nenechá v jeho rukách, nedá ho odsoudit v jeho při! Spoléhej na Hospodina...
Žalmy 38:3...nekárej! Vždyť jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj...
Žalmy 39:11...Odvrať ode svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu, jako mol...
Žalmy 44:3...dnech, v těch starodávných dnech. Svou vlastní rukou jsi vyhnal pohany, a je jsi usadil; rozdrtils národy,...
Žalmy 44:21...svého Boha zapomněli, jak bychom k cizímu bohu ruce zvedali? Cožpak by na to znalec tajemství srdce,...
Žalmy 63:5... Budu chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí lahodná hostina, hlasitou...
Žalmy 71:4...mou skálou a pevností! Vysvoboď , Bože můj, z ruky ničemy, ze spárů násilníka, jenž páchá bezpráví! Vždyť...
Žalmy 73:13...bohatství! ale chovám své srdce v čistotěruce si myji v nevinnosti - zbytečně! Stíhán jsem ranami...
Žalmy 74:11...Bude se tvému jménu vysmívat navěky? Proč svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici z klína nezvedneš?...
Žalmy 75:9... druhého snižuje. Hospodin drží kalichruce své, kořeněné víno je v něm zpěněné! Všem ničemům země...
Žalmy 76:6...posledním. Bezmocní byli všichni bojovnícirukama pohnout nemohli. Bože Jákobův, když tys jim pohrozil...
Žalmy 77:3...hledal v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, duše se nenechala utěšit. Na...
Žalmy 77:21...nešlo rozeznat, vedl jsi lid svůj, ovce svérukou Mojžíše a Árona. Poučný žalm Asafův. Naslouchej,...
Žalmy 78:61...dal padnout svoji sílu, svou slávu nechalrukou nepřátel. Svůj lid tehdy vydal napospas meči, na své...
Žalmy 78:72...pak pásl se srdcem oddaným, vodil je dovedností rukou svých. Žalm Asafův. Pohané vtrhli, Bože, do tvého...
Žalmy 80:18...ohněm je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synem, jehož sis...
Žalmy 81:7...neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednických. Volal jsi v soužení a zachránil jsem...
Žalmy 81:15...jejich soupeře srazil, na jejich nepřátele bych ruku obrátil. Odpůrci Hospodina by se museli krčit, jejich...
Žalmy 82:4...ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknoutruky ničemů! Oni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách...
Žalmy 88:6... na něž si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí ruky jsou vzdáleni! Shodils do jámy nejhlubší, do...
Žalmy 88:10...Volám , Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny...
Žalmy 89:14...v tvém jménu jásají. Mocná je paže tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se pozvedá. Právo a spravedlnost jsou...
Žalmy 89:22...Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal.  ruka jej bude podpírat, paže mu bude síly dodávat....
Žalmy 89:26...bude s ním, jeho roh se v mém jménu vyvýší. Jeho ruku vložím na moře, na řekách spočine jeho pravice. ‚Ty...
Žalmy 90:17...našeho Pána Boha s námi zůstává, dílo našich rukou mezi námi rozkvétá, dílo našich rukou rozkvétá!...
Žalmy 91:12... na všech tvých cestách aby chránili, na rukou aby nosili, nohu o kámen aby sis nezranil. Přes...
Žalmy 92:5..., Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou tvých. Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak...
Žalmy 95:4...přece, veliký Král nad všemi bohy. V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy. Patří...
Žalmy 95:5... Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily! Pojďte a klaňme se, před ním padněme,...
Žalmy 97:10...svých věrných on přece ochrání, vysvobodí jeruky ničemných! Poctivým lidem světlo vychází, radost je...
Žalmy 102:26...tvá! Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se...
Žalmy 104:28...potřeby. Dáváš jim a oni sbírají, když otevřeš ruku, sytí se hojností. Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš...
Žalmy 106:26... poslouchat Hospodina odmítli. Pozvedl tedy ruku k přísaze, že je nechá padnout na poušti, že jejich...
Žalmy 109:27...lásce zachraň ! Takto poznají, že je to ruka tvá a že ty, Hospodine, jsi to vykonal. Žehnej mi,...
Žalmy 111:7...území jim daroval. Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho pravidla! Na věčné...
Žalmy 115:4...Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí...
Žalmy 115:7...mají, a neslyší, nos mají, a necítíRuce mají, a nehmatají, nohy mají, a nechodí, ani nehlesnou...
Žalmy 118:27...on je nám světlem! Seřaďte průvod s ratolestmiruce, vzhůru se vydejte k rohům oltáře! Ty jsi můj Bůh,...
Žalmy 119:48...- vždyť je miluji! K milovaným tvým příkazům ruce vztahuji, zatímco přemýšlím nad tvými zákony. Na slovo...
Žalmy 119:73...vzácnější než tisíce zlatých a stříbrných! Tvé ruce učinily a uhnětly, dej mi rozum, pochopím tvé...
Žalmy 119:173...spravedlivé všechny tvé příkazy. Kéž mi pomáhá ruka tvá, vždyť jsem si zvolil tvá pravidla. Toužím,...
Žalmy 125:3...nad spravedlivých dědictvím, aby spravedliví ruce nevztáhli k páchání špatnosti. K dobrým se, Hospodine,...
Žalmy 128:2...ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami! Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný. Tvá...
Žalmy 134:2...za nocí v domě, kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte Hospodina velebit! Kéž ti ze Sionu...
Žalmy 135:15...Stříbro a zlato jsou pohanské modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí...
Žalmy 136:12...středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky! On Rudé moře...
Žalmy 136:24...porobě - jeho láska trvá navěky! Vytrhl násruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! On veškeré...
Žalmy 138:7...procházím soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn....
Žalmy 138:8... Hospodine, trvá navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty ,...
Žalmy 139:10...se usadil za mořem dalekým, i tam by vedla ruka tvá, tvá pravice by držela! Kdybych si řekl - Snad...
Žalmy 140:5...pod svými rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemy, braň před těmi, kdo páchají násilí, před...
Žalmy 141:2...před tebou kadidlem, večerní obětí kéž jsou  ruce zvednuté! K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu...
Žalmy 143:5... rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím. Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě...
Žalmy 143:6...co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím. Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody!...
Žalmy 144:1... Požehnán buď Hospodin, skála ! On učí  ruce bojovat, prsty chystá na zápas. On je láska, můj...
Žalmy 144:7... vyšli své šípy, abys je rozdrtil! Vztáhni svou ruku z výšiny, z mohutných vod vyprosti, z ruky cizáků...
Žalmy 144:11...Davida! Od krutého meče vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě...
Žalmy 145:16... abys je krmil v čase potřeby. Otevíráš ruku, abys nasytil touhy všech žijících. Hospodin je...
Žalmy 149:6... Z plna hrdla Boha vyvýší, dvojsečný meč rukách třímají, aby konali pomstu nad pohany, aby trestali...
Přísloví 1:24...Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšetruku jsem nabízela, nikdo však nevnímal, všechny rady...
Přísloví 6:1... pokud za někoho ručíš, cizímu člověku jsi svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen jsi tím,...
Přísloví 6:10...si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku složíš ruce a spočineš? Vtom jako tulák bída navštíví , jako...
Přísloví 6:17...za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazykruce mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné plány,...
Přísloví 10:4...zavrhne. Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství. Kdo v létě sklízí, je syn zdárný,...
Přísloví 12:24...hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly. Pracovitým rukám bude svěřena vláda, zahálčivost však vede k porobě....
Přísloví 14:1...žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná...
Přísloví 17:16...Hospodinu hnusí nastejno. K čemu jsou penízerukou tupce? Když nemá rozum, moudrost nekoupí! Přítel...
Přísloví 17:18...se rodí pro chvíle trápení. Přišel o rozum, kdo rukou upíše se, kdo za bližního složí záruku. Kdo se rád...
Přísloví 19:24...pak člověk může spát. Lenoch k talíři natáhne ruku, k ústům ji ale nezvedne. Nabij drzounovi, a...
Přísloví 21:1...do nitra. Královo srdce je v Hospodinově ruce - jak vodní strouhu je směruje, kam chce. Člověk ...
Přísloví 21:25...mez. Lenocha umoří jeho vlastní touhy, jeho rukám práce nevoní. Celý den jenom toužebně touží,...
Přísloví 23:10... Neposunuj dávné mezníky, od pole sirotků dej ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž mocný - sám proti tobě...
Přísloví 24:33...si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku složíš ruce a poležíš; najednou jak tulák navštíví nouze, bída...
Přísloví 26:9...kámen je tupci prokazovat čest. Jako trnruce opilce je přísloví v ústech pitomce. Jako lučištník,...
Přísloví 26:15...v pantech, lenoch v peřině. Lenoch k talíři ruku natáhne, zvednout ji k ústům ale nezvládne. Lenoch...
Přísloví 27:16...Kdo ji chce zkrotit, chce zkrotit vítr, do pravé ruky chce olej pochytat. Železo se brousí železem, tak...
Přísloví 28:17...obtížený vraždou se řítí do jámy, od takového ruce pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován bude, kdo jde...
Přísloví 30:28...v jednom šiku vyráží; pavouka sice chytíš do ruky, bydlí však v královských palácích. Tito tři mají...
Přísloví 30:32...Pokud ses bláhově chvástal, pokud sis vymýšlelruku na ústa! Pod tlakem vzniká z mléka máslo, pod tlakem...
Přísloví 31:13...života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro ni radostí. Kupecké lodi se podobá: přináší...
Přísloví 31:19...její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou dlaň...
Přísloví 31:20... Štědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strach o rodinu, ani když padá...
Kazatel 2:24...se potěšit? Vidím však, že i to pocházíruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho...
Kazatel 4:1...sluncem: Slzy utiskovaných - útěcha nikde. Mocrukou utiskovatelů - útěcha nikde! Proto závidím dávno...
Kazatel 4:5...marnost a honba za větrem! Hlupák do klína složí ruce a potom sžírá se. Lepší špetka klidu než náruč námahy...
Kazatel 9:1...a moudré i s jejich skutky ve svých rukou Bůh. je to láska anebo zášť, lidé neví o ničem, co...
Kazatel 9:10...se pachtíš pod sluncem. Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu,...
Kazatel 10:18...pro opití! Pro zahálku se bortí krovy, pro líné ruce teče do domu. Pro potěšení se pořádají hody, radost ze...
Kazatel 11:6...vše. Rozsívej zrána svoje zrno ani zvečera své ruce neskládej - vždyť nevíš, zda se zdaří to, či ono, či...
Píseň 5:4... myla, snad špinit si je mám? Můj milý protáhl ruku otvorem, útroby se pro něj zachvěly. Milému svému...
Píseň 5:5... Milému svému jsem vstala otevřít, z mých rukou myrha stékala, myrha kanula z prstů mých na...
Píseň 7:2...knížecí! Křivky tvých boků jako šperky mistrnou rukou tepané. Pupek tvůj - číše okrouhlá, kořeněné víno v...
Izaiáš 1:15...nemohu je vydržet. Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby...
Izaiáš 1:25... svým protivníkům pomstím se! Obrátím proti tobě ruku, dočista vytavím tvoji strusku, odstraním z tebe...
Izaiáš 5:12... Hospodinovy skutky je ale nezajímají, dílo jeho rukou vůbec nevidí. A proto můj lid půjde do zajetí, neboť...
Izaiáš 5:25...vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil, takže se hory zatřásly - v ulicích jako...
Izaiáš 6:6...Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst...
Izaiáš 8:11...mi řekl Hospodin, když pevně uchopil svou rukou a varoval , abych se nevydával cestou tohoto lidu:...
Izaiáš 9:11... Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Lid se však nevrátil k tomu,...
Izaiáš 9:16... Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Zlo totiž vzplálo plameny,...
Izaiáš 9:20... Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda těm, kdo uzákoňují zlé...
Izaiáš 10:4... Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda Asýrii, metle mého hněvu...
Izaiáš 10:5...Běda Asýrii, metle mého hněvu - hůl v jejich ruce je prchlivost! Vypravil jsem je proti bezbožnému...
Izaiáš 10:10...jako Arpád? Nedopadlo Samaří jako Damašek?  ruka uchvátila modlářská království, jež měla lepší sochy...
Izaiáš 10:14...jsem jejich trůny jako býk. Bohatství národů  ruka pobrala, jako se hnízdo vybírá; jako se sbírají...
Izaiáš 11:11...bude slavné. V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého lidu z Asýrie, z...
Izaiáš 11:14... národy na východě spolu vyplení. Vztáhnou své ruce na Edom a Moáb, i Amonci je budou poslouchat. Hospodin...
Izaiáš 11:15...vysuší záliv Egyptského moře, na Eufrat máchne rukou své vichřice a rozdělí jej na sedm ramen, aby se dal...
Izaiáš 13:2...na holém návrší, hlasitě na křikněterukou jim pokyňte, vtrhnou do bran vznešených. Svým...
Izaiáš 13:7...zhouba od Všemohoucího blíží se! A proto všechny ruce ochabnou, všechna srdce se strachy rozplynou. Budou...
Izaiáš 14:26...z jejich ramena! Toto je rozhodnutí o celé zemiruka vztažená na všechny národy. Hospodin zástupů rozhodl -...
Izaiáš 14:27... Hospodin zástupů rozhodl - kdo mu zabrání? Jeho ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V roce, kdy zemřel král...
Izaiáš 19:16...ženy - budou se třást strachy před zdviženou rukou Hospodina zástupů, ji pozvedne proti nim. Judská...
Izaiáš 19:25..."Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, dědictví!" V roce, kdy asyrský...
Izaiáš 22:21...mu tvé roucho a opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou předám tvou pravomoc a stane se otcem obyvatel...
Izaiáš 23:11...- vždyť tu ani molo nezbylo! Hospodin vztáhl ruku na moře, aby otřásl královstvími; přikázal ohledně...
Izaiáš 25:10...a radujme se z jeho záchrany!" Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude dupán v zemi své,...
Izaiáš 25:11...bývá zadupána sláma do hnoje. Moáb v tom hnoji ruce rozpřáhne, jako se rozpřahuje plavec ve vodě; jeho...
Izaiáš 26:11...bezpráví, nevidí, jak vznešený je Hospodin. Svou rukou, Hospodine, hrozíš jim, oni to ale nevidí. vidí,...
Izaiáš 28:4...je kdo uvidí, zhltne je, jak mu přijdou do ruky! V ten den bude Hospodin zástupů ozdobnou korunou a...
Izaiáš 29:23...nebude. ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy jméno posvětí, Svatému Jákobovu...
Izaiáš 30:32...budou hrát tamburíny a citery - pouhým máchnutím ruky je v bitvě porazí. dávno je připraveno tofetské...
Izaiáš 31:3...koně pouhé tělo, a ne duch. Jakmile Hospodin rukou pohrozí, zhroutí se pomocník, padne i ten, jemuž měl...
Izaiáš 34:17...je shromáždí. On sám jim losem určí podíly, svou rukou jim tu zemi rozměří, aby ji navždy ovládli, aby v ...
Izaiáš 35:3... našeho Boha nádhera! Dodejte síly ochabujícím rukám, zpevněte podlomená kolena. Řekněte těm, kdo mají...
Izaiáš 36:15...vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Toto praví král Asýrie:...
Izaiáš 36:18...Vysvobodili snad bohové všech národů své zeměrukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu?...
Izaiáš 36:19...jsou bohové Sefarvaimu? Vysvobodili snad z  ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou...
Izaiáš 36:20...bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin z ruky vysvobodil...
Izaiáš 37:10...spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak asyrští králové...
Izaiáš 37:19...to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili. Teď však prosím...
Izaiáš 37:20...prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty, Hospodine...
Izaiáš 38:6... Kromě toho vysvobodím tebe i toto městorukou asyrského krále a budu to město bránit. Toto je...
Izaiáš 40:2...poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou rukou ztrestal Hospodin dvojnásob za všechen jeho hřích....
Izaiáš 40:11... shromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky. Kdo shrnul vody do...
Izaiáš 41:13... Hospodin jsem tvůj Bůh, který bere za ruku a říká: "Neměj strach, sám ti pomáhám!" Neboj se,...
Izaiáš 41:20...a poznají, to uváží a pochopí, že to svou rukou učinil Hospodin, Svatý izraelský že to vytvořil....
Izaiáš 42:6... Hospodin povolal jsem k vítězství a za ruku pevně uchopil; ochráním. Svému lidu dám do...
Izaiáš 43:13...že jsem Bůh. Dříve než byl den, jsem. Z  ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? Toto...
Izaiáš 44:5...a druhý Jákobovo jméno ponese, další si na ruku napíše "Hospodinův" a přijme jméno Izrael. Toto praví...
Izaiáš 45:11...se chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi dávat rozkazy? jsem ten, kdo zemi...
Izaiáš 45:12...a stvořil na člověka. jsem ten, kdo svýma rukama roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám. ve...
Izaiáš 48:13... jsem ten první a jsem i poslední. vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhla; kdykoli je...
Izaiáš 48:14...miluje, vykoná jeho vůli s Babylonem, jeho ruka padne na Chaldejce. , sám jsem promluvil, ano, ...
Izaiáš 49:2... Jak ostrý meč ústa učinil, v stínu své ruky ukryl ; učinil ze vybroušený šíp a schoval si ...
Izaiáš 49:22...Toto praví Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou ruku k pohanům, zvednu korouhev na znamení národům! V...
Izaiáš 50:2...Proč nikdo neodpovídá na volání? Což je  ruka krátká k vykoupení? Nemám k vysvobození dost sil? Hle,...
Izaiáš 50:11...ohně, s loučemi, které zapálili jste. Z  ruky se vám toho dostane, že ulehnete v bolestech! ...
Izaiáš 51:16...Svá slova vložil jsem do tvých úst, ve stínu své ruky jsem skryl - , jenž jsem nebe zasadil a základy...
Izaiáš 51:17...se, probuď se, vstávej, Jeruzaléme, který jsiruky Hospodinovy kalich jeho hněvu pil, který jsi do dna...
Izaiáš 51:18...nedoprovodil ze všech synů, které zplodila; za ruku ji nevzal ani jediný ze všech synů, které hýčkala.)...
Izaiáš 51:22... obhájce svého lidu, Hospodin: Hle, beru tiruky pohár závrati! Z toho poháru, z kalicha mého hněvu...
Izaiáš 51:23...hněvu nebudeš pít nikdy víc. Dám jej však do ruky tvých trapičů, kteří ti říkali: "Sehni se, ...
Izaiáš 56:2...sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla. tedy neříká žádný cizinec, který se...
Izaiáš 59:1...Jákoba. Tak promluvila ústa Hospodinova. Hleruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla, jeho...
Izaiáš 60:21... Oni jsou výhonek, jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude kmen,...
Izaiáš 62:3... jež ti Hospodinova ústa vyberou. V Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, v dlani svého Boha královskou...
Izaiáš 64:7... Otec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce náš, tvá ruka nás všechny uhnětla. Nehněvej se, Hospodine,...
Izaiáš 65:2...jsem říkal: "Jsem tu! Jsem tu!" Po celé dny jsem ruce vztahoval k lidu buřičů, kteří chodí cestou nedobrou...
Izaiáš 65:22...lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si vyvolení užijí. se nebudou marně dřít,...
Izaiáš 66:2... kde bych spočinul? Vždyť jsem to všechno svou rukou učinil, a tak všechno vzniklo, praví Hospodin. Všímám...
Izaiáš 66:14... Hospodinovým služebníkům bude zjevná jeho ruka, na své nepřátele se však rozhněvá. Hle - Hospodin...
Jeremiáš 1:9... praví Hospodin." Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do...
Jeremiáš 1:16...to, že cizím bohům pálili kadidlo a dílu svých rukou se klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni...
Jeremiáš 4:31...- křik sténající Dcery sionské, jež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte...
Jeremiáš 6:12...jiným spolu s poli a ženami, vztáhnu ruku na všechny, kdo žijí v této zemi, praví Hospodin....
Jeremiáš 6:24... proti tobě!" Jakmile jsme o nich slyšeliruce nám ochably. Jsme přemoženi úzkostí, jako když na...
Jeremiáš 15:6...praví Hospodin, odešel jsi pryč. Vztáhnu na tebe ruku a zničím ; soucitem jsem unaven! Budu je převívat...
Jeremiáš 15:17... neoslavuji s nimi. Sedím sám, protože jsi na  ruku položil a naplnil nevolí. Proč bolest nikdy...
Jeremiáš 15:21... zachraňoval a vysvobozoval, praví Hospodin. Z rukou zlých lidí vysvobodím a ze spárů tyranů ...
Jeremiáš 18:4... Nádoba, kterou z hlíny tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila, a tak začal znovu a dělal z jinou nádobu...
Jeremiáš 18:6... dome Izraele? praví Hospodin. Hle, jste v  ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele. Kdykoli...
Jeremiáš 19:7... Nechám je před jejich nepřáteli padnout mečemruce těch, kdo pasou po jejich životě. Jejich mrtvolami...
Jeremiáš 20:4...mečem tvých nepřátel. Všechen lid Judy vydám do rukou babylonského krále, který je odvleče do Babylonu a...
Jeremiáš 20:5...mečem. Všechno bohatství tohoto města vydám do rukou jejich nepřátel - všechen jeho zisk, všechny cennosti...
Jeremiáš 20:13...vzdejte mu chválu! On zachraňuje život ubohémurukou zločinců. je zlořečený den, kdy jsem byl narozen!...
Jeremiáš 21:4... Bůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbraně, jimiž venku před hradbami...
Jeremiáš 21:5...města. sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve svém hněvu a rozlícení a v hrozném...
Jeremiáš 21:7... kdo v tomto městě přežijí mor, meč a hlad) do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou jejich...
Jeremiáš 21:10...ve zlém, praví Hospodin. Nechám je padnout do rukou babylonského krále a ten je vypálí. Judskému...
Jeremiáš 21:12...ráno suďte spravedlivě, okrádaného zachraňujterukou utlačitele. Jinak můj hněv vzplane plamenem, rozhoří...
Jeremiáš 22:3...poctivě a spravedlivě! Zachraňujte okrádanéhorukou utlačitele! Přistěhovalcům, sirotkům a vdovám...
Jeremiáš 22:25... pravici, i odtud bych strhl! Vydám do rukou těch, kdo pasou po tvém životě, do rukou těch, ze...
Jeremiáš 25:15... Bůh Izraele, ke mně promluvil: "Vezmi z  ruky kalich s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k...
Jeremiáš 25:17... sesílám." Vzal jsem tedy kalich z Hospodinovy ruky a napojil jím všechny národy, k nimž Hospodin...
Jeremiáš 26:14...vám hrozil. Pokud jde o - hle, jsem ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co uznáte za dobré a správné, ale...
Jeremiáš 26:24...na veřejném hřbitově. Nad Jeremiášem ale držel ruku Achikam, syn Šafanův, takže nepadl do rukou lidu,...
Jeremiáš 27:6...mi zlíbí. Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara....
Jeremiáš 27:8... hladem a morem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničím. Neposlouchejte proto své proroky a...
Jeremiáš 29:21...vám mým jménem prorokují lži: Hle, vydám je do rukou babylonského krále Nabukadnezara, který je před...
Jeremiáš 30:6...může muž rodit? Proč tedy vidím všechny mužerukama na břiše jako rodičky, s popelavými tvářemi? Běda,...
Jeremiáš 31:11...' Ano, Hospodin Jákoba vykoupí, vysvobodí horukou silnějších! S jásotem přijdou na vrchol Sionu,...
Jeremiáš 31:32...uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta - tuto mou smlouvu totiž porušili...
Jeremiáš 32:3...tak praví Hospodin: ‚Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je dobude. Ani judský král...
Jeremiáš 32:4...Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v...
Jeremiáš 32:21...lid Izrael z Egypta znameními a zázraky, mocnou rukou, vztaženou paží a uprostřed veliké hrůzy. Dal jsi jim...
Jeremiáš 32:24...ho dobyli! Město padne mečem, hladem a morem do rukou Babyloňanů, kteří na něj útočí. Naplňuje se to, co...
Jeremiáš 32:25...sám vidíš! Hospodine, Pane, můj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si pole a před...
Jeremiáš 32:28... tak praví Hospodin: Hle, vydávám toto město do rukou Babyloňanů a do rukou babylonského krále...
Jeremiáš 32:30...Izraele pořád jen urážejí tím, co vlastníma rukama dělají, praví Hospodin. Ode dne, kdy bylo vystavěno,...
Jeremiáš 32:36...Říkáte: ‚Město padne mečem, hladem a morem do rukou babylonského krále.' Toto však praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 32:43...zaslíbil. A v této zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z pustina bez lidí a dobytka,'...
Jeremiáš 33:13...i ve městech Judy budou znovu procházet ovce pod rukama počítajícího, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny,...
Jeremiáš 34:2...Tak praví Hospodin - Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je vypálí ohněm. Ani ty před...
Jeremiáš 34:3...neunikneš, ale budeš jistě chycen a padneš mu do rukou. Spatříš babylonského krále vlastníma očima a bude s...
Jeremiáš 34:20...země, který prošel mezi díly telete, vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich...
Jeremiáš 34:21... Judského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich...
Jeremiáš 37:17..."Ano," odpověděl Jeremiáš. "Padneš do rukou babylonského krále!" Potom Jeremiáš králi Cidkiášovi...
Jeremiáš 38:3... Tak praví Hospodin: Toto město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který je dobude." Tito...
Jeremiáš 38:5...tohoto lidu, ale jeho zkázu!" "Hle, je ve vašich rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám nic...
Jeremiáš 38:16...nám dal život, nezabiji ani nevydám do rukou těch, kdo chtějí zabít." Nato Jeremiáš Cidkiášovi...
Jeremiáš 38:18...babylonského krále nevzdáš, pak město padne do rukou Babyloňanů. Ti je vypálí a jejich rukám neunikneš ani...
Jeremiáš 38:19... Kdyby Babyloňané vydali do jejich rukou, vrhli by se na ." "To neudělají," řekl Jeremiáš....
Jeremiáš 38:23...k Babyloňanům a neunikneš jim ani ty. Padneš do rukou babylonského krále a toto město skončí v plamenech!"...
Jeremiáš 39:17...ten den vysvobodím, praví Hospodin. Nepadneš do rukou těch, kterých se děsíš. Ano, opravdu zachráním....
Jeremiáš 40:4...- dnes propouštím z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám...
Jeremiáš 42:11... abych vás zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky. Dopřeji vám milosrdenství, takže se nad vámi smiluje...
Jeremiáš 43:3...poštval Baruch, syn Neriášův, aby nás vydal do rukou Babyloňanů, aby nás zabili anebo odvlekli do...
Jeremiáš 44:8...poslední zbytek? Proč urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste...
Jeremiáš 44:30...Hle, faraona Chofru, vládce Egypta, vydám do rukou jeho nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jeho...
Jeremiáš 46:24... Zahanbena bude Dcera egyptská - padne do rukou severního národa!" Hospodin zástupů, Bůh Izraele,...
Jeremiáš 46:26...i s těmi, kdo v něj doufají. Vydám je do rukou těch, kdo pasou po jejich životě, do rukou...
Jeremiáš 47:3...jejich kol. Rodiče se neotočí na pomoc dětemruce jim budou viset ochable, neboť přišel den, kdy...
Jeremiáš 48:37...hlava oholena, všechen vous ostříhán, všechny ruce samá jizva a pytlovina přes bedra. Na všech moábských...
Jeremiáš 50:43...tobě! o nich babylonský král uslyší, jeho ruce síla opustí. Přemožen bude úzkostí, jako když na...
Jeremiáš 51:7...Babylonu, co si zaslouží. Zlatým kalichemruce Hospodinově byl Babylon - opíjel celý svět. Národy z...
Pláč 1:7...poklady, jež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a nikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát...
Pláč 1:10...zvítězil! Na vše, co bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její svatyně vtrhli pohané -...
Pláč 1:14...Z mých hříchů se stalo jho, jež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily se mi na hrdlo, to jho síly...
Pláč 1:17...zůstaly opuštěny - nepřítel zvítězil. Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbudil proti...
Pláč 2:7...zanevřel, zošklivil si svou svatyni. Vydal do rukou nepřátel městské hradby i pevnosti. V Hospodinově...
Pláč 2:15...Všichni, kdo půjdou okolo, sprásknou nad tebou ruce. Hvízdnou a hlavou potřesou nad Dcerou jeruzalémskou:...
Pláč 3:3... a ne ke světlu. Zas a znovu, celý den obrací ruku proti mně! Tělo i kůži sedřel mi, rozdrtil kosti na...
Pláč 4:6...- ta byla vyvrácena v jedinou chvíli, aniž se ruka pohnula! Zasvěcení tu bývali čistější než sníh, nad...
Pláč 4:10... než ti, kdo nemají co sklidit na poli. Soucitné ruce žen vařily vlastní děti - ty byly jejich pokrmem, když...
Pláč 5:6...v zádech dřeme, zbaveni odpočinku. Třeseme si rukou s Egyptem i s Asýrií - kvůli chlebu. Naši otcové...
Ezechiel 1:3...zemi slovo Hospodinovo. Tam na něm spočinula ruka Hospodinova. Hle - spatřil jsem, jak se od severu žene...
Ezechiel 1:8... Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i křídel a těmi křídly se...
Ezechiel 2:9..." Podíval jsem se a hle - proti mně natažená ruka a v svitek. Rozvinul ho přede mnou; zepředu i...
Ezechiel 3:14... Šel jsem roztrpčen a rozhořčen v duchu, ale ruka Hospodinova na mně mocně spočívala. Přišel jsem k...
Ezechiel 3:22... a i ty se zachráníš." Tehdy na mně spočinula ruka Hospodinova. "Vstaň a jdi na pláň," řekl mi. "Tam k...
Ezechiel 6:11...neštěstí! Toto praví Panovník Hospodin: Spráskni ruce, dupni a vykřikni: ‚Běda!' kvůli všem hrozným...
Ezechiel 6:14...všem těm svým hnusným modlám. Napřáhnu ruku proti nim a obrátím jejich zemi v pustinu pustější než...
Ezechiel 7:17...v roklích naříkat budou nad vinou svou. Každá ruka tehdy ochabne a každé stehno bude zmáčené. Jejich...
Ezechiel 7:27...než truchlení, kníže zahalí se zděšenímruce prostých lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi...
Ezechiel 8:1...seděli přede mnou, náhle tam na dolehla ruka Panovníka Hospodina. Podíval jsem se a hle - jakoby...
Ezechiel 8:3...třpyt žhnoucího vzácného kovu. Vztáhl cosi jako ruku a vzal za vlasy. Duch vyzvedl mezi nebe a zemi a...
Ezechiel 8:11...nich Jaazaniáš, syn Šafanův. Každý mělruce kaditelnici a vzhůru stoupal oblak vonného dýmu....
Ezechiel 9:2... přišlo šest mužů, každý s ničivou zbraníruce, a s nimi jeden v plátěném rouchu a s písařským...
Ezechiel 10:7... a postavil se ke kolu. Jeden z cherubů natáhl ruku k ohni mezi cheruby, nabral jej a podal do dlaní muže...
Ezechiel 10:8... (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce.) Podíval jsem se a hle - vedle cherubů byla čtyři...
Ezechiel 10:12...cestou nezatáčela. Celá jejich těla včetně zadrukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta...
Ezechiel 10:21...čtyři křídla a pod křídly cosi podobného lidským rukám. Také jejich tváře vypadaly stejně jako ony tváře,...
Ezechiel 11:9...Hospodin. Vyženu vás z města ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své rozsudky. Padnete...
Ezechiel 12:7...jako do vyhnanství, k večeru jsem se vlastníma rukama prokopal zdí a po setmění jsem své věci před jejich...
Ezechiel 13:9...- jsem proti vám, praví Panovník Hospodin!  ruka je proti prorokům, kteří mají falešná vidění a kteří...
Ezechiel 14:9...jsem ho Hospodin. Na takového proroka vztáhnu ruku a vyhladím ho ze svého lidu, Izraele. Ponesou svou...
Ezechiel 14:13...zhřešila a byla by mi nevěrná, vztáhl bych na ni ruku a odřízl ji od chleba, poslal bych na ni hlad a...
Ezechiel 16:11...vzácným závojem. Ozdobil jsem šperky, na ruce ti dal náramky a náhrdelník na šíji. Navlékl jsem ti...
Ezechiel 16:27... jsem se rozezlil! Hle - vztáhl jsem na tebe ruku a zmenšil jsem tvé území. Vydal jsem libovůli tvých...
Ezechiel 16:39...pomstě vášnivého hněvu. Vydám do jejich rukou, aby zbořili tvé stánky a zničili tvé svatyňky....
Ezechiel 17:18...přece přísahou, porušil smlouvu! Ano, dal sice ruku, ale provedl toto vše. Neunikne odplatě. Nuže, tak...
Ezechiel 18:8...jako lichváři a nevymáhá úroky, odvrací ruku od křivdy a lidi správně rozsoudí, řídí se mými...
Ezechiel 20:22...svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel, aby jméno nebylo zneváženo v očích národů,...
Ezechiel 20:33... budu vám kralovat v kypícím hněvu, pevnou rukou a napřaženou paží. V kypícím hněvu vás pevnou rukou a...
Ezechiel 20:34...a napřaženou paží. V kypícím hněvu vás pevnou rukou a napřaženou paží vyvedu z národů a shromáždím ze...
Ezechiel 21:12...se v každém zastaví srdce, ochabnou všechny ruce, každý člověk ztratí dech a každé stehno bude zmáčené....
Ezechiel 21:16...do dlaně, ostrý a vyleštěný meč - jen ho podat ruce katově! Kvílej a křič, synu člověčí, neboť udeří na...
Ezechiel 21:36... zachvátím plamenem svého zuření, vydám do rukou lidí ukrutných, zkušených v díle záhuby. Staneš se...
Ezechiel 23:9...vylévali si na chtíč. Vydal jsem ji proto do rukou jejích milenců, do rukou Asyřanů, po kterých tolik...
Ezechiel 23:28...Tak praví Panovník Hospodin: Hle - vydávám do rukou těch, které nenávidíš, do rukou těch, kdo se ti...
Ezechiel 23:31...ses jejich hnusnými modlami. Dávám ti do rukou kalich tvé sestry, protože ses chovala stejně jako...
Ezechiel 23:37...jejich ohavnosti. Žily jako cizoložniceruce mají od krve. Cizoložily se svými hnusnými modlami a...
Ezechiel 23:45...a vražedkyně. Vždyť jsou to cizoložniceruce mají od krve! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: se...
Ezechiel 25:7...nad izraelskou zemí, proto teď na tebe vztáhnu ruku a dám za kořist národům. Vymýtím mezi národy a...
Ezechiel 25:13... proto tak praví Panovník Hospodin: Vztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i dobytek a obrátím jej v...
Ezechiel 25:16... proto tak praví Panovník Hospodin: Napřahuji ruku proti Filištínům. Vyhladím ty Kréťany, vyhubím zbytky...
Ezechiel 28:9...katům? Budeš jen člověk, žádný bůh, padneš do rukou svých katů. Zahyneš smrtí neobřezanců, rukama cizáků!...
Ezechiel 28:10...do rukou svých katů. Zahyneš smrtí neobřezancůrukama cizáků! Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník...
Ezechiel 29:7...jsi byl jen rákosovou holí. Jakmile se  rukou chopili, praskl jsi a bodl je do podpaží. Jakmile...
Ezechiel 30:12...zemi zloduchům. Tu zemi i všechno v zpustoším rukou cizáků. To říkám Hospodin. Tak praví Panovník...
Ezechiel 30:22...paže, tu zdravou i tu zlomenou, a vyrazím muruky meč. Rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po...
Ezechiel 30:24...krále posílím a svůj vlastní meč mu vložím do ruky, ale faraonovy paže zpřerážím, takže před ním bude...
Ezechiel 30:25... vložím svůj meč babylonskému králi do ruky a on jej napřáhne na Egypt. rozptýlím Egypťany mezi...
Ezechiel 31:11...jeho srdce tou výškou zpychlo, vydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za svou...
Ezechiel 33:22...Večer před jeho příchodem na mně spočinula ruka Hospodinova, a než ke mně ten uprchlík ráno přišel,...
Ezechiel 35:3... jsem proti tobě, pohoří Seír! Vztáhnu na tebe ruku a obrátím ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám...
Ezechiel 37:1...poznají, že jsem Hospodin." Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin svým Duchem odvedl pryč a...
Ezechiel 37:17...jedno s druhým v jediné dřevo, jsou v tvé ruce jedno. se tví krajané zeptají: ‚Nepovíš nám, co...
Ezechiel 37:19...Hle, vezmu dřevo Josefovo (které jeruce Efraimově) a jeho druhů z izraelských kmenů a přiložím...
Ezechiel 38:12...Vrhneš se na kořist a budeš plenit, vztáhneš ruku na osídlené trosky a na lid shromážděný z národů,...
Ezechiel 39:21... jak vykonám svůj soud a jak na položím svou ruku. Od toho dne nadále bude dům Izraele vědět, že jsem...
Ezechiel 39:23... skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, aby všichni padli mečem. Naložil...
Ezechiel 40:1...po pádu města, právě toho dne na mně spočinula ruka Hospodinova a přivedl tam. V Božím vidění ...
Ezechiel 40:3...- v bráně stál kdosi napohled jako z bronzu, v ruce lněnou šňůru a měřicí tyč. "Synu člověčí," řekl mi ten...
Ezechiel 40:5...okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyčruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o dlaň...
Ezechiel 47:3...řinula voda. Onen muž se zatím s měřicí šňůrouruce vydal na východ. Odměřil tisíc loktů a provedl ...
Daniel 1:2...jej. Hospodin mu vydal judského krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení Božího chrámu. Nabukadnezar...
Daniel 2:34... Díval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do železných a hliněných...
Daniel 2:38...dal království a moc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a...
Daniel 2:45...jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro...
Daniel 4:32...zástupy i s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku nemůže nikdo zastavit, nikdo mu neřekne: ‚Cos to...
Daniel 5:5...Vtom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly psát na omítku královského paláce. Když král...
Daniel 5:24... jemu jsi slávu nevzdal! To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis zní takto: MENE...
Daniel 7:25...i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času. Potom však zasedne soud a...
Daniel 8:12...každodenní oběť mu při vzpouře byly vydány do rukou. Srazil pravdu na zem a dařilo se mu vše, co podnikal...
Daniel 8:25...Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen. Vidění o večerech a jitrech, které ti bylo...
Daniel 9:15...neposlouchali. Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal sis jméno, které...
Daniel 10:10...jsem v mrákotách tváří k zemi. Vtom se dotkla ruka a zatřásla mnou, takže jsem se zvedl na kolena a dlaně...
Ozeáš 7:5...velmoži vínem rozpálení, zmožení - a on si třese rukou se zrádci! Jejich srdce se podobají peci, zrádně se k...
Ozeáš 12:8...o lásku a svému Bohu stále důvěřuj. Kramář ruce falešná závaží, miluje podvody. Efraim říká: "Ach, jak...
Amos 1:8...Ašdodu, kdo třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou, praví...
Amos 5:19...a potkal by se s medvědem; jako by se doma opřel rukou o zeď a byl by uštknut hadem. Hospodinův den...
Amos 7:7...Pán stál na hradbě s olovnicí, s olovnicíruce. "Co vidíš, Amosi?" zeptal se Hospodin. "Olovnici,"...
Amos 9:2...mi ani jediný! I kdyby se zakopali do pekla,  ruka by je odtud vytáhla. Kdyby snad vystoupili do nebe, i...
Jonáš 3:8...od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ? Třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí...
Micheáš 5:8...a trhá je, kudy jde, a nikdo mu je nevyrve. Tvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli, všichni tví protivníci...
Micheáš 5:11...všechny vaše pevnosti. Vymýtím kouzla z vaší ruky a nezbudou vám žádní věštci. Vymýtím mezi vámi ty...
Micheáš 7:3...vraždili, každý svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředník i soudce berou úplatek,...
Micheáš 7:16...to uvidí, jsou zbaveni vší odvahy! si ústa rukou přikryjí, jim ohluchnou uši! lížou prach jako...
Abakuk 3:4...jeho chval. Jeho jas je jako svítání, z jeho ruky září paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří...
Sofoniáš 1:4...země samo lidstvo, praví Hospodin. Vztáhnu ruku i na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto...
Sofoniáš 2:13...vás, Habešané, probodne můj meč!" Napřáhne ruku i na sever: zničí Asýrii, zpustoší Ninive, že bude...
Sofoniáš 3:16...řeknou Jeruzalému: "Neboj se, Sione, nesvěšuj ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe - hrdina, jenž...
Zachariáš 2:5..." Zvedl jsem oči a hle - muž s měřicí šňůrouruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit Jeruzalém,"...
Zachariáš 2:13... dotýká se zornice mého oka. Hle, mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte, že...
Zachariáš 4:9...jsem slovo Hospodinovo: "Zerubábelovy ruce tento chrám založily a jeho ruce ho dokončí. Tehdy...
Zachariáš 4:10...se zaradují, uvidí ten znamenitý kámenruce Zerubábelově." "Těch sedm, to jsou oči Hospodinovy,...
Zachariáš 8:4...znovu sedávat starci a stařenky, každý s holíruce, jak budou staří. Ulice toho města budou plné chlapců...
Zachariáš 13:7...Bij pastýře, se stádo rozprchne! Obrátím svou ruku na ty maličké! V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě...
Zachariáš 14:13...pošle hrozný zmatek; jeden druhého chytí za ruce a obrátí ruce proti sobě navzájem. (Také Juda bude...
Malachiáš 1:9... aby se nad vámi slitoval - jenže s tímhlerukách? Projeví svou přízeň komukoli z vás? praví Hospodin...
Malachiáš 1:10...se mi, praví Hospodin zástupů; o oběti z vašich rukou nestojím! Vždyť jméno je veliké mezi národy od...
Malachiáš 1:13...nabízíte mi je za oběť - copak to mohu z vašich rukou přijmout? praví Hospodin. Prokletý je pokrytec, který...
Malachiáš 2:13...že si nevšímá vašich obětí, že ho z vašich rukou netěší. Ptáte se: "Proč?" Protože Hospodin je svědkem...
Matouš 3:12...bude křtít Duchem svatým a ohněm. lopaturuce a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do...
Matouš 4:6...‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu řekl:...
Matouš 5:30...bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby...
Matouš 8:3...kdybys jen chtěl, dokážeš očistit." On vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" A...
Matouš 8:15...jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho...
Matouš 9:18..."Moje dcera právě zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho...
Matouš 9:25...konečně pryč, Ježíš vešel dovnitř, vzal ji za ruku a ta dívka vstala. Zpráva o tom se roznesla po celé...
Matouš 12:10...jejich synagogy. Byl tu jeden člověk s ochrnutou rukou, a tak se Ježíše vyptávali: "Smí se v sobotu...
Matouš 12:13...smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá jako ta druhá....
Matouš 12:49..."Kdo je matka? Kdo jsou bratři?" Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, matka a bratři...
Matouš 14:31... "Pane, zachraň !" vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. "Proč jsi pochyboval, malověrný?" řekl mu...
Matouš 15:2...říkali. "Vždyť si před jídlem neumývají ruce!" "A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží...
Matouš 15:20... Tyto věci špiní člověka. Ale jíst neumytýma rukama, to člověka nešpiní." Ježíš pak odtud odešel a...
Matouš 17:22...jim řekl: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou. Zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen." Učedníci...
Matouš 18:8...kterého pohoršení přichází. Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe...
Matouš 19:13...k němu přinesli malé děti, aby na vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovali. Ježíš však...
Matouš 19:15...patří nebeské království!" Vkládal tedy na  ruce a pak odtud odešel. Vtom k němu přišel jeden muž s...
Matouš 22:13... Král pak řekl služebníkům: ‚Svažte mu nohyruce a vyhoďte do venkovní tmy! Tam bude pláč a skřípění...
Matouš 26:23..., Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil ruku v míse," odpověděl jim. "Syn člověka sice odchází, jak...
Matouš 26:45... přišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce je blízko...
Matouš 27:24...větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše...
Matouš 27:29...korunu, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu:...
Marek 1:31...a tak mu o hned řekli. Přistoupil, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustila a ona je začala...
Marek 1:41... očistit!" Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!"...
Marek 3:1...přišel do synagogy, byl tu člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli...
Marek 3:3...ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl: "Postav se doprostřed." Potom se jich zeptal:...
Marek 3:5...jejich srdce, a řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se...
Marek 5:23...ho prosil: "Moje dcerka umírá! Pojď, vlož na ni ruce, je uzdravená a může žít." A tak šel s ním. Veliký...
Marek 5:41...vešel do místnosti, kde bylo dítě. Vzal dívku za ruku a řekl : "Talitha kum," což se překládá: "Děvčátko,...
Marek 6:2... "Co to dostal za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn...
Marek 6:5...žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je. Překvapen jejich nevírou pak obcházel...
Marek 7:2...jíst chlebynečistýma' (to jest neumytýmarukama. Farizeové a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si...
Marek 7:3...Židé totiž nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce, a tak dodržují tradici starších. Když přijdou z trhu,...
Marek 7:5...podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama?" On jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích...
Marek 7:32...člověka a prosili ho, aby na něj vložil ruku. On si ho vzal stranou od zástupu, vložil mu prsty do...
Marek 8:23...a prosili ho, aby se ho dotkl. Vzal slepce za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu na oči, vložil na něj...
Marek 8:25...vidím něco jako chodící stromy." Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno...
Marek 9:27...říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal. Jakmile přišel domů, učedníci se ho...
Marek 9:31...a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z...
Marek 9:43...a hodili ho do moře. [44] Kdyby sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do...
Marek 10:16...nevejde." Potom je bral do náručí, vkládal na  ruce a žehnal jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je...
Marek 14:20...Dvanácti," řekl jim, "ten, který se mnou namáčí ruku do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno,...
Marek 14:41... přišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce je blízko...
Marek 14:58...jsme ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný, neudělaný rukama.'" Ale...
Marek 16:18...jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš...
Lukáš 1:66...v srdci a říkali: "Co to bude za dítě?" A ruka Hospodinova byla s ním. Jeho otec Zachariáš byl...
Lukáš 1:71... od věků. Spasil nás od našich nepřátel a z ruky všech, kdo nás nenávidí. Prokázal milosrdenství našim...
Lukáš 1:74...dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodíruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve...
Lukáš 3:17...vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. držíruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do...
Lukáš 4:11...přikáže o tobě, aby chránili, a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu odpověděl:...
Lukáš 4:40...slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli démoni s křikem:...
Lukáš 5:13...jen chtěl, můžeš očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" a...
Lukáš 6:1...obilným polem. Jeho učedníci trhali klasyrukama je mnuli a jedli. Někteří z farizeů jim ale řekli:...
Lukáš 6:6...a učil. Byl tu jeden člověk s ochrnutou pravou rukou. Znalci Písma a farizeové dávali pozor, zda Ježíš...
Lukáš 6:8...znal jejich myšlenky, a tak tomu muži s uschlou rukou řekl: "Vstaň a postav se doprostřed." Vstal tedy a...
Lukáš 6:10...všech rozhlédl a řekl tomu člověku: "Natáhni ruku." A když to udělal, jeho ruka byla uzdravená. Vzteky...
Lukáš 8:54... protože věděli, že umřela. On ji ale vzal za ruku a zvolal: "Děvčátko, vstaň!" Tehdy se do vrátil...
Lukáš 9:44...tato slova: Syn člověka bude vydán do lidských rukou." Oni však ten výrok nepochopili. Jeho smysl jim...
Lukáš 13:13..."Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala Boha....
Lukáš 21:12...znamení z nebe. Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do...
Lukáš 22:21... krvi, která se prolévá za vás. Pohleďte aleruka mého zrádce je na stole vedle . Syn člověka sice...
Lukáš 23:46...vpůli. Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl...
Lukáš 24:7...v Galileji říkal: ‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane...
Lukáš 24:39...Proč jste na pochybách? Podívejte se na  ruce a nohy - jsem to ! Dotkněte se a přesvědčte se:...
Lukáš 24:40...vidíte, je mám!" Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen...
Lukáš 24:50...mocí shůry." Potom je odvedl k Betanii. Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim...
Jan 3:35...omezení. Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, věčný život; kdo Synu nevěří,...
Jan 7:30...ho za to zatknout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho chvíle. Mnozí ze zástupu v...
Jan 7:44...se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj nevztáhl ruku. Strážní se tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím....
Jan 10:28...jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z  ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší...
Jan 10:29...je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvatruky mého Otce. a Otec jsme jedno...
Jan 10:39..." Chtěli ho tedy opět zatknout, ale unikl jimrukou. Vrátil se zpátky za Jordán, na místo, kde dříve...
Jan 11:44... pojď ven!" A ten, který zemřel, vyšel venRuce i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou rouškou....
Jan 13:3... Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře,...
Jan 13:9...zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, aleruce a hlavu!" Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, potřebuje...
Jan 20:20...jim: "Pokoj vám." Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám...
Jan 20:25...jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou," odpověděl jim, "dokud prstem nesáhnu tam, kde byly...
Jan 20:27...řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej se na  ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být...
Jan 21:18...chodils, kam jsi chtěl. zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne jiný a povede , kam nechceš." (To řekl,...
Skutky 2:23...vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho rukama bezbožníků. Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení...
Skutky 3:7...Nazaretského vstaň a choď!" Vzal ho za pravou ruku, zvedl ho a do jeho nohou a kloubů se ihned vlila síla...
Skutky 4:28...Ježíši, jehož jsi pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se stát. Pohleď nyní na...
Skutky 4:30... mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, se ve jménu tvého svatého...
Skutky 5:12... kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeňRukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků a...
Skutky 6:6...je před apoštoly a ti na po modlitbě vkládali ruce. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se...
Skutky 7:41... modle oběti a radovali se z výtvoru svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a nechal je sloužit...
Skutky 7:48...dům. Nejvyšší ale nebydlí v chrámech udělaných rukama. Jak říká prorok: ‚Nebe je můj trůn, zemi mám u...
Skutky 7:50... kde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou nestvořil?' Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám...
Skutky 7:53...teď zradili a zavraždili. Přijali jste Zákonrukou andělů, ale nezachovali jste ho!" Když to slyšeli,...
Skutky 8:17...ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na  ruce a oni přijímali Ducha svatého. Když Šimon uviděl, že...
Skutky 8:18...uviděl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim peníze se slovy: "Dejte i mně...
Skutky 8:19..."Dejte i mně tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!" Petr mu na to řekl: " jsou...
Skutky 9:8... ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil...
Skutky 9:12...jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl." Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od...
Skutky 9:17...do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal...
Skutky 9:41... a když uviděla Petra, posadila se. On podal ruku a pomohl vstát. Potom zavolal svaté i vdovy a...
Skutky 11:21...evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimi a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo...
Skutky 12:7...vzbudil ho: "Rychle vstávej!" Řetězy mu spadlyrukou a anděl mu řekl: "Oblékni se a obuj." Když to udělal,...
Skutky 12:11...Pán poslal svého anděla a vytrhl z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával." Když to...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |