Rtům

Hledám varianty 'rtům' [ rty (62) rtům (2) rtů (23) rtech (9) ]. Nalezeno 95 veršù.
Exodus 6:12...by tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim...
Numeri 30:13...pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jejích rtů, neplatí. Její muž je zrušil, Hospodin je odpustí....
Deuteronomium 31:21...totiž zapomenuta, ani jejich potomkům nesejde ze rtů). Již dnes přece znám jejich představy i skutky, ještě...
1. Samuel 1:13...všiml jejích úst. Hana totiž promlouvala srdcemrty se chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí...
Job 8:21...smíchem nakonec naplní, písničku vloží na tvé rty. Tví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu...
Job 15:6...ústa - ne - odsoudí, usvědčují vlastní rty! Copak ses narodil jako první člověk? Přišel jsi na...
Job 16:5... Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírní,...
Job 23:12...jsem z . Nevzdálil jsem se příkazům jeho rtů, v nitru jsem uchovával výroky jeho úst. On je však...
Job 27:4... dokud mám v chřípí Boží dýchání, nevypustím ze rtů žádnou podlost, nebudu mluvit jazykem falešným. V...
Job 33:3...z jazyka. Z upřímného srdce řeč pramení,  rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží přece učinil, dech...
Žalmy 12:3...ze světa! Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné! Hospodin konečně vymýtí...
Žalmy 12:4... Hospodin konečně vymýtí všechny lstivé rty a pyšné jazyky! Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme...
Žalmy 12:5...Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek...
Žalmy 16:4...krvavé úlitby, nevstoupí jejich jméno na  rty! Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece můj osud z...
Žalmy 17:1...sluch, vyslechni moji modlitbu - vychází ze rtů bezelstných. Od tebe samého vyjde můj soud, tvé oči...
Žalmy 17:4...lidé běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců. kroky se držely...
Žalmy 21:3...Touhu jeho srdce jsi mu daroval, prosbu jeho rtů neodmítl jsi! séla S hojným požehnáním vstříc mu jdeš,...
Žalmy 31:19...hrobu klesnou v mlčení! oněmí ty lživé rty - o nevinném mluví tak tvrdě, pyšně a potupně! Jak...
Žalmy 34:2...Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky! Hospodinem pochlubím se z celé své duše, ...
Žalmy 34:14...Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj...
Žalmy 40:10...shromáždění jsem spravedlnost zvěstoval, své rty jsem nezdržoval, to víš, Hospodine, sám. Tvoji...
Žalmy 45:3...všech lidí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k boku meč...
Žalmy 51:17...zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můj, otevři  rty, ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys...
Žalmy 59:8...městě běhají. Pohleď, co ústy prskají! Svými rty bodají jako dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě...
Žalmy 59:13...náš štít! Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich vlastní pýcha kéž by je lapila! Za všechny...
Žalmy 63:4...bych zakoušel! Lepší než život je láska tvá,  rty proto budou opěvat. Budu chválit po dobu života a...
Žalmy 66:14...jsem, splním ti, sliby, jež pronesl jsem svými rty, sliby mých úst uprostřed soužení. Zápaly přinesu ti ze...
Žalmy 71:23... Svatý izraelský! Radostně ti budou zpívat  rty i moje duše, kterou jsi vykoupil. Můj jazyk stále bude...
Žalmy 106:33...ho tehdy tolik rozhořčili, že se unáhlil svými rty. Potom nevyhladili národy, o kterých jim to Hospodin...
Žalmy 119:13...svým zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi nařídil. Raduji se z cesty tvých svědectví...
Žalmy 119:108... obživ ! Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč svým pokynům. I když můj život stále visí na...
Žalmy 119:171..., jak jsi zaslíbil! Kéž chvála přetéká z mých rtů - vždyť ty učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o...
Žalmy 120:2... Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků! Jak budeš potrestán a co čeká , ty...
Žalmy 140:4...svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemy, braň ...
Žalmy 140:10...obkličují, hlavy zvedají - zrádností vlastních rtů jsou smeteni! na prší uhlí řeřavé, padnou...
Žalmy 141:3...K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit, se...
Přísloví 5:2...úsudkům; tak, abys prozíravost opatroval, tvé rty aby byly strážci vědění: Rty svůdkyně sice oplývají...
Přísloví 5:3...opatroval, tvé rty aby byly strážci věděníRty svůdkyně sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad...
Přísloví 7:21...Proudem těch slov jej nakonec svedla, úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl na porážku šel hned za , jak...
Přísloví 8:6... řeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým rtům...
Přísloví 8:7...slova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví. Všechny výroky jsou...
Přísloví 10:13...vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí. Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda nerozumného...
Přísloví 10:21...je ryzí stříbro, srdce ničemů za nic nestojíRty spravedlivého nasytí mnohé, hňupové zemřou na vlastní...
Přísloví 10:32...plodí moudrost, proradný jazyk bude vyříznutRty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však...
Přísloví 12:13... kořeny spravedlivých však plody přináší. Hříšné rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý však ujde trápení....
Přísloví 12:19... jazyk moudrých je ale jako lék. Pravdomluvné rty obstojí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik....
Přísloví 12:22...neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí. Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší....
Přísloví 13:3...svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba. Dychtí, ale nic nemá duše pecivála,...
Přísloví 14:3...pýcha z pusy vyráží, moudré ochrání jejich rty. Bez dobytka je prázdno ve žlabu, silný býk zajistí...
Přísloví 14:7... Tupci se raději obloukem vyhni, z jeho rtů se přece nic nedozvíš. Moudrost rozvážného je vědět...
Přísloví 15:7...pokladnicí, zisky darebáka nesou jen trápeníRty moudrých vědění rozsévají, srdce tupců však nikoli....
Přísloví 16:10...však řídí Hospodin. Prorocký výrok patří na rty krále, při soudu nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin ...
Přísloví 16:13...je to spravedlnost, co drží trůn! Spravedlivé rty se králům líbí, milují ty, kdo mluví upřímně. Králova...
Přísloví 16:21...moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty přesvědčivosti dodají. Pramen života ten, kdo ...
Přísloví 16:23... Srdce moudrého dohlíží na jeho ústa, jeho rtům dodá přesvědčivosti. Laskavá slova jsou jako plástev...
Přísloví 16:27...ho pohání. Ve špíně se hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plál. Zvrácený člověk rozsívá sváry,...
Přísloví 16:30... Kdo mhouří oči, vymýšlí zvrácenosti, kdo svírá rty, osnuje špinavost. Korunou krásy jsou šediny - kdo žijí...
Přísloví 18:6...připravit. Tupcova ústa spěchají k hádkám, jeho rty po výprasku volají. Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty...
Přísloví 18:7...výprasku volají. Tupci jsou jeho ústa záhubourty jsou mu pastí smrtelnou. Pomluvy se tváří jako pamlsky,...
Přísloví 18:20...úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk moc nad smrtí i životem, kdo...
Přísloví 20:15...a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré rty. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za...
Přísloví 22:11...srdce miluje, kdo ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále za přítele. Hospodin střeží vědění,...
Přísloví 22:18...je v nitru, budou-li pohotově vždy na tvých rtech. Dnes právě tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina...
Přísloví 23:16...mi věř. Celé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě. Závist k hříšníkům v srdci nechovej, v...
Přísloví 24:2...nedychti. V srdcích přemýšlejí o násilí, svými rty mluví, aby trápili. Moudrost dovede postavit dům,...
Přísloví 24:26...se jen chvály dočkají. Upřímná odpověď - na rty polibek. Zvládni svou práci venku, o své pozemky se...
Přísloví 24:28...pro nic za nic; chceš snad oklamávat svými rty? Neříkej: "Zachovám se k němu jak on ke mně, každému...
Přísloví 26:23... Stříbrná glazura na střepu hliněném jsou vřelé rty na srdci zlém. Ten, kdo nenávidí, se v řeči přetvařuje,...
Přísloví 27:2...vlastní ústa, jsou to cizí, a ne tvé vlastní rty. Kámen tlačí a písek tíží, vydržet s tupcem je těžší...
Kazatel 10:12...získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty. Hloupost je úvodem k jeho řeči, po následují hrozné...
Píseň 4:3...jediné nechybí. Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, tvá ústa tolik líbezná! Jak plátky granátových jablek...
Píseň 4:11...tvá, vůně tvých olejů nad všechny balzámy. Tvé rty, nevěsto, kanou nektarem, mléko a med máš pod...
Píseň 5:13...jak záhon koření, jak pokladnice voňavek. Jeho rty jsou jako lilie myrhou kanoucí. Jeho paže - zlaté pruty...
Píseň 7:10...K mému milému to víno proudí, plyne mi po rtech, po zubech. patřím svému milému a jeho touha patří...
Izaiáš 6:5..."Běda mi - teď zahynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, a přitom jsem na...
Izaiáš 6:7...úst a řekl: "Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn." Potom...
Izaiáš 11:4... Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy. Na bedrech přepáše se spravedlností,...
Izaiáš 29:13...lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když uctívají, není...
Izaiáš 30:27... jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho...
Izaiáš 57:19...jim navrátím, ovoce chvály stvořím pro jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným i blízkým, praví Hospodin. ...
Izaiáš 59:3...dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti. Nikdo nevolá...
Jeremiáš 17:16...jsem si ten hrozný den. Ty víš, co mi vyšlo ze rtů, leží to před tebou. Nebuď mi postrachem - jsi ...
Daniel 10:16...slova. Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj pane,"...
Ozeáš 8:1...mluvili, v Egyptě se jim vysmějí! Polnici na rty! Na dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž...
Ozeáš 14:3...přijmi, ti přineseme jako býčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme...
Abakuk 3:16... celý se chvěji, od toho zvuku se mi třesou rty. Jako by mi kostižer vlezl do kostí a nohy pode mnou...
Sofoniáš 3:9...pohltí celou zemi!" "Tehdy dám národům čisté rty, aby všichni vzývali jméno Hospodin a společně mu...
Malachiáš 2:6...strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil se mnou v pokoji...
Malachiáš 2:7...poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin. Anorty kněze mají střežit poznání a z jeho úst se čerpat...
Matouš 15:8...vás správně prorokoval: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají,...
Marek 7:6...správně. Jak je psáno: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale uctívají,...
Lukáš 19:48... jak to provést, protože všechen lid mu visel na rtech. Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval...
Římanům 3:13...klamu jejich jazyky. Hadí jed skrývají pod svými rty, hořké kletby z úst jim tryskají...
1. Korintským 14:21... V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu promluvím, ani tak však neposlechnou,"...
Židům 13:15...přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. Nezapomínejte ovšem na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |