Rozzáříš

Hledám varianty 'rozzáříš' [ rozzáříš (1) rozzářily (1) rozzářila (2) rozzářil (1) rozzáří (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Job 11:17...odplyne z tvé paměti. Tvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se promění v svítání. Buď klidný, vždyť je...
Job 41:10...si odfrkne, jako když třeskne blesk, úsvit se rozzáří pod jeho pohledem. Z jeho tlamy září pochodeň, roj...
Žalmy 19:9... Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří. Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí navěky....
Žalmy 104:15...v srdci oblaží, olej, po němž se obličej rozzáří, a chléb, který člověku dodá sil. Hospodin sytí i...
Izaiáš 60:5...budou přineseny v náručí. to uvidíš, celý se rozzáříš, samým úžasem se ti srdce rozbuší: obrátí se k...
Jeremiáš 31:12...silnějších! S jásotem přijdou na vrchol Sionurozzáří se Hospodinovou dobrotou - všude obilí, víno, olej,...
Ezechiel 43:2...zněl jako zvuk mohutných vod a jeho slávou se rozzářila země. Vidění, které jsem spatřil, bylo podobné...
Matouš 24:27... Příchod Syna člověka nastane jako bleskrozzáří oblohu od východu na západ. ‚Kde je mrtvola, tam...
Marek 9:3...horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty se rozzářily a úplně zbělely, tak jak by je žádný bělič na...
Lukáš 9:29... změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělelrozzářil se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš...
Zjevení 21:23...slunce ani měsíc, aby v něm svítily, neboť ho rozzářila Boží sláva a jeho lampou je Beránek. Národy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |