Rozutečou

Hledám varianty 'rozutečou' [ rozutekly (3) rozuteklo (4) rozutekli (7) rozutekla (1) rozutekl (1) rozutečou (1) rozuteče (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
1. Samuel 4:10...A Filištíni bojovali. Izrael byl poraženrozutekli se každý domů. Byla to hrozná porážka; z Izraele...
1. Samuel 11:11...Amonce do poledne. Nějací zbyli, ale ti se rozutekli, takže z nich nezůstali ani dva pospolu. Lid...
2. Samuel 17:2...dokud je znavený a skleslý. Všichni jeho muži se rozutečou, takže zabiji samotného krále. Tak přivedu...
2. Samuel 18:17...ním velkou hromadu kamení. Celý Izrael se tehdy rozutekl, každý tam, odkud přišel. Abšalom si ještě za...
2. Samuel 19:9...králem vykonalo přehlídku. Ostatní z Izraele se rozutekli, každý odkud přišel. V celém lidu, ve všech...
2. Královská 8:21...vstal a obklíčení prolomil. Vojsko se mu pak rozuteklo domů. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi...
2. Královská 14:12... Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále...
2. Královská 25:5...pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do...
2. Letopisů 25:22... Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále...
Žalmy 104:7... vody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou pak rozutekly se, před tvým burácením prchaly. Sahaly k horám,...
Přísloví 13:11...však dají na radu. Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne. Dlouhé...
Izaiáš 10:31... poslouchej! Anatote, přidej se! Madmena se rozutekla, obyvatelé Gebimu skryli se. V Nobu se zastaví...
Jeremiáš 10:21... a proto se jim nedaří - celé stádo se jim rozuteklo pryč. Slyš, přichází zpráva: Ze severní země...
Jeremiáš 52:8...pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do...
Ezechiel 34:5...nehledáte, ale surově a krutě nad nimi panujeteRozutekly se, protože neměly pastýře, a staly se potravou...
Skutky 5:36...mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se rozutekli a nic z toho nebylo. Po něm povstal Juda...
Skutky 5:37...za sebou spoustu lidí. Ale i jeho přívrženci se rozutekli, jakmile zahynul. Proto vám říkám: Nechte ty lidi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |