Rozumu

Hledám varianty 'rozumu' [ rozumu (11) rozumem (6) rozum (43) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 3:6...jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži,...
1. Královská 3:11...jsi ani smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu - proto udělám, co jsi řekl. Dám ti...
1. Královská 5:9...nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal mu tolik rozumu, jako je písku na břehu moře. Šalomounova moudrost...
Job 11:12...zná a vidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová, divoká oslice zplodí...
Job 12:3...ti praví a moudrost vymře s vámi! I však mám rozum tak jako vy a nejsem v ničem za vámi, to přece každý...
Job 12:24...jim rozmach a pak je rozhání. Vůdce lidu onrozum připravuje, nechá je bloudit v pustotě bez cíle. Bez...
Job 28:28...člověku: "Moudrost je v tom, ctít Hospodinarozum je v tom, varovat se zla." A Job pokračoval ve své...
Job 34:10...usilovat o Boží oblibu!' slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je...
Job 34:16...by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by mohl...
Job 38:36...nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo vložil rozum do kohouta? Kdo tu moudrost, aby mraky spočítal,...
Job 39:17... Bůh ji totiž moudrostí neobdaroval, ani trochu rozumu zdědit nenechal. Když ale vyskočí a do běhu se ...
Job 39:26...velitelů a všechen křik. Řídí se sokol tvým rozumem, když k letu na jih křídla rozestře? Vznese se orel...
Žalmy 73:16...se choval nevěrně! Chtěl jsem to tedy pochopit rozumem, poznal jsem ale, jak je to nesnadné. když jsem...
Žalmy 94:8...to nedozví!" Pochopte to, vy tupci největší, kdy rozum dostanete, hlupáci? Ten, který stvořil ucho - copak...
Žalmy 119:34... abych je střežil jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem...
Žalmy 119:66... dle slova, jež jsi, Hospodine, dal.  rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým! Než...
Žalmy 119:73...Tvé ruce učinily a uhnětly, dej mi rozum, pochopím tvé příkazy. Tví ctitelé ze zaradují, ...
Žalmy 119:104...med jsou ústům mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil, a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce...
Žalmy 119:125... pouč prosím o svých zákonech! Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj služebník, abych rozuměl tvým...
Žalmy 119:169...k tobě, Hospodine, přiblíží, dle svého slova rozum daruj mi! Kéž modlitba k tobě dorazí, vysvoboď ...
Přísloví 1:3...rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozum, spravedlnost, právo a poctivost, jak předat...
Přísloví 4:1... synové, otcovské poučení, dávejte pozorrozum získáte. Skvělé poznání vám totiž nabízím;...
Přísloví 8:5... prosťáčci, prozíravost, dospějte, tupci, k rozumu! Slyšte, řeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých...
Přísloví 9:4...je zmatený, přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďte a jezte na mých hodech, popijte víno...
Přísloví 11:12...město, ústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozum, bližním opovrhuje, rozumný člověk raději pomlčí....
Přísloví 11:22...na sviňském rypáku je krásná žena bez špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jen k dobru, z nadějí...
Přísloví 12:11...obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny. Darebák závidí kořist zlosynovi, kořeny...
Přísloví 13:15...života, z osidel smrti pomohou uniknout. Zdravý rozum si získá přízeň, cesta proradných vede k záhubě....
Přísloví 13:16...vede k záhubě. Rozvážně chová se každý, kdo  rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmysly. Ničemný vyslanec...
Přísloví 15:32... pohrdá vlastní duší, kdo na domluvy , ten rozum nabere. Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu...
Přísloví 16:22...dodají. Pramen života ten, kdo  rozum, vlastní hloupost je trestem hlupáků. Srdce moudrého...
Přísloví 17:16... K čemu jsou peníze v rukou tupce? Když nemá rozum, moudrost nekoupí! Přítel miluje za všech okolností,...
Přísloví 17:18... bratr se rodí pro chvíle trápení. Přišelrozum, kdo rukou upíše se, kdo za bližního složí záruku....
Přísloví 19:8... ale zbytečně. Kdo se rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne. Křivopřísežník...
Přísloví 21:16...práva, pro bídáky je to však záhuba. Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočine....
Přísloví 23:4...totiž ošidný! Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství...
Přísloví 24:30...pole, kolem vinice někoho, kdo přišelrozum - všechno bylo zarostlé trním, všechno pokrývaly...
Přísloví 28:26... kdo doufá v Hospodina, bude úspěšný. Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude...
Izaiáš 19:13...rozhodl o Egyptu! Soanští velmoži přišlirozum, pomatení jsou velmoži Memfisu; vůdci Egypta svedli...
Izaiáš 27:11...přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku rozumu, jeho Tvůrce se nad ním neslituje, nesmiluje se nad...
Izaiáš 29:14...moudrost jejich moudrých vymizí a vytratí se rozum rozumných. Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v...
Izaiáš 29:24...přisoudí; před Bohem Izraele budou bázeň mítRozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali, se dají...
Izaiáš 44:19...svých. Nikdo se nezastaví, nepřemýšlí, nemá rozum, nepomyslí si: "Půlku jsem spálil na ohni, upekl jsem...
Jeremiáš 4:22...- neznají. Jsou jako hloupé dětirozum nemají. Ve zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však...
Jeremiáš 10:12...moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru...
Jeremiáš 49:7... není moudrost v Temanu? Přišli rozvážnírozum? Je jejich moudrost k ničemu? Obraťte se a utečte!...
Jeremiáš 51:15...moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru...
Daniel 4:13...napájí a o pastvu se dělí se zvěří. Lidský rozum jej opustí a dostane rozum zvířecí, dokud mu...
Daniel 4:31... jsem po době nakonec pozvedl oči k nebirozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu a...
Daniel 4:33...neřekne: ‚Cos to učinil?' Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také vznešenost a vzhled příslušný...
Daniel 5:21...připraven. Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk...
Ozeáš 4:11...do smilstva. Kvůli vínu, kvůli burčáku přišlirozum! Můj lid se radí se dřevem, nějaká hůlka jim dává...
Abdiáš 1:8... vyhubím z Edomu mudrce, na Ezauově hoře rozum nezbude! Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na Ezauově...
Marek 5:15...tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Jakmile jim očití svědkové vylíčili...
Marek 12:33...kromě něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám...
Lukáš 8:35...sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Očití svědkové jim pak vyprávěli,...
Římanům 1:20...věčnou moc a božství - lze od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu....
1. Korintským 1:19...přece psáno: "Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných." Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde...
Galatským 3:3...díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jsterozum? Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste...

Slova obsahující rozumu: nerozumu (1) rozumu (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |