Rozumný

Hledám varianty 'rozumný' [ rozumnými (2) rozumným (3) rozumných (3) rozumný (16) rozumnou (3) rozumní (4) rozumnému (1) rozumného (6) rozumné (5) rozumná (1) ]. Nalezeny 44 verše.
Deuteronomium 4:6...o všech těchto pravidlech, řeknou: "Jak moudrýrozumný lid! Jak znamenitý národ!" A vskutku - který mocný...
1. Královská 3:12...- proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudrérozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v...
2. Letopisů 2:11...dal králi Davidovi syna tak moudrého, znaléhorozumného a rozvážného, který jistě vybuduje Hospodinův...
Job 34:34... za tebe, pověz nám, co ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdí i moudří slyší a souhlasí: Job...
Žalmy 2:10...je jak hliněné nádoby." Proto, králové, buďte rozumní, soudcové země, nechte se poučit. Služte Hospodinu...
Žalmy 111:10...k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí! Haleluja! Blaze...
Přísloví 1:5... Moudrý poslouchá a rozmnoží svou znalostrozumný si poradit, jak porozumět úslovím a jinotajům...
Přísloví 10:19... je hňup. Záplava slov se bez hříchu neobejderozumný drží svůj jazyk na uzdě. Jazyk spravedlivého je...
Přísloví 10:23...trápení. Tupec potěšení ve zvrhlostirozumný zase v moudrosti. Obavy darebáků se uskuteční,...
Přísloví 11:12...bývá bořeno. Kdo nemá rozum, bližním opovrhujerozumný člověk raději pomlčí. Mluvka roznáší tajemství,...
Přísloví 14:6...šíří klam. Drzoun se po moudrosti nadarmo pídírozumnému je poznání snadno přístupné. Tupci se raději...
Přísloví 14:33...spravedlivého je jeho poctivost. V srdci rozumného spočívá moudrost; co skrývá nitro tupců, též...
Přísloví 14:35...povznáší národ, hřích je národům k ostuděRozumného služebníka zahrne král přízní, prchlivostí však...
Přísloví 15:14...tváři krásu, ztrápené srdce ducha ubíjí. Srdce rozumného touží po vědění, ústa tupců se krmí tupostí....
Přísloví 15:24...člověku radost; jak dobré je slovo v pravý časRozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v...
Přísloví 17:10... ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele. Na rozumného více zapůsobí výtka, než kdyby tupci stokrát...
Přísloví 17:24...přijímá tajné dary, aby cesty práva podvrátilRozumný moudrost přímo před sebou, oči hlupáka ji v...
Přísloví 17:27...poctivě. Kdo získal poznání, ten šetří slovarozumný člověk se umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za...
Přísloví 18:1... Samotáři jde jen o vlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdne. Tupec nijak nestojí o rozumnost -...
Přísloví 18:15...unést nemoc, ztrápený duch se však nedá vydržetRozumné srdce nabývá poznání, moudré uši prahnou po vědění....
Přísloví 19:14...bez konce! Dům a majetek bývá po rodičíchrozumnou ženu však dává Hospodin. Lenost ukolébá člověka k...
Přísloví 19:25... Nabij drzounovi, a prosťáček zmoudří, pokárej rozumného, a dojde poznání. Napadá otce, vyhání matku syn...
Přísloví 20:5... Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat. Svou vlastní oddaností se kdekdo...
Přísloví 28:2...zemi bezpráví, mnozí v panují; vládce znalýrozumný se dlouho udrží. Když nuzný člověk utiskuje chudáky...
Přísloví 28:7...poctivý chudák nežli zkažený boháčRozumný syn pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je otci k...
Přísloví 28:11...skvělé dědictví. Boháč sám sobě připadá moudrýrozumný chudák ho však odhalí. Když jásají spravedliví, je...
Izaiáš 29:14...jejich moudrých vymizí a vytratí se rozum rozumných. Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v...
Daniel 1:20... Kdykoli od nich král potřeboval moudrourozumnou radu, zjistil, že desetkrát převyšují všechny...
Daniel 2:21...krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostírozumným dává poznání. Zjevuje věci skryté v hlubinách, on...
Ozeáš 14:10...mne. Kdo je moudrý, tomu porozumí, kdo je rozumný, pochopí, že jsou poctivé Hospodinovy cesty a...
Amos 5:13...úplatek, ubohé v bráně krátíte na právechRozumný bude v době mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte...
Matouš 11:25...i země, že jsi tyto věci skryl před moudrýmirozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť...
Matouš 25:2...lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly...
Matouš 25:4...si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když...
Matouš 25:8...připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou...
Matouš 25:9...nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.' Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny...
Lukáš 10:21...i země, že jsi tyto věci skryl před moudrýmirozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť...
Skutky 13:7...přízně místního prokonzula Sergia Pavla. Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože...
Skutky 26:25..." odpověděl Pavel. " slova jsou pravdivározumná. Král, před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem...
1. Korintským 1:19...psáno: "Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných." Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal...
1. Korintským 4:10...jsou kvůli Kristu blázni, ale vy jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy však silní; vy máte slávu, my...
1. Korintským 10:15... utíkejte před modlářstvím. Mluvím jakorozumným lidem; sami posuďte, co říkám. Kalich požehnání,...
1. Timoteus 2:15...je ovšem záchrana - její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti. Je pravda, že kdo...
Jakub 3:13...nevydává sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrýrozumný? to prokáže svými skutky - ušlechtilým životem...

Slova obsahující rozumný: nerozumný (1) nerozumným (1) rozumný (16) rozumných (3) rozumným (3) rozumnými (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |