Rozumíte

Hledám varianty 'rozumíte' [ rozumíte (3) rozumíš (8) rozumíme (3) rozumím (1) rozumí (13) rozumět (11) rozuměli (1) rozuměl (5) rozumějte (4) rozuměj (4) ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 42:23...mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se....
Exodus 2:25...a Jákobem. Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského...
2. Královská 18:26...prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší...
Nehemiáš 8:2...muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranství u Vodní brány od...
Nehemiáš 8:3...do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona....
Nehemiáš 8:8...a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali....
Nehemiáš 10:29...ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět, ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím...
Job 15:9...patří ti? Copak víš něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na naší straně jsou kmeti šediví, i tvého...
Job 26:14...šepot o něm slyšíme - burácení jeho moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své...
Job 28:23...praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on , kde se nachází. On vidí...
Job 36:29...valily a skrápěly lidstvo v hojnosti. Což někdo rozumí, jak se mračna stahují a jak z jeho stanu hřmí? Hle,...
Job 37:15... Jobe, zastav se, o Božích divech přemýšlejRozumíš, jak Bůh oblaka vede, jak na nich rozsvěcuje blesk?...
Job 37:16...Bůh oblaka vede, jak na nich rozsvěcuje bleskRozumíš rovnováze mračen, všem divům Toho, jenž zná vše? Ty...
Job 38:4... když jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji...
Job 38:18...Pochopils zemské rozměry? Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cesta k příbytku světla? A kde přebývá...
Žalmy 33:15...bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdcerozumí všemu, co dělají. Krále nezachrání veliké vojsko,...
Žalmy 36:4...mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět. I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě...
Žalmy 73:17...vešel do Boží svatyně, jejich osudu jsem začal rozumět: Na kluzké cesty jsi je postavil, vydals je...
Žalmy 119:27... vyslyšel; o svých zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o tvých zázracích abych...
Žalmy 119:125... Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj služebník, abych rozuměl tvým svědectvím. Čas jednat, Hospodine, je tu -...
Žalmy 139:2... Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám,...
Přísloví 1:2...Izraelem, k nabytí moudrosti a k poučení, jak rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozum,...
Přísloví 20:24...řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí? Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a...
Přísloví 29:19... ten je blažený. Netrestej otroka pouhými slovyrozumí sice, ale neodpoví! Viděl jsi člověka, co v řeči...
Izaiáš 36:11...prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší...
Jeremiáš 9:23...chlubit, se chlubí tím, že zná a že mi rozumí, neboť Hospodin prokazuji milosrdenství, právo i...
Jeremiáš 15:15... hoří - šlehají z něho plameny!" Hospodine, ty rozumíš, vzpomeň si na , ke mně přijď, pomsti se za na...
Jeremiáš 17:9...všeho nejzrádnější, je nenapravitelné - kdo mu rozumí? " Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí...
Daniel 1:17...písemnictví a moudrosti. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Když uplynula králem stanovená...
Daniel 8:17... padl jsem v hrůze tváří k zemi. Tehdy mi řekl: "Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas."...
Daniel 9:25...byl Nejsvětější ze svatých. A proto vězrozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, ...
Matouš 13:23...dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovorozumí a který opravdu přináší úrodu: někdo stonásobnou,...
Matouš 15:10...'" Pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšterozumějte. Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst, ale to,...
Matouš 24:15...ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čterozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor...
Marek 4:33...takových podobenstvích, nakolik byli schopni rozumět. Nemluvil k nim jinak než v podobenstvích, ale svým...
Marek 7:14...svolal zástup a řekl jim: "Slyšte všichnirozumějte. [16] Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže...
Marek 13:14...ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čterozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor....
Skutky 8:30...ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?" "Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině...
Skutky 26:26... před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z toho neuniklo, neboť se...
Římanům 8:27...úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté....
Římanům 13:11...- proto je naplněním Zákona láska. A ještě něcoRozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze...
1. Korintským 2:11...zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná...
1. Korintským 2:12...ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme...
1. Korintským 2:14... a nemůže je pochopit, neboť se jim  rozumět jen duchovně. Kdo však je duchovní, může rozumět...
1. Korintským 2:15...rozumět jen duchovně. Kdo však je duchovní, může rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí. Vždyť: "Kdo...
1. Korintským 13:2...zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovatrozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že...
2. Korintským 1:13... Nepíšeme vám přece nic než to, co čtete a čemu rozumíte. Doufám, že jednou porozumíte dokonale (tak jako...
2. Korintským 1:14...jednou porozumíte dokonale (tak jako nám zatím rozumíte zčásti), že v den Pána Ježíše budeme vaší chloubou...
Efeským 3:4...dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v předchozích dobách...
Efeským 5:17...čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomostirozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k...
Židům 11:3... naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co...
1. Jan 2:20...k nám. Vy ale máte pomazání od Svatého a všichni rozumíte. Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale...
Zjevení 13:18...jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, spočte číslo šelmy, neboť je to číslo člověka...

Slova obsahující rozumíte: nerozumíte (7) porozumíte (4) rozumíte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |