Rozum

Hledám varianty 'rozum' [ rozumu (11) rozumem (6) rozum (43) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 3:6...jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži,...
1. Královská 3:11...jsi ani smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu - proto udělám, co jsi řekl. Dám ti...
1. Královská 5:9...nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal mu tolik rozumu, jako je písku na břehu moře. Šalomounova moudrost...
Job 11:12...zná a vidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová, divoká oslice zplodí...
Job 12:3...ti praví a moudrost vymře s vámi! I však mám rozum tak jako vy a nejsem v ničem za vámi, to přece každý...
Job 12:24...jim rozmach a pak je rozhání. Vůdce lidu onrozum připravuje, nechá je bloudit v pustotě bez cíle. Bez...
Job 28:28...člověku: "Moudrost je v tom, ctít Hospodinarozum je v tom, varovat se zla." A Job pokračoval ve své...
Job 34:10...usilovat o Boží oblibu!' slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je...
Job 34:16...by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by mohl...
Job 38:36...nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo vložil rozum do kohouta? Kdo tu moudrost, aby mraky spočítal,...
Job 39:17... Bůh ji totiž moudrostí neobdaroval, ani trochu rozumu zdědit nenechal. Když ale vyskočí a do běhu se ...
Job 39:26...velitelů a všechen křik. Řídí se sokol tvým rozumem, když k letu na jih křídla rozestře? Vznese se orel...
Žalmy 73:16...se choval nevěrně! Chtěl jsem to tedy pochopit rozumem, poznal jsem ale, jak je to nesnadné. když jsem...
Žalmy 94:8...to nedozví!" Pochopte to, vy tupci největší, kdy rozum dostanete, hlupáci? Ten, který stvořil ucho - copak...
Žalmy 119:34... abych je střežil jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem...
Žalmy 119:66... dle slova, jež jsi, Hospodine, dal.  rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým! Než...
Žalmy 119:73...Tvé ruce učinily a uhnětly, dej mi rozum, pochopím tvé příkazy. Tví ctitelé ze zaradují, ...
Žalmy 119:104...med jsou ústům mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil, a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce...
Žalmy 119:125... pouč prosím o svých zákonech! Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj služebník, abych rozuměl tvým...
Žalmy 119:169...k tobě, Hospodine, přiblíží, dle svého slova rozum daruj mi! Kéž modlitba k tobě dorazí, vysvoboď ...
Přísloví 1:3...rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozum, spravedlnost, právo a poctivost, jak předat...
Přísloví 4:1... synové, otcovské poučení, dávejte pozorrozum získáte. Skvělé poznání vám totiž nabízím;...
Přísloví 8:5... prosťáčci, prozíravost, dospějte, tupci, k rozumu! Slyšte, řeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých...
Přísloví 9:4...je zmatený, přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďte a jezte na mých hodech, popijte víno...
Přísloví 11:12...město, ústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozum, bližním opovrhuje, rozumný člověk raději pomlčí....
Přísloví 11:22...na sviňském rypáku je krásná žena bez špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jen k dobru, z nadějí...
Přísloví 12:11...obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny. Darebák závidí kořist zlosynovi, kořeny...
Přísloví 13:15...života, z osidel smrti pomohou uniknout. Zdravý rozum si získá přízeň, cesta proradných vede k záhubě....
Přísloví 13:16...vede k záhubě. Rozvážně chová se každý, kdo  rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmysly. Ničemný vyslanec...
Přísloví 15:32... pohrdá vlastní duší, kdo na domluvy , ten rozum nabere. Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu...
Přísloví 16:22...dodají. Pramen života ten, kdo  rozum, vlastní hloupost je trestem hlupáků. Srdce moudrého...
Přísloví 17:16... K čemu jsou peníze v rukou tupce? Když nemá rozum, moudrost nekoupí! Přítel miluje za všech okolností,...
Přísloví 17:18... bratr se rodí pro chvíle trápení. Přišelrozum, kdo rukou upíše se, kdo za bližního složí záruku....
Přísloví 19:8... ale zbytečně. Kdo se rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne. Křivopřísežník...
Přísloví 21:16...práva, pro bídáky je to však záhuba. Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočine....
Přísloví 23:4...totiž ošidný! Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství...
Přísloví 24:30...pole, kolem vinice někoho, kdo přišelrozum - všechno bylo zarostlé trním, všechno pokrývaly...
Přísloví 28:26... kdo doufá v Hospodina, bude úspěšný. Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude...
Izaiáš 19:13...rozhodl o Egyptu! Soanští velmoži přišlirozum, pomatení jsou velmoži Memfisu; vůdci Egypta svedli...
Izaiáš 27:11...přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku rozumu, jeho Tvůrce se nad ním neslituje, nesmiluje se nad...
Izaiáš 29:14...moudrost jejich moudrých vymizí a vytratí se rozum rozumných. Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v...
Izaiáš 29:24...přisoudí; před Bohem Izraele budou bázeň mítRozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali, se dají...
Izaiáš 44:19...svých. Nikdo se nezastaví, nepřemýšlí, nemá rozum, nepomyslí si: "Půlku jsem spálil na ohni, upekl jsem...
Jeremiáš 4:22...- neznají. Jsou jako hloupé dětirozum nemají. Ve zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však...
Jeremiáš 10:12...moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru...
Jeremiáš 49:7... není moudrost v Temanu? Přišli rozvážnírozum? Je jejich moudrost k ničemu? Obraťte se a utečte!...
Jeremiáš 51:15...moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru...
Daniel 4:13...napájí a o pastvu se dělí se zvěří. Lidský rozum jej opustí a dostane rozum zvířecí, dokud mu...
Daniel 4:31... jsem po době nakonec pozvedl oči k nebirozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu a...
Daniel 4:33...neřekne: ‚Cos to učinil?' Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také vznešenost a vzhled příslušný...
Daniel 5:21...připraven. Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk...
Ozeáš 4:11...do smilstva. Kvůli vínu, kvůli burčáku přišlirozum! Můj lid se radí se dřevem, nějaká hůlka jim dává...
Abdiáš 1:8... vyhubím z Edomu mudrce, na Ezauově hoře rozum nezbude! Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na Ezauově...
Marek 5:15...tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Jakmile jim očití svědkové vylíčili...
Marek 12:33...kromě něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám...
Lukáš 8:35...sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Očití svědkové jim pak vyprávěli,...
Římanům 1:20...věčnou moc a božství - lze od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu....
1. Korintským 1:19...přece psáno: "Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných." Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde...
Galatským 3:3...díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jsterozum? Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste...

Slova obsahující rozum: dorozumíval (1) neporozumí (1) nerozumějí (2) nerozumějte (1) nerozuměl (5) nerozuměli (9) nerozumí (8) nerozumím (3) nerozumíš (4) nerozumíte (7) nerozumná (2) nerozumné (3) nerozumného (2) nerozumní (3) nerozumnost (1) nerozumný (1) nerozumným (1) nerozumu (1) porozuměj (1) porozumějí (1) porozuměl (2) porozuměli (5) porozumění (8) porozumět (4) porozumí (3) porozumíš (3) porozumíte (4) rozum (43) rozuměj (4) rozumějte (4) rozuměl (5) rozuměli (1) rozumem (6) rozumět (11) rozumí (13) rozumím (1) rozumíme (3) rozumíš (8) rozumíte (3) rozumná (1) rozumné (5) rozumně (5) rozumného (6) rozumnější (2) rozumnému (1) rozumní (4) rozumnost (21) rozumnosti (2) rozumností (4) rozumnou (3) rozumný (16) rozumných (3) rozumným (3) rozumnými (2) rozumu (11) srozumitelné (2) srozumitelně (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |