Roztrhl

Hledám varianty 'roztrhl' [ roztrhnu (1) roztrhnout (1) roztrhnou (1) roztrhněte (2) roztrhne (3) roztrhlo (1) roztrhli (5) roztrhla (6) roztrhl (27) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 37:29...Ruben se potom vrátil k jámě a hle, Josef nikdeRoztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil se k bratrům se...
Genesis 37:34...Rozsápán, Josef je rozsápán!" Jákob v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinou a truchlil nad...
Genesis 44:13...pohár se našel v Benjamínově vaku! V zoufalství roztrhli své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se...
Leviticus 21:10... si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své roucho. Nepřijde k žádnému mrtvému, nesmí se...
Numeri 14:6...zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunůvroztrhli svá roucha a promluvili k celé izraelské obci:...
Jozue 7:6...ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Jozue roztrhl svůj plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na...
Soudců 11:35...syna ani dceru kromě . Jakmile ji spatřilroztrhl svá roucha: "Ach, dcero!" vykřikl. "Taková...
Soudců 14:6...se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal kůzle. Svému otci ani...
2. Samuel 1:11...ti to sem, můj pane." David vzal své rouchoroztrhl je, stejně jako všichni, kdo byli s ním. Truchlili...
2. Samuel 3:31...pak řekl Joábovi a všemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá roucha, přepásejte se pytlovinou a naříkejte...
2. Samuel 13:19...hlavu popelem a tu zdobenou suknici na sobě roztrhla. Zakryla si tvář rukama a plakala, kudy chodila....
2. Samuel 13:31...že z nich nezůstal ani jeden. Tehdy král vstalroztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho...
1. Královská 13:3... že promluvil Hospodin. Hle, tento oltář se roztrhne a popel na něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám...
1. Královská 13:5...ji nemohl přitáhnout zpět k sobě. Vtom se oltář roztrhl a popel z něj se rozsypal - přesně podle znamení,...
1. Královská 21:27...syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slovaroztrhl své roucho, vzal na sebe pytlovinu, postil se,...
2. Královská 2:12...A víckrát ho neviděl. Elíša vzal své rouchoroztrhl je na dva kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z...
2. Královská 5:7..." Jakmile si izraelský král ten list přečetlroztrhl své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere...
2. Královská 5:8...Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své...
2. Královská 6:30...syna schovala!" Když král uslyšel slova ženyroztrhl své roucho. Jak obcházel hradby, lidé si všimli, že...
2. Královská 11:14...lid země se radoval a troubil na trubky. Atalia roztrhla své roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz...
2. Královská 19:1...nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšelroztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do...
2. Královská 22:11...číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákonaroztrhl své roucho a přikázal knězi Chilkiášovi, Achikamovi...
2. Královská 22:19...jsi své srdce, ale ponížil ses před Hospodinemroztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou. Proto jsem ...
2. Letopisů 23:13...a zpěváci a hudebníci vedli chvály. Atalia roztrhla své roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz...
2. Letopisů 34:19...králi číst. Jakmile král uslyšel slova Zákonaroztrhl své roucho a přikázal Chilkiášovi, Achikamovi, synu...
2. Letopisů 34:27...ponížil ses před Bohem; ponížil ses přede mnouroztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou. Proto jsem ...
Ezdráš 9:3...v nevěrnosti příkladem!" Jak jsem to uslyšelroztrhl jsem své roucho i plášť a rval si vlasy i vousy. V...
Ester 4:1... Když se Mordechaj dozvěděl o všem, co se staloroztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou, posypal se popelem...
Job 1:20...jenom , abych ti to pověděl!" Nato Job vstalroztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zem a...
Job 2:12...a byl k nepoznání. Dali se do hlasitého pláčeroztrhli své pláště a sypali si na hlavu prach, létal k...
Izaiáš 37:1...nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšelroztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do...
Izaiáš 63:19... jako ti, kteří tvé jméno nenosí. Kéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil, aby se před tebou hory roztřásly!...
Jeremiáš 36:24...ta slova, vůbec se nelekali, natož aby si roztrhli roucha. Ani když Elnatan, Delajáš a Gemariáš krále...
Joel 2:13...srdcem svým, s postem, pláčem a truchlenímRoztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému...
Nahum 1:13... nikdy víc. Jeho jho na tobě teď rozlomímroztrhnu tvé okovy." O tobě, Ninive, pak velí Hospodin:...
Matouš 9:17...nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se...
Matouš 26:65...na nebeských oblacích." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal: "Rouhal se! K čemu ještě...
Matouš 27:51...a vypustil duši. V chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora dolů, země se třásla, skály...
Marek 2:22...nové víno do starých měchů. Jinak víno měchy roztrhne, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se...
Marek 14:63...přicházet s nebeskými oblaky." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal: "K čemu ještě potřebujeme svědky?...
Marek 15:38...vykřikl a vydechl naposled. Chrámová opona se roztrhla vedví odshora dolů. Když setník, který stál...
Lukáš 5:37...víno do starých měchů. Jinak to nové víno měchy roztrhne, víno se rozlije a nádoby se zničí. Nové víno se...
Lukáš 23:45...odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůli. Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou...
Skutky 1:18...špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsilroztrhl se v půli a vyhřezly mu všechny vnitřnosti. Vědělo...
Skutky 14:14...Jakmile to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeliroztrhli svá roucha, vběhli do davu a křičeli: "Co to...
Zjevení 16:19... co jsou lidé na zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon...

Slova obsahující roztrhl: neroztrhla (1) roztrhl (27) roztrhla (6) roztrhli (5) roztrhlo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |